Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Như Cố huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

1

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

VI TH NGA

Tên

tài:
ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N QUY HO CH,
K HO CH S D NG
T XÃ NH C ,
HUY N CH M I, T NH B C K N

KHÓA LU N T T NGHI P
H


ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Qu n lý

Khoa

: Qu n lý Tài nguyên

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên, n m 2014

t ai


2

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

VI TH NGA

Tên

tài:
ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N QUY HO CH,
K HO CH S D NG
T XÃ NH C ,
HUY N CH M I, T NH B C K N

KHÓA LU N T T NGHI P


H

ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Qu n lý

Khoa

: Qu n lý Tài nguyên

Khóa h c

: 2010 – 2014

Gi ng viên h

t ai

ng d n : Ths. Nguy n Qúy Ly

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


i

DANH M C T

VI T T T

N

Ngh

nh

TT

Thông t

UBND

U ban nhân dân

CP

Chính ph

TTg

Th t

NNP

t nông nghi p

PNN

t phi nông nghi p

CSD

t ch a s d ng

ng


ii

M CL C
PH N 1: M

U ........................................................................................... 1

1.1. t v n .................................................................................................. 1
1.2. M c ích c a tài .................................................................................... 2
1.3. M c tiêu c a tài ..................................................................................... 2
1.4. Ý ngh a c a tài....................................................................................... 2
PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 4
2.1. C s khoa h c c a tài .......................................................................... 4
2.1.1. t ai và vai trò c a t ai trong s n xu t v t ch t và phát tri n kinh
t xã h i ............................................................................................................. 4
2.1.1.1. t ai là t li u s n xu t c bi t ........................................................... 4
2.1.1.2.Vai trò và ý ngh a c a t ai trong s n xu t v t ch t v phát tri n kinh
t - x h i ............................................................................................................... 6
2.1.2. Khái niêm v quy ho ch, k ho ch s d ng t ..................................... 7
2.1.2.1.Khái ni m .................................................................................................. 7
2.1.2.2. T m quan tr ng c a vi c th c h n quy ho ch, k ho ch s d ng t ai.. 10
2.1.3.C s pháp lý c a quy ho ch, k ho ch s d ng t ............................. 11
2.1.4.Nguyên t c l p quy ho ch k ho ch s d ng t ................................... 12
2.1.5.C n c
l p quy ho ch, k ho ch s d ng t .................................... 12
2.1.6. N i dung quy ho ch, k ho ch s d ng t .......................................... 13
2.1.7. L p quy ho ch, k ho ch s d ng t ................................................... 15
2.1.8. Th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ......................................... 15
2.2. Tình hình quy ho ch s d ng t ai trong và ngoài n c ..................... 16
2.2.1. Tình hình quy ho ch s d ng t ai trên th gi i ............................... 16
2.2.2.1. Tình hình chung ..................................................................................... 16
2.2.1.2. Quy ho ch Liên Xô ............................................................................. 17
2.2.1.3. Quy ho ch Thái Lan............................................................................ 17
2.2.1.4. Quy ho ch
n
............................................................................... 17
2.2.1.5. Quy ho ch Trung Qu c ....................................................................... 17
2.2.2. Tình hình quy ho ch s d ng t ai Vi t Nam qua các th i k ...... 17
2.2.2.1. Tình hình chung ..................................................................................... 17
2.2.2.2. Th i k tr c Lu t t ai n m 1993................................................... 18
2.2.2.3. Th i k Lu t t ai 1993 n nay ...................................................... 18
2.2.3. Quy ho ch s d ng t c a tình B c K n ............................................. 18
2.2.4. Quy ho ch s d ng t c a huy n Ch M i......................................... 19
2.2.5.C s th c ti n c a vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t c a
xã Nh C - huy n Ch M i........................................................................... 19


iii

PH N 3 ........................................................................................................... 20
IT

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U............... 20

3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 20
3.1.1. i t ng nghiên c u............................................................................ 20
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ............................................................................... 20
3.2. a i m và th i gian ti n hành nghiên c u ............................................ 20
3.2.1. a i m ................................................................................................ 20
3.2.2. Th i gian ............................................................................................... 20
3.3. N i dung nghiên c u ................................................................................ 20
3.3.1. ánh giá i u ki n t nhiên – kinh t - xã h i xã Nh C - huy n Ch
M i .................................................................................................................. 20
3.3.2. Tình hình qu n lý và s d ng t ai c a xã Nh C - huy n Ch M i
giai o n 2009 – 2013 ..................................................................................... 20
3.3.3. ánh giá tình hình quy ho ch s d ng t c a xã Nh C - huy n Ch
M i giai o n 2009 – 2013 ............................................................................. 20
3.3.3.1. Ph ng án quy ho ch s d ng t xã Nh C - huy n Ch M i giai
o n 2009 – 2013 ................................................................................................ 20
3.3.3.2. K t qu th c hi n quy ho ch s d ng t xã Nh C - huy n Ch
M i ...................................................................................................................... 21
3.3.4. Nh ng t n t i ch y u, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c trong quá trình
th c hi n quy ho ch s d ng t ai c a xã Nh C giai o n 2009 – 2013....... 21
3.4. Ph ng pháp ngiên c u............................................................................ 21
3.4.1. Ph ng pháp thu th p tài li u, s li u ................................................... 21
3.4.2. Ph ng pháp i u tra dã ngo i b sung ................................................ 21
3.4.3. Ph ng pháp phân tích, th ng kê và t ng h p s li u .......................... 21
3.4.4. Ph ng pháp t ng h p, phân tích, ánh giá, so sánh............................ 21
3.4.5. Ph ng pháp s lý s li u ..................................................................... 22
PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .............................. 23
4.1. ánh giá i u ki n t nhiên - kinh t - xã h i c a xã Nh C - huy n Ch
M i giai o n 2009 – 2013 ............................................................................. 23
4.1.1. i u ki n t nhiên, các ngu n tài nguyên và c nh quan môi tr ng ... 23
4.1.1.1. V trí a lý. ............................................................................................ 23
4.1.1.2. a hình, a m o ................................................................................... 23
4.1.1.3. Khí h u ................................................................................................... 23
4.1.1.4. Th y v n................................................................................................. 24
4.1.1.5. Các ngu n tài nguyên ............................................................................. 24
4.1.1.7.Nh n xét chung v i u ki n t nhiên nh h ng t i vi c s d ng t.. 26
4.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ....................................................................... 26


iv

4.1.2.1.Tình hình phát tri n chung ...................................................................... 26
4.1.2.2. Th c tr ng phát tri n các ngành kinh t ................................................. 27
4.1.2.4.Th c tr ng phát tri n c s h t ng......................................................... 30
4.2. Tình hình qu n lý và s d ng t ai c a xã Nh C - huy n Ch M i
giai o n 2009 – 2013 ..................................................................................... 34
4.2.1. Tình hình qu n lý t ai ...................................................................... 34
4.2.1.1. Th c hi n các v n b n pháp lu t v qu n lý, s d ng t ai và t
ch c th c hi n các v n b n ã ban hành. ............................................................ 34
4.2.1.2. Xác nh a gi i hành chính, l p và qu n lý h s
a gi i hành
chính .................................................................................................................... 34
4.2.1.3.Công tác kh o sát, o ac, ánh giá phân h ng t; L p b n
a
chính, b n hi n tr ng s d ng t và b n
quy ho ch s d ng t ............ 35
4.2.1.4. Qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t ............................................. 35
4.2.1.5. Qu n lý vi c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t....... 36
4.2.1.6. ng ký quy n s d ng t, l p và qu n lý h s
a chính, c p gi y
ch ng nh n quy n s d ng t............................................................................ 36
4.2.1.7.Công tác th ng kê, ki m kê t ai ......................................................... 36
4.2.1.8.Qu n lý tài chính v
t ai .................................................................... 37
4.2.1.9.Qu n lý và phát tri n th tr ng quy n s d ng t trong th tr ng b t
ng s n............................................................................................................... 37
4.2.1.10.Qu n lý và giám sát vi c t c hi n quy n và ngh a v c a ng i s
d ng t ............................................................................................................... 37
4.2.1.11.Công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp
lu t v
t ai và x lý vi ph m pháp lu t v
t ai.......................................... 38
4.2.1.12.Công tác gi i quy t tranh ch p v
t ai; Gi i quy t khi u n i, t
cáo các vi ph m trong qu n lý và s d ng t ai. ............................................. 38
4.2.1.13.Qu n lý các ho t ng d ch v công v
t ai. ................................... 38
4.2.2.Hi n tr ng s d ng t và nh ng bi n ng v
t ai ......................... 39
4.2.2.1.Hi n tr ng s d ng t n m 2013 c a xã Nh C - huy n Ch M i ..... 39
4.2.2.2.Bi n ng t ai c a xã Nh C - huy n Ch M i giai o n 2009 – 2013 .. 43
4.3. ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch s d ng t c a xã Nh C huy n Ch M i giai o n 2009 – 2013. ......................................................... 48
4.3.1. Ph ng án quy ho ch s d ng t c a xã Nh C - huy n Ch M i giai
o n 2009 – 2013. ........................................................................................... 48
4.3.1.1. Ph ng án quy ho ch s dung t c a xã Nh C - huy n Ch M i ... 48


v

4.3.1.2.K ho ch s d ng t c a xã Nh C - huy n Ch M i giai o n 2009 –
2013 ..................................................................................................................... 52
4.3.2. K t qu th c hi n quy ho ch s d ng t c a xã Nh C - huy n Ch
M i giai o n 2009 – 2013 ............................................................................. 61
4.3.2.1.K t qu bi n ng t ai trong quy ho ch s d ng t giai o n 2009
– 2013 .................................................................................................................. 61
4.3.2.2.K t qu th c hi n các ch tiêu s d ng t ai trong k quy ho ch s
d ng t giai o n 2009 – 2013. ......................................................................... 63
4.3.2.3.K t qu th c hi n vi c chuy n m c ích s d ng t ai trong giai
o n 2009 – 2013 ................................................................................................ 67
4.3.2.4.K t qu s d ng t th c hi n các công trình d án .......................... 69
4.3.2.5.K t qu th c hi n vi c thu h i t. ......................................................... 69
4.3.2.6. K t qu th c hi n vi c a t ch a s d ng vào s d ng ................... 70
4.3.2.7.Nh n xét chung v công tác th c hi n quy ho ch s d ng t c a xã
Nh C - huy n Ch M i giai o n 2009 – 2013 .............................................. 71
4.3.3. Nh ng t n t i ch y u trong th c hi n quy ho ch s d ng t c a xã
Nh C - huy n Ch M i. .............................................................................. 72
4.3.3.1. Nh ng t n t i ch y u trong th c hi n quy ho ch s d ng t. ............ 72
4.3.3.2.Nguyên nhân c a nh ng t n t i trong th c hi n quy hoach s d ng t 73
4.3.3.3.M t s gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i trong th c h n quy ho ch s
d ng t. .............................................................................................................. 73
PH N 5: K T LU N VÀ
NGH ............................................................. 76
5.1. K t lu n .................................................................................................... 76
5.2.
ngh ..................................................................................................... 76


vi

DANH M C B NG BI U
Hình 2.1. S
quy ho ch s d ng t ai c p xã Vi t Nam trong h
th ng quy ho ch s d ng t ai Vi t Nam...................................... 14
B ng 4.1: Tính di n tích, n ng su t, s n l ng các cây tr ng chính qua các
n m: ...................................................................................................... 28
B ng 4.3: Dân s qua các n m c a xã Nh C ................................................ 30
B ng 4.4 Hi n tr ng s d ng t n m 2013 c a xã Nh C - huy n
Ch M i ............................................................................................... 39
B ng 4.5 bi n ng t ai c a xã Nh C - huy n Ch M i t n m 2009 –
2013 ...................................................................................................... 43
B ng 4.6 Di n tích, c c u s d ng tr c và sau quy ho ch xã Nh C huy n Ch M i giai o n 2009 – 2013 ............................................... 49
B ng 4.7 K ho ch s d ng t c a xã Nh C - huy n Ch M i giai
o n 2009 - 2013.................................................................................. 53
B ng 4.8 K t qu bi n ng di n tích t ai xã Nh C - huy n Ch
M i giai o n 2009 – 2013 .................................................................. 61
B ng 4.9 K t qu th c hi n các ch tiêu trong quy ho ch s d ng t
c a xã Nh C - huy n Ch M i ......................................................... 65
B ng 4.10 K t qu th c hi n vi c chuy n m c ích s d ng t ai
trong giai o n 2009 – 2013 ................................................................ 68
B ng 4.11 K t qu s d ng t th c hi n các công trình, d án xã
Nh C - huy n Ch M i giai o n 2009 – 2013. .............................. 69
B ng 4.12 K t qu th c hi n vi c thu h i
B ng 4.13 K t qu th c hi n vi c

a

t .................................................. 70

t ch a s d ng vào s d ng ............ 71

B ng 4.14 T ng h p k t qu th c hi n quy ho ch s d ng t xã Nh
C giai o n 2009 – 2013 .................................................................... 71


1

PH N 1: M
1.1.

U

tv n

t ai là tài nguyên vô cùng quý giá và không th thay th , nó
c
hình thành do quá trình l ch s c a t nhiên và t n t i ngoài ý mu n ch quan
c a con ng i.
t ai có vai trò và ý ngh a h t s c quan tr ng trong t t c các l nh
v c c a i s ng xã h i; Là t li u s n xu t c bi t, là thành ph n quan tr ng
c a môi tr ng s ng, là a bàn phân b dân c , xây d ng các công trình kinh
t , v n hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng... Nó không m t i nh ng nó có gi i
h n v i con ng i. Chúng ta không th dùng khoa h c k thu t hi n i
làm t ng di n tích t nh m ph c v cho quá trình phát tri n c a xã h i,
nh ng chúng ta có th s d ng t m t cách h p lý và khoa h c
áp ng
nhu c u phát tri n b n v ng trong t ng lai.
t
c m c tiêu s d ng
t cho s phát tri n b n v ng trong t ng lai thì nh t thi t chúng ta ph i l p
quy ho ch s d ng t h p lý và ti n hành th c hi n quy ho ch m t cách
nghiêm túc.
Quy ho ch s d ng t là h th ng các bi n pháp nh m t ch c, s
d ng t ai m t cách y , h p lý, có hi u qu cao, góp ph n b o v tài
nguyên t phân b h p lý lao ng trên lãnh th và t ch c h p lý các t li u
s n xu t khác có liên quan n t v th c ch t quy ho ch s d ng t ai là
s xác nh gi i h n t ng lo i t có ch c n ng khác nhau, ng th i s p x p
l i vi c s d ng l i t c , a t vào s d ng, n ng cao hi u qu s d ng
t i ôi v i vi c b o v và b i d ng qu
t. Nh ng th c t , vi c th c hi n
quy ho ch và s d ng t ai l i g p r t nhi u nh ng khó kh n, tr ng i d n
n quy ho ch không th th c hi n
c theo k ho ch.
cho vi c th c hi n
quy ho ch s d ng t các giai o n sau t t h n thì vi c ánh giá tình hình
th c hi n s d ng t giai o n tr c là h t s c c n thi t.
Xã Nh C - huy n Ch M i – t nh B c K n là a ph ng ang phát
tri n v i ph n l n ng i dân
ây là dân t c Tày s ng ch y u b ng ngh
nông. Trong nh ng n m g n ây
c s quan tâm u t c a nhà n c và


2

xây
chính quy n a ph ng, nh t là t các chích sách thu hút v n u t
d ng và phát tri n các ngành ngh ngoài nông nghi p, cu c s ng ã và ang
có nhi u thay i, cùng v i ó là nhu c u s d ng t và qu
t c a xã c ng
thay i, òi h i công tác quy ho ch s d ng t c n áp ng
c các m c
tiêu phân b và b trí l i qu
t h p lý, m b o phát tri n kinh t i ôi v i
b o v môi tr ng t nhiên c ng nh môi tr ng t i a bàn xã.
Xu t phát t v n
ó,
cs
ng ý c a ban ch nhi m khoa Qu n
lý Tài nguyên – i h c nông lâm Thái Nguyên, cùng v i s giúp
c a xã
Nh C - huy n Ch M i – t nh B c K n d i s h ng d n tr c ti p c a
th y giáo Th.s Nguy n Quý Ly, tôi ti n hành nghiên c u tài : ánh giá k t
qu th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng
M i – t nh B c K n
1.2. M c ích c a

t xã Nh C - huy n Ch

tài

N m
c v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a a ph ng làm
c s cho vi c ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch s d ng t c a xã
trong giai o n 2009-2013, nh m rút ra bài h c kinh nghi m và
xu t các
gi i pháp có tính kh thi trong vi c th c hi n quy ho ch các giai o n ti p
theo.
1.3. M c tiêu c a

tài

- Tìm hi u và ánh giá v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a xã
Nh C - huy n Ch M i – t nh B c K n.
- Phân tích, ánh giá tình hình s d ng các lo i

t.

- ánh giá k t qu th c hi n quy ho ch s d ng
c a xã Nh C - huy n Ch M i – t nh B c K n.

t n m 2009-2013

- Tìm hi u nguyên nhân c a nh ng t n t i trong công tác th c hi n quy
ho ch s d ng t, t ó a ra các gi i pháp cho giai o n ti p theo.
1.4. Ý ngh a c a

tài

i v i vi c h c t p: Giúp cho sinh viên n m ch c h n nh ng ki n
th c ã h c trong nhà tr ng, h c h i
c nh ng kinh nghi m th c t
ph c v cho công vi c.
ng th i giúp sinh viên hình thành các k n ng
nghi p v qu n lí ât ai. Là môi tr ng, i u ki n lý t ng giúp sinh viên tr


3

thành k s qu n lý

t ai sau này.

i v i th c ti n: Qua quá trình nghiên c u v tình hình th c hi n quy
hoach s d ng t t i xã Nh C – huy n Ch M i – t nh B c K n s rút ra
c nh ng t n t i, thi u sót c a công tác th c hi n quy ho ch và nh ng
nguyên nhân ch y u, t ó có các gi i pháp phù h p kh c ph c.


4

PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U
2.1. C s khoa h c c a

tài

2.1.1.
t ai và vai trò c a
kinh t xã h i
2.1.1.1.

t ai trong s n xu t v t ch t và phát tri n

t ai là t li u s n xu t

c bi t

t là s n ph m c a t nhiên, xu t hi n tr c con ng i, t n t i ngoài ý
mu n c a con ng i và ngay t khi s khai thì con ng i ã bi t s d ng t
ph c v cho i s ng c a mình:
và s n xu t.
t ai là m t t ng v t vô cùng quý giá mà t o hóa ban t ng cho con
ng i là ngu n g c c a m i c a c i v t ch t trong xã h i, là t l u s n xu t
không th thay th , là thành ph n quan tr ng hàng u c a s s ng, là ngu n
tài nguyên không tái t o trong nhóm tài nguyên h n ch c a m i qu c gia, t
ai là a bàn phân b các khu dân c , là n n t ng xây d ng các ngành, các
công trình ph c v cho s n xu t, i s ng và s nghi p phát tri n v n hóa, an
ninh qu c phòng c a m i t n c. Nh n th y t m quan tr ng c a t ai
C.Mác ã khái quát r ng: “ t là m , s c lao ng là cha s n sinh ra c a c i
v t ch t”.
V di n tích t nhiên, n c ta có quy mô trung bình x p th 59 trong t ng
s 200 n c trên th gi i, nh ng v i dân s ông vào th 13 trên th gi i nên
n c ta thu c lo i” t ch t ng i ông”. Bình quân di n tích t nhiên trên
u ng i th p (0.43ha) ch b ng 1/7 m c bình quân c a th gi i (3.0ha). Vì
v y c i m h n ch v
t ai càng th hi n rõ và òi h i vi c s d ng t
ph i phù h p h n. Tuy nhiên c n l u ý v các tính ch t c bi t c a các lo i
t li u s n xu t là t so v i các lo i t li u s n xu t khác nhau nh sau:
(1)

c i m t o thành: t ai xu t hi n, t n t i ngoài ý trí và nh n th c
c a con ng i, là s n ph m c a t nhiên, có tr c lao ng, là i u
ki n t nhiên c a lao ng. Ch khi tham gia vào ho t ng s n xu t
c a xã h i, d i tác ng c a lao ng t ai m i tr thành t li u s n
xu t.Trong khi ó, s n xu t khác là k t qu lao ng c a con ng i(do
con ng i t o ra).[10]

(2) Tính h n ch v s l

ng:

t ai là tài nguyên h n ch , di n tích

t


5

b gi i h n b i ranh gi i t li n trên b m t a c u. Trong khi các t
li u s n xu t khác có th t ng v s l ng, ch t o l i tùy theo nhu c u
xã h i.[10]
(3) Tính không ng nh t:
t ai kh ng ng nh t v ch t l ng, hàm
l ng ch t dinh d ng, các tính ch t lý, hóa(quy t nh b i các y u t
hình thành t – c ng nh ch
s d ng t khác nhau). Các t li u
s n xu t khác có th
ng nh t v ch t l ng, quy cách, tiêu chu n.[10]
(4) Tính không thay th : Vi c thay th
t b ng t li u s n xu t khác là
vi c không th làm
c. Các t li u s n xu t khác, tùy thu c vào m c
phát tri n c a l c l ng s n xu t có th
c thay th b ng t li u
s n xu t khác hoàn thi n h n, có hi u qu kinh t cao h n.[10]
(5) Tính c
nh v v trí: t ai hoàn toàn c
nh v trí trong s d ng
(khi không s d ng không th di chy n t n i này qua n i khác). Trong
khi các t li u s n xu t khác
c s d ng m i ch , m i n i, có th
di chuy n
c trên các kho ng cách khác nhau tùy theo s c n
thi t.[10]
(6) Tính v nh c u: t ai là t li u s n xu t v nh c u. N u bi t s d ng
h p lý, úng cách, c bi t là trong s n xu t nông lâm nghi p, t s
không b h h ng, mà ng c l i nó có th cho n ng su t cao h n, t ng
tính s n xu t ( phì nhiêu), c ng nh hi u qu s dung t. Kh n ng
t ng tính ch t s n xu t c a t tùy thu c vào ph ng th c s d ng là
tính ch t có giá tr
c bi t, không có t li u s n xu t nào b lo i b
kh i qu trình s n xu t.[10]
t ai là t li u s n xu t c bi t, là s n ph m c a t nhiên nó hình
thành c l p v i con ng i. Nh ng s t n t i và phát tri n c a con ng i l i
ph thu c r t l n vào t ai. Nó là n i s n xu t nông, lâm, công nghi p, n i
và sinh ho t v n hóa c a con ng i... s t n t i và phát tri n c a ch t l ng
t ai ph thu c vào ý th c và ph ng th c t ch c khai thác và s d ng t
ai c a con ng i. Chính vì v y mà t tr c t i nay b t kì xã h i nào vi c
khai thác s d ng t ai v n luôn là v n mang tính qu c sách.


6

2.1.1.2.Vai trò và ý ngh a c a
kinh t - x h i

t ai trong s n xu t v t ch t v phát tri n

t ai v m t thu t ng khoa h c
c hi u theo ngh a r ng nh sau:”
t ai là m t di n tích c th c a b m t trái t, bao g m t t c các y u c u
thành c a môi tr ng sinh thái ngay c trên và d i b m t c a nó bao g m:
Khí h u b m t, th nh ng, d ng a hình, m t n c(h , sông, su i, m
l y), các l p tr m tích sát b m t cùng v i n c ng m và kho ng cách trong
lòng t, t p oàn ng v t và th c v t, trang thái nh c c a con ng i,
nh ng k t qu c a con ng i trong quá kh và hi n t i
l i (sau n n, h
ch a n c hay h th ng tiêu thoát n c,
ng sá nhà c a...)”.
Nh v y, t ai là m t kho ng không gian có gi i h n, theo chi u
th ng ng g m: Khí h u c a b u khí quy n, l p t ph b m t, th m th c
ng v t, di n tích m t n c, tài nguyên n c ng m và khoáng s n trong lòng
t. Theo chi u n m ngang trên b m t t g m: S k t h p gi a th nh ng,
a hình, th y v n, th m th c v t và cùng thành t khác gi vai trò quan tr ng
và có ý ngh a to l n i v i ho t ng s n xu t c ng nh trong cu c s ng c a
xã h i loài ng i.
Các ch c n ng (công n ng) c a t ai i v i ho t ng s n xu t và
sinh t n c a xa h i loài ng i
c th hi n theo các m t sau: S n xu t, môi
tr ng s s ng, cân b ng sinh thái tàng tr và cân b ng ngu n n c d tr
(nguyên li u và khoáng s n trong lòng t), không gian s s ng b o t n b o
tàng s s ng v t mang s s ng, phân d lãnh th .
Lu t

t ai 1993 c ng kh ng

nh:

- t ai là tài nguyên vô cùng quý giá c a m i qu c gia, là i u ki n t n
t i và phát tri n c a con ng i c ng nh t t c các sinh v t khác trên trái t.
-

t ai là t li u s n xu t

c bi t.

-

t ai là thành ph n quan tr ng hàng

u c a môi tr

ng s ng.

- Là a bàn phân b các ô th , làng m c, các khu công nghi p, giao
thông th y l i, các công trình phúc l i xã h i...
Th c v y trong các i u ki n v t ch t c n thi t, t ai gi u v trí và có ý
ngh a c bi t quan tr ng. Là i u ki n u tiên, là c s thiên nhiên c a m i


7

c công c lao
quá trình s n xu t. Là n i tìm
là n i sinh t n c a xã h i loài ng i.
Tuy nhiên, vai trò c a
(1)

t ai

ng, nguyên li u lao

ng và

i v i t ng ngành kinh t r t khác nhau:

i v i ngành phi nông nghi p:

t ai gi vai trò th
ng i v i ch c n ng là c s không gian và v
trí
hoàn thi n quá trình lao ng, s n xu t. Là kho tàng d tr trong lòng
t(các ngành khai thác khoáng s n). Quá trình s n xu t là s n ph m
ct o
ra không ph thu c vào c i m,
phì nhiêu c a t, ch t l ng th m th c
v t và các tính ch t t nhiên có s n trong t.
(2)

i v i ngành nông lâm – nghi p:

t ai là y u t tích c c trong quá trình s n xu t, là i u ki n v t ch t
c s không gian, ng th i là i t ng lao ng (luôn chi tác ng trong
quá trình s n xu t nh : Cày b a, s i xáo...) và công c hay ph ng ti n lao
ng (s d ng tr ng tr t, ch n nuôi...). Quá trình s n xu t nông lâm nghi p
luôn liên quan ch t ch v i
phì nhiêu và quá trình sinh h c t nhiên c a
t.
2.1.2. Khái niêm v quy ho ch, k ho ch s d ng

t

2.1.2.1.Khái ni m
V m t thu t ng , “quy ho ch là vi c xác nh m t tr t t nh t nh b ng
nh ng ho t ng nh : Phân b , b trí, s p x p, t ch c... t ai là m t ph n
lãnh th nh t nh vùng, khoanh t, v c t, mi ng t...” có v trí, hình th ,
di n tích v i nh ng tính ch t t t nhiên ho c m i t o thành ( c tính th
nh ng, i u ki n a hình, a ch t, th y v n, ch
n c, nhi t , ánh
sáng, th m th c v t, các tính ch t lý hóa h c...), t o ra nh ng i u ki n nh t
nh cho vi c s d ng theo các m c ích khác nhau. Nh v y,
s d ng t
c n quy ho ch. ây là quá trình nghiên c u, lao ng sáng t o nh m xác nh
ý ngh a, m c ích t ng ph n lãnh
th và

xu t m t tr t t s d ng

t nh t

nh.

V m t b n ch t c n
c xác nh d a trên quan i m nh n th c t ai
(g i là i t ng c a các m i quan h
t ai) và vi c t ch c s d ng t
nh t li u s n xu t c bi t g n ch t v i phát tri n kinh t - xã


8

h i . Nh v y, quy ho ch s d ng t s là m t hi n t ng kinh t - xã
h i th hi n ng th i 3 tính ch t: Kinh t - k thu t – pháp ch .
Trong ó c n hi u:
Tính kinh t : Th hi n b ng hi u qu s d ng

t

- Tính k thu t: Bao g m các bi n pháp tác nghi p chuyên môn k thu t
nh : i u tra, kh o sát, xây d ng b n , khoanh nh, x lý s li u...
- Tính pháp ch : Xác nh n tính pháp ch v m c ích và quy n s d ng
t theo quy ho ch nh m m b o quy ho ch s d ng và qu n lý t ai úng
pháp lu t.
T ó ta có nh ngh a: "Quy ho ch s d ng t là h th ng các bi n
pháp kinh t , k thu t và pháp ch c a nhà n c v t ch c s d ng và qu n lý
t ai y , h p lý, khoa h c và có hi u qu cao nh t thông qua vi c phân
b qu
t ai khoanh nh cho các m c ích c a các ngành, nh m nâng cao
hi u qu s n xu t c a xã h i, t o i u ki n b o v
t ai và môi tr ng”
Nh v y v th c ch t quy ho ch s d ng t là quá trình hình thành các
quy t nh nh m t o i u ki n a t ai vào s d ng b n v ng
mang l i
l i ích cao nh t, th c hi n ng th i 2 ch c n ng: i u ch nh các m i quan h
t ai và t ch c s d ng t nh t li u s n xu t c bi t v i m c ích nâng
cao hi u qu s n xu t c a xã h i, k t h p b o v
t ai và môi tr ng.
M t khác, quy ho ch s d ng t còn là bi n pháp h u hi u c a nhà
n c nh m t ch c l i vi c s d ng t ai úng m c ích, h n ch s ch ng
chéo gây lãng phí t ai, tránh tình tr ng chuy n m c ích tùy ti n làm gi m
sút nghiêm tr ng qu
t nông, lâm nghi p c bi t là di n tích t tr ng lúa
và t lâm nghi p(có r ng); Ng n ch n các hi n t ng tiêu c c d n n
nh ng t n th t ho c kìm hãm s n xu t, phát tri n kinh t - xã h i và các h u
qu khó l ng v tình hình b t n chính tr , an ninh qu c phòng t ng a
ph ng c bi t là trong giai o n chuy n d ch sang n n kinh t th tr ng.
Các lo i hình quy ho ch s d ng

t

Có nhi u quan i m khác nhau v cách quy ho ch s d ng t ai.
i
v i n c ta, Lu t
t ai 1993 ( i u 16; 17; 18) quy nh : Quy ho ch s
d ng t
c t n hành theo 2 lo i hình: Theo lãnh th và theo ngành.


9

(1)

Quy ho ch s d ng

t theo lãnh th có các d ng sau:

- Quy ho ch t ng th s d ng t ai c a c n
d ng t ai các vùng kinh t - t nhiên).
- Quy ho ch s d ng

t ai c p t nh.

- Quy ho ch s d ng

t ai c p huy n.

- Quy ho ch s d ng

t ai c p xã.

c (g m c quy ho ch s

i t ng c a quy ho ch s d ng t ai theo lãnh th là toàn b di n
tích t nhiên c a lãnh th . Tùy thu c vào c p v lãnh th hành chính s d ng
t ai theo lãnh th s có n i dung c th , chi ti t khác nhau và
c th c
hi n theo nguyên t c: T trên xu ng d i, t toàn c c n b ph n, t cái
chung n cái riêng, t v mô n vi mô và các b c sau ch nh lý b c tr c.
(2)

Quy ho ch s d ng

t ai theo ngành bao g m các d ng sau:

- Quy ho ch s d ng

t nông nghi p.

- Quy ho ch s d ng

t lâm nghi p.

- Quy ho ch s d ng

t

- Quy ho ch s d ng

t chuyên dùng.

nông thôn.

i t ng c a quy ho ch t ai theo ngành là di n tích t ai thu c
quy n s d ng và di n tích d ki n c p thêm cho ngành. Quy ho ch s d ng
t ai gi a các ngành có quan h ch t ch v i s phát tri n c a l c l ng s n
xu t, v i k ho ch s d ng t và phân vùng c a c n c. Khi ti n hành c n
ph i có s ph i h p chung c a nhi u ngành.
Các lo i hình k ho ch s d ng

t

Quy ho ch s d ng t ai
c phân k theo k ho ch 5 n m và hàng
n m. K ho ch s d ng t ai c ng
c l p theo các c p lãnh th hành
chính và theo ngành, nh ng ph i có s k t h p ch t ch và ph i áp ng
các yêu c u sau:
- Bao quát
c toàn b
t ai ph c v cho n n kinh t qu c dân (không
ph thu c vào c c u qu n lý c ng nh hình th c tr c thu c).
- Phát tri n có k ho ch t t c các ngành kinh t trên
- Thi t l p

c c c u s d ng

a bàn nh t

t ai h p lý trên

nh.

a bàn c n

c,


10

trong các ngành và trên t ng
-

t hi u qu

a bàn lãnh th .

ng b c 3 l i ích kinh t - xã h i – môi tr

ng.

2.1.2.2. T m quan tr ng c a vi c th c h n quy ho ch, k ho ch s d ng

t ai

qu n lý t ai m t cách ch t ch , s d ng t ai ti t ki m, h p lý,
có hi u qu và úng pháp lu t thì vi c ti n hành l p quy ho ch là i u t t y u.
Quy ho ch phân b s d ng t ai và các chính sách qu n lý v
t ai
có m i quan h ch t ch v i nhau. Chính sách t ai ch th c hi n có hi u
qu khi d a trên c s khoa h c và pháp lý c a quy hoach t ai. Quy ho ch
s d ng t ai s i u hòa m c ích s d ng t theo chi n l c phát tri n
kinh t c a a ph ng. Thông qua quy ho ch, k ho ch
t ch c th c hi n
công tác qu n lý nhà n c v
t ai m t cách y , ch t ch . Quy ho ch s
d ng t ai giúp cho vi c b trí s p x p h p lý ngu n tài nguyên t ai, t o
i u ki n cho s d ng t n nh, lâu dài b o v
c ngu n tài nguyên t
ai và b o v môi tr ng sinh thái.
Quy ho ch s d ng t ai không ch có ý ngh a quan tr ng tr c m t
mà c trong t ng lai lâu dài. Công tác l p quy ho ch t ai nh m xác l p n
nh v m t pháp lý cho công tác qu n lý nhà n c v
t ai, làm c s b trí
s p x p l i qu
t m t cách h p lý, t hi u qu
ng b c 3 ph ng di n:
Kinh t - xã h i – môi tr ng. V i t m quan tr ng c a công tác quy ho ch
c th hi n v i m c tiêu:
+ T ch c s d ng t ai y , h p lý, ti t ki m, có hi u qu b o v
c tài nguyên t và môi tr ng áp ng
c yêu c u tính úng, tính
cho các nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a ph ng cho hi n t i và cho
t ng lai.
+ Quy ho ch s d ng t ai nh m tri n khai c th hóa quy ho ch s
d ng t ai.
ng th i thông qua quy ho ch làm c s cho vi c b sung
hoàn thi n quy ho ch.
+T ol pc s
a ph ng th ng nh t qu n lý t ai và xây d ng
nh h ng s d ng t lâu dài, h p lý, ti t ki m có hi u qu phù h p v i
m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a xã trong t ng th i kì.
ng th i làm
c nc
l p k ho ch s d ng t hàng n m, t o c s pháp lý cho công tác


11

giao t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng
quy n s d ng t.

t, c p gi y ch ng nh n

+ Xác l p c n c pháp lý cho vi c s d ng t ai tr c m t và lâu dài,
m b o tính pháp lý, khoa h c và kinh t , phân b qu
t cho các m c ích
s d ng h p lý, khoa h c và b o v c nh quan môi tr ng, sinh thái và an
ninh qu c phòng.
+ Phù h p v i quá trình chuy n d ch c c u kinh t g n v i quá trình
phân công l i lao ng và th c hi n m c tiêu công ngh hóa – hi n i hóa
nông thôn, áp d ng ti n b k th t m i trong s n xu t.
+ Phù h p v i quá trình chuy n d ch c c u kinh t g n v i quá trình
phân công l i lao ng và th c hi n m c tiêu công nghi p hóa – hi n i hóa
nông thôn, áp d ng ti n b k thu t m i trong s n xu t.
+ Phát tri n c s h t ng: H th ng giao thông, th y l i, h th ng thông
tin, h th ng i n, giáo d c, y t ...,ph c v s n xu t và nâng cao i s ng cho
ng i dân.
2.1.3.C s pháp lý c a quy ho ch, k ho ch s d ng
Hi n pháp n

t

c C ng hòa xã h i Vi t Nam n m 1992 ã kh ng

nh:

t ai thu c s h u toàn dân, nhà n c thông nh t qu n lý t ai theo
quy ho ch và pháp lu t, m b o s d ng úng m c ích và có hi u qu
(Ch ng 2, i u 18).
- Ngh quy t s 01/1997/QH9 Qu c h i khóa IX, kì h p th 11(tháng
4/1997) v k ho ch s d ng t c n c n m 2003 và y m nh công tác quy
ho ch s d ng t các c p trong c n c.
- i u 5 Lu t t ai 2003 nêu rõ: t ai thu c s h u c a toàn dân do
Nhà n c i di n ch s h u (Qu c h i khóa XI, 2003)[7]
- i u 6 Lu t t ai 2003 nêu rõ quy ho ch và k ho ch s d ng là m t
trong 13 n i dung qu n lý nhà n c v
t ai. Qu c h i khóa XI(qu c h i
khóa XI, 2003) [7]
h

- Ngh
nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph và
ng d n thi hành Lu t t ai 2003 (chính ph 2004) [5]
- Thông t 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 c a b Tài Nguyên và


12

Môi Tr ng v vi c h ng d n l p, i u ch nh và th m nh quy ho ch, k
ho ch s d ng t.(B Tài nguyên và môi tr ng, 2004) [3]
2.1.4.Nguyên t c l p quy ho ch k ho ch s d ng

t

Theo i u 21 Lu t t ai 2003 nêu rõ: Vi c l p quy ho ch , k ho ch
s d ng t ph i m b o các nguyên t c:
1. Phù h p v i chi n l c quy ho ch t ng th , k ho ch phát tri n kinh t
xã h i, an ninh, qu c phòng.
2.
c l p t t ng th
n chi ti t; Quy ho ch, k ho ch s d ng t
c a c p d i ph i phù h p v i quy ho ch , k ho ch s d ng t c a c p trên,
k ho ch s d ng t ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t ã
cc
quan nhà n c có th m quy n quy t nh, xét duy t.
3. Quy ho ch, k ho ch s d ng
s d ng t c a c p d i.
4. S d ng

t c a c p trên ph i th hi n nhu c u

t ti t ki m và có hi u qu .

5.Khai thác h p lý tài nguyên thiên nhiên và b o v môi tr

ng.

6. B o v và tôn t o di tích l ch s v n hóa, danh lam th ng c nh.
7. Dân ch và công khai.
8. Quy ho ch, k ho ch s d ng
duy t c a k tr c ó.
2.1.5.C n c

tc am ik

l p quy ho ch, k ho ch s d ng

- Theo i u 22 Lu t
ho ch s d ng t :

t

c quy t

nh, xét

t

ai 2003 nêu rõ: C n c

l p quy ho ch, k

1. C n c
l p quy ho ch s d ng t bao g m: Chi n l c, quy ho ch
t ng th phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng an ninh c a c n c; Quy
ho ch phát tri n c a các ngành và các a ph ng.
- K ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a nhà n

c.

- i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i và nhu c u c a th tr
- Hi n tr ng s dung

t và nhu c u s d ng

-

t.

nh m c s d ng

- Ti n b khoa h c và công ngh có liên quan

ng.

t.

n vi c s d ng

t.


13

- K t qu th c hi n quy ho ch s d ng
2.C n c

l p k ho ch s d ng

- Quy ho ch s d ng
nh, xét duy t.

t ã

t kì tr

c.

t bao g m:

c c quan nhà n

c có th m quy n quy t

- K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 n m và hàng n m c a nhà n
- Nhu c u s d ng

t c a t ch c, h gia ình, cá nhân, c ng

c.

ng dân

c .
- Kh n ng

u t th c hi n các d án, công trình có s d ng

2.1.6. N i dung quy ho ch, k ho ch s d ng
- Theo i u 23 Lu t
s d ng t.

trên

t

t ai 2003 nêu rõ: N i dung quy ho ch, k ho ch

1. N i dung quy ho ch s d ng
-

t.

t bao g m:

i u tra ph i nghiên c u, phân tích i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i
a bàn th c hi n quy ho ch.

- ánh giá hi n tr ng và bi n
theo các m c ích s d ng t.

ng s d ng

t trong k quy ho ch tr

c

- ánh giá ti m n ng t ai và s phù h p c a hi n tr ng s d ng t so v i
ti m n ng t ai, so v i xu h ng phát tri n kinh t - xã h i, khoa h c công ngh .
- ánh giá k t qu th c hi n các ch tiêu quy ho ch s d ng
quy t nh, xét duy t c a quy ho ch tr c.

t ã

c

- Xác nh ph ng h ng, m c tiêu s d ng t trong k quy ho ch và
nh h ng cho k ti p theo phù h p v i chi n l c, quy ho ch t ng th phát
tri n kinh t - xã h i c a c n c, c a các ngành và các a ph ng.
- Xây d ng các ph ng án phân b di n tích các lo i t ch nhu c u phát
tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng trong k quy ho ch
c th c hi n nh
sau:
+ Phân tích hi u qu kinh t - xã h i – môi tr
phân b qu
t.

ng c a t ng ph

ng án

+ L a ch n ph ng án phân b qu
t h p lý c n c vào k t qu phân
tích hi u qu kinh t , xã h i, môi tr ng th c hi n kho n 7 i u này.


14

+Th hi n ph ng án quy ho ch s d ng
quy ho ch s d ng t.

t ai

c l a ch n trên b n

i v i quy ho ch s d ng t ai c p xã
c xây d ng trên c s
nh
h ng c a quy ho ch s d ng t ai c p huy n, n i dung c th là xác nh
ph ng h ng, m c tiêu nhi m v và gi i pháp c b n s d ng t ai c a
huyên; Xác nh quy mô c c u và phân b s d ng t ai các ngành; Xác
nh c c u, ph m vi và phân b s d ng t cho các công trình h t ng k
thu t ch y u, t dùng cho nông – lâm nghi p, th y l i , giao thông, ô th ,
khu dân c nông thôn và nhu c u t ai cho các nhi m v
c bi t.
Quy ho ch s d ng

t k tr

c

Quy ho ch t ng th vùng
Quy ho ch s d ng
Quy ho ch s d ng

t ai c p t nh
t ai c p huy n

Quy ho ch s d ng
Hình 2.1. S

t ai c p xã

quy ho ch s d ng t ai c p xã Vi t Nam trong h
th ng quy ho ch s d ng t ai Vi t Nam

2. N i dung k ho ch s d ng

t bao g m:

- ánh giá, phân tích k t qu th c hi n k h a s d ng
- L p k ho ch thu h i di n tích các lo i
- L p k hoach chuy n di n tích
tích t khác, xác nh khu v c
nông nghi p.

t k tr

c.

t.

t chuyên lúa n c và t có r ng sang di n
c chuy n i c c u s d ng t trong t

- L p k ho ch a t ch a s d ng vào s d ng. C th hóa vi c phân b
di n tích các lo i t trong k ho ch s d ng t n t ng n m.


15

2.1.7. L p quy ho ch, k ho ch s d ng
- i u 25 Lu t

t

t ai 2003 nêu rõ: L p quy ho ch, k ho ch s d ng

1. Chính ph t ch c th c hi n vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng
c n c.
2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
ho ch, k ho ch s d ng t c a a ph ng.

t.
tc a

ng t ch c vi c quy

3. y ban nhân dân huy n thu c t nh t ch c vi c l p quy ho ch, k ho ch s
d ng t c a a ph ng và quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các xã th
tr n thu c huy n.
y ban nhân dân thu c huy n, qu n, thành ph tr c thu c trung ng,
y ban nhân dân thành ph , th xã thu c t nh t ch c th c hi n vi c l p quy
ho ch, k ho ch s d ng t c a a ph ng và quy ho ch, k ho ch s d ng
t c a các n v hành chính c p d i, tr tr ng h p quy nh t i kho n 4
i u này.
4. y ban nhân dân xã không thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th trong
k quy ho ch s d ng t t ch c th c hi n l p quy ho ch, k ho ch s d ng
t c a a ph ng.
5. Quy ho ch s d ng t c a xã, ph ng, th tr n
c l p chi ti t g n v i
th a t sau ây g i là quy ho ch s d ng t chi ti t trong quá trình l p quy
ho ch s d ng t chi ti t, c quan t ch c th c hi n vi c l p quy ho ch s
d ng t ph i l y ý ki n c a nhân dân. K ho ch s d ng t c a xã, ph ng,
th tr n
c l p chi ti t g n v i th a t ( sau ây g i là quy ho ch s d ng
t chi ti t)
6. y ban nhân dân c p có trách nhi m t ch c vi c l p quy ho ch, k ho ch
s d ng t trình h i ng nhân dân thông qua quy ho ch, k ho ch s d ng
t tr c khi trình c quan nhà n c có th m quy n xét duy t.
2.1.8. Th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng

t

Sau khi
c quy t nh ho c xét duy t, quy ho ch, k ho ch s d ng
t ph i
c công b công khai, tr tr ng h p thu c danh m c m t nhà
n c.
Vi c giao

t, cho thuê

t, chuy n m c ích s d ng

t ph i phù h p


16

v i quy ho ch, k ho ch s d ng

t ã

c c p có th m quy n quy t

nh.

Trong quá trình tri n khai quy ho ch, k ho ch s d ng t không phù
h p v i yêu c u phát tri n và di n bi n th c t thì ph i l p và trình quy t
nh, xét duy t i u ch nh quy ho ch, k hoach s d ng t.
Theo k ho ch s d ng t ã
c xét duy t n u sau 3 n m mà không
th c hi n
c thì ph i có quy t nh gia h n ho c bãi b và công b .
Qu c h i, Chính ph , H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p có
trách nhi m giám sát, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng
t.
2.2. Tình hình quy ho ch s d ng
2.2.1. Tình hình quy ho ch s d ng

t ai trong và ngoài n

c

t ai trên th gi i

2.2.2.1. Tình hình chung
Trên th gi i công tác quy ho ch s d ng t ai ã
c ti n hành t
nhi u n m tr c vì th h tích l y
c nhi u kinh nghi m quý báu. Hi n
nay, công tác này ang
c chú tr ng phát tri n, nó v n chi m vai trò quan
tr ng trong quá trình s n xu t, c bi t là s n xu t nông nghi p và
c ti n
hành m t s n c nh : Anh, Pháp, liên bang Nga... ã xây d ng c s lý
lu n c a ngành qu n lí t ai t ng i hoàn ch nh và ngày càng ti n b .
- Ph ng pháp quy ho ch t ai ph thu c vào
có hai lo i hình chính sau:

c i mm in

c, tuy nhiên

- Ti n hành quy ho ch t ng th kinh t - xã h i m b o phát tri n các m c
tiêu m t cách hài hòa, sau ó m i i sâu vào quy ho ch nghiên c u chuyên
ngành tiêu bi u nh Anh, Úc,
c.
- Ti n hành quy ho ch nông nghi p làm n n t ng sau ó làm quy ho ch c
b n, l p h s phát tri n và phân b l c l ng s n xu t theo yêu c u c a c
ch , k ho ch hóa t p trung. t ai và lao ng tr thành y u t c b n c a
v n
nghiên c u. Tiêu bi u là liên bang Nga và m t s n c xã h i ch
ngh a.
Ngoài ra m t s n c khác còn có các ph ng pháp quy ho ch mang tính
c thù riêng nh Bungary và các n c ông âu.
nh ng n c này quy
ho ch
c phân chia thành các vùng c tr ng g n li n v i b o v thiên


17

nhiên và môi tr

ng sinh thái.

2.2.1.2. Quy ho ch

Liên Xô

Quy ho ch t ai g n v i quy ho ch vùng, th c hi n trên quy mô k t
h p m t t nh, m t ti u vùng. Nh ng t li u lu n ch ng kinh t - k thu t này
ã
c ch p nh n là c s khoa h c cho công tác xây d ng k ho ch. Trên
c s b n v thi t k này ti n hành quy ho ch các c m công nghi p, k ho ch
xây d ng m t b ng thành ph , k t h p b o v môi tr ng.
2.2.1.3. Quy ho ch

Thái Lan

Quy ho ch s d ng t c a n c này
c ti n hành phân theo 3 c p
ó là: C p qu c gia, c p vùng, c p a ph ng. Quy ho ch nh m c th hóa
các tr ng phái kinh t xã h i c a Hoàng gia Thái Lan, g n li n v i t ch c
hành chính và qu n lý nhà n c ph i h p v i Chính ph và chính quy n a
ph ng.
2.2.1.4. Quy ho ch

n

Là qu c gia có truy n th ng phát tri n lâu i nh ng v n
quy ho ch
ch a
c quan tâm nhi u.
ây, các khu ô th phát tri n theo tính ch t t
nhiên. Các khu ô th
c m r ng theo ki u ô th v tinh v i quy mô ô th
nh l n x n. Các chuyên gia nh n nh r ng m i quan h gi a c s h t ng
giao thông ô th và s thay i trong quy ho ch s d ng t là h t s c quan
tr ng n u mu n phát tri n m t ô th b n v ng.
2.2.1.5. Quy ho ch

Trung Qu c

Là m t t n c có di n tích, dân s l n nh t th gi i nh ng công tác
quy ho ch s d ng t thì c ng ch m i b t u nên công tác quy ho ch t ng
th ch a i sâu vào chi ti t.
2.2.2. Tình hình quy ho ch s d ng

t ai

Vi t Nam qua các th i k

2.2.2.1. Tình hình chung
Vi t Nam là m t n c thu c khu v c ông Nam Á. Phía ông giáp bi n
ông; Phía B c giáp Trung Qu c; Phía Tây giáp Lào, Canpuchia; Phía Nam
giáp v nh Thái Lan. V di n tích t nhiên, n c ta có di n tích trên 32 tri u ha
t li n, có quy mô trung bình x p th 59 trong t ng s trên 200 n c c a th


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×