Tải bản đầy đủ

Đánh giá vận khí công trình nhà ở nông thôn tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

i

.
:
.
:

.
.

.
Em xin
.

.
!
.. n m 2015


ii


DANH M C CÁC HÌNH

Hình 2.1: Ng hành ........................................................................................... 7
Hình 2.2: Bát quái
Hình 4.1: Ph

...................................................................................... 10

ng v g c c a C u tinh trong H u thiên bát quái ................... 34

và Tam nguyên long ........................................................................................ 34
................................................................ 53
................................................. 54
4.4: Cung C n, cung Ch n ph i h p cát hung ....................................... 54
................................................................... 55
................................................... 56
4.7: Cung Khôn, cung oài ph i h p cát hung ..................................... 57
.............................................................. 58
Hình 4.9: Tinh bàn nhà ông

................................................ 59

Hình 4.10: Cung C n, cung Ch n ph i h p cát hung ..................................... 59
................................................................ 60
Hình 4.12: T

................................................. 61

Hình 4.13: Cung T n, cung Ly ph i h p cát hung ......................................... 62
................................................... 63
Hình 4.15: T

........................................... 64

Hình 4.16:Cung Khôn, cung oài ph i h p cát hung .................................... 64
...................................................... 65
Hình 4.18: T

............................................. 66


Hình 4.19: Cung T n, cung Ly ph i h p cát hung ......................................... 67


iii

M CL C
Ph n 1: M

U ......................................................................................................... 1

1.1. Tính c p thi t c a

tài .......................................................................... 1

1.2. M c tiêu nghiên c u c a

tài ............................................................... 2

............................................................................... 2
1.2.2. M c tiêu c th ..................................................................................... 2
1.3. Ý ngh a c a

tài.................................................................................... 2

1.3.1. Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u ................................................... 2
1.3.2. Ý ngh a trong th c ti n ........................................................................ 2
Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ............................................................................ 3
2.1. C s lí lu n c a

tài ............................................................................ 3

2.1.1. Phong th y h c là gì ? .......................................................................... 3
2.1.2. Ngu n g c ra

i c a phong th y ........................................................ 3

2.1.3. B n ch t khoa h c c a phong th y ...................................................... 9
2.2. C s th c ti n c a

tài ....................................................................... 13

2.2.1. Thu t phong th y trên th gi i........................................................... 13
2.2.2. Thu t phong th y

Trung Qu c ....................................................... 15

2.2.3. Thu t phong th y t i Vi t Nam ......................................................... 17
2.3. Các nguyên t c c a phong th y hi n

i .............................................. 17

2.3.1. Nguyên t c m t h th ng ch nh th ................................................... 17
2.3.2. Nguyên t c nhân -

a phù h p .......................................................... 18

2.3.3. Nguyên t c d a vào s n th y............................................................. 18
2.3.4. Nguyên t c quan sát hình th ............................................................. 19
2.3.5. Nguyên t c th m

nh

2.3.6. Nguyên t c th m

nh ngu n n

2.3.7. Nguyên t c t a B c h

a ch t .......................................................... 20
c .................................................... 20

ng Nam ........................................................ 21

2.3.8. Nguyên t c hài hòa trung tâm ............................................................ 21


iv

2.3.9. Nguyên t c c i t o .............................................................................. 21
2.3.10. Nguyên t c tiên tích
PH N 3:
3.1.

IT
it

3.1.1.

c h u t m long ............................................ 21

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U .23

ng và ph m vi nghiên c u ........................................................ 23

it

ng nghiên c u ........................................................................ 23

3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................ 23
3.2.

a i m và th i gian ti n hành ............................................................ 23

3.3. N i dung nghiên c u ............................................................................. 23
3.4. Ph

ng pháp nghiên c u ...................................................................... 23

3.4.1. Ph

ng pháp k th a tài li u ............................................................. 23

3.4.2. Ph

ng pháp i u tra, kh o sát th c

a ............................................ 23

Ph n 4: K T QU VÀ TH O LU N ...................................................................25
.................... 25
4.1.1. i u ki n t nhiên .............................................................................. 25
:......................................................................................... 27
4.1.3. C nh quan môi tr

ng ....................................................................... 28

4.1.4. Th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i ................................................ 28
4.2. Tinh bàn và nh n
4.2.1. Ph

nh t t x u cho ngôi nhà ......................................... 31

ng pháp l p tinh bàn .................................................................. 31

4.2.2. Nh n

nh t t x u cho ngôi nhà ......................................................... 35

4.3. ánh giá các công trình nhà

c

o ng d ng khoa

h c phong th y ............................................................................................. 53
(sinh n m 1970) ....................................... 53
(1966) ......................................................... 55
(1970)...................................................... 58
(1964) ........................................................ 60
(1968)............................................. 63


v

(1960) ..................................................... 65
4.4.

xu t m t s gi i pháp

i u ch nh nhà

cho phù h p theo phong

th y............................................................................................................... 68
4.4.1. Gi i pháp v l a ch n v n khí t t ...................................................... 68
4.4.2. Gi i pháp v c i t o c nh quan .......................................................... 68
PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH ................................................................69
5.1. K t lu n ................................................................................................. 69
.............................................................................................. 70
TÀI LI U THAM KH O ........................................................................................71


1

Ph n 1
M
1.1. Tính c p thi t c a

tài

Phong th y lâu nay v n
n nhi u v n

trong

U

c coi là m t l nh v c “nh y c m”, r ng l n, liên quan

i s ng con ng

i.

.
Ng

i x a quan ni m, s m nh hay cu c s ng c a con ng

r t nhi u y u t

ng sinh s ng,

i ph thu c vào

c bi t là Phong th y nhà .

Phong th y có vai trò r t to l n, tuy nhiên nó ch h tr , có tác d ng c i ti n, ch
không th làm thay
gi m thi u

i hoàn toàn m nh v n c a m t ng

i. Phong th y t t s giúp

c tai h a khi g p v n x u, giúp gia t ng s thành công và may m n

khi vào v n t t.

.
Ngày nay cùng v i s phát tri n m nh m
c con ng

n kinh t . Phong th y luôn

i coi tr ng và ng d ng nhi u vào
.V y công trình, nhà

i s ng th c ti

c xây c t, bài trí nh th nào thì

c g i là hài hòa, phù h p v i quy lu t phong th y?Môi tr
quanh công trình, nhà
và nh ng ng

có nh h

ng nh th nào

ng c nh quan xung

n v n m nh công trình, nhà

i s ng trong ó?

T
nông thôn ã

, nh ng công trình nhà
c xây d ng, m t câu h i

t ra là các công trình nhà

có xây

d ng phù h p v i c nh quan, phù h p v i khía c nh phong th y hay không?Và khi
không phù h p v i phong th y có nh ng thay
v n

c n quan tâm hi n nay.

i c i t o nh th nào? ây chính là


2

Xu t phát t nh ng nhu c u th c ti n trên,
nhi
h

, Tr

ng

c s phân công c a ban ch

i h c Nông Lâm Thái Nguyên, d

ng d n tr c ti p c a th y giáo GS.TS. Nguy n Th

th c hi n

is

ng, chúng tôi ti n hành

tài
.

1.2. M c tiêu nghiên c u c a

ánh giá

tài

c vi c áp d ng Phong th y trong nh n

công trình nhà

nông thôn t i xã

xu t m t s gi i pháp

nh v n khí m t s

,

, t nh Thái Nguyên.

i u ch nh c nh quan, nhà

phù h p theo phong th y.

1.2.2. M c tiêu c th
- Khái quát

c nh ng lý lu n c b n c a Phong th y áp d ng trong nh n

nh v n khí các công trình nhà
-

ánh giá

công trình nhà
-

nông thôn.

c vi c áp d ng phong th y trong nh n

nông thôn t

nh v n khí m t s
, T nh Thái Nguyên

xu t m t s gi i pháp

i u ch nh c nh quan, nhà

phù h p theo

phong th y
1.3. Ý ngh a c a

tài

1.3.1. Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u
tài có ý ngh a r t quan tr ng trong h c t p và nghiên c u khoa h c, giúp
cho ng

i h c t p nghiên c u c ng c l i nh ng ki n th c ã h c, bi t cách th c

hi n m t

tài khoa h c và hoàn thành khóa lu n t t nghi p.

1.3.2. Ý ngh a trong th c ti n
i v i th c ti n,
m t ngôi nhà nh ý, v a
nhiên và con ng
Th y

i,
cm c

tài góp ph n

xu t các cách giúp chúng ta có

m b o v m t th m m v a

c

m b o hài hòa gi a thiên

ng th i ón lành, tránh d .
nh h ng khi ng d ng Phong th y

n

i s ng con ng i.


3

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
2.1. C s lí lu n c a

tài

2.1.1. Phong th y h c là gì ?
Phong th y là gì? Tr

c h t chúng ta hãy xem m t s cách gi i thích:

“T H i” nói: “Phong th y c ng là kham d . M t lo i mê tín c a Trung
Qu c c . Cho r ng

t ai n i

h

c ch y,…có th gây nên phúc, h a cho c nhà ng

ng gió, dòng n

ng

i táng

hay chung quanh n i m m , các th hình th nh
i

hay

n i ó…c ng ch c cách d ng nhà l p m ”.

“T Nguyên” nói: “Phong th y là ch

a th , ph ng h ng…c a

t nhà

hay

t m m . Th i x a mê tín cho r ng có th gây nên h a phúc may r i cho con ng i”.
V y th c ra Phong th y là gì?
Chúng ta có th hi u: Phong th y t c là n
tr ,
h

a lý, môi tr
ng c a h

c và gió, là s

nh h

ng, c nh quan

n

i s ng h a phúc c a con ng

ng gió, khí, m ch n

c

n m i con ng

ng c a v
i. Là s

nh

i và s v t.

Phong th y có vai trò r t to l n, tuy nhiên nó ch h tr , có tác d ng c i bi n
ch không th làm thay

i hoàn toàn v n m nh. Vì v y có câu:

Nh t V n, nhì M nh, tam Phong th y, t Gia tiên, ng

èn sách

Trên th c t , Phong th y h c chính là môn khoa h c t nhiên t ng h p nhi u
ngành nh

a lý,

a ch t, khí t

ng h c, c nh quan h c, ki n trúc h c, sinh thái

h c và nhân th h c. Tôn ch c a nó là kh o sát, tìm hi u k càng v môi tr

ng t

nhiên, thu n theo t nhiên, s d ng và c i t o t nhiên h p lý, t o ra môi tr
sinh s ng t t,

c: Thiên th i,

2.1.2. Ngu n g c ra

ng

a l i, nhân hòa.

i c a phong th y

Ngu n g c phong th y bí n nh chính tên g i c a nó. Th c ra c ng khó có
th xác

nh ch c ch n r ng phong th y xu t hi n t bao gi . Có l là ngay t khi

con ng

i xu t hi n trên trái

t thì h

ã có t duy v phong th y. T t nhiên vào

nh ng th i k còn nguyên th y thì khái ni m phong th y còn r t manh nha nh ng
ch c ch n con ng

i ã tìm m i cách

có th thích ng v i thiên nhiên và m c


4

ích hòa h p v i t nhiên v n là m t trong nh ng n i dung chính c a phong th y
cho

n ngày nay.
ã có th i gian Phong th y

nh m nhí, là mê tín d

c ánh

ng v i tôn giáo. Th m chí b coi là

oan c ng do cách gi i thích thi u hi u bi t c a chính các th y

Phong th y, mu n th n thánh hóa, làm th n bí ph c t p thêm trong con m t c a gia ch
nh m tr c l i cho b n thân. Ngày nay, Phong th y ã
c u khoa h c. Nhi u n

c coi là m t

it

ng nghiên

c tiên ti n trên th gi i ã có nh ng c quan nghiên c u v

Phong th y. Tuy nhiên, v n ch a có tài li u chính xác nào nghiên c u v ngu n g c ra
i c a khoa h c phong th y mà ch là nh ng ph ng oán theo ti n trình l ch s c a
Trung Qu c là n i ã phát sinh khoa Phong th y. M t trong nh ng gi thuy t cho r ng
khoa Phong th y ra

i cùng v i th i gian mà ng

c a nam châm và s d ng

làm la bàn tìm ph

c oán là kho ng n m 2600 tr

i Trung Hoa khám phá ra

ng h

ng, ó là th i gian mà ng

i ta

c Công Nguyên.

Trong l ch s phát tri n, thu t Phong Thu hình thành nên nhi u tr
khác nhau, m i tr

ng phái có ph

tr

c bi t

ng phái l n

c tính

ng phái

ng pháp lý lu n và ng d ng riêng. Có m t s

n nh sau

+ Phái Bát Tr ch: Do Thái Kim Oanh phát tri n và hoàn thi n trong tác ph m
Bát Tr ch Minh C nh. Phái này c n c ch y u vào s k t h p gi a m nh cung c a
ch nhà v i các h

ng

lu n t t x u và thi t k nhà .

+ Phái Huy n Không: c n c vào môn C D ch Huy n Không, dùng Phi
Tinh t c là s v n
Phái này c ng
gian, còn

ng các lu ng khí kh i ngu n t Bát Quái

c bi t chú tr ng t i v n khí, t c là s t t x u c a c n nhà theo th i

c g i là Tr ch V n. Qua ó d

t ng th i i m

có ph

oán

c t t x u cho c n nhà theo

ng án bài trí và s a ch a h p lý.

+ Phái c m x Phong Thu : Nghiên c u v khí tr
ngu n n ng l

ng Phong Thu và các

ng sinh h c.

Ngoài 2 tr
nh ng

lu n oán t t x u.

ng phái l n trên còn hình thành nên m t s tr

ng phái khác v i

c tr ng v h c thu t và công phu nghiên c u khác n a, ví d :


5

+ Phái D ng Trach Tam Y u: do Tri u C u Phong kh i x ng, sau là L c Dã
Phu phát tri n trong hai tác ph m D ng Tr ch Tam Y u và D

ng C Ch ng Gi i

+ Phái Huy n Thu t Phong Thu : Là môn Phong Thu bí truy n trong dân
gian,

c truy n theo l i tâm truy n, không m y ph bi n. Phái này chuyên nghiên

c u vi c phát hi n và tr n y m các Long M ch, ch y u áp d ng cho m ph n.
Tóm l i, Phong Thu là m t ngh thu t bài trí không gian, r t tinh tuý, tuy
nhi u bí n nh ng n u hi u

c và áp d ng úng thì s mang l i nh ng h qu h t

s c l n lao n m ngoài nh ng n l c v trí tu và s c l c thu n tuý c a con ng
Ngày nay dù

Ph

ng Tây hay

ph i ch n nh ng v trí h p v i môi tr

Ph
ng

l i ki n trúc nào thì c ng ph i c n c vào
trúc

ng

ông khi xây d ng nhà

i s ng con ng

u

a lí xung quanh

a bàn, dù theo m t

a th xung quanh

t o d ng m t ki n

p v th m m , l i v sinh ho t. Phong th

t và g n g i v i

i.

huy n bí nh ng r t th c

i.

2.1.2.1. Khí
Khí là m t khái ni m r t tr u t

ng. Thuy t duy v t cho r ng khí là nguyên

t c u thành th gi i b n nguyên. Thuy t duy tâm cho r ng khí là v t phái sinh c a
tinh th n. Các nhà hi n tri t thì cho r ng khí t n t i
khí luôn v n

m i n i, khí t o nên v n v t,

ng bi n hóa.

Trong thu t Phong th y, khí là m t khái ni m ph bi n và quan tr ng. Khí có
sinh khí, t khí, âm khí, d

ng khí, th khí,

a khí, th a khí, t khí, n p khí, khí

m ch, khí m u…Khí là ngu n g c c a v n v t, khí bi n hóa vô cùng, khí quy t
h a phúc con ng

i.

Nhìn m t cách t ng quát, sinh khí là khí c a nh t nguyên v n hóa,
thì l u chuy n xung quanh l c h ,
d

ng tr ch

2.1.2.2. Âm d

nh

d

i

trên tr i

t thì sinh ra v n v t. Dù là âm tr ch hay

u ph i chú ý th ng sinh khí, tránh t khí.
ng

Âm và d

ng theo khái ni m c x a không ph i là v t ch t c th , không

gian c th mà là thu c tính c a m i hi n t

ng, m i s v t trong toàn v tr c ng


6

nh trong t ng t bào, t ng chi ti t. Âm và d
th ng nh t, trong d

ng có m m m ng c a âm và ng

Phàm cái gì có tính ch t ho t

trong, h

ngoài, h

ng lên, vô

ng. T t c nh ng cái gì tr m t nh, c ch ,

ng xu ng, lùi l i, h u hình, l nh l o, en t i… u thu c âm.

Ví d nh : trong tr i
ngày là d

i l p, mâu thu n

c l i.

ng, h ng ph n, t rõ,

hình, nóng r c, sáng chói… u thu c d
m t i,

ng là hai m t

t thì tr i là d

ng còn

t là âm, ngày và êm thì

ng còn êm là âm.

M t quy lu t tr ng y u c a âm d
ph n” có ngh a là khí d
bi n thành d

ng

nc c

ng. Thí d nh lu ng

trúc thì t t (sinh khí); n u ng
ch ng khác gì gi c c
thành x u, d

nh thì s bi n thành âm, âm

nc c i ms

a khí n u thong th ti n vào khu v c ki n

c l i ngu n

a khí

t ti n vào khu v c ki n trúc thì

p xông th ng vào nhà, ch khác nhau c

ng

mà t t ã

ng ã bi n thành âm (t khí).

Nh v y trong âm có d
nhau, giúp

ng ó là “v t cùng t c bi n, v t c c t c

, nh h

ng, trong d

ng l n nhau, n

c i u ó chúng ta có th

ng có âm, gi a chúng có th là c ch

ng t a l n nhau và thúc

i u hòa âm d

y l n nhau. Bi t

ng cho phù h p.

2.1.2.3. Ng hành
H c thuy t âm d

ng

c tri n khai r ng ra thành lý lu n ng hành. Th c

ra ng hành c ng chính là âm d
ch t. T

ng tác

h p, giúp cho

ng nh ng

c nhìn

góc

t

ng tác c a v t

c chia làm hai lo i: Sinh và Kh c. Sinh là lo i t
it

ng

ng n tr s phát tri n c a

c thu n l i phát tri n. Kh c là lo i t
it

ng tác phù

ng tác kìm hãm

ng.

H c thuy t ng hành s m nh t th y

sách “Th

ng th - H ng ph m” nói:

“Ng hành: m t là Th y, hai là H a, ba là M c, b n là Kim, n m là Th
Th y tr ng
bi n hóa, th

a

2.1).

t ch y xu ng, h a nóng b c lên, m c cong th ng, kim theo s
ng áng”. Gi a ng hành v i nhau có t

ng sinh t

ng kh c: m c

sinh h a, h a sinh th , th sinh kim, kim sinh th y, th y sinh m c; kim kh c m c,
m c kh c th , th kh c th y, th y kh c h a, h a kh c kim.


7

Thu t phong th y cho r ng t

ng

t o di u, t t c

trong ng hành. Hình

th núi khe có cong có th ng, có vuông có tròn, có r ng có h p
Khái quát cái c n, o l

ng cái “khí”, ki m nghi m cái “ch t” là

thành, khí i trong

a lý thiên bi n v n hóa, m u ch t là

t.

u có ng hành.
c. Ch t do khí

khí c a ng hành.

2.1.2.4. Bát quái
Trong Phong th y, m t không gian có 8 góc và 8 c p tam quái g i là bát
quái,
t

c dùng

chu n oán các s b t cân x ng trong môi tr

ó c i thi n s c kh e, h nh phúc và th nh v

nh ng góc không bình th

ng và

i s ng,

ng. Khi thi t k , ph i xem xét

ng c a m t ngôi nhà

có gi i phá x lý thoát áng

nh m t o s cân b ng và hài hòa gi a ch nhân và ngôi nhà.
Theo c nhân x a, lúc

u v tr ch là 1 kh i h n

n, không có hình d ng

rõ ràng g i là th i h n mang. Trong s h n mang ó, v tr còn ch a có s
hình và phân chia

nh

c g i là Thái C c. S d g i là Thái C c b i vì nó huy n bí và

vô t n nên không th xác

nh rõ ràng tr ng thái c a nó ra sao.

Hình 2.1: Ng hành
Bi n hóa là bi u hi n bên ngoài c a Thái C c mà

o D ch c n c s bi n

hóa c a v tr và v n v t. Do ó Kinh D ch mô t di n trình chuy n hóa (D ch) m t
cách khái quát nh sau: “D ch h u Thái C c sinh L
T

ng, T T

ng Nghi, L

ng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh Ng Hành”:

ng Nghi sinh T
o D ch có ngu n


8

g c là Thái C c, Thái C c sinh ra 2 Nghi (Âm và D
T

ng (Huy n V , Chu T

ng), hai Nghi sinh ra 4

c, Thanh Long, B ch H ), b n T

ng sinh ra 8 Qu

(Càn, Kh m, C n, Ch n, T n, Ly, Khôn oài).
Tám qu sinh ra 5 Hành: Kim, M c, Th y, H a, Th . Nh v y ta có th hi u,
tám qu c a Bát Quái t

ng tr ng cho 8 tr ng thái khác nhau c a Âm D

ng trong

quá trình hình thành V tr và m i v t.
Bát quái
m t tr t t nh t

là hình nh s p x p các qu bát quái thành m t vòng tròn theo
nh.

Có hai lo i là Tiên thiên Bát quái và H u thiên Bát quái. Ph
quái theo Thiên v n ng

c v i ph

ng v trên m t

+ Tiên thiên Bát Quái Là hình Bát quái
x ng r t rõ.

i x ng v i m t hào Âm (v ch

li n). Qu Càn

trên cùng g m 3 hào d

là qu Khôn g m 3 hào âm (3 v ch
hào âm thì
chi u kim
d

t.
c s p x p theo tr t t có tính
t) s là m t hào D

ng (3 v ch li n) thì

i cùng

ng n m gi a 2
ng.

ng c a Tiên thiên bát quái v m t hình h c là khá rõ ràng: ng

ng h , c thay th m t hào âm b ng m t hào d

i

ng (v ch

i x ng d

t). Qu Kh m g m 1 hào d

i x ng là qu Ly g m 1 hào âm n m gi a hai hào d

S v n

ng v c a Bát

c

ng (ho c m t hào

ng b ng m t hào âm) t trên xu ng, s cho qu ti p theo phía bên trái.
+ H u thiên Bát Quái

t các qu theo trình t thu n chi u kim

Càn - Kh m - C n - Ch n - T n - Ly - Khôn - oài, v i qu Càn n m
vì ph

ng v ng

i x a ngh ch v i ngày nay - Trên Nam, D

ông (theo Kinh D ch,

o c a ng

ng h là:
góc tây b c,

i B c, Ph i Tây, Trái

i quân t c a tác gi Nguy n Hi n Lê).


9

ng v phong th y

2.1.2.5. Ph

Trong phong th y th
ph

ng v là 3600, chia

ng chia ra 24 ph

ng v , t ng c ng giác

c a 24

ng v là 150 .24 ph

u ra thành 24 ph n, m i ph

ng v

trong phong th y còn g i là “Nh th p t s n ph

ng v ”, l y tám thiên can “Canh,

tân, nhâm, quý, giáp, t, bính, inh”c ng v i 12

a chi “Tý, s u, d n, mão, thìn, t ,

ng , mùi, thân, d u, tu t, h i”và 4 qu “Ki n, Khôn, C n, T n”mà thành, d a theo
chi u kim

ng h s p x p nh hình 2.2.

2.1.3. B n ch t khoa h c c a phong th y
B n ch t c a môn phong th y là m t ngành khoa h c th c s , là t ng h p
nhi u ngành nghiên c u khác nhau nh : l ch s h c, tâm lý h c,

a lý h c, ki n

trúc h c, xã h i h c…m c dù n i dung c a nó còn nh ng bí n c n khám phá.
Phong th y h c là m t b môn khoa h c c , ã
trong l ch s phát tri n c a các dân t c
ph

ph

ng

l i nhi u n t

ng sâu s c

ông, nay lan truy n sang c

ng Tây.
Phong th y ã và ang tr thành phong t c, t p quán sinh ho t, ph

t duy, lòng tin, ý th c tr m tích
ph

trong m i ng

ng th c

i dân, m i qu n th t c ng

i

ng ông.
Phong th y giúp nâng cao hi u bi t c a m i ng

nhiên và t

ó hình thành ý th c b o v môi tr

i v môi tr

ng, nâng cao ch t l

ng s ng t

ng cu c s ng.

Do ó, nghiên c u khoa h c Phong th y không ch là nghiên c u t duy c mà
còn d n d n nghiên c u c n n v n hóa ph
chung. Ngày nay khoa h c

ng

ng

ông nói riêng và c a nhân lo i nói

i ã có cách nhìn, cách ánh giá m i v Phong th y

c truy n, coi phong th y nh là b môn khoa h c c n ph i nghiêm túc nghiên c u và
ng d ng

giúp con ng

i s ng hài hòa v i thiên nhiên, ón cát - tr hung.


10

Hình 2.2: Bát quái
Huy n không phi tinh:
Theo tr
ng

t

ng phái Huy n không

i s t

ng tác c a các s v t hi n

u do C u tinh (9 ngôi sao) cai qu n và h d a trên C u tinh

suy lu n cát

hung. Huy n không phái hay còn g i là Huy n không Phi tinh là m t tr
xu t hi n t lúc nào thì ch a th xác
nh ng th t ch c thì vào

nh chính xác

c. Theo s ghi chép c a

i Hán, trong "Hán Th , V n ngh chí" ng

m i quan h v i các bài ca quy t c a Huy n không phái
i

ng phái

i ta th y có

c ghi chép vào kho ng

ng (Trung Qu c) tr v sau c a các Phong thu h c.
Huy n khôngg phi tinh d a vào tính ch t và s di chuy n c a 9 sao (t c C u

tinh hay 9 s ) mà oán

nh h a, phúc c a t ng c n nhà (d

ng tr ch) hay t ng

ph n m (âm tr ch). C u tinh: t c là 9 con s , t s 1 t i s 9, v i m i s
tính ch t và ng hành
ành riêng bi t,

il

c nh sau:

S 1: Sao Nh t B ch ho c Tham Lang, có nh ng tính ch t nh sau:
- V Ng Hành:
ành: thu c Th y
- V màu s c: thu c màu tr ng
- V c th : là th n, tai và máu huy t
- V ng

i: là con trai th trong gia ình.

u có


11

- V tính ch t: n u v

ng hay i v i nh ng sao 4, 6 thì ch v v n tài xu t

chúng, công danh, s nghi p th ng ti n. N u suy, t thì m c b nh v th n và khí
huy t, công danh tr c tr , b tr m c

p hay tr thành tr m c

p.

S 2: Sao Nh H c hay C Môn, có nh ng tính ch t sau:
- V Ng hành: thu c Th .
- V màu s c: thu c màu en.
- V c th : là b ng và d dày.
- V ng

i: là m ho c v trong gia ình.

- V tính ch t: n u v

ng thì i n s n sung túc, phát v võ nghi p, con cháu

ông úc. Suy thì b nh t t liên miên, trong nhà xu t hi n qu ph .
S 3: Sao Tam Bích hay L c T n, có nh ng tính ch t sau:
- V Ng hành: thu c M c.
- V màu s c: thu c màu xanh lá cây.
- V c th : m t, vai và 2 tay.
- V ng

i: là con trai tr

- V tính ch t: n u v

ng trong gia ình.

ng thì con tr

ng phát

t, l i cho kinh doanh, v c

t t. N u suy thì kh c v và hay b ki n t ng, tranh ch p.
S 4: Sao T L c ho c V n X

ng, có nh ng tính ch t sau:

- V Ng hành: thu c M c.
- V màu s c: thu c màu xanh d

ng (xanh n

c bi n).

- V c th : gan, ùi và 2 chân.
- V ng

i: là con gái tr

ng trong gia ình.

- V tính ch t: n u v
ti ng,

ng ho c i v i sao Nh t B ch thì v n ch

t cao, con gái xinh

xu t hi n ng

p, l y ch ng giàu sang. N u suy, t thì trong nhà

i dâm ãng, phiêu b t ó ây, b nh v th n kinh.

S 5: Sao Ng Hoàng, có nh ng tính ch t sau:
- V Ng Hành: thu c Th .
- V màu s c: thu c màu vàng.
- V c th và con ng

ng n i

i: không.


12

- V tính ch t: n u v

ng thì tài l c, nhân inh

u phát, phú quý song toàn.

N u suy thì ch nhi u hung h a, b nh t t, tai n n, ch t chóc...
S 6: Sao L c B ch ho c V Khúc: có nh ng tính ch t sau:
- V Ng hành: thu c Kim.
- V màu s c: thu c màu tr ng, b c.
- V c th :
- V ng

u, m i, c , x

ng, ru t già.

i: là ch ng ho c cha trong gia ình.

- V tính ch t: n u v

ng ho c i v i sao Nh t B ch thì công danh hi n

hách, v n võ song toàn. N u suy thì kh c v , m t con, l i hay b quan t ng, x

ng

c t d gãy.
S 7: Sao Th t Xích ho c Phá Quân: có nh ng tính ch t sau:
- V Ng hành: thu c Kim.
- V màu s c: thu c màu
- V c th : ph i, mi ng, l
- V ng

.
i.

i: là con gái út trong gia ình.

- V tính ch t: n u v
suy thì b tr m c

ng thì ho nh phát v võ nghi p ho c kinh doanh. N u

p hay ti u nhân làm h i,

m c tai h a v h a tai hay th phi,

hình ng c.
S 8: Sao Bát B ch ho c T Phù: có nh ng tính ch t sau:
- V Ng hành: thu c Th .
- V màu s c: thu c màu tr ng.
- V c th : l ng, ng c và lá lách.
- V ng

i: là con trai út trong gia ình.

- V tính ch t: n u v
inh

ng thì nhi u ru ng

u phát. N u suy thì t n th

t, nhà c a, con cái hi u th o, tài

ng con nh , d b ôn d ch.

S 9: Sao C u T hay H u B t, có nh ng tính ch t sau:
- V Ng hành: thu c H a.
- V màu s c: màu

tía.

- V c th : m t, tim, n

ng.


13

- V ng

i: con gái th trong gia ình.

- V tính ch t: n u v
tai, ho c tai h a ch n quan tr

ng thì nhi u v n tài, quý hi n s ng lâu. N u suy thì b h a
ng, b th huy t, iên lo n, au m t, sinh

khó kh n.

Thu t Huy n không phi tinh l y s ph i h p c a c u tinh (9 sao) trong L c
th làm ch . S di chuy n c a c u tinh trong l c th theo thu n chi u hay ngh ch
chi u là c s cho vi c xác

nh h

ng t t hay x u trong 24 s n và 8 h

ng.

B n ch t c a môn phong th y là m t ngành khoa h c th c s , là t ng h p
nhi u ngành nghiên c u khác nhau nh : l ch s h c, tâm lý h c,

a lý h c, ki n

trúc h c, xã h i h c… m c dù n i dung c a nó còn nh ng bí n c n khám phá.
2.2. C s th cti nc a

tài

2.2.1. Thu t phong th y trên th gi i
Phong th y c Hy L p: T r t s m n i ây ã nuôi d
h c khi n con ng
ph

ng nên tri th c

a lý

i m r ng t m nhìn m i m , trong ó có c lu n thu t v

ng di n phong th y.
Tiêu bi u có nhà y h c b c th y c Hy L p và y h c ph

Cô S là Hippôc rat (kho ng 460 - 377 Tr

ng Tây ng

i

o

c Công Nguyên) ã thu th p m t tr

c

tác c a m t th y thu c vô danh vi t “Bàn v phong th y và hoàn c nh”. Tác gi
ây

a hoàn c nh lên thành m t th h quan h l n nhau

xã h i, trong ó có quan h gi a con ng
b nh t t c a c dân thành th th
t i s th nh hành c a gió
c a gió

ch

i và hoàn c nh. Tác gi cho r ng các lo i

ng x y ra theo v trí n

c a c dân, có liên quan

ông, Nam, Tây, B c. Các thành th ch u s

nh h

ng

ông thì c dân ít b nh t t còn các thành th ch u gió Tây thì s c kh e c a

c dân là kém nh t. Tác gi còn phân tích c th y, cho r ng ch t n
kh e m nh. Tác gi còn cho hoàn c nh có nh h
con ng

cs t nt ic a

i. Dân s ng n i khí tù,

m th p, ng

i dân

ng t i ph

c quy t

nh s

ng th c sinh ho t c a

ng b ng th p, khí h u ít thay

i l n, không khí

ó không thích tiêu phí th l c. C dân s ng trên cao nguyên

l ng gió thì thân th cao l n. S ng
thân th g y y u, tính cách ngoan c .

n i nghèo nàn, khí h u b t th

ng thì c dân


14

Nhà h c gi Pôlypia (208 - 126 Tr
a th y v n và núi làm thành nhân t ch
b c màu c a
B

c vào trung th k ,

màu m ,

a lý h c c Hy L p b r i r c, th m chí còn

khoa h c cho th i Ph c H ng c a ph
Phong th y c Ai C p: ng
c bi t v thu t t

ng

chính B c, ch y úng tuy n v i
hoa c

o t o nên a khu, c n c vào

t ai mà ánh giá tính cánh c a c dân n i ó hòa bình, b o l c…

ch ng. Khi l ch s phát tri n cho t i c n

bài b n,

c Công Nguyên) l i r t coi tr ng a chí h c,

i,

t gi a

a lý h c c Hy L p ã cung c p ti n

ng Tây.

i Ai C p c

i khi xây d ng Kim t tháp c ng có

t. M i tòa Kim t tháp
ng t l c c a trái

u theo h

ng chính Nam,

t. Bên trong Kim t tháp là á

ng xây nên có tính n ng tích i n nh m t c quy, có th h p thu các lo i sóng

v tr

t n tr l i. M t ngoài

th phòng ng a sóng v tr

c làm b ng á t ng và v a á xây nên, á xây á có

trong kh i khu ch tán i. Do v y nên có th b o t n lâu

dài các tranh ghép bên trong Kim t tháp. Nhi u nghiên c u cho th y rau t
tháp sau n a tháng v n t

i nguyên. Ngoài ra kim t tháp còn có

cho khí l u thông, và các Pharaon có th
N

c M : ng

i

trong

ng thông gió ti n

linh h n t do ra vào.

i M r t quan tâm t i phong th y, r t nhi u công trình xây

d ng, v t trang trí có áp d ng phong th y khi b trí.

i n hình có tòa nhà Qu c h i

(Nhà Tr ng) xây d ng theo nguyên t c “t a s n h

ng th y”, b c c có

Thanh Long, B ch H , Huy n V , Chu T

y

c. Cách ây không lâu, khách s n

MGM n i ti ng t i Las Vegas theo thu t phong th y ã cho xây d ng hai con s t
b ng á kh ng l
Phong th y
Châu Á,

tránh kinh doanh thua l .
Châu Á: phong th y Trung Qu c nh h ng sâu s c t i các n c

c bi t là các n c lân c n nh : Hàn Qu c, Tri u Tiên, Nh t B n, Mianma…

Nh t B n r t th nh hành Phong th y, h c ng l y Thanh Long, B ch H , Chu
T

c, Huy n V làm th n c a b n ph

th y th , cây c i

tr

c và sau nhà

xây d ng nhà m i c ng m i ng
ng th , sau ó r

ng

ông, Tây, Nam, B c, r i c ng xem

suy oán cát hung. Ng

i Nh t tr

c khi

i v xem phong th y, làm l “

a tr n” tr

c khi

c th n ch tr tà,

c v n t r i chôn xu ng b n góc hình nhân


15

s t, dao, ki m…

y m tr hung. Khi nhà m i s p s a xong ph i làm l “d ng xà”,

d ng qu t trên xà nhà
Ng

m i th n giáng xu ng, l i d ng c cung tên

b n ác qu .

i Nh t r t coi tr ng ngày lành tháng t t. R t nhi u quy n l ch Nh t t

ngày th hai cho

n th b y, ch nh t, th

ch d báo lành d ho c
th ng, Xích kh u…Ng

phía d

i ho c

n

bên c nh nh :

i an, H u d n, Tiên

i Nh t r t kiêng k “Qu môn” (c a qu ). Ph

B c là qu môn có âm khí. Khi làm nhà
kh c hình con v

ng có in thêm vào t l ch hàng ngày

tr ng m t góc

ng

ông

ông B c trên ch tr ng

tr tà.

Mianma: ng

i dân t c San không ch p nh n dùng cây

l p nhà , c ng không l y nh ng gì
t làm nhà, l y thóc

thành m t

phòng có ng

trôi trong sông

i ch t l p lên nhà. Khi ch n

ng, ngày hôm sau

m l i, s ch n là t t, s l

là không t t.
2.2.2. Thu t phong th y
Thu t phong th y
hoàng

Trung Qu c
Trung qu c b t

u r t s m t th i Tiên T n (t c tr

c khi

T n Th y Hoàng th ng nh t Trung Hoa, t c là ch th i Xuân Thu Chi n

Qu c: t n m 221 Tr

c Công Nguyên tr v tr

i v i n i , ng
d c b c thang,

i Trung Qu c x a ã yêu c u: v

a hình ph i ch n

r n ch c, ngu n n

c) kéo dài cho t i ngày nay.

ven sông, ch t

c d i dào, ch t n

a th ph i ch n b

t ph i khô ráo, n n

t ph i

c ph i trong s ch, giao thông ph i thu n

ti n, b n b ph i có cây r ng, phong c nh u nhã.
Th i Th
xác,

t li n thì

b , bãi b i,
nh , ao,

ng, Chu các môn

a hình và th y v n ã

c chia thành núi,

o, mép n

c phân bi t chính

i, gò,

ng, mô, bãi…; v lòng sông thì có

c, b n…; v vùng n

c thì có các lo i hình khe, su i, sông

m, sông l n…

Th i T n ã có quan ni m v m ch
m c” kh ng l

c xây d ng. Có d

t, “v

ng khí”. Các công trình “th

ng tr ch là cung A Phòng chi m

t g n 300

d m, ly cung bi t quán r i kh p thung l ng núi, l y Nam S n làm c a cung, l y
Phàn Xuyên làm ao n

c, i n tr

c cung A Phòng có th ng i g n m t v n ng

i.


16

L i có âm tr ch là l ng m Th y Hoàng, huy
núi Ly S n, ào xuyên c

n ba t ng

ng h n 70 v n dân phu ào r ng c

t T c Nh

ng.

Vua chúa, quan l i các th i sau ó c ng ch n
i n, l ng m . Nh

t, ch n h

ng Thái tôn Lý Th Dân có Chiêu l ng

ng

xây cung

núi C u Nghi so

v i m t bi n cao1888m, vô cùng hùng v . Chiêu l ng d a l ng vào núi C u Nghi,
tr

c có Hi n i n, sau có àn t . b n góc l ng núi

u có c ng: Nam Chu T

c,

B c Huy n V , ông Thanh Long, Tây B ch H .
Thu t phong th y th i Nam B c tri u (t n m 420
nguyên) và

n n m 589 sau Công

i nhà Thanh là h ng th nh h n c . Th i Nam B c tri u ch n Ki n

Khang (Nam Kinh) làm qu c ô vì n i ây có núi Thanh L
ng i x m, phía
Gia Cát L

ng nh m t con h

ông có núi Chung S n gi ng con r ng n m cu n khúc. N i mà

ng t ng than r ng: “Chung S n r ng n m, Th ch

nhà c a b c

v

ng”. Th i k này xu t hi n nhi u th y t

trong dân gian. Ng
T ng Minh

u h ng i, ây là
ng s , phong th y

i dân tin phong th y, vua chúa l i càng tin phong th y h n.

là m t ông vua kiêng k r t c n th n. Khi tr m quan bàn vi c n u ai

th t ra các t “h a”, “b i”, “hung”, “táng”…b t k quan l n
chém. Linh sàng Thái h u t
li n bãi ch c c m
Th i ó, có ng

ông cung i ra, Minh

i m y viên quan. Vua V

g p ph i cho là ch ng lành,

nhà Nam T c ng tin phong th y.

i nhìn khí b o: “Tân Lâm, Lâu H , Thanh Khê

có th xây l u gác, cung i n, v

n ng

Qua bao nhiêu n m chìm n i,
Trung Qu c.

n âu c ng b t i

ó”. V

u có khí thiên t ,

nghe theo mà làm.

n nay thu t phong th y l i th nh hành tr l i

B c Kinh, c ng nhà h u h t

u xây t i góc trái m t chính

tr

c

sân g i là “c a Thanh Long”, vì theo phong th y k t c u “Kh m tr ch, T n môn” là
may m n nh t. Nhà c a nông thôn a s ch u v Nam,
Không ch có ng

ông Nam.

i dân tin vào phong th y mà nhi u c quan chính quy n tin vào

phong th y.

Qu ng

th y v xem

a lý, sau ó c c l p ao phun n

quan làm vi c

ông ho c

ông, t i C c thu v huy n Y t D

h p phong th y.

ng có m i th y phong

c, bít c ng l n nhà xe, làm l i l u c


17

2.2.3. Thu t phong th y t i Vi t Nam
T xa x a, cu c s ng c a ng

i dân Vi t Nam ã g n li n v i thiên nhiên,

coi thiên nhiên nh m t ph n c a c th . Các b ph n trên c th
cân

i hài hòa thì c c th m i kh e m nh

c.

L t l i nh ng trang s hào hùng c a dân t c ta, b t

u t th i Hùng V

d ng n

c t i nay ã tr i qua h n 4000 n m l ch s , th

d i i,

i l i nhi u l n và v n m nh dân t c c ng vì th bi n

Châu (kinh ô c a các vua Hùng)

a th t t. Nh kinh thành Th ng Long là vùng
a th r ng bay h ch u, m ng l
p

a hình sông núi

tn

c ã

c

i theo. T Phong

u là nh ng n i có v n khí và

t m i,

t ai phì nhiêu, màu m ,

i sông ngòi bao b c là n i k t t
xung quanh.

c nhi u

ây úng là n i phong th y tuy t

xây d ng kinh ô.
Ng

i x a ã d y “ L y v hi n hòa, làm nhà h

dân gian n

c ta a s ch u v h

m, Hè mát.H th ng cây xanh
thân thi n v i môi tr
Ng
nh c

i dân n

i h i,

hoàng
th

ôc a

ng

n C Loa, Phiên Ngung, Hoa L , r i t i Th ng

Long (t c Hà N i), Phú Xuân (t c Hu ) và Sài Gòn,

nguyên khí c a

u ph i t t, ph i

ng Nam,

ông Nam,

ông

c ta c ng r t coi tr ng ngày lành, tháng t t.Nh ng vi c
ng

ch n

c ta

o c a các ngày.

làm rõ b n ch t và ã

c ng d ng r ng rãi

làm nhà không ch

n thu n xem tu i, ch n ngày tháng t t

ch n th

ng nhà, h

p, h

is

c ngày gi

m b o m i vi c t t lành. Trên nh ng quy n l ch c a n

Ngày nay, Phong th y ã tr thành m t ngành khoa h c

t

ông

ng t nhiên.

ng cho in thêm gi hoàng

chuyên sâu

mb o

c b trí xung quanh nhà.T ch c không gian nhà

ng th xây nhà…c n ph i xem xét k l

o m i

ng Nam”. Vì v y nhà

n

c nghiên c u
c ta. Ng

i dân

kh i công. Mà còn

ng c a b trí h p v i cung m nh ch nhà, th m

chí c cách b trí n i th t, bài trí v t ph m h p phong th y.
2.3. Các nguyên t c c a phong th y hi n

i

2.3.1. Nguyên t c m t h th ng ch nh th
Lý lu n Phong th y coi tr ng môi tr
này l y con ng
trong môi tr

ng là m t h th ng ch nh th , h th ng

i làm trung tâm, bao g m thiên
ng

a v n v t. M i m t h th ng nh

u là y u t có liên h v i nhau, ch

c l n nhau, t n t i cùng


18

nhau,

i l p nhau và chuy n hóa l n nhau. Ch c n ng c a Phong th y chính là

i u hòa quan h gi a các h th ng.
Nh nguyên t c ch nh th là nguyên t c chung c a Phong th y, các nguyên
t c còn l i

u ph thu c nguyên t c ch nh th . Dùng nguyên t c ch nh th

quan h gi a con ng

i và môi tr

ng là i m c b n c a Phong th y h c hi n

Phong Thu h c có m c ích truy tìm nh ng nhân t này, xem xét
hoá k t c u gi a các nhân t tìm s t h p t t
chú ý

x lý
i.

t i u

p nh t. Phong Thu luôn quan tâm

n tính ch t ch nh th c a ho n c nh.
Nh v y ng d ng nguyên t c này vào môn Phong th y là ph i xem xét th u

áo t t c các nhân t xung quanh môi tr
theo m t h th ng th ng nh t
Phong thu hi n
con ng

t con ng

ng, ph i h p, lo i b và t

ng tác chúng

i là trung tâm.

i còn c n l y con ng

i, m c ích sinh s ng làm vi c c a

i làm tr ng tâm.

2.3.2. Nguyên t c nhân -

a phù h p

Nguyên t c này là c n c tính ch t c a hoàn c nh khách quan
v i m c ích, ph
núi sông h

ng th c sinh ho t c a con ng

a d ng,

a m ch kéo dài, th nh

i. N

c ta

thích nghi

a hình ph c t p,

ng khí h u a d ng,

i

a hình thi u

ng nh t.
M i vùng m i mi n có m t
khí h u, l

c tr ng riêng v

t ai, m ch núi m ch sông,

ng m a, r ng nhi u ít. Mi n Tây B c thì núi non trùng i p, khí h u

l nh c n tàng phong t khí, tránh khí l nh xâm nh p, tránh l t l i l

t.

Mi n Nam thì n ng nhi u, m a ít phòng ho ho n, h n hán. Chính vì th
ph i phân ho ch c th m i vùng thì phù h p v i Phong Thu nh th nào, t
cách th c hài hoà v i i u ki n sinh s ng và làm vi c c a con ng

ó có

i.

2.3.3. Nguyên t c d a vào s n th y
Nguyên t c n
thu , s n m ch
không có m ch n

i

ng d a theo s n thu là nguyên t c t i c b n nh t c a Phong
a là kh i nguyên c a n ng l

c m ch núi thì con ng

ng, thu là m c a v n v t, n u

i và v n v t không th t n t i.


19

ng theo hình th s n thu chia làm hai lo i, lo i th nh t là “s n bao

N
huy t”

t bao xung quanh huy t, t c là xung quanh huy t có ba m t bao quanh b i

qu n th núi non,
minh

gi a là kho ng không, m t phía nam c a huy t khoáng

t có

ng r ng l n.
Th m ch núi c a n

c ta kéo dài trùng i p theo h

ng Tây B c - ông Nam,

kéo dài qua hàng tr m cây s

t nhiên h i t l i, 3 ph

ng Tây, B c,

ông h i t

thành 3 nh núi th liên hoa nh

ài sen n ra ôm l y nhu , gi a là huy t t t lành.

N u là làng xóm, th tr n thì yên bình phát tri n. N u là huy t nh thì thành gia
ình uy danh phú quý phát nhi u

i, nam n già tr tôn ti phép t c phúc th lâu dài.

Lo i th hai là lo i “huy t bao s n”, t c là l y m t ng n núi trung tâm làm
ch , nhà c a xây d ng l y núi làm l ng mà d a vào, h
sau l ng che ch b o v cho huy t thành th

ng ra xung quanh. Núi

c che ch n, tàng phong t khí v n

là nguyên l chu n t c c a Phong thu .
Nh ng

nh núi

p

,

a m ch cát l nh h i t , phía trý c

có sông h h i t l m minh ý ng, th to núi nhìn sông th
huy t v

nh núi thý ng

ng th y nh t trong các

p v Phong thu .

2.3.4. Nguyên t c quan sát hình th
Phong Th y vô cùng quan tr ng vi c quan sát hình th m ch khí, s n thu vì
có quan h tr c ti p
v i

i c c. N u

n h a phúc, ph i quan sát ti u c c thông qua s t

i c c h ng v

ng quan

ng thì cho dù ti u c c có x u c ng không ang

ng i, n u c hai cùng x u thì không nên dùng.
Tho t tiên ph i xem xét t s n long m ch xu t phát t
c th các

âu

n, sau xem xét

nh núi mà long nh p th , xem xét c t cách, hình dáng lu n tính ch t

c a m ch, xem xét sa s n, thu

n, thu

i, xem xét minh

ng r i m i xem

n

cách c c n i t a l c.
Nhi u khi thông qua quan sát hình th
ó c ng chính là i m m u ch t c a tr
Cách th c chung nh t th

ã ph n nào nh n

nh

c ho phúc,

ng phái hình th khi xem xét Phong thu .

ng là xem xét xem long m ch ch y theo hình th

nh th nào, sau ó quan sát n i có qu n s n t a th ho c n i long m ch

ih

ng


20

thì ch c ch n có huy t, tìm ki m các s n bao b c huy t, d a vào thu tìm ra minh
ng, r i lu n

n tính ch t t t x u c a huy t d a vào hình th núi non sông n

hình th c a án s n, sa s n, thu
2.3.5. Nguyên t c th m

nh

n, th y i.
a ch t

Phong thu không th không có khoa h c v
ch ng minh

c là nó có nh ng liên h m t thi t

Con ng

i luôn có nh ng dao

c ng có nh ng tr
thoa v tr
h

ng

ng i n t

c,

a ch t, riêng môn
n s c kho

i s ng con ng

ng i n t , ngay môi tr

nh h

ng

a ch t ã

n s c kho con ng

i.

ng xung quanh

i thông qua s giao

ng sóng. Nh ng y u t sinh hoá c ng vô cùng quan tr ng vì nó nh

n khí h u và ngu n n

c n i con ng

i sinh s ng. Có th kh o sát thông

qua nh ng y u t sau:
- Ch t l

ng c a

t hàm ch a nh ng nguyên t có l i cho s c kho , tránh

nh ng nguyên t phóng x ho c gây h i cho s c kho . Thông qua quan sát màu s c,
mùi v c a

t, c n

c màu s c t

tránh mùi v tanh hôi. Ch t l
tr

i t n, ho c

ng

vàng, ho c nâu en m n màng,

t c ng có th phát hi n thông qua s sinh

ng c a th c v t xung quanh.
- N u vùng

t t n t i phóng x ho c t tr

ng x u c ng s

sinh ho t, t tr

ng c n thu n nh t, tránh h n t p, thông qua o

v trí có th xác

nh

c t tr

2.3.6. Nguyên t c th m
N

l ng c a

c la bàn

ng

nhi u

nh ngu n n

c

i v i các sinh v t nói chung và v i con ng i nói

c chính là nh ng dòng m ch i kèm h v cho s n m ch. Ch t

t quy t nh ch t l

ng c a n

cb in

c sinh t trong lòng

t.

Các phái Phong thu kinh i n chú tr ng “t m long nh n khí, nh n khí th
th y”, t c luôn l y ch t l

ng thu làm tiêu chu n ánh giá khí tr

nh ng kinh nghi m sau ây v ch t l
xanh ng c, v ng t ho c n
n

n

ng c a v trí t t hay x u.

c vô cùng quan tr ng

riêng. V Phong thu , n

nh h

ng

ng t t x u. Nên l u ý

ng c a n c: Quý nh t là s c n c trong màu

c phát ra mùi th m không tanh hôi: ch

c trong màu tr ng, v thanh, m áp: ch trung quý. M ch n

i quý. Khí ch t

c c n dài sâu, b n mùa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×