Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu vai trò, tác động của khuyến nông đến sinh kế của người dân tái định cư thủy điện Sơn La tại xã Lay Nưa thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C NÔNG LÂM

LÒ TH OANH

:
NGHIÊN C
SINH K C

NG C A KHUY

N
I

- TH

H
o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c


NG LAY - T

: Chính quy
: Khuy n nông
: KT & PTNT
: 2011 - 2015

N BIÊN


I H C NÔNG LÂM

LÒ TH OANH

:
NGHIÊN C
SINH K C

NG C A KHUY

N
I

- TH

H
o
Chuyên ngành
L p
Khoa
Khoá h c
Gi
ng d n

NG LAY - T

N BIÊN

: Chính quy
: Khuy n nông


: K43 - Khuy n nông
: KT & PTNT
: 2011 - 2015
: ThS. Cù Ng c B c


i

L IC

tài
c h t em xin g i t i Ban giám hi

i h c Nông Lâm và Ban

ch nhi m khoa Kinh t và phát tri n nông thôn l i c
tr ng, s t

c h c t p và rèn luy n t

S bi

c nh

m kính

ng trong th i gian qua.

c dành cho th y Th.S Cù Ng c B c - Gi ng

ih c

ng d

trong su t quá trình th c hi

ng viên em

tài nghiên c u này.

Em xin chân thành c

u ki n

em thu th p s li u t

ban trong su t th i gian th c t p.

Cu i cùng, em xin c
ng viên khích l

i thân và các b
t qua m

u ki n,
c t p v a qua.

có h n, th i gian nghiên c u còn ng n m

t c g ng

tài t t nghi p c a em không th tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong
nh

c nh ng ý ki n, ch b o c a các th y cô giáo, ý ki
tài t t nghi p c

c hoàn thi

Em xin chân thành c
Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 n
Sinh viên

Lò Th Oanh

a b n bè


ii

DANH M C CÁC B NG

B ng 3.1: S

ng h

c ph ng v n .............................................................18

B ng 4.1: Tình hình s n xu t nông nghi p c
n (2012 - 2014) ............................................................................24
B

n (2012 - 2014)....26

B ng 4.3: Tình hình nuôi tr ng th y s n c

n (2012 - 2014) ........27

B ng 4.4: Th ng kê dân s
B ng 4.5: Ho

n (2012 -2014) ..............................28

ng sinh k c

...........................................29

B ng 4.6: M t s lo i cây tr ng chính c

............................30

B ng 4.7: M t s lo i v t nuôi chính c

..............................31

B ng 4.8: Ho

ng nuôi tr ng th y s n c

.......................32

B ng 4.9: Thành ph n gi i tham gia vào các ho

ng khuy n nông .....................35

B ng 4.10: Các l p t p hu n k thu t c

n (2012 - 2014)......36

B ng 4.11: S h tham gia các l p t p hu n.............................................................37
B

i dân v ho

B ng 4.13: Mô hình trình di

o t p hu n.........................37

c th c hi n t

n (2012 - 2014) ..........................................................................40
B ng 4.14

i dân v ho

B

a h nông dân v

ng xây d ng mô hình trình di n .....40
u ki n áp d ng các MHTD.................41

B ng 4.16:

i dân v ho

ng thông tin truy n thông...............43

B

i dân v ho

n dich v ............................44

B

i dân v công tác khuy n nông.................................45

B ng 4.19: So sánh di n tích, s
B ng 4.20: So sánh s
KN

ng các lo i v t nuôi cây tr ng .........................46

ic ah
m i so v

B ng 4.21: Thành ph n gi

ng
...............................................................48
i xã La

...........................51


iii

DANH M C CÁC HÌNH

Hình 4.1: M

tham gia các ho

khi chuy
Hình 4.2: M

c và sau

m i. .........................................................................34
bi t v vi c tri n khai các l

t

o t p hu n c a khuy n nông

............................................................................................36

Hình 4.3: Nhu c u c
Hình 4.4: Bi

ng khuy n nông c

nhu c u c

i dân v vi c m các l p t p hu n ...............................39
i dân v tri n khai các mô hình m i................42


iv

DANH M C CÁC C M T

Ký hi u

Ti ng Vi t

CC

u

CSHT

h t ng

DT

Di n tích
Ho

KN

VI T T T

ng khuy n nông

Khuy n nông

MHCN
MHTD

Mô hình trình di n

NS

t

SK

Sinh k

SL

S

SXNN

S n xu t nông nghi p

TBKT

Ti n b k thu t

UBND

y ban nhân dân

ng


v

M CL C

L IC

............................................................................................................. i

DANH M C CÁC B NG......................................................................................... ii
DANH M C CÁC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH M C CÁC C M T

VI T T T ................................................................ iv

M C L C...................................................................................................................v
Ph n 1: M
tv
1.2. M

U ......................................................................................................1
............................................................................................................1
...............................................................................................................2

1.3. M c tiêu ...............................................................................................................2
.................................................................................................................2
c ..............................................................................................2
1.4.2

c ti n ...............................................................................................2

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ...........................................................................3
khoa h c.....................................................................................................3
n v khuy n nông .............................................................3
lí lu n v sinh k .....................................................................................8
2.2.2. Ho
Ph n 3:

ng khuy n nông

Vi t Nam ..............................................................13

NG, N

U......17

ng và ph m vi nghiên c u......................................................................17
ng nghiên c u......................................................................................17
3.1.2. Ph m vi nghiên c u.........................................................................................17
m và th i gian nghiên c u ......................................................................17
m nghiên c u .......................................................................................17
3.2.2 Th i gian nghiên c u .......................................................................................17
3.3. N i dung nghiên c u ..........................................................................................17
3.3.1. T

u ki n t nhiên, kinh t - xã h i xã

...........................17


vi

3.3.2. Các ho

ng SK c

c và sau

khi chuy

- th

3.3.3. Các ho

ng Lay - t

n Biên ...........................17

c tri n khai th c hi
..................................................................................17

3.3.4. S

i c a các h

m gia các ho

ng KN t i xã

............................................................................................17
3.3.5. Tìm hi u vai trò c

i v i sinh k c

ng c
- th

...............17
i

ng Lay - T

n Biên ...................................................17

u....................................................................................18
p s li u th c p ..............................................................18
p s li

p...............................................................18

lý thông tin nghiên c u .........................................................19
n xét .......................................................................19
ng h p, phân tíc

......................................19

Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U .......................................................................20
4.1 T

u ki n t nhiên, kinh t - xã h

...............................20

u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên .....................................................20
a xã ..............................................................................22
4.1.3. Hi n tr

h t ng..................................................................................22

u ki n kinh t - xã h i................................................................................23
4.2. Các ho
4.2.1. Ho
4.3. Các ho

ng sinh k c

..................29

ng s n xu t nông nghi p.....................................................................30
ng khuy

c tri n khai th c hi
.............................................................................33

4.3.1. T p hu n k thu t............................................................................................35
4.3.2. Mô hình trình di n...........................................................................................39
4.3.3. Ho

ng thông tin tuyên truy n ...................................................................42

4.3.4. Ho

n d ch v ................................................................................44


vii

n ngh c

i dân v các ho

ng khuy n nông............45

4. 4. S

ic ah

ng KN

so v

...........................................................................................................46

4.5. Vai trò c a khuy n nông trong các ho
4.6.

ng sinh k c

ng c a công tác khuy n nông t i ho

ng sinh k c

m i

i dân ...............48
i dân tái

.......................................................................................................................49
ng tích c c ............................................................................................49
ng tiêu c c ............................................................................................50
4.7. Nh

ng i trong ho

ng sinh k c

i dân và bi n pháp

gi i quy t c a khuy n nông.......................................................................................51
4.7.1. Y u t bên ngoài .............................................................................................51
4.7.2. Y u t bên trong..............................................................................................52
4.7.3. Gi i pháp .........................................................................................................52
Ph n 5: K T LU

NGH .......................................................................53

5.1. K t lu n ..............................................................................................................53
5.2. Ki n ngh ............................................................................................................54
TÀI LI U THAM KH O
I. Tài li u Ti ng Vi t
II. Tài li

c ngoài

III. M ng Internet (Websites)


1

Ph n 1
M

1.1.

U

tv

-

.

.
,

n nông
cho
hành
2

-

-

1.2. M
-

-

1.3. M c tiêu
- Tìm hi

ct

u ki n t nhiên, kinh t - xã h

-

1.4.
1.4.1.

c
-

t

-

1.4.2.

c ti n

.

.


3

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U

2.1.

khoa h c
n v khuy n nông

2.1.1.1. Khái ni m v khuy n nông
Khuy

c t ch c b ng nhi u cách khác nhau và ph c v nhi u

m

y khuy n nông là m t thu t ng
cm

nh

i tùy theo l i ích nó mang l i.
ts

n nông khác nhau:

n nông khuy

t ti n trình c a vi c hòa nh p các ki n

th c khoa h c k thu t hi
làm, cách th

i. Các

m, k

c

quy

nh cái gì c n

d ng các ngu n tài nguyên

t i ch v i s tr giúp t

có kh

t qua các tr ng i g p ph

(Theo t ch c FAO, 1987). [5]
p: Khuy n nông là m t ti n trình giáo d c không chính th c
ng c

i nông dân. Ti

i nông

dân nh ng thông tin và nh ng l i khuyên nh m giúp h gi i quy t nh ng v
ho c nh

c s ng. Khuy n nông h tr phát tri n các ho

s n xu t, nâng cao hi u qu

không ng ng c i thi n ch

ng

ng cu c s ng c a

. [5]
ng: Khuy n nông là khái ni

ch t t c nh ng ho t

ng h tr s nghi p xây d ng và phát tri n nông thôn. [5]
Trên th gi i, t

cs d

r ng, tri

T
cd

nh n

u tiên
i t
[5]

a Trung tâm khuy n nông khuy n lâm qu c gia

(TTKNKLQG) thì: Khuy n nông là m t quá trình, m t d ch v thông tin nh m
truy n bá nh ng ch

nông nghi p, nh ng ki n th c v k


4

thu t, kinh nghi m t ch c và qu n lý s n xu t, nh ng thông tin v th
c , rèn luy n tay ngh
s n xu

h

kh

i s ng, c a b n thân h và c

cao dân trí, c i thi

ng giá

gi i quy t v

c a

ng, nh m phát tri n s n xu t, nâng

i s ng và phát tri n nông nghi p nông thôn. [14]

y khuy n nông là cách giáo d c không chính th c ngoài h

ng

i l n tu i. Khuy n nông là quá trình v
qu ng bá, khuy n cáo cho nông dân theo các nguyên t c riêng.

ng

t quá trình

ti p thu d n d n và t giác c a nông dân. Nói cách khác, khuy n nông là nh ng tác
ng vào quá trình s n xu t kinh doanh c
hi u qu cao nh t. N i dung c a ho
thích ng v

t

ng khuy n nông ph i khoa h c, k p th i và

u ki n s n xu t c

2.1.1.2. Vai trò c a khuy

i nông dân, giúp h s n xu

i nông dân.
i v i phát tri n nông thôn Vi t Nam

Khuy n nông có vai trò quan tr ng trong s nghi p phát tri n nông thôn
u ki

c ta hi n nay, trên 80% s ng

ng xã h

các vùng nông thôn v i

s n xu t ra nông s n thi t y u cung c p cho toàn b xã h i

c, th c ph m, nguyên li u cho công nghi p ch bi

n xu t

nông nghi p chi m 37- 40% giá tr s n ph m xã h i. Khuy n nông
nên s

ng m nh m v n

nghi

t, ch

nt o

ng s n ph m nông - lâm -

mb

ng trong công cu c xoá

m nghèo và s nghi p phát tri n nông nghi p, nông thôn và nông dân. [11]
Vai trò c a khuy n nông trong quá trình t nghiên c

n phát tri n nông

nghi p : KN là c u n i gi a nhà nghiên c u và nông dân.
Nhà nghiên c u

Khuy n nông

Khuy n nông góp ph

Nông dân

m nghèo: Th c hi

nông nghi p phát tri n, nông thôn phát tri n nh
t -

i s ng kinh

- xã h i nông thôn.
Vai trò c a khuy
-

iv

c:

c th c hi n các chính sách, chi

nghi p, nông thôn và nông dân.

c v phát tri n nông lâm


5

-V n

ng nông dân ti p thu và th c hi n các chính sách v nông lâm nghi p.

-Tr c ti p góp ph n cung c p thông tin v nh ng nhu c u nguy n v ng c a
c ho

nh, c i ti

ra

c chính sách phù h p. [11]
2.1.1.3. M c tiêu c a khuy n nông
Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c

i s n xu

p,

o nông dân v ki n th c,
k

ng cung ng d ch v
t hi u qu cao, thích

h tr nông dân s n xu t kinh doanh

u ki n sinh thái, khí h u và th

-

ng. [3]

[3]

[3]
2.1.1.4. N i dung c a khuy n nông
Theo ngh
08/01/2010. Ho
a. B

nh s

-CP v

khuy n nông, ban hành ngày

ng c a khuy n nông bao g m nh ng n i dung sau:

ng, t p hu

o

ng
i s n xu t, bao g m: Nông dân s n xu t nh , nông dân s n xu t hàng
hóa, nông dân thu c di n h nghèo; ch trang tr i, xã viên t h p tác và h p tác xã;
ng; doanh nghi p v a và nh ;
o d y ngh
i

c h tr .
là cá nhân tham gia th c hi n các ho t

phát tri n s n xu
ch bi n, b o qu n, tiêu th trong nông nghi p, lâm nghi
n nông nghi p, ngành ngh nông thôn.

ng h tr nông dân
s n xu t,
p, th y


6

N i dung
B

ng, t p hu

i s n xu t v chính sách, pháp lu t; t p hu n,

truy n ngh cho nông dân v k

n xu t, t ch c, qu n lý s n xu t kinh doanh

c KN; t p hu

i ho

ng KN

chuyên

môn nghi p v .
Hình th c
Thông q

,t

. Thông qua
-DVD).

.
trên internet.

KN

KN

CBKN

KN.[3]
b.

KN

KN.
ông tin KN. [3]
c.

KN


7

MHTD

[3]

d.
:
.

.

.
.

[3]
e.
trong
KN
.

k

]

2.1.1.5. Các nguyên t c c a khuy n nông

.

KN

rong
.


8

,

[11]

lí lu n v sinh k
Theo DFID (Department For International Development) sinh k g m 3
thành t chính: Ngu n l c và kh

c, chi

k t qu sinh k . Có quan ni m cho r ng sinh k
s ng, ki m mi

.

h

n ch là v

c
i quan h

c sinh k và

nv

ti p c n các quy n s

(Wallmann, 1984). Sinh k

c

t p h p các ngu n l c và kh
v i nh ng quy

nh và ho

c các m
là do m i cá nhân hay h
h

ng th i ch

ck th p

ng mà h th c thi nh

c nguy n c a h

ki m

s

(DFID). V

quy

t

n các ho

nh d

ng sinh k

c và kh

a

ng c a các th ch chính sách và các m i quan h xã h i

và m i cá nhân và h

thi t l p trong c

ng. [13]

2.1.2.1. Khái ni m sinh k b n v ng
Khái ni m sinh k l

c p trong báo cáo Brundland (1987)

t i h i ngh th gi

ng và phát tri n. M t sinh k

i có th

i phó và kh c ph

c nh ng áp l c và cú s

có th duy trì ho c nâng cao kh
gây t n h

n

ng th i

c hi n t

các ngu n tài nguyên thiên nhiên. [13]

Thu t ng

b nv

phát tri n vào nh

cs d

nh
b n v ng bao g

l c và k sinh nhai, g

c, thu nh p và tài s n c a h . Ba khía c nh

tài s n là tài nguyên, d tr , và tài s
v ng khi nó bao g m ho c m r ng tài s
thu c vào và l

t khái ni m

u 1990. Tác gi

sinh k b n v

i. Sinh k b n
a

u mà chúng ph

n sinh k khác. Sinh k b n v ng v m t xã h i

khi nó có th ch ng ch u ho c h i sinh t nh
th h

c cho là b n v ng

[12]

i l n và có th cung c p cho


9

2.1.2.2. Khái ni m các ngu n v n sinh k
Ngu n v n sinh k

c hi

u ki n khách quan và ch quan

ng vào m t s v t hi

i v ch t ho

lo i ngu n v n sinh k g m v n v
nhiên,

ng. Các

i, v t ch t, tài chính, xã h i, t

]
V n con ng

i

g m các y u t

c a ngu n v n này. V
u nhân kh u c a h

i bao

n th c và giáo d c c a
u c a t ng cá nhân, kh

o, s c kh e, tâm sinh lý c
gian, hình th
vì nó quy

th i
y ut

nh kh

ng nh t

a m t cá nhân, m t h

d ng và qu n lý các

ngu n v n khác. [12]
V n xã h i: Bao g m các m

i xã h i các m i quan h v i h hàng,

i xung quanh, bao g m ngôn ng , các giá tr v ni
hóa, các t ch c xã h i, các nhóm chính th

c mà con

c nh ng l

i

tham gia vào xã h i và s d ng ngu n v
nh

th

ng không

n quá trình t o d ng sinh k c a h . [12]

2.1.2.3

n

a) Di dân
Dân s bi

ng

t nhiên c a dân s g n li n v i quá trình sinh h c sinh ra, t n t i và m
i theo th i gian. Quá trình này thông qua hi

ng sinh và ch t. Di bi

a con
ng

c c a quá trình di dân. Trong m i qu c gia, nh ng
lu

o nên s phân b l

gi a các vùng mi

ng th

mm

a lý. [1]

Di dân là quá trình phân b l i l
tr ng cho s phát tri n kinh t - xã h i. Di dân và quá trình t p trung dân s

quan
a

t ra nh ng thách th c m i cho s nghi p phát tri n kinh t - xã


10

h ib nv

c bi t trong m i quan h v i các ngu n l c t

c a các vùng mi

ng

c.
ng, di dân là s chuy n d ch b t k c

không gian, th i gian nh

nh kèm theo s

V i khái ni

i trong m t
m th

ng nh t v i s

s di chuy

m

thi t l p m

n.
p, di dân là

lãnh th

nm

lãnh th khác nh m

i trong m t kho ng th i gian nh

Tóm l i, khái ni m di dân có th

nh. [1]

c tóm t

i di dân di chuy n ra kh i m
s ng.
i di chuy n bao gi
n

ng m

t th

nm

th c hi n m

Di dân g n li n v i s

i công vi

c, công vi c

ngh nghi p, s thích, l i s ng,...
b)
c ph i di chuy
ng chung liên quan t i b thu h
thu nh p hay m t nh

nm
t, m

sinh s
t, m t ch

, m t tài s n, m t ngu n

n ki m s ng khác. [4]
c hi

r i kh

i t o d ng cu c s ng

a h . Th c t có nhi

có th chia ra thành hai lo

t bu c (do nh

i sau khi
i dân ph
u ki

chi n tranh, thiên tai, xây d ng công trình, thu h
nhu c

t

nguy n (do

i dân mu n c i thi n cu c s ng). Th c t t i Vi t Nam có nhi u hình th c
c t ng h p thành hai hình th

bi

[4]:

p trung theo quy ho ch, k ho ch chung, có t ch c (còn g i
t bu c):
Di dân t các t nh mi n B c và mi n Trung vào Tây Nguyên xây d ng các
vùng kinh t m i. Hình th c này ch y u di
Xây d ng làng thanh niên l p nghi p và các khu giãn dân.


11

Xây d ng các công trình ph c v l i ích qu c gia (các công trình th

n

t i Tây
(2) Di dân t

nguy

phát vào Tây Nguyên t các

t nh mi n B c và mi

nhân dân các dân t c

B

mi n núi phía

phát di n ra m nh

th

m ts

ng gây áp l c l n v

c)

n
ng là di dân b t bu

gi i phóng m t b ng, thi công công trình thu
mang tính quan tr ng quy

n. Các công trình thu

n

i v i s phát tri n c

qu

c và

y sinh mâu thu n gi a m

qu c gia lâu dài v i quy n l i c a các c
l

c tiên. Các d

n

ng và cá nhân - nh

u có th

u

i ch u b t

ng b t l i t i nh

d ng các ngu

c, hay các lo i tài nguyên thiên
n kinh t , xã h i,

u

quan tr ng là ph i cân nh c l

c v i cái giá ph i tr cho các

này b

n khai ho c không ph i di dân, ho c ch
n nh v kinh t , xã h

mâu thu

hoà h p nh ng quy n l i và

ng h p không tránh kh

bi n pháp c th nh

i ti n hành các

c các n

B o v quy n l i và cu c s ng c a nh
Gi

ng

i b di chuy n do d án.

n bù nh ng thi t h i v ti

c

i b

nh

ng, c a n n kinh t khu v
H tr phát tri n ti
ib
2.1

, xã h

ng và

ng.
th c ti n c

tài

2.2.1. Vài nét v t ch c ho
Trên th gi i khuy
nghi p phát tri

ng khuy n nông trên th gi i
ir ts

c ti n hành t các t ch c:

c bi

c có n n nông


12

Các h i nông nghi p: H i nông nghi
Scotlen (1723 -

u tiên th c hi n khuy n nông

i c a Pháp (1761),

Anh, M (1784).

i h c và Trung h c chuyên nghi
(1866), các l p nông dân l n tu i

i h c Cambridge - Anh

M (1880).

Các t ch c phi chính ph : Nhi u chính quy n

cho

các t ch c làm khuy n nông t
ho

c ti p qu n lý các

ng khuy n nông hình thành h th ng khuy n nông qu c gia.
c phát tri n

nhi u tài li

c bi t là

ng d n v

tr

Anh) t

-

ng d y, làm th c hành trong vi c
tv

Ho t

ng khuy n nông

m ts

c Châu Âu có n n nông nghi p phát tri n.

i Ohio, N.S.Townshned ch nhi m khoa Nông h
ch c nh ng câu l c b nông dân t i các qu n, huy n và sinh ho

xu t vi c t

nh k

n

thân c a khuy n nông M .

n

i h c.

ih

ng Wicosin b

i h c.

ih

th c hi n công tác Khuy n nông.
khuy n nông.

u t ch c

ih

ch c khuy

môn

c hình thành chính th c

1861 h i nông dân v i 3.050.150 h i viên. Thu t ng
d

ch ng t r

ng giáo d c c

nh

cs
i h c không nên ch h n ch

ng qu n lý, mà nên m r ng t i nh

kh

c. [4] Cho t i nay M

tm

aM
c xu t kh

t n chi m 54% t ng kh
Ho

t và s

ng nông

n hình là s

tri u t n, t
nay M

ng

c có n n nông nghi p r t phát tri n

v i ch 6% dân s s ng b ng s n xu t nông nghi
nghi p c a M v

M , có

ut

n nh t th gi
ng xu t kh

ng khuy n nông c a m t s

n

t kh u 16,9 tri u
gi i.

c châu Á


13

T i

t ch c khuy

i t nh

ch

o theo

5 c p: c p Qu c gia, c p vùng, c p bang, c p huy n và c p xã. Do làm t t công tác
khuy n nông cho nên

t n n nông nghi p phát tri n m nh m . M

là cu

i quy

m ng tr

nv v

i phong trào s n xu t s a và hi n t i n n nông nghi p

hi n cu

c

4]

2.2.2. Ho

ng khuy n nông

Vi t Nam

2.2.2.1. S hình thành và phát tri n khuy n nông

Vi t Nam

Vi t Nam t th

c ti p d y dân làm

nông nghi p: Gieo h t, c y lúa, m các cu

các hoàng t

h i tr tài. Tri u vua Lê Thái Tông tri

t tên ch

nông s

i xã có m

n c p ph huy n và t

nông nghi
và l

u

u. Tri u

và khuy n
ng ph trách

chi u khuy n nông, chi u l

u tiên s d ng t khuy n nông trong b lu t H

Trung t

c. Th i vua Quang

ng gi c ngo i sâm ban b

nh m ph c h i dân phiêu tán, khai kh n ru

u khuy

t b hoang. [4]

T sau cách m ng tháng 8/1945 thành công Ch t ch H
quan tâm t i nông nghi

i kêu g i qu

2/3/1993 chính ph ra ngh

c bi t
n xu

nh 13/CP v công tác khuy n nông. B

thành h th ng khuy n nông t
ph ban hành Ngh

n

Ngày
u hình

Ngày 18/7/ 2003 chính
-CP cho phép tách c c Khuy n nông - Khuy n lâm

c Nông nghi p và Trung tâm khuy n nông qu c gia. Ngày
26/4/2005 chính ph ban hành ngh

nh s 56/CP-

Ngày 08/01/2010 chính ph ra Ngh

nh 02/CP-

th cho ngh

nh s

công tác khuy n nông thay

- CP v khuy n nông, khuy

2.2.2.2. H th ng t ch c khuy
Theo ngh

khuy n nông khuy

nh s

02

08/01/2010. H th ng t ch c khuy

c
-CP v

Vi t Nam
khuy n nông, ban hành ngày

c t ch


14

a. T ch c khuy
Trung tâm Khuy n nông Qu

s nghi p công l p tr c

thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
Ch

, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Trung tâm

Khuy n nông Qu c gia do B

ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy

nh.
b. T ch c khuy
T ch c khuy
c p t nh (t nh, thành ph tr c thu

n

s nghi p công l p.
c p huy n (huy n, qu n và th xã, thành ph có s n xu t nông nghi p
thu c c p t nh) có tr m khuy
c
viên v i s

s nghi p công l p.
ng, th tr n có s n xu t nông nghi p) có khuy n nông

ng ít nh t là 02 khuy n nông viên

các xã thu

nh t 01 khuy n nông viên cho các xã còn l i.
thôn (thôn, b n, p, phum, sóc) có c ng tác viên khuy n nông và câu l c
b khuy n nông.
Ch

hi m v , quy n h n và t ch c b máy c a t ch c khuy n
t ch

y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung

nh.
c. T ch c khuy n nông khác
T ch c khuy n nông khác bao g m các t ch c chính tr xã h i, t
ch c kinh t , t ch c xã h i, t ch c ngh nghi p, t ch c khoa h c, giáo d
t o, hi p h i, h i ngh nghi p và các t ch
gia ho

c có tham

ng khuy n nông trên lãnh th Vi t Nam.
T ch c khuy n nông khác th c hi n các n i dung ho
nh c a Ngh
Ch

ng khuy n

nh pháp lu t liên quan.
m v , quy n h n và t ch c b máy c a t ch c khuy n

nông khác thu c t ch c, cá nhân nào do t ch

nh.


15

2.2.2.3 V

th

n

vi t nam

dân -

c có th thu h
n bù cho chính quy

n bù gì ho c ch

c t ch c t p th
nd

cc

c hình thành v i s

i c a Hi n
ng d n th c hi n

trong Ngh

-CP, cùng v i nh ng c i thi n trong Lu
n nay, lu

s n kèm the

nh là ph

n bù nh ng thi t h i v

t. Các bi n pháp h tr

t và các tài

nh m c s ng c a nh

ng b

i nguyên t

u ki n

s ng ít nh t là ngang b ng ho c t
tm ts

Lu

.

Ngh

-CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v

bù nh ng thi t h

Ngh

c thu h

t

n

t.

Ngh

-CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v gi

t.

Ngh

-

u4c a

nh 87/CP v

u ch nh Ph

nh khung giá các lo

Ngh
c thu h

n pháp lu t v tài nguyên thiê

t.

-CP ngày 24/4/1998 v
s d ng vào m

ích công c ng, bao g m c

n bù thi t h i khi Nhà

c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i

t thu h i cho các d án phát tri

pháp lý

xây d ng chính sách (c t m th i và chính th c) cho vi c tri n khai công tác tái


16

các công trình thu
Ngh

n, thu l i trên c

n

-CP c a Chính ph v th c hi n Lu

Ngh
khung giá các lo

c.

-CP v

t và

t.
114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài chính

ng d n th c hi n Ngh

-

ng d

nh

t và t ch c th c hi n.
Ngh
c thu h

-CP v

n bù, h tr

t.
Quy

-TTg ngày 12/5/2004 c a Th

nh v b

án thu

ng Chính ph

i

-

2.2.2.4 V

th

nt it

n biên

C

tình hình kinh
-

tm ts

n biên ban hành v v

dân -UBND ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×