Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Mạc huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa

PTNT
: 2011 2015


"NGHIÊN

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
Kh

PTNT
: 2011 2015


i


các T

g

giáo Th.s
-

-

trong quá trình-

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 6
Sinh viên


ii

.......................................................................................9

- 2014........................................................................................................33

..............................................................................................35
- 2014 ..................38

...................................................................................................43
5

-

................................44

...................................................................................................51
7

-


.....................53
............................................54
......................................55
...............................56
.......................................58

....................................................................................................61
B ng 4.13: Nh ng công vi c c

i dân khi tham gia

vào xây d ng nông thôn m i.....................................................................................62

B

.............................................................................63
t nguy n c

nông thôn m i ...........................................................................................................64


iii

T vi t t t

Nguyên ng

BCH

Ban ch p hành

CNH-

Công nghi p hóa - hi n

i hóa

tính
HTX

H p tác xã

KL

K t lu n

NTM

Nông thôn m i

NQ

Ngh quy t

PRA
tham gia c

i dân

Ngh quy t
SU

Saemaulundong

SXNN

S n xu t nông nghi p

THCS

Trung h

THPT

Trung h c ph thông

TP

Thành ph

TW
UBND

y ban nhân dân

USD
WB

Ngân hàng th gi i (World Bank)

PTNT

Phát tri n nông thôn

VH - TT -

-

thao -


iv

Trang
..........................................................................................................1
.......................................................................................1
.............................................................................................2
..................................................................................................2
..................................................................................................2
.................................................................................................3
1.3.1.

..............................................................................................3

1.3.2.

.....................................................................................3
............................................................................4
.....................................................................................................4
...............................................................................4
.....................................................................8
........................................................11

2.2.1. Tìn

............................................11
.............................................17
............................................................................................20

.
.........................................................................................................28
......................................................................28
3.1.1

......................................................................................28
.........................................................................................28
...............................................................28
.......................................................................28
.................................................................................28
.

.......................................30
Lào Cai.....................................................................................30
...........................................................................................30


v

.....................................................................36
...........................................40
4
....................................................................42
...................................................................................................42
-

..............................................................................43
........................................................................51

-

......................................................................53
............................................................................................57
............................................................61

4.3.
-

-

h Lào Cai .....................................................................65

...........................................................................................................65
...........................................................................................................65
...........................................................65
-

-

-

-

......................................67
....................................................67

.......................................................................................68

4.4.3.
...........................................................................................69
4.4.4
............................................................................................69
.

...........................................................72
...............................................................................................................72
.......................................................................................................73

5.2.1.

: .......................................................................73
.........................................................................................75
các Website....................................................................................................76


1

1.1.

-

-

ng, công


2

o

-

,
:
phát

,

Bàn -

-

-

.
-

-

.

-

-

.


3

-

thách

nói riêng và

-

.
1.3.
1.3.1.
L

,

1.3.2.
n
óc
cho


4

g phát

.
.

. [5]


5

[5]

[5]

-

[5]

sau:

[5]

Trong
thôn26-NQ/TW
kinh

- xã

ra

tiêu:

Xây

nông
kinh


6

và các hình

lý,

nhanh công

phátphát

nông thôn

nông thôn dân

theo quy

giàu

sinh thái

an ninh

và tinh

hóa dân

tiên nó

xã, thành

dung

nông thôn
sau: Làng xã

phát
hàng hóa;

lý dân

Nông thôn

kinh

dân nông thôn ngày càng

hóa dân

nông thôn an ninh

minh,

theo

và tinh

nâng cao;là nông thôn, không

và khác

khái quát theo 5

gìn

và phát[9]

chính là nông thôn

hóa phong phú. Song, có
i

không bao

tính
vùng,

môi

dân ngày càng nâng cao; theo

nông thôn

nay, có

nông

dân

thay

là nông thôn

nét

và nâng cao giá

dân.
NTM
ra các

ng cao theo

nông thôn
dân

nông

vai trò gìn

Làng quê nông thôn

quanh, ngay
Bana,
này là

hàng hóa. Bên

Nam khác

Nam, làng quê dân
Kinh.

quá trình xây

hóa
so

các

Thái khác

xung
khác

NTM làm phá

lòng dân và làm xóa nhòa

hóa


7

muôn

dân

Nam. Nông thôn

môi

sinh thái hài hòa.
Mô hình nông thôn m
yêu

phátso


hành và
trên

các

kinh

mô hình

nông thôn

yêu
nông thôn
có)

hoá,

chung, có
quan

trúc

nay, là

quan môi

chính

các

trên

nông thôn theo tiêu chí
trong

các tính


cao

nông thôn

quy

Mô hình

thành
ra cho nông thôn

xây

so

mô hình

tính tiên

[7]
- Xây

-

-

-

-

- nông

dân -

-

.[5]


8

TTg v

-

2.1.2
-

Chính

-TTg
tiêu

Thông

41/2013/TT-BNNPTNT

nông

Nông
nông


9

vùng

TT

chung

Tên
tiêu chí

TDMN
c

Quy
1
quy

100%
GTVT
50%
2

Giao
thông

100%
(50%
hóa)
50%

hóa, x
3

50%

4

4.

95%

5

6

70%
VH-TT-DL
-TT-DL

100%


10

7

nông
thôn

theo quy

theo quy

8
Không
9

10

75%
Thu

Thu

13

bình quân
khu
nông thôn

18
35

11

10%

nghèo
lao


làm

12

trên dân

trong

lao

90%

làm
xuyên
Hình
13

14Giáo

70%
> 20%
15.1

15

16

hóa

dân tham gia

y

70%


- TT - DL
70%

17

Môi
g


11

18

chính

An ninh
19

2.
2.2
2.2


12

Thái La

[17]
2.2


13

-

-

-

ng tinh

-

kg/bao);

nên thành công


14

cao
u nh
g phong trào:

-

-


15

-

-

-


16

[13]
2.2.1.3

c


17

n

[14]
2.2

-TTg,
ngày
-

-TTg, ngày 04/6/2020.
TTg

sau:
a)

-

trình
2010 viên,

4

Hùng -

giúp

Nông


18

chuyên trách, 9 kiêm

nh,

Trung

ch
nông
, giao thông công chính,

nòng

g nông thôn m

bàn.
tham
[6]
b)

2010

T


-

-

êu, Phú Ninh -

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×