Tải bản đầy đủ

ĐỒ án PHẦN mềm tổ CHỨC THI CHẤM THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TESPRO PLUS

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Phân mêm tô chưc thi châm thi trăc nghiêm trưc tuyên TESPRO Plus

TESTPROPlus được thiết kế nhằm phục vụ các hoạt động về trắc nghiệm ở các cơ sở giáo dục
có quy mô khác nhau, từ các trường phổ thông, các trung tâm khảo thí của các phòng, sở Giáo
dục và Đào tạo, các trường đại học và cao đẳng cho đến các cơ sở chuyên nghiệp về trắc
nghiệm.
Trắc nghiệm khách quan là một phương pháp đánh giá tri thức và thành quả học tập đã và đang được sử dụng
rộng rãi trên thế giới. Phương pháp này có nhiều ưu điểm, đặc biệt nó cho phép sử dụng các thành quả của
thống kê toán học và tinh học để tăng tính chính xác và khách quan, tăng tốc độ làm đề thi, giảm bớt những
yếu tố tiêu cực trong thi cử. Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố một lộ trình áp dụng phương
pháp thi trắc nghiệm cho kỳ thi tốt nghiệp trong học phổ thông và tuyển sinh đại học. Hiện nay nhiều trường
đại học và sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các trung tâm hoặc phòng khảo thí để thúc đẩy việc đưa
phương pháp trắc nghiệm vào ứng dụng. Với sự giúp đỡ của các chuyện gia đầu ngành về trắc nghiệm, các
thành viên đầu tiên của Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục và Xử lý dữ liệu (EDTECH) đã xây dựng phần
mềm TESTPRO cách đây hơn 10 năm. Phần mềm này đã hỗ trợ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai một
số hoạt động thử nghiệm và áp dụng trắc nghiệm, cũng đã đạt được chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng
mọi yêu cầu của các hoạt động thi trắc nghiệm, do đó nó được đổi tên là TESPRO

Plus


. Hiện nay TESPRO Plus

phục vụ cho việc xây dựng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tạo đề thi, tổ chức thi, chấm thi, phân
tích và báo cáo kết quả thi trắc nghiệm. Phần mềm này chẳng những phục vụ thi trắc nghiệm trên giấy, trên
mạng máy tính thông thường, mà cong có thể phát triển trên mạng máy tính.
Tổng quan
Chúng tôi trình bày cơ sở phương pháp luận về nghiệp vụ giáo dục cũng như công nghệ phát triển hệ thống
và sau đó giới thiệu chi tiết về mô hình, chức năng và một số kết quả mà hệ thống đã đạt được.

KHỐI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
Quản lý hệ thống


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Quản lý ngân hàng câu hỏi:


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Quy trình các chức năng trong module quản lý NHCH (ngân hàng câu hỏi)

Quản lý môn học:
Quản lý môn học là một trong những chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi. Chức năng này cho phép người
được ủy quyền thực hiện các thao tác liên quan đến danh mục môn học trong hệ thống.
Màn hình
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn Menu: Ngân hàng câu hỏi  Quản lý môn học


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Danh sách môn học
Khởi tạo ngân hàng câu hỏi:
Khởi tạo ngân hàng câu hỏi là chức năng cho phép người phụ trách đánh giá tạo ra một ngân hàng câu hỏi mới
và trao quyền quản lý cho một cán bộ trong hệ thống.
Màn hình
Cick vào Menu: Ngân hàng câu hỏi  Khởi tạo ngân hàng câu hỏi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíDanh sách ngân hàng câu hỏi
Xây dựng cấu trúc ngân hàng câu hỏi:
Ma trận kiến thức (MTKT) là một phần quan trọng cấu thành nên ngân hàng câu hỏi (NHCH). Để xây dựng
MTKT, người chịu trách nhiệm xây dựng MTKT nhận yêu cầu xây dựng MTKT từ cán bộ quản lý xây dựng
ngân hàng câu hỏi (NHCH) và danh sách các môn học, mục kiến thức, mức trí năng. MTKT có thể được tạo
mới hay xây dựng trên cơ sở kế thừa từ các MTKT đã có trước đó.
Màn hình
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, click menu: Ngân hàng câu hỏi  Xây dựng ma trận kiến thức.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Chọn mục kiến thức va mức trí năng cho ma trận kiến thức


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Nhập số câu hỏi cho từng ô ma trận kiến thức
Quản lý Soạn câu hỏi
Quản lý soạn câu hỏi là giai đoạn tiếp theo sau quá trình xây dựng ma trận kiến thức. Quản lý soạn câu hỏi do
cán bộ quản lý soạn câu hỏi thực hiện, phân công việc soạn các câu hỏi cho cán bộ soạn câu hỏi để soạn thảo
cho ngân hàng câu hỏi tương ứng. Quản lý soạn câu hỏi cũng đồng thời cho phép cán bộ quản lý soạn câu hỏi
kiểm soát tiến độ soạn câu hỏi của các cán bộ soạn.
Quản lý soạn câu hỏi:


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Màn hình
- Xem thông tin quản lý soạn câu hỏi trong trang “Quản lý ngân hàng câu hỏi”, xác định cán bộ phụ trách quản
lý NHCH để đăng nhập vào hệ thống, sau đó click menu: Ngân hàng câu hỏi  Quản lý soạn câu hỏi.

Trước khi kết thúc cần chuyển tiếp cho phân công cán bộ duyệt.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Phân công duyệt theo gói ngân hàng câu hỏi.
- Kết thúc quá trình phân công duyệt câu hỏi cần chuyển tiếp nội dung cho cán bộ duyệt câu hỏi.
Quản lý đề thi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Quy trình xử lý các chức năng trong module Quản lý đề thi
Quản lý thang điểm


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Quản lý cấu trúc đề thi:
Chức năng quản lý cấu trúc đề thi cho phép người dùng thực hiện các thao tác xây dựng cấu trúc đề để phục vụ
việc tạo đề thi sau này.
Sau khi nhận yêu cầu của cán bộ quản lý đề thi, cán bộ xây dựng cấu trúc đề thi xem xét các MTKT hiện tại
trong hệ thống, tiến hành xây dựng các cấu trúc đề thi theo yêu cầu. Sau khi thực hiện xong, chuyển giao cho
cán bộ duyệt cấu trúc đề thi. Khi cấu trúc đề thi được chấp nhận, cán bộ này báo cáo lại cho cán bộ quản lý đề
thi.
Màn hình
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn menu: Quản lý đề thi – Quản lý cấu trúc đề thi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Xây dựng cấu trúc đề thi:
Sau khi nhận yêu cầu của cán bộ quản lý đề thi, cán bộ xây dựng cấu trúc đề thi xem xét các MTKT hiện tại
trong hệ thống, tiến hành xây dựng các cấu trúc đề thi theo yêu cầu. Sau khi thực hiện xong, chuyển giao cho
cán bộ duyệt cấu trúc đề thi. Khi cấu trúc đề thi được chấp nhận, cán bộ này báo cáo lại cho cán bộ quản lý đề
thi.
Màn hình
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn menu Quản lý đề thi – Quản lý cấu trúc đề thi – Xây dựng cấu trúc đề
thi.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Phần mềm hỗ trợ sinh đề tương đượng
Sinh đề tương đương là một bài toán quan trọng trong quy trình thi trắc nghiệm. Áp dụng kết quả
của sinh đề thi tương đương, chúng ta có thể xây dựng các đề thi có nội dung khác nhau nhưng có
cùng độ giá trị đánh giá thí sinh. Ngoài ra, chúng ta còn có thể xây dựng các đề thi chỉ nhằm đánh
giá cho một mức năng lực cụ thể nào đó (dựa vào giá trị lớn nhất của hàm thông tin đề thi cần thiết
kế).
Hai đề thi được gọi là tương đương trong lý thuyết IRT có nghĩa là chúng có cùng một hàm đường
cong điểm thực. Tuy nhiên để có được 2 đề thi tương đương hoàn toàn (khác nhau về nội dung) là
điều lý tưởng, vì vậy độ tương đương ở đây được đánh giá qua sai số bình phương giữa hai đường
cong (nếu sai số bé hơn một giá trị cho phép nào đó, thì hai đề thi được gọi là tương đương).


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Thay đổi thông tin trong nhóm đề thi.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

So sánh thông tin và biểu đồ nhóm đề thi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Nội dung câu hỏi trong nhóm đề thi.
Quản lý kỳ thi
Chức năng quản lý kỳ thi cho phép người dùng thực hiện các thao tác xây dựng kỳ thi để
tiến hành thi trắc nghiệm.


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Quản lý chấm thi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Nhập thông tin tệp kết quản thi


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Chấm thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×