Tải bản đầy đủ

QUY CHẾ thi đua khen thưởng cđ cũ

CĐGD CẨM THỦY
CĐ TRƯỜNG MN
CẨM QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/QC- CĐCS

Cẩm Quý, ngày 04 tháng 10 năm 2014

QUY CHẾ
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Năm học 2014-2015
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1:
Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, danh hiệu và tiêu
chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn
Điều 2:
Quy chế này áp dụng với tất cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên

chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong đơn vị.
Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng của tổ chức Công đoàn:
- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời
- Mỗi hình thức khen thưởng chỉ tặng một lần cho nhiều đối tượng trong một
năm học ( tặng vào cuối năm học)
- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
- Khen thưởng trên cơ sở động viên tinh thần là chủ yếu kết hợp với khuyến
khích bằng lợi ích vật chất.
Điều 4 . Danh hiệu thi đua của công đoàn cơ sở
1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:
- Đoàn viên công đoàn xuất sắc
2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể Công đoàn trường:
a) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn
b) Cờ thi đua của LĐLĐ Tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn GD Việt Nam
c) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
Điều 5. Các hình thức khen thưởng của Công đoàn:


a) Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
b) Bằng khen, giấy khen của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa.
c) Giấy khen của Công đoàn Ngành giáo dục Tỉnh Thanh Hóa.
d) Giấy khen của LĐLĐ huyện.
e) Giấy khen của CĐGD huyện.
f) CBĐV xuất sắc cấp trường.
Chương II
KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Về tiêu chuẩn thi đua cá nhân, tập thể công đoàn
Điều 6. Tiêu chuẩn danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.
Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu
chuẩn sau:
- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ
Công đoàn Việt Nam khoá X).
Cụ thể ở đơn vị:
1- Không vi phạm Pháp luật,không vi phạm các chủ trương, chính sách pháp luật
của Đảng và nhà nước. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
2- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ
nghề nghiệp, lao động có hiệu quả góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm
học của Công đoàn và nhà trường. Cuối năm đạt danh hiệu LĐTT trở lên.
3- Quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng , tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các
cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Ngành giáo dục, Công đoàn Ngành giáo


dục phát động. Tham gia đầy đủ các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo khi có chủ
trương, hướng dẫn của cấp trên. Tham gia đóng đoàn phí đầy đủ.
4- Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hoá nhà giáo, thực hành tiết kiệm. Sống
gương mẫu, đoàn kết, trung thực, dản dị, hoà đồng với những người xung quanh, có
tinh thần tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ bạn bè đồng nghiệp khi có tin vui, buồn... Tạo
được môi trường sống thực sự đoàn kết trong cơ quan , gia đình và xã hội.
5- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, hội họp do Công đoàn nhà
trường và tổ Công đoàn tổ chức. Nhiệt tình, hăng hái, đi đầu trong tổ chức, thực
hiện, tham gia các hoạt động của Công đoàn và nhà trường cũng như các tổ chức


chính trị xã hội khác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức giao.
- Tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các biểu hiện tiêu cực trong
và ngoài đơn vị. tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
vững mạnh xuất sắc, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền trong sạch
vững mạnh
* Đối với danh hiệu Giỏi việc trường, đảm việc nhà cho nữ CBGV cần thêm:
1 .Chuyên môn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc
2 .Xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. con cái chăm
ngoan, học giỏi, trưởng thành. Gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình hiếu học, gia đình
văn hoá, gia đình nhà giáo văn hoá...
Cá nhân vi phạm một trong các tiêu chuẩn trên tuỳ vào nội dung , phạm vi
và mức độ mà không được xét tặng danh hiệu đoàn viên xuất sắc.(đặc biệt lưu
ý đến những đoàn viên vi phạm các tiêu chuẩn 1,4,5 và 8 )mà chỉ xếp loại đoàn
viên yếu kém.
Điều 7.Tiêu chuẩn danh hiệu tổ công đoàn bộ phận xuất sắc được xét tặng
cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn
viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của đơn vị,
cơ quan; Không có đoàn viên vi phạm nghiêm trọng một trong các tiêu chuẩn xếp
loại đoàn viên công đoàn xuất sắc.(đặc biệt lưu ý đến những đoàn viên vi phạm
các tiêu chuẩn 1,4,5 và 8) . Tỉ lệ đoàn viên xuất sắc phải đạt từ 75% trở lên.
- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên và người lao động;
- Là tập thể lao động tiên tiến trở lên
CHƯƠNG III
TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Điều 8. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” :
1. Đối với Cán bộ công đoàn không chuyên trách đạt một trong các tiêu chuẩn
sau được tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” :
a) Cán bộ công đoàn có thời gian công tác chuyên trách đủ 15 năm trở lên; cán
bộ, công nhân viên chức lao động làm việc tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc
công đoàn các cấp đủ 20 năm trở lên.


Thời gian hoạt động công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số là 1,5 để
tính khen thưởng.
b) Có 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở.
2. Đối với người có nhiều công sức trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn
Điều 9 . Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho cá nhân đạt
một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt
trong hệ thống Công đoàn.
b) Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công
đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở
lên.
2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể đạt
một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công
đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống Công đoàn.
b) Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh, Thành phố hoặc
Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu Công đoàn Vững mạnh Xuất sắc liên
tục từ 3 năm trở lên.
Điều 10. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn tỉnh, Công
đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.
Bằng khen của Ban tường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo
dục Việt Nam để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong
công nhân viên chức lao động của
đơn vị và của Ngành.
- Đã được tặng giấy khen của Công đoàn Giáo dục Hải Dương, đạt danh hiệu
Đoàn viên Công đoàn Xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.
Điều 11 .Tiêu chuẩn Giấy khen.
1. Giấy khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau :
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ
Công đoàn Việt Nam khoá IX).
- Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, Cá nhân được xét đề nghị công đoàn cấp


trên khen thưởng phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn 5 tại điều 6 (đạt Đoàn viên
Công đoàn Xuất sắc) và có những thành tích nổi bật trong chuyên môn và các cuộc
thi do Công đoàn Ngành, Công đoàn nhà trường, và các tổ chức chính trị -xã hội
trong và ngoài nhà trường tổ chức.
2. Giấy khen để tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau :
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ
Công đoàn Việt Nam khoá X;
- Là tập thể vững mạnh xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động Công đoàn
đề nghị CĐGD Tỉnh khen
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12: Ban chấp hành Công đoàn năm học 2014– 2015 có trách nhiệm
thực hiện Quy chế này. Chủ tịch, Ủy viên phụ trách Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn
có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện quy chế này.
Điều 13: Việc sửa đổi, bổ sung quy chế do Hội nghị Ban Chấp hành Công
đoàn xem xét và quyết nghị.
Quy chế này gồm bốn chương với mười ba điều quy định đã được Hội nghị
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm Non Cẩm Quý biểu quyết thông qua
ngày 29/9/2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M BCH CĐ
Chủ tịch:

Lê Thị SâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×