Tải bản đầy đủ

Tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay

Header Page 1 of 120.

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Phan Thùy Linh

TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI
GIỮA HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC
TỪ KHI TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐẾN NAY

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 62 31 01 06

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2017

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 1 of 120.Header Page 2 of 120.

Công trình được hoàn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học
Xã hội Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Chu Đức Dũng
2. TS. Hoàng Thế Anh

Phản biện 1: GS. TS. Đỗ Tiến Sâm - Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Phản biện 2: GS. TS. Đỗ Đức Bình - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Phản biện 3: PGS. TS. Lê Xuân Bá - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại
vào hồi

giờ phút, ngày tháng

năm

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: thư viện
(ghi tên các thư viện nộp luận án)

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 2 of 120.


Header Page 3 of 120.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tranh chấp thương mại là một vấn đề tương đối phổ biến trong thương mại quốc tế.
Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, tranh chấp thương mại
giữa các quốc gia ngày càng có xu hướng gia tăng khi mỗi quốc gia đều theo đuổi những
lợi ích kinh tế của mình. Trong rất nhiều tranh chấp thương mại, tranh chấp thương mại
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được xem là điển hình và có thể tham khảo dưới nhiều khía
cạnh.
Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO (năm 2001), quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ
và Trung Quốc ngày càng mở rộng và phát triển. Hoa Kỳ trở thành nhà xuất khẩu quan
trọng vào thị trường Trung Quốc và Trung Quốc cũng từng bước trở thành nhà xuất khẩu
hàng đầu sang thị trường Hoa Kỳ. Bên cạnh việc tích cực tăng cường trao đổi thương mại


và hợp tác kinh tế song phương thì những tranh chấp thương mại ngày càng nảy sinh nhiều
hơn.
Những tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt nguồn từ nhiều
nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do những mâu thuẫn tất yếu trong quá trình hội nhập kinh
tế quốc tế và sự khác biệt về phương thức phát triển kinh tế của mỗi nước. Trung Quốc là
một thành viên mới của WTO và là một nền kinh tế thị trường chưa đầy đủ, do đó Hoa Kỳ
và một số quốc gia phát triển khác cho rằng quốc gia này còn chưa tuân thủ nghiêm túc tất
cả các nghĩa vụ và quy định của WTO. Ngược lại, Trung Quốc cho rằng, để hạn chế thâm
hụt thương mại, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc,
chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều biện pháp và chính sách hỗ trợ sản xuất công nghiệp
trong nước, và một số biện pháp của Hoa Kỳ là thiếu công bằng đối với các nhà sản xuất
Trung Quốc. Chính những bất đồng về quan điểm trong quá trình phát triển kinh tế của hai
nước đã khiến cho các tranh chấp thương mại diễn ra càng thường xuyên.
Tương tự với Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi, trao đổi
thương mại với các nước ngày càng mở rộng, dẫn đến những tranh chấp thương mại với
các nước có xu hướng ngày càng tăng. Có thể thấy, trong quá trình hội nhập kinh tế và từ
khi gia nhập WTO (năm 2007), Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực
hiện các quy định của WTO trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, do đó việc học hỏi kinh
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 3 of 120.


Header Page 4 of 120.

nghiệm từ các quốc gia khác, đặc biệt là các nước lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc để ngày
càng hoàn thiện hơn trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại là hoàn toàn phù hợp
vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài “Tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ khi
Trung Quốc gia nhập WTO đến nay” để nghiên cứu.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Phân tích thực trạng và bản chất tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam trong việc giải quyết tranh chấp thương mại với các thành viên WTO đặc biệt là đối
với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục đích nghiên cứu, luận án tập trung nghiên cứu làm rõ nội dung
sau:
- Làm rõ những vấn đề lý luận về tranh chấp và giải quyết tranh chấp thương mại
trong khuôn khổ WTO: Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại; Cơ chế, trình tự, thủ
tục giải quyết tranh chấp thương mại.
- Phân tích thực trạng tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và các
biện pháp giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên.
- Làm rõ nguyên nhân của tranh chấp thương mại chủ yếu giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO.
- Luận án rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc giải quyết
tranh chấp thương mại với các nước khác trong khuôn khổ WTO, đặc biệt với Trung Quốc
và Hoa Kỳ.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Về mặt nội dung, Luận án nghiên cứu những quy định về giải quyết tranh chấp
thương mại trong khuôn khổ WTO (trong đó nội dung trọng tâm là tranh chấp thƣơng
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 4 of 120.


Header Page 5 of 120.

mại hàng hóa) giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO và tác
động của tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
+ Về thời gian và không gian, đề tài sẽ đề cập tới các quy định giải quyết tranh chấp
thương mại trong khuôn khổ WTO, tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay.
4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp luận
+ Căn cứ vào đối tượng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, Luận án sử dụng
phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để thu thập thông
tin, tìm hiểu khái quát về tranh chấp thương mại của WTO cũng như tranh chấp thương
mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả có sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp phân tích tổng hợp: Luận án tổng hợp các vụ tranh chấp thương mại
trong khuôn khổ WTO cũng như tranh chấp thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và
Trung Quốc, từ đó chỉ rõ tác động của việc tranh chấp thương mại giữa hai nước đối với
nền kinh tế hai nước cũng như đối với Việt Nam.
+ Phương pháp kế thừa: Lup vào thị trường
của nhau, làm giảm tốc độ gia tăng xuất khẩu vào nhau cũng như tốc độ xuất khẩu của các
nước khác vào Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Hai là, Tác động của tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc còn thể
hiện ở cách thức giải quyết tranh chấp thương mại có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá
trình tự do hoá thương mại, mà quá trình này ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế trên
thế giới.
Ba là, Các mặt hàng xuất khẩu cùng loại với các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung
Quốc bị cạnh tranh gay gắt với hàng hóa của Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ. Tranh
chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến các nước trong khu vực phải thực thi
chính sách đối ngoại nhằm cân bằng quan hệ kinh tế và thương mại với cả hai nước.
4.1.3. Những tác động riêng của tranh chấp thƣơng mại đối với nền kinh tế Hoa Kỳ
và nền kinh tế Trung Quốc
(*) Đối với Hoa Kỳ
Thứ nhất, các ngành sản xuất được Hoa Kỳ bảo hộ ngày càng bị gạt ra khỏi cạnh
tranh trong thương mại tự do và người tiêu dùng Hoa Kỳ đứng trước nguy cơ bị tước đoạt
lợi ích của phân công lao động quốc tế.
Thứ hai, Hoa Kỳ cũng có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn nếu Trung Quốc
áp dụng các biện pháp trả đũa. Tranh chấp thương mại nối tiếp tranh chấp thương mại và
cuối cùng đều gây tổn hại cho cả hai phía.
Thứ ba, như trên đã phân tích, Trung Quốc hiện đang là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ
và đồng USD Mỹ đang bị phụ thuộc vào đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
(*) Đối với Trung Quốc
Trước hết, do Hoa Kỳ áp đặt hạn ngạch hay mức thuế cao đối với hàng hoá Trung
Quốc với phương thức chống bán phá giá, hàng Trung Quốc gặp khó khăn hơn nhiều khi
thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Không ít doanh nghiệp Trung Quốc bị đánh thuế cao đã
phải tạm từ bỏ một phần thị trường Hoa Kỳ nên khả năng xuất khẩu bị chững lại, buộc
phải thu hẹp sản xuất và sa thải nhiều nhân công.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 21 of 120.


Header Page 22 of 120.

4.2. Dự báo tình hình tranh chấp thƣơng mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong
khuôn khổ WTO thời gian tới
Một là, tranh chấp tiếp tục diễn ra
Trong tương lai gần, tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục
xảy ra và mang tính thường xuyên vì hai nước có những va chạm về lợi ích kinh tế. Có hai
nhân tố tác động trực tiếp làm cho tranh chấp thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc có thể gia
tăng đó là: (1) Thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có xu hướng ngày một
tăng lên cùng với sự bùng nổ xuất khẩu của Trung Quốc; (2) Việc còn tồn tại những nhóm
lợi ích phản đối Trung Quốc trong lòng Hoa Kỳ. Hai nhân tố này khó có thể loại bỏ trong
thời gian ngắn vì thế mà tranh chấp thương mại hai bên vẫn sẽ phải trải qua những gập
ghềnh giông bão. Nếu hai bên không thiện chí, nhân nhượng lẫn nhau thì các tranh chấp
trong thương mại có thể biến thành xung đột.
Hai là, tranh chấp khó có thể biến thành một cuộc chiến thương mại
Những giả thiết tồi tệ nhất của tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
dường như phi thực tế khi mà toàn cầu hóa làm cho quan hệ giữa các nước lớn không còn
phân định bạn thù rõ rệt ở mức độ khác nhau như trước mà đã thể hiện trạng thái mập mờ
đan xen lẫn nhau.
Tranh chấp thương mại là khó tránh, song quá mức để dẫn đến không khống chế nổi
là không phù hợp với lợi ích căn bản của cả hai nước, cũng như không phù hợp với trào
lưu thế giới do đó hai nước sẽ căn cứ vào quy tắc quan hệ thương mại song phương và đa
phương để giải quyết tranh chấp thương mại.
4.3. Xu hƣớng giải quyết tranh chấp thƣơng mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong
khuôn khổ WTO trong thời gian tới
4.3.1. Xu hƣớng chung
Như đã phân tích ở trên trong những năm tiếp theo, tranh chấp thương mại giữa Hoa
Kỳ và Trung Quốc sẽ thường xuyên xảy ra vì hai nước tiếp tục va chạm về lợi ích kinh tế.
Vì thế, từ nay đến năm 2025 Hoa Kỳ sẽ tranh thủ những ưu thế đang có của mình để gây
sức ép với Trung Quốc trong một số vấn đề nhất định nhằm đạt được mục tiêu chiến lược
của Hoa Kỳ, đồng thời kìm chế sự phát triển của Trung Quốc.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 22 of 120.


Header Page 23 of 120.

4.3.2.Về phía Hoa Kỳ
Đối với Hoa Kỳ, một trong những mối quan hệ quan trọng mà chính quyền Tổng
thống Donal Trump sẽ đặc biệt chú trọng đó là quan hệ với Trung Quốc.
Tuy nhiên, có thể thấy, thay vì áp đặt các biện pháp hạn chế hay trừng phạt Trung
Quốc, Hoa Kỳ có thể tìm cách nâng cao sức cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước
để có thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc.
4.3.3. Về phía Trung Quốc
Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng một chính sách chống bán phá giá đủ mạnh, ở tầm
vĩ mô, tăng cường quản lý các hoạt động xuất khẩu, ngăn chặn kịp thời các hành vi bán
phá giá. Ở tầm vi mô, Chính phủ tích cực quản lý các doanh nghiệp và xử phạt nghiêm
khắc các doanh nghiệp bán phá giá nhằm bảo vệ và giữ vững môi trường cạnh tranh lành
mạnh của thị trường.
4.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tham gia giải quyết tranh chấp
thƣơng mại trong khuôn khổ WTO
4.4.1. Tác động đến Việt Nam của tranh chấp thƣơng mại giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay
Từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay, về số lượng, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã
gửi 31 đơn kiện tranh chấp thương mại lên DSB của WTO trong đó Hoa Kỳ có 21 đơn
kiện đối với Trung Quốc và Trung Quốc có 10 đơn kiện đối với Hoa Kỳ. So sánh với Việt
Nam, như đã nói ở trên, tính đến tháng 9/2017 Việt Nam đã gửi 02 đơn kiện tranh chấp
thương mại đối với Hoa Kỳ lên DSB của WTO, và phía Hoa Kỳ chưa có đơn kiện nào đối
với Việt Nam. Trong quan hệ với Trung Quốc, giữa Trung Quốc và Việt Nam đến nay
chưa có một tranh chấp thương mại nào được gửi lên DSB của WTO. Tranh chấp thương
mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc liên quan đến nhiều vấn đề: thương mại hàng hóa, dịch
vụ, đến sở hữu trí tuệ... trong khi đó hiện nay tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt
Nam trong phạm vi thương mại hàng hóa. Do đó có thể dễ dàng nhận thấy tranh chấp
thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra phức tạp hơn và ở nhiều lĩnh vực: công
nghiệp, dịch vụ, thủy sản, thương mại ... trong khi đó ở cả 02 vụ kiện tranh chấp thương
mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà Việt Nam là nguyên đơn chỉ ở lĩnh vực thủy sản. Tuy
nhiên cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, các bên tham gia vụ kiện đều tôn trọng các
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 23 of 120.


Header Page 24 of 120.

quyết định của DSB, cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo đầy đủ chứng cứ, lập luận
theo các Hiệp định có liên quan của WTO để trình ra DSB. Cả Trung Quốc và Việt Nam
có cùng thể chế chính trị, chất lượng hàng hóa của Việt Nam và Trung Quốc đều tương
đương nhau, tuy nhiên trong quan hệ quốc tế hiện đại, không có kẻ thù hoặc đồng minh
vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia không bao giờ thay đổi, do vậy sức mạnh, khả năng
cạnh tranh của nền kinh tế luôn là cơ sở quan trọng để giải quyết những tranh chấp thương
mại giữa các quốc gia. Quan hệ thương mại tam giác Trung Quốc – Hoa Kỳ - Việt Nam
cũng không là ngoại lệ.
Tranh chấp thƣơng mại minh chứng: vụ tranh chấp thương mại số DS404
4.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tham gia giải quyết tranh chấp
thƣơng mại trong khuôn khổ WTO
Tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra giữa hai nước song
không phải không ảnh hưởng tới các nước nhỏ trong đó có Việt Nam. Tác động tích cực là
khi Hoa Kỳ tìm cách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc, hàng hoá của Việt Nam sẽ có
nhiều cơ hội thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ hơn. Tác động tiêu cực là ở chỗ nếu Hoa
Kỳ áp đặt mức thuế cao hay hạn ngạch đối với các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc
thì điều này cũng có thể xảy ra tương tự với Việt Nam vì cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt
Nam tương tự như Trung Quốc.
Việt Nam và Trung Quốc đều đang vận hành nền kinh tế thị trường theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu hàng xuất khẩu và lợi thế cạnh tranh của hai nước tương tự nhau,
đều cùng hướng đến thị trường Hoa Kỳ như một thị trường mục tiêu cho sức xuất khẩu
của mình. Đây chính là nhân tố thuận lợi cơ bản để Việt Nam tiếp cận và vận dụng những
bài học kinh nghiệm từ tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dựa trên
phân tích về vụ tranh chấp thương mại mà Việt Nam đã tham gia cũng như kinh nghiệm
của Hoa Kỳ và Trung Quốc khi tham vào DSU của WTO, có thể đưa ra một số kiến nghị
đối với chính phủ Việt Nam như sau:
Một là, chính phủ Việt Nam cần thay đổi cung cách quản lý sản xuất kinh doanh theo
hướng chấp nhận các nguyên tắc của thị trường. Khi tham gia vào sân chơi WTO, các
nguyên tắc của thị trường tự do cần phải được tôn trọng.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 24 of 120.


Header Page 25 of 120.

Hai là, Việt Nam cũng cần nắm rõ bản chất và quy luật phát triển của cạnh tranh kinh
tế nói chung và thực trạng tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nói riêng.
Ba là, có cách hành xử linh hoạt và khéo léo trong quan hệ thương mại với các nước
phát triển.
Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam có thể đẩy mạnh quan hệ kinh tế và tạo sự ràng
buộc chặt chẽ về lợi ích kinh tế với các nước phát triển.
Bốn là, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Vai trò của pháp luật rất quan trọng,
vì nó tạo cơ sở pháp lý cho Việt Nam khi có tranh chấp thương mại. Để chuẩn bị những
điều kiện cần thiết về mặt pháp luật khi tham gia ngày càng sâu rộng vào hệ thống thương
mại toàn cầu và nâng cao sự chủ động của các cơ quan chính phủ cũng như các doanh
nghiệp khi tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp tại WTO, chính phủ Việt Nam cần
xây dựng chi tiết quy chế tham gia khiếu nại tại DSB.
Năm là, Việt Nam cần củng cố và nâng cao trình độ đội ngũ luật sư về tranh chấp
thương mại để có thể sử dụng chính đội ngũ luật sư trong nước theo đuổi các vụ kiện, giúp
các doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam có khả năng thắng kiện cao hơn.
Sáu là, Việt Nam cần đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, coi trọng mạng lưới người
Việt Nam ở nước ngoài. Sự thất bại của Việt Nam trong vụ kiện chống bán phá giá của
Hoa Kỳ về cá tra, cá basa là một bài học về sự cần thiết của việc đa dạng hoá thị trường
cho các doanh nghiệp Việt Nam.
KẾT LUẬN
Qua phân tích những vấn đề tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, có
thể thấy đây là một mối quan hệ tay đôi hết sức phức tạp. Kể từ sau khi hai nước chính
thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, trao đổi thương mại giữa hai nước ngày
càng gia tăng và quan hệ thương mại song phương ngày càng phát triển. Đến nay, Trung
Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ với tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 2016 lên tới 578,588 tỷ USD.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của quan hệ thương mại, những bất đồng và tranh
chấp thương mại giữa hai nước cũng ngày càng tăng, đặc biệt kể từ sau khi Trung Quốc
gia nhập WTO. Theo thống kê, tính đến tháng 9/2017, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nộp 31
đơn kiện tranh chấp thương mại lên DSB của WTO, trong đó có 21 đơn kiện từ phía Hoa
luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 25 of 120.


Header Page 26 of 120.

Kỳ, 10 đơn kiện từ phía Trung Quốc. Những bất đồng về thương mại giữa hai cường quốc
kinh tế lớn nhất thế giới này chủ yếu bắt nguồn từ các nguyên nhân như: mức thâm hụt
thương mại khổng lồ của Hoa Kỳ với Trung Quốc, chính sách hỗ trợ công nghiệp của
Trung Quốc, vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chính sách tiền tệ của Trung Quốc,
chính sách hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ, các biện pháp tự vệ, các biện pháp chống
bán phá giá của Hoa Kỳ đối với hàng hóa của Trung Quốc và các rào cản kỹ thuật từ phía
Hoa Kỳ …
Từ việc phân tích sự đan xen về lợi ích, những tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ
và Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trên con
đường hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Có thể nhận thấy rằng, những tranh chấp thương
mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước sẽ là điều khó tránh khỏi khi Việt Nam tham
gia ngày càng sâu rộng vào các thể chế kinh tế quốc tế. Để tận dụng tốt những cơ hội khi
tham gia WTO, Việt Nam cần chấp nhận các nguyên tắc của thị trường, nắm được bản
chất và quy luật của cạnh tranh kinh tế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng
cao trình độ chuyên môn về thương mại quốc tế, đào tạo đội ngũ luật sư giỏi về luật
thương mại quốc tế và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho chính phủ và các doanh
nghiệp hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 26 of 120.


Header Page 27 of 120.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
1. Phan Thùy Linh, “Tìm hiểu về Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung thời gian qua”, Tạp
chí Doanh nghiệp và Hội nhập, số tháng 4/2014.
2. Phan Thùy Linh, “Tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO – Cơ chế và thực
tiễn”, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, số tháng 4/2015.
3. Phan Thùy Linh, “Đánh giá về tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc và
Hoa Kỳ - Việt Nam trong khuôn khổ WTO”, Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Dương, số
465 tháng 3/2016.
4. Phan Thùy Linh, “Một số vấn đề về tranh chấp thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc
trong những năm gần đây”, Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Dương, số 466 tháng 3/2016.

luan van thac si-tai lieu - luan an -kinh te -Footer Page 27 of 120.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×