Tải bản đầy đủ

Đơn khởi kiện dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Gi, ngày tháng năm 2018

BẢN TỰ KHAI
Kính gửi: Toà án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Tên tôi là: NGUYỄN THỊ NINH

Sinh năm: 1959

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Quốc tịch: Dân tộc
Nghề nghiệp: Hưu tri
Số điện thoại: 01644097059, 0987689467
Nội dung tự khai:
Vì quen biết nhau nên chị: PHẠM THỊ NGA (tên thường gọi là Tám Hợp) Sinh năm:
1974, chồng Nguyễn Văn Hợp, sinh năm: 1970, địa chỉ: Thôn Ba Đăng khu tái định cư,
xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Số điện thoại: 0974655066, 01655661932. Chị
Nga đã nhờ vả và vay tiền của tôi nhiều lần để buôn bán cá ở bến Dinh thầy thím. Vì vậy,
tôi và chị Nga đã thỏa thuận hợp đồng vay tiền với nhau. Cụ thể các lần chị Nga đã vay

tiền của tôi là:
1. Hợp đồng vay tiền ngày 19 tháng 03 năm 2016 với số tiền vay là 20.000.000 (hai mươi
triệu) Đồng, lãi suất vay là 5% (năm phần trăm)/tháng với thời hạn vay là 02 (hai) tháng
kể từ ngày vay tiền;
2. Hợp đồng vay tiền ngày 22 tháng 03 năm 2016 với số tiền vay là 24.000.000 (hai mươi
bốn triệu) Đồng, lãi suất vay là 5% (năm phần trăm)/tháng với thời hạn vay là 01 (một)
tháng kể từ ngày vay tiền;
3. Hợp đồng vay tiền ngày 08 tháng 04 năm 2016 với số tiền vay là 10.000.000 (mười
triệu) Đồng, lãi suất vay là 5% (năm phần trăm)/tháng với thời hạn vay là 01 (một) tháng
kể từ ngày vay tiền;


4. Hợp đồng vay tiền ngày 19 tháng 04 năm 2016 với số tiền vay là 20.000.000 (hai mươi
triệu) Đồng, lãi suất vay là 5% (năm phần trăm)/ tháng với thời hạn vay là 02 (hai) tháng
kể từ ngày vay tiền.
Tổng cộng: Tôi và chị Nga đã thỏa thuận 04 (bốn) bản hợp đồng vay với tổng số tiền vay
là 74.000.000 (bảy mươi bốn triệu) Đồng với lãi suất là 5% (năm phần trăm)/ tháng.
Đến thời hạn trả nợ, chị Nga chỉ trả số tiền lãi. Cụ thể là:
1. Hợp đồng ngày 19 tháng 03 năm 2016: 20.000.000 x 5% x 2 (tháng) = 2.000.000 (hai
triệu) Đồng;
2. Hợp đồng ngày 22 tháng 03 năm 2016: 24.000.000 x 5% x 1 (tháng) = 1.200.000 (một
triệu hai trăm ngàn) Đồng;
3. Hợp đồng ngày 08 tháng 04 năm 2016: 10.000.000 x 5% x 1 (tháng) = 500.000 (năm
trăm ngàn) Đồng;
4. Hợp đồng ngày 19 tháng 04 năm 2016: 20.000.000 x 5% x 2 (tháng) = 2.000.000 (hai
triệu) Đồng;
Tổng số tiền lãi mà chị Nga đã trả là 5.700.000 (năm triệu bảy trăm ngàn) Đồng.
Tuy nhiên, kể từ ngày 19 tháng 06 đến nay, chị Nga đã không trả lại số tiền gốc cũng như
số tiền lãi còn lại đã vay của tôi. Mặc dù đã đến nhà gặp mặt, gọi điện thoại, nhắc nhở
cho bà Phạm Thị Nga, yêu cầu bà Nga phải trả số tiền đã vay (cả gốc lẫn lãi còn lại)
nhiều lần nhưng bà Nga vẫn không chịu trả tiền nên hôm nay tôi làm đơn này, kính mong
Quý tòa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi đó là yêu cầu chị Nga trả số tiền đã vay cùng
với số tiền lãi còn lại được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định. Cụ thể
tồng số tiền mà chị Nga phải trả cho tôi là:
Số tiền vay là: 74.000.000 (bảy mươi bốn triệu) Đồng
Số tiền lãi còn lại là: 74.000.000 x 1.76% x 20 (tháng) = 26.048.000 (hai mươi sáu triệu
không trăm bốn tám ngàn) Đồng.
Tổng số tiền phải trả là: 100.048.000 (một trăm triệu không trăm bốn tám ngàn) Đồng.
Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết.
Xin trân thành cảm ơn./
N
Người làm đơn

NGUYỄN THỊ NINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×