Tải bản đầy đủ

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA LUẬT HỌC

TƯ PHÁP QUỐC TẾ
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 8

GVHD: Ths. LS Lê Thị Thu Phương
TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

1

Thứ Sáu 15-09-2017


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Các
Các loại
loại quan
quan hệ
hệ dân
dân sự

sự có
có yếu
yếu tố
tố nước
nước ngoài
ngoài

Dấu
Dấu hiệu
hiệu nhận
nhận biết
biết quan
quan hệ
hệ dân
dân sự
sự có
có yếu
yếu tố
tố
nước
nước ngoài
ngoài

Các
Các trường
trường hợp,
hợp, vụ
vụ việc
việc dân
dân sự
sự có
có yếu
yếu tố
tố
nước
nước ngoài
ngoài

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8


Giải
Giải quyết
quyết tình
tình huống
huống –– Kết
Kết luận
luận
2

Thứ Sáu 15-09-2017


DANH SÁCH NHÓM 8
1. Nguyễn Việt Anh

6. Lê Thị Mỹ Loan

2. Bùi Thị Khánh Ly

7. Huỳnh Kim Ánh

3. Trần Lê Bảo Trâm

8. Lưu Thị Thùy Trang

4. Hồ Thị Thúy Diễm

9. Nguyễn Hồng Nhung

5. Dư Nguyễn Trâm Anh

11. Nguyễn Thị Ngọc Sương

6. Nguyễn Thị Thanh

12. Điểu Hùng

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

3

Thứ Sáu 15-09-2017


CÁC QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI
Quan hệ nội dung mang
tính chất dân sự có yếu
tố nước ngoài

Quan hệ tố tụng dân sự
có yếu tố nước ngoài
• Xác định thẩm quyền xét
xử của Tòa án quốc gia
• Ủy thác tư pháp
• Công nhận và thi hành
phán quyết của Tòa án
nước ngoài, trọng tài
nước ngoài,…

Quan hệ dân sự
Thương mại
Lao động
Hôn nhân gia đình,…

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

4

Thứ Sáu 15-09-2017


DẤU HIỆU THỂ HIỆN
Chủ thể
tham gia

• Người nước ngoài
• Tổ chức nước ngoài
• Pháp nhân nước ngoài (pháp nhân tư và pháp nhân công)

• Tài sản ở nước ngoài
• Công việc ở nước ngoài
Đối tượng

Sự kiện
pháp lý

• Là căn cứ để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ dân
sự được phát sinh ở nước ngoài

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

5

Thứ Sáu 15-09-2017


TRƯỜNG
TRƯỜNG HỢP,
HỢP, VỤ
VỤ VIỆC
VIỆC DÂN
DÂN SỰ
SỰ CÓ
CÓ YẾU
YẾU TỐ
TỐ NƯỚC
NƯỚC NGOÀI
NGOÀI
(Khoản
(Khoản 2,
2, Điều
Điều 663,
663, BLDS
BLDS 2015
2015 và
và Khoản
Khoản 2,
2, Điều
Điều 464,
464, BLTTDS
BLTTDS 2015)
2015)

1
2
3

• Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, cơ quan,
tổ chức nước ngoài;

• Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam
nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó
xảy ra tại nước ngoài;

• Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam
nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

6

Thứ Sáu 15-09-2017


TÌNH HUỐNG
*A và B đều là cá nhân mang quốc tịch VN cư trú tại VN. Trong lần du lịch
sang Belarus, A gây tai nạn giao thông dẫn đến thương tích cho B. B được
chuyển về bệnh viện ở VN để điều trị, sau ki điều trị xong B khởi kiện A ra
tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường chi phí điều trị y tế.

Hỏi:

*Đây có phải là “ quan hệ dân sự có yếu
*Xác định phạm vi quan hệ dân sự ?

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

7

tố nước ngoài”? giải thích ?

Thứ Sáu 15-09-2017


GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

a. Tình huống trên là quan hệ dân sự có yếu tố nước
ngoài vì sự việc A gây tai nạn cho B xảy ra tại
Belarus (nước ngoài), theo quy định tại Điểm B,
Khoản 2, Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015: “ Các bên
tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt
Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc
chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài.”
Theo Điều 674, Bộ luật Dân sự 2015 quy định:
“Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định
theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch,
trừ trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện
các giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi
dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo
pháp luật Việt Nam. Năng lực pháp luật của A, B
được dựa theo quy định của pháp luật Việt Nam tại
Điều 673, Bộ luật Dân sự 2015.
TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

8

Thứ Sáu 15-09-2017


GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

*b. Về

pháp luật áp dụng trong trường hợp này thì giữa Việt Nam với
Belarus có ký với nhau hiệp định tương trợ tư pháp thì ta có thể áp dụng
theo hiệp định tương trợ giữa hai nước đã ký kết với nhau tại Điều 39
của Hiệp Định “ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được
xác định theo pháp luật của Bên ký kết nơi xảy ra hoàn cảnh làm căn cứ
để yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại. Nếu nguyên đơn và bị đơn đều là
công dân của một Bên ký kết thì áp dụng pháp luật của Bên ký kết đó.
Cùng với đó, trong tình huống này thì B kiện đòi bồi thường tại tòa án có
thẩm quyền ở Việt Nam do đó ta sẽ áp dụng luật Việt Nam vì cả A và B
đều là công dân Việt Nam (có quốc tịch Việt Nam) theo quy định tại
Khoản 2, Điều 687 Bộ luật dấn sự 2015: “ Trường hợp bên gây thiệt hại
và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân hoặc nơi thành lập, đối
với pháp nhân tại cùng một nước thì pháp luật của nước đó được áp
dụng”.
TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

9

Thứ Sáu 15-09-2017


KẾT LUẬN
Từ sự phân tích và giải quyết tình huống trên cho thấy, "yếu tố nước
ngoài" được xác định trong các quan hệ dân sự dựa trên cơ sở quốc tịch,
nơi xác lập giao dịch dân sự, nơi có tài sản hoặc công việc ở nước ngoài.
Các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không chỉ đơn giản xảy ra một
trong các trường hợp trên. Trên thực tế, các quan hệ dân sự này đa dạng
và phong phú hơn nhiều. Nó có thể phát sinh các quan hệ dân sự trong đó
vừa có cá nhân nước ngoài tham gia, vừa có những căn cứ phát sinh, thay
đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật dân sự ở nước ngoài, tài sản liên
quan hoặc công việc đến quan hệ đó ở nước ngoài. 

TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

10

Thứ Sáu 15-09-2017


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM

THANK YOU VERY MUCH
TƯ PHÁP QUỐC TẾ NHÓM 8

11

Thứ Sáu 15-09-2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×