Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG VẬT LÍ THỐNG KÊ

(-eu/ ry 1,4 u U,*rV ""v.l4 1gv'r 24 gfu>
"{,
rvl"l tr; =(v)d
;,.1lbf d,-tip,l lpoy u.,r s, b;,;
1r, y

=1,;': i fr';:#^#. :i:i:,fy
Q 3"

YbA+

YW>

1> CDd

>o

Grq -.-) S yl-nub 1 '6.,q[) rys T, ( (.tqz>

,


(vtd

o
@

rff'Itl

r L*

(tN TG 1N./q I ybH) T" \tryf-y "rc
:"bFr 3i" L"own q Lifzq fi ,!gvrl." c3rb"

if

o>tb ;0]

;,1*La.{;

,, F*, U"l gr, }ql*
(t*/ o50x N

\* 6 3l\er- hg"\rrhie>xrsxr.r y?n'6

J,-fd'h."fqd 4 l-i,$+ ;lp ' grf r;U .t
2qP &Y', ryvfi ?2 tr ket Vf
i

.

1-, .... .' ':

i'; ir'

,t,
\ozzt

Hd

I &O '+r.+s'+ krrlt LH d )


oooz

."

s\d

t:.,

,n+i

)(f

,#tnnt

(An -qfA Io' Ut .r) s-1*r s,pn1:.-1"1g
( S/? \ro7'l?n' , y IIy L"eyc,p)

bbr rr,rd ' lun 'Pq1g,. ' s'y-'-',\rc,^.,'z^11
fjgag +l
vlp"seto,tte,f I o.,-r-kouaea\t )"p.yr,q;,q)g. ' ,lo*at 'd nul
tq
Sr4 - J Ix b trr,in JL 'aprn ,(r.t !"pff)
taur
gt, 'Iof- WA"A,' s\0) 'Po.nt,, {4!,?9rna, il,.:.
{oZ +l
.n ic
-4t?{ {c2rnprr,,4e a{+ e! u{r^3 ' , ,,,t!at h . .t$,,
['61,
6t*o1/ ob7
^

l\

I
,,lf,,lr
',.'
gBhe
"nrH
fit
ft)l ' Z!11
q> .$ -X '"Ta DU,z,rO \

b.U . A'N

c

..

4+o?

- (Nl{7rH(- lXf.n 'i,t'- f\t

".EN

s, byn*

}tr

h

sL

tz,

"i"yt

)

+911


q1
, r { g,L" aq f;-eoln. toobu
\rn4'A);6oh',yl{..o1rt CyL*t WY Y ?/+ (i'e) 'i-,s.*o'tf)
(yy.u f) h'# s:J ,r'\"-t{ier \"e +/t- eu.,u Yv*.r: ' cry-'ru
yl:
(B{
}snrt e 7l dllt
g..r, ,!,e r{vl+ *
b"g"+

4

c... 'L,

{
sx $1'8ry <= )nrpY.b 6 + t,-; yq)
.ruh'l
r fu ":gt V+ ar\elr LLT Z"bn) or ? "n
lg[" ?q q,
rl1@ P@
i'rt
"fol
"F>
(1?,'r:rqrd

^,d;0!) ?.q ,! .7"!tiw y;x B1o'1;
{,+r!'r:rlt.

,ssr

^
Wub
, v fo,ya c+>tjiyn1l lr,lft -+;.?h Yq ive+&@ 7trr, fi@t
-Pag ho+ (tg,rte ug) "!'rrb h-p v-gr@ |.1<'.,1et *
(
h't'h"77.gr.q la,i')g booa2tt€n.o? U'dl f_rf ,prb [,s- t,err
gVp*iqbu + 2*1ae + p.r" IF ,,ylFTqd N9 y,b :Y"c }.Jr
."t&p wr+,[r+:U,!,\
l,!'c*;jC$ q q' .*,l Lsr Tttft
b
(
{3vYv ''"') 2"4ln
t biPPr+
+ +"1ivafu (gtpnt 3.Fnn *ti,{ ( Fo!. ?.1 e
(dt fle'g =,uN ,' t{ ) {''t @ s, :z!11 LFr*:sg
hr*r,

t

l'

v
(
pr***t=
,(& *7.*)\*.(r= 6'7*rc5- a[ = r'
$
xgco*
lrtttl:s'p)qi'>vl d
'1'

xpcx>ll"..'

(oe

619

r ge

'Ul a

xtrc

{

to71 (st>t gf +E* ),lq "p* t'q

=(I)-(wal*1:

(!x)/"(r- rYz 3 ="9 Y'* L-Pn'ld
4rydtxZW y (\"g"1bh)9.u

(

"d

-d

1=
\
,T?? 1€

(?N)

dt cDU

ffi,aiylhra

' ; !R, ?p1- uotv 1g
gr$lb p^,eq "rl !q{

(tg/tD)(!g)J
f.rey.lh,viq SX fta ')
ft)d
r2v€
rp{.! V"n>
*\., aml+
(TZ)Z-Ge)d e Cn[mfflrrd =rU/ii) 6 szhoo
(r?/0)d r$ra ? =(od lng, " 'r0 \ Et 7s# pgbr 7g"trk-e, @
CflVl;2d.cwAl (ff,oa r Nila G/91 7 stx) q?'r't+ '{ "tg @
$)d'CV)d = C}VU <-2 {"Wc'r' 9b I : t.vqu YO @

sx

ra2r19o*

(gey)d - ($)dt (vrd c (9 q"r v) d @
= (9nV)d 'xsF"ba.h"O@

CO)J*(Vld

,
c


?Yr.t

,lt
1

/ f1t !^,:s
l)

sJq zrao$?

r [-.r-lor

(l-'t-'t-)
rt-! d, g

zlqd

ru'l

ipyt* n

:,^

t ': H

":J =h

|-; h
t-=n

7;^

YY,.,"

OJ

U*6
3Y,? EH
a*dth*C
-Ph,t"L

bAP3J

')+ht
Srht* ai.t JFf sa.H SJ ? .-nb.Jerr oa11 gr
7 7a X Jszef ,+( y,rt
or

(

ier gF Lpr(

t*,

",rqh, >L w?h

t


w,^=vlw!

t=j ffiq#=(^?

bfdrr.,b'Jl 3 'f

',

=

^N

'.,'(*wJrJ)'
Wry+ry,si

-

lxtrfiw
I Tq jW D',,o1 +-1 ,s - nN biry+'d1p
"f
1
'
t6,tq tYP
e

e{

*b:JL r;u'JJ* = fr
l%_E?'k
''},t_
rre1g1ds*,,;7,

ftto

uocrlo!

tfrYr+ #, #(l-f
"

U=

fi

u,fn=rir,ffi,"i!,"#:rfr
sqq

rg drl

l*

iq.qg+

1=lrb?$'b2ff ,r"lr*:fl
t@tt gI jg, b"gu A

{!r ryt ryn4 - Qt'btr\;
sgltE

9*o! ?/€ -

+

cl,p,{

ie

lii ril f i#n#l'-'=,

J ttullyt v] ,ob b"gX stg

a;l"lJfrWWta).o, l,",xl^ry"Zya p?

1f+
,r'

Qto

dev deL

gnB" ?E
reyu Bpbr,s,
F9

W*=;#,
'H- =

d'bn*cd,bt-- =d,b>

u

#-,

ltb"Jl +ql y gl T uct?)*ot FsH
t, Eygttt J"q dW rc
sq

gr9

3Y P Fq v?qo - )J1

l

c%

D

zB"r,,^12

J,


,@

c(

p
(on$l
Je'lb)8J
oen \t+.,Fffi
I nl,J
3bf ,,A"
qu pF e,rl
ryr,Won (b'drul/ = $'d7J ,=H'trff'l:;
b"gl;
b"rrp
wry+ tou
gk bn
rgqx )
o+1 iE e thvnb bugy,
yP <^^g+jgqx
3r{ + ryk
sq
/tt
t.rep
Ere,tyg,
+
(;-'A'g)
yhV
S/"
-."g+ (u
/ t,i

=!

hrgr"

Yhq,d

+y

c

?,* d ff*

ll*utb'eW a

oril

e= [u,JJ <=
cJ'bd

+

yr,htpi

*5 +bvy

"-;6-qry

r+'d'brS

+2A(+2 9*!,sstrtw) eN92 fYt+ Tr,"*?$
a$
orv *? F? h"'t, bvqr,eg us+ yoH
"y l"b
o=[u,JJ*

[u'{-

= }3s

il=#, + cz,ye)

?.-,brhrf H,C:TlN,?,,rbr'[t#'i)l

+7
=--uNNP@ ry y,qz-Yt <'lgtb s, iu \
tbe a
.lbe
\II?
1it,

tde
ile

,#pb

ill

' P'+7d

tt

bpd ? (

['#? f if( '#'l

sL

+rg I Ct>

+q/(A) ? tw1 ,9s .Wtq e
b'C

z (n rg, Tt+ o?

[3)

N- fo

n,p I
s

lt,rU'

po r

+?

sP'(4 'J) I N = r-NF
reg vub +ent +bq,gs e
+?,

(

i)

1?

t(, I r.r -- rN-P

Ct't '.e)

ov?tr
^b?dy
qH,

S


YW/4 > ("eg?uur; n+"Jrtryr, L"f,Syl.b"q x
tY'
.-^L ^^
NJ
.rVLoup,\
,t
- 7

'

,,polr,

)

rytuvub uatb rg'41 a?u',b

L.,w+

-nVqr14

- \z I

Ye|

,

t"/V-r,'rV1bu

o?vl

"p

*
*

uvtb-rp.t+ - A

.,.rVobt uoq t

= s C,=

.rp&r> OI
[r'f

d

fi

y?
s

TF{$tln'^/

zfrqsu"

-rNthrJ -r

e,fuhr"-uou ) ry ryu+ g a, f, (*qL nis) y,l,t4fuf
w+yylt fly-.t, fr,Yp, ,y

tWrb

,71rr2,11o111 -tp"b-

(zHztQ u?1

"Hv

e)+

cHg"auhf'taA

.

*

ttg&.ra

"1

"

7t

(3,b,A
= J , yld aH
jpr c,gobA aq ,v\uio.t+ it{

!-- +Y@d'n)b'ri+tr6
-gohn Fh"+r y,b

0'a'e7

-- v'ov.^"fioq

fr\tr

#r;L"{, ; n
tr w b ry u i,n w t o,1 yl!:;?:
1W yub Zr, "V$u ugnw )ilr ( yW uq yyr# St
dq,.l

o?1 tW)
)t

'fltn'f

,*tiry4n'+

ugwldc

L

Y{r

J1,I|)

Y +(a'r tt/) wo'el

,?, y^tt,^-iirp gl=ffry1l, Wyy $by {0r4 buyvvlu) yW
!^,Y9,+P,e' jPl ?l,yY; T
?.tYx S\tr yl+,ra

Y

n

M*+9r e

+@1+gI

bF :s?)

-,gobn gA"W Xtg

obrdr

I = ,-/

tu,d) H d -?

(A'62,9sbyor-

it/ )

yoq

1lrouodla

buitp H

"

6E

"* P,+

? ?,iP'4yerw \/y

/

(k'etad? = $'d 2d
3P +Pv' vt)
O

)av1 uaaL

I


T=owv,btdJ ,iut.q.,\vu
G)7r/ la _cd,b)Hls = rd ,b)
Tu lr+ge, -0e)

.l

3r

7:?q

_yf-.. . !-l{
fffrtH)cLo"1 Hptrr)o. .=D?
raluTD

iry +3. I

uavl

e

derb? =

)eb

eyWwy
'

"P
ry, uvrblsr, \yd)-+

a4?v'tr r.+

ri

, 6?"7 t"J
"
H:d,blH

,,)*

tt=d'Dlir

It) Zy 3w- (",d0=ff r)= b?) TrUi I"'= G)E
' J ?-w
e cl'brfiWr{'
l,ru.el
b'y€i,;'pr'rur;O

-l
"!r n, b'd a
,:r;;oT
*y
o
+suq2

lsvcn

lTl.l -rv''tHl3'+s1t:)€7 '

ToYy?nWz/F

f

tx Pelq- {suoc) I n_,

-.
[il'bnJg+"r.=rl,!r3
": A ryviVrf oJca,btl * 1r"il;; il =,r
? *i;q'l"-;'^'r;;
r J, bve4
,Wgi*"3t, ?g tl'bti^G 1 NE=s ' ,96 se ,l uvrb
'-w14
vvqr.f
j-str
sr
ryYX
p?,y"
q**+/
,"r"0
IF'tr bugrf^:gqlyu
-"grf^13qtf U qA*+/
T'.{
T,T
T'J ;ut+
"poD
td:il
a-d'bH u3ffiffi-se vil-srJn?#x
!L+

,

-l

Yy+*=v|rWf

9u.ryr

?+1it,ir;rUl

sqqtg,sq

,y# "?) tq

b


.*ni,t t 3^3,f"y
"

? ?,w Elo rq 2"f :f

y^vw,Ftr.., - v

( er[ro*Duq1P"t
fufl-"tl Y33.tul
^,
or{q*,
T\Yrffit *lept;l};H"'fiil,ffTr',
,"rt^ o/^: -6offi* rr7v:a
t,, -

{dprl

"YI

?tanto[/.+

=

FF

c ?tu-La',;T.w

n?G

i,;t #',&' { rt { :;
r*,

H 2{*Q,y=3f:'

wl
y,xxs
ru';wL

2
arr3 T=r,u3l@=
,e:t

(u-e),2o{-,,
cffi7I r€ ca>trd'
.l?? p, d,l, l:,9 X--3f
gJ

Y

xp

G>zr
e,|{/JGmqFIS
ffiryrosfrr,,

(3W

tHf(il[I.

=

,Dp

drLpd

rxl{t"x-


3

rr*: )
(=

llua es

ft'E

'b) cd'brJ f =3
o"?o

o,as

:'",'i!i?.

fi,b24

tu p ulx

al

dp,b? Jffi'D;' 65--rrlffif3 ) ) - rd : w
tm;i df4= yasq=,H t
qry Tq i:T1tt ,e1 gl or|
H
:y lz.qr, ,ir, rr os y+ brpr,+' onb fr FW n)
C

X

-1

Q,l llv

)eJ\

ao ?
f{ >> n 4
N )PA 'rFrN -rrl7t) rv S F
N >> raN
3W g ,@l oP ? t;" fL Q , H Lrp,-+ (oLu ,,ri'i.{
hlVrtf s -. s 'J-,:v n)luq u T+'!"0* ffi

?nx

N rv ( {A

f{)

Equu cgq

- H e4 }[rt{

ffil

svsrJl\n+ H+,H =J 6= 714 da = tU hWtqu qgs t eq +
(;;(( rs ,f, &r&q3s) H<<,H*
YJr*h rt"t" 3gF c11rg
(*?taz= J) uv1 gn yl

(revYu

h"? Iu ,qp sw*) d,I"

oJ:*t!

f." ,+ qZT'e

trt) vwax

"P

;'"r+

q"rq let 1tr4. p ?H*
ny+

liw ,e9 'eY b
a

,/tr\i..1


a/d*

94 N'ue rye

bn-rlpnffi
l'ut1:

vuru
e "t{Yi.y?"y.b

H<<.3 ( N<=oN

z'i'c

Ntv a

- (oN ( a),,Tf ,?

*(no,n,,st),v

g

Nyl H i-:rT+Wry+fw
(,in
No.rN
lyJ t,y\, li.,qo0

'*T;,n"f = (lr
Nrpr (N,H)'J
ffiT
p,;
len
I
!::^$nu
rn
+al,2ty$

+
3f
ry+
Mr;\,**fu*i;t

(1aryu

\rwdov

rg-i#

ru+

tiuE= N)

L'1"_gF
ril,ffi*H, yy,ry'r{€l#B

P*
Wf lysq ruryf ) 7+:,t tr s*Fgr -d
oN

+by

1e T :- grLlgf*
*sucr, = ,N* N
birn+ r

pl T ysb tr ?y, q3q t =u

tr

"1T9+

lp.{

,eq

T+ 1lW

'Yo?

UiS*

fu I f"b

+vyJgf ov+ V b €,Iu y:rq o,nf p+

(tS +? I.e

oH

* ,J

"y\d /e
'

ro r*wx)

('!).J *' [J
{'{" nIF lirq sn'it y? \,q w W e
*94
..7! 2
Ve "'='/h)TaJV=
*
fr,rla=H ^"\r (fi-(tn + I'ToH
*"y
=H
Y:
(il6w+
Otru-,+,f V =
'+6{
oH=H
p?
tril
W
fr1l#'iuid +,

rnH

#;lI

,l7t J H <- 7_,?t6H /. u; e
|fu Jgo * !l'^,,|(,li *n
6=

?
W#,\c:t)ru

I

a/r?

')tr
HVD7 hrfu)u
7:t;-w
Hpcfiz:J6,),b7clf = D? l1d,b1d[

-(

$w@6
.'F,,,;,.1-

=Il

*!) i y+\i*.:t

Gtt =*WJ EHr, [-

7 Vrqf S\ F+ IIrn rn 1yt "S
b


tl'
Pi gg I lt,ctrrLl)\e'' :J
q\l:,T"):l;
\r f.
y1t

U

L

-'=E$,(.-r)U^Ii
r;,k qtJo, *yiq
33 ,1r,"

tyi
*;y;rty:

s *VL
.rvt rib
.*vP.tsrc tqi
nor
yeb qdy-P
tq1
Tr +*6
";h

n

L€,,

?e
tryd
ut
?tryv+
?trl,\'+
lrn{th")"''r1}
ltntl

u'*i
w.ty.;,{^"^4::f *
..*ltYlf reJK wyr
T;,,Ne3
5,a.t
q (u-rr)lh'0;,;;ri;[
p:t
u!,J'**'J u:i
('-r*y;
;,!Py*
k*"
^91

f.t,q^,j l,

(s' a't')

"1

d = c'"-(H
-rr,r\o

$K

cYrv1:
'
tt
S
[e'1uh =\
v

N


*+1, fr =,r 9 5fu?'U + ^) I : #1- l> fp-t i t yirta
wq.l:t^f *f, l:,",t gw lt 6try1! (?
CIJ-,W Brb # tW YO
trir,"'i" i irr' yiru "+i ; i*yi r'i, r.r, .y-, rt
Lda i= n o L'21, Y8: (Yrtu ir9 Leiu =d , ;#*i
^i
+
--

1,

JJ H e ftY+
1N, ti ql rl 1iT ) y"*"+1ol
.( eh3; ah, -1*
y,q hb ;lhs^4J, I , yr4N qd Lotld y)
n

llaut'vy,1,l_i^Y

1u = (q!)GrD1Wffrr,7.al .,"fu,; \nfitt
J'>N
,tt1
(vtu

r,t/,

,4

(tNu'N,/
y,et/^+ tt,
# - 1.t) 'r')N ==ld
ld !1 ,W
,YlYVltt+Lll
s)
llrn,Jl t..^*,t syi hrrf ;

-17

"N'9x

fralrF["' ?q,f f^* .( o,rL.,-.r *nr * riff ?qz)
7
O=(t'tb! nil lor, yr,q r+il , ff+=e
ttUS (u z 1ru [itt-)
ls,at 0."'t tsrv -ffuVnr{s,n t(ryb":rlf)\ lrl t, h*-=n
P:PJ.t 9 1 lop *,qr - (w ;1')eN y+/+ /+ sw : (N Ts
emffiL*S f :l'3l=,r* ).o *:*

.* I

o G- s (+rnp hOg7ff
,,nt
y1q1p,f
1c

'f-.nr^f
"( fU

!,lf,@irf,*+ o+fu@@r:.*;,"[-ta::q/

Htnlt-gnl,\t U.t , f 1.O9- f]r/b ,"gr, ( tf.gr,?,\.r) >xu2@svoq7
--jsr1 3h-{p 6 r?qn (rE.ru ?Ar+)ffio17 qilS, trrN

J
o< E=5

o-1

,ff,r;rwu.

- Sp-L E /Xlj+ DS = f1p

$ T;*il',J$ **'

AP*'''d

( E-,-,

a4,ttt

Q

(>rr 'rJr? = ?qu TY -y ) qF
4q, Ab
f tl + .,n f,1" inty ilrg,'l, ec wb\oW ig+(y"'op

tr .?g 8'Y' I'a" I *nfu *W (rp ri,y, , ,ui,tttvw y \,^ vr+2
VM o^f' ooE P ,*-*A + Cf 4lyr, \- -: ey E? ou.i+ -o
rd'Y,a n *^ z I t"wlu
g? D-r*y, e t fy+ ?yt
)o tlr1"
^Lrr.o
gc Er,r^+
,rc
t,y,
?yz?N
%^,
; io ryra/eU^r7 01N
(7le1l bvoq 2oL1 -) It k X ltl

p E)s,ru)i*r*r,{":r;:
1T


\^b\,r+,
lyl.!'t

Ct+ us1{o2s

JY,J

erv

,"#ffHi*Wl

Lv$)
ffi,'Ne

y

Yf

( elr 92

**JY

:

Nq,W

*s=e,ns.- d,r's
*w rtfu-n vJrfitr Gzt
w ptsx ry ?enIL:{V e

+ dleo ul" ryfu f,q'*JV a

= ".1V

Pttr

T = 3r

?

att

ret1o.+

rn gr',-t /t4

e

Qtt

JV Tr"\
il tvo eH + ff,^l

!,*2*[::::;i#
t

>

1trJ (z t

1 >-rtv g,uta ywb+ AE:j*,.(2) )

e)J - Gv1?r(3luY 7 Guv =Jv , I aff Jv {o s sl
:" ty,,yrrnl ?er

y 3iffi

,ary
dY

-

gu/.r^ u7,r+/4T

(3Y+lrJ)?Ht*;it:

+r",n*3

*

srlPFdtNWr..+ Ys}9g1*!^dn
tzr

J : {a -c1t
>+s?
w7l

rN Yor"fr rc g
,1@'pS

(raqu

fb, +v,=V

tY 7W

JtaSffii"4

d 1,ry,,

re,''\

31J) n?=

ggowrw)

Iru.r dli.(

P3* V3= 2P

d,Yu Y:11 1v1 cnyb W F-y

trP + ,V9- (t!+ fl7,1?e =,v9+
,l^
h"g :=
111 r*gvrb Sf
ytvlv,s$

tY>>

tiV

G-a

?q

hSN f,1N

srw*

z/f

Y.,t

2t

n e*}^lyr$fjlVa

gr$wyryalr ltxl ,.11W;

+

e

IXV

lV

tvW

!N- 1,

z
t1 >> J',,,*t
nvbgl+ vtog

ut

dryfu
1y.+;7 e *,$wa4q Lw - ,qqb,,',rj uy!
w-allt
w
'f''-t*t*
olt/t+r"l:S
gc
vvs,wbl >>
gtl
wl t aF
)
e
P=?
w/q
?"sr?
?,
reN
uotb lWt-ry s2 W/r+ e (
Lo,4
- Iy
i?flv,,t+ l e ) :yf

'

ia'

Lef

fl" Whl*rr=J

( $ua, p /+(u n
=

=l

:

€-l


of

,=
O = oJy ,?X
TE "ttpafi €,v=e:f
Znr yw * lyyu lnr ?s* o? v1/) F,|'hr

oe

f^lJ-,.rn ,S,

hn

r .= nqTA f,fi-i,-fr $*
-,N

f1+tur

; il

-

>o=1

-[1N x

(hs,t,sLus1a 6ry,qd-=rE1 ,T ?,r;;:{,; tr,
D ,* 'f.r-'Y"Tt$ ffi'a'sr)
t31"ivo*.tY? v?a Einql?
=tuy#.nf,.V[ys
'e
E'*el 4 ffil
y *qa sx ?c;g d-,^1", VeV + ,v,lg1u
s.z* \i /
r'if
ec> 7+/t*,
,f
etJirlo
"f
d'v,
e,D
l/
r_irr, i ,{
"" l,# '
"

,,::':{
(\

:*#,.{,,

gi%I

y,k
xn 1= 8'Jv ('a)d + w[ ,ryt+/ri{?
'c brW
,nq, Dusrr,Ta-G?rvca$ y*sil j
Iri
b", ty,,'
h, - utw

zyrqtuyt

,W7,#tr#;,ffiW'#i#,tff
,/ - ''Yv+ W

y+a) ,iillO,f'eN sI or ?,q*,SfN x'wT\e
(rz''

rh : eafi *, rer
(SWQrr6e-'9-H

3rPv?e+

"rlr'

*

?l"a =(fl3,?
'^,.--i^=M
,h:(1)6p
r+

+

o= (,i
fin=''ffi-f
q3
yrlql4
,o iy g st*
o-(e+91
=0,1
fi(4 fl=ro,r-B Z
?

-,t.')

-*ffi{Q

(-s'z'l

>t loilV+@Y+s,
H er€

G'z'Q

ffiy; f-t#tt
?ffiY+ft-D-

-r

0lx

y4ywTwn
* yqz
zapy@g

L*" r="E
zqq,Dtfi


{u'?

ffio

=n

rr3 ",

*
;;,fr
IH
H
r;i

,Yiffil"W##,U[:1]
""
'?#;ryf
;*'
'
-- ;i niu i#;.. :.,;#l
=i,nfuirai

=

G) v G
24," rv qr,;;d'$ry
ru ? rlg A'Y =,Cfr, =
*ir{r ^ a{ryh^r3,
=prrl' 4 fi n t, 2? rs $ ; b, {^;^' c s

(O

"ft?
r'ffi,
^ [rs*r'=]qn,re zffi=rl(:r\l,1u,AGrl."l 4a l+'xt' Ty
\\:l
"=,
t\1r,
rqJ
F?n- 3> It'f rJ'1
y:
v 'v Z.{tf\
;fE
#urwu*rtu[irl;{H*r r;'=;i;; \"}

*?+bi*)'= a L St A,,!ir",'A- io'e"n'

,r'6 '-ya,

\g'eia,,,,Y;{*{:f,,-{r,,ilT!;W:#"

trJ e J3 e JAY>t,v buoq:(rw 7q hne,>w) t Jh 3l^r +
sru l,rr Y+l^+,\f

1\+1Y"J.G)u

e

+tr,o= o3

?/aY, (rJA

=

F+a

=

:inw

lr,l+,er{

.,

r7fu ^ I

1+fi€

zlFkLr pp,-r Fca"(a$carl-f = J I*?*F
(1,rr e
elv
( -, q^++ r*';b
aL#
'{
J ru) "bh"V0 :,
,=
!"A
I
+ : J'1+?, n .-L._,
:

o/,se "J?xt_b ?

ie J1 Ybt D?y st/:(\)') e (y.1yhbnA) mqr! ru oC
>r?$-afiW,y) ersg 4 -1"fl'3 ,sn'Z y+\iw,sd
'
,@t
vtb
wvtp
Jr
n
fts )r,,t S ;fr*in g f;,m
# E"pn:r r, xJ g.z
s'v


*A+]E=v z+l (*r" h:D e!.=,1 (col,= e
ti.,
*W)? ( l'a'7w n v, "''y ffi ffi#?, irk l'L,t-,.C
(fui-*W#rr,=d *J'e'{; =T
z
E A--{t'K(-"/-'J ES
Cffis * )+

J, "a*r

^n-*w

I

ffi'lw-'lc'+o-E:1ffi--:=^#,Pi/
tffi=,,

e
vfI =tr :,91,9\F,-l*6/7J--,X
sw,q ryW
swq
,,.['ffi
nd 0*JwA-Nt
@r+
*
ran=
tx
t'fr\:Z
"
€1>>lJ*r/#rr6- t,>w r?#sfi={
tl n'rCery*)d''l
'fl=
=

n'

,Knowr/"urYrtt

la_-y!

P,(

8

"',

1

-)').n

* rlu+) )*,'
[

W'* .'

u

Ciu*iu'$
%-ua o,q r r1.1*.;,7,r'i4
'-'
^ ^ 1? bttf "+wlf iU
n",{3,"1L"#y\:j'#-Ty#:^,,lUY:@t'u,
-&
"
t'7

la '

r.,,

I

n'"';i1*
a

u--..'

"1 =;

nes\.**#7,J\fi{#;1flffi
?ltl

(uoN tJ-n =J )

x- = [tgd] Ja, - -- Jy*ta=d
"?
Jv uae -3 i6 L

sl-- I =

,Jven?^** ,onrr3(tt,a

[oft:
t'-

t ( r) ut =Jv

i.

;rW

(i:L- 7 )=;:+u

lfaa?
tj';' '(q!

dv,n
hbw 1=p L*or,rl

W

;*fff,
A

=.gV

. 1.=.r^?,:y fr= & rgr'tt yN I I"-,D'* lo
Yw, t*e rgr d+,*@1r,,1 t,',ru g"+,%g,l r&
T?


€-

. u,q \^ h" Lu"#,il.$#=oo\tr;W; ntw
qq\p
r"tWf
Tv= ?'t,,sdp+ hwwT+

,^ ,a,
(tu
n

.

-, ,!,;!':b

otcah3 enzt)3

8.fr'^ [kary

- ffp]-

rv t

1'P-t6

Llo&(-,,

'bE ?u =,(

i.

)pbo ,14:

t'

Ui YY';; 1' fd;L'r;fir

i=,i;) g
{:{{

,

tlryow\r4k,H,{yur),

J yrla
vy

'
lf,a,u
"" u3
'^:
Tvylrrl.tr/ t*^l Jty+/*i- (W &"r w yr'J;;';':,
t;N
r*s
Drp,r, ; -i irtt-r
le
* ;'g,' liro,',,6u1-.-3,.*/,
1re wl
hp
-oFEVq.t fl Y\Pu) Utr T\ o'?f ') "qbtt tr*+ flg,'I
'b),a,
"Lo"trt
lylw[6 [r*rtr y1.+/4f + yW* tlptL, ,*
t:v
47eW'f
,oy
y,\^
+t
,1*W
Wu
Twxh
,
,g
!-l
J^NDugn,
{Ve tt..
i rv

;

v>>v (y+t'o-l_..1
yrt^,v)
-ub6r+
?yo?twg
La
-*
g e >z'o*r[DU J "t (tooe'*.olyl Ey+ >/f ,; eH
=tr=
,w.,QL
&m.-,,'
P\q!'-s k*a,r, - oL J, N =ld
,e-,..\
^
^
'Jrrt
Y,^:l'try..
,t(#)uoe$
'l''
No
e
..
a! ,w L?
J,
^

r.,

&:,riro[)
,-/*

9rn

Y*t

,^{wr,
Vyg/a*frpn'hp € wyu :* I ,L"bh"oru
- v =ty ?N opy lt, p ZvlL gJ ,pr*ta * O

o-;-c-''

rT


ryfrH y ry

l?

..

-t

,

rts--(bg+d)Z=a

,4t

z/t1.r
eUq*
y.) e.tl
s
u'
. ', ',:, - ''. = ,:

1ii7 ld := cU e;bd Z = (tD In k = rfn
q?-,1 tr"fr; f^ror-,w?-^hfi'.un,
fu.wer+ryt
=
Tc+yfu't+V hgz ?$fi"'d itg
t,c-r,

?

ffis=,4^/*rl**
,'[,,n,

:F

Wf =c,bti o .,!rr= o=-tx?

!t.d,;;ln- ='Tffit1i''

ffiirry
'
!+ib"

"vY

rr

Y,

W?4ffi#oi ='fu

N ,yrc

>rI ?+

t
n,f
@"1
"'E, "*I*Ti"- t = s
.f

r"{

Wq orlt+ rN

llf .,?,y} lW

aT


(n-,'OS" fi =[rr- q'o)jn . i1}f' = +f* *

(q-*l

We

-'?z

-=
^,ag

cacv,!:;f)sr

+t=

o;i|',Wg:

=

d, fi+tt+ ur)

+r-}n o],
C, -q'o)S
l''u' Fz = e

t

.r:r:J,ef.
(v
A e,z

" nt*' tto

?N'1ffir-

tu'.

I<
wWtff:^::.*L;t'yi,:;';*t[,

-,1

t,efr*
*r ;rrjro
&;G",;*L
i'u
&
='ri-y"tr"-,'t*
'1FFv','te'rWx

yd:*,,5"7cot+rrlffia#,
;,7i;,iffi'
*t

rur* i;r-'"N ffH?J *
(

fl"

4

I,i

:t e

f

zr

ry-i+K+'tlYi t zrrfrr(r'+*"iru' Iv,fun y
leq ?* ) a/'tn- * >L! ffi tdt.,n? c'tl 1- r'*q {\
C,I*,)t)"d)!t
f-t a"" ,,,r+Tn rnr?w7,q

o tL =

t

!r)''nYJf -1h41,+
-{,,7i?a-,hb,dkry_p;J:l:tr*#=7
- Y'u

'q' hY ! tt'.
{.ldlh:l# ffi'{ili'f- g[ iJ
:f,*#

t4z

"E.z

Utr

y@z@n e,zqt rtFu|n)='tp

(r"qr.ara+,,

,.

[ror,1q)

S-Fu-er+ y,'lr

+

!r1ul-,u',

,n^b*

,.yr]r,rtl W-rrh

(w.n
1d-?'+i> *[:
y!,Y+r+ *i vo i W w
irl , ,fu*,yfl g ?vyvt?b.le

* @yo

tu'r :fu,vyt f>y . T+ la,e& ?

:l,rrll

,"H !*Wl

vY


..*tfrrd*,
a?!.rrr^

[f "r-+ + (
J,w A,

"')'+ *(+-q)*

+T]+ = d
(h,",,
r+ 9ry *{fl.,f

r v+,r.t s'(DTg ?w w

,

:##,#m

rH@tfi- =
lr9-,2r.^llt =I
[--.*1* rJ + =T 6- e>>) + o4,^q I7 Jrsq o",. ?- l,frI >>(h.'?qort$-, T+l'h'e" b"*) ,"\+ Ie g=1

c4gul
J o(qi-al(1,-q,r,) '+ -Tf ,t s,7,,.n?-*l *+tt
6,Vnv,+qt Kg-ii -,J+
sG 'W?r4y'tr

=#*iI


)SXI yrltb <- Cf {
*y .F,il W,.p"r-l$-rrri W+ ynyl:"$
/rt-.r-'*
*u--- 1" -'t\ vw l*. jtl ",rl ,-'Y - V , avU(lo ,@.a?-l/f z
W, (\*,.tv-,,W.,n+h -']e-{;iw, S_y" y ;r, !;
rU'dilt: ,*JY"A-V = Jyr(%
r#, - J- p r r* i, o, i';r;'{,i, fl rftffi if" e
V
=
t-tr:W} Yl,:;i
, :u ia rza i2 - r,
bfird{a/=
(dl
nf
1^?0t.,y
s/9
*
J
?
'X, ttWtt+b"ql+
'*
ut"lJtr

iy ,:1.lyv1U
*t,7c?Xr'Jrd',1

i

T"Vo"f*

#fr

*\rlty

E'rn,

1''ytrq:

hcr,

!"rn^tr

q-t

rA ?ut
TwP \nrtyl
Ttt
I77I ?1 y Srr,)r,uS+lH I c''l gt' l'l''lrll Zt tn*

nr
LI

';'L,;PS {i,

st;vlt
. - ,._t

r

*4:

iw;,r*

j! "lo+ tr 1l

'g+vY{

e.v.v)"

7} __i?t H sx

frt}ruLWT

%r^ fl- >f*iy4;4t hga g\J r-u ?w -l 'r
JW |r
F hpv'rr? rrt" -ftt+tr l,+""f=t-:"\
nryoWlylycr?n.Y,(1N!gr ? "IffiN€=

H.t*nN g 1n3* rr*L lu\-1, -"1" gt 1N ?r*
!- atwi
'J
=
{ru\,s'
!"nf W/)+
q
!a?E
do'-'J,
alelMy x r{}..26}Arrr
Wt+ E
| 6-o, ale{Mp
P it ' irf
f.PI
iV
,'iV
f,:"
Yya(vl,,"ula,*rrrf ?Itv I'wh{r+ ,upsr+l yb1lri tffi16"b

t*#

(L?hu e(.l.:*.,
rf;:
knry{s-J i
?,,?Ph :r!%r(r!n'-'fl.rbQU=.dqof ,*W.;s,J/-. \nf,yt+-fbh y+?y'+ ro.-t ' t
bTrtofrbg4b*h/'=#',-syilbrq w,q )?tl +
(v..
1qb,! L
G'Dh b.q, Zrt byqrqsJ. u1+ttl : fl x'Iqa 3A (ffIn7* h<-[J,Ll

3i

Cat

,tnr: )rtrxlh.^r

IlA}Wyf r- (<<, q rV

ry
fun?W a!+ *rri!-iq b2 *

J''t .1*T ^7*>t\Mrs
td?tirp b

"+

t"pr'7

?t

VE*",,

D

,

1(


{3f-}: ll,ilg

:fl= :"rud,:c p, *e

[C U

_
U

fli

-^t's>e *b
Ltfi"
i +?*'!, i; ;
i:
_n
fu\l?,,f:.t
/'
Yd
q,
t3"
'r4
Za P ltd
r

f,

r:;::; ;:W lt?;;

-t
(,D
r':
L
s
=
JT*ili
?
(
u4tbf tt1iiit'urolf--c*trll
o\A'a4r,*bh!=$*pl a,*'*)r8 ) '*J = Tt ,!,r+wny l, ,.V,5tG
aLj,:*{r*,.'^rq?+r2rr t/L 0s1 h+"rt*
d

%

L1 1t^vtotl

I

,149

ffi*t;'nt

r")Tt*v,l
b:'f^"]-it
it'oiy cblsLel 1r,?t"Wffit,,rt{: s,b,6
qiwqqi:b,i;i''iyt rf :i;7,"{*,; ;;r;f=,',)':,, nlu n L
,ilffi{A
Xu,iis';r,liai*oit yr(-'ryo yf
?\o
(#t7y+ 7q rf

un+

W)

"?r t,Ln itfAire fr

i+"W b*ra

e y F P .Y ?lel R [+y,t st t,f.t
I't*'i ry ?e+?"rgp)
r

1

q ;at sil r/y,h

Y 93r
&fr

ol ,r!U9F1^

ryy?#WbnePXsqr +;l fr,sl ,vf ' 4?*{+ Pryl iw^t+ 1.q tl bSQ
ncl?
hrv
,l
= (y'*td e
y ri?' V?tth-+ f."tplp*6
W

by,rt,b

h

\n t*' ; - l,'#fl,{niltft
W

f,h,Q!' (f ,) ) .+

@;', r $!J1rL4.h

[

[

=

''

! * :**:

ft,utq.i Fw -'wil- ,Wl-- LH+ i{= iv*l frft.l *

IPtrryo61$fl.i

.'!b{al"yl tT,q z [r l ?,{ yt ? <-( Ld lrr,hs rWV}W pbt0'rrg
n'q
.yu'
?wtr t*' l"+ Zgq ii- la :gv r+t
h yn
f'sull
trytpY+tl-Etllr,rt1+ Wtt+- rlut7 :lW ?luytt+-,Ft 3+"

?

\if

l-'hi

hb pt
'l

|

w


Iuz

ufl
;X (g-,e-"a)s +lrro
,,l*tg)S +w@ "'?2 = -l
'.J -l ? = *!("g -,3*tg)S

,rn TtT" t Sq) e fya-

iv ?1

*ko,< oJ o ,tr+ua

. (og 6y 7b :7 p sy ft,t) +yarN, yW
ly "-r h+ gt,

(11, U'r 6-

?

( ?"lw'Dr a< {v.4}7) r(n'/f

S-%13+r,d, = J fiat+ &7/* X^T:;]J
*+Wfie w1uit.:lN qi(r<:"iu'+

@

Wr:"m't "[]*"[ * (o: W o"rU;lr Itt,?,ff

3r.

tfnl6inlr,*,lo,Jll

=l

r

,?3t

9-qa

?,

I

sgj v,\:Fl
-'t-!.'s
'g-t
i'L'//
P
'
'7

d;#r',"#:'llir4prl'tru;:ii:'!r,!1,ti4.f
[y'd..Ir =

ffiW^'.rY

l5l

-=lE 'ffi'J
e't!i,,'rs{'r.'

[ur,JJ

T In l,r, --il:ffrie
a
=fl-:
",
r*,
#
" #:
.='
&
qt.'3a"A 1\r'l
*rul)lw
A

.Tt, #{,;,

Vi, ith*

I

fun-ufsfs
yyL+lld' b! ;* ;",ri,,
fr , * nr.^,
brrrl
?,r,,
'

q

Aler

dyr

t
JIYL
,yyq!orr", ^ !rf.pZ!
iw lq

(94=)1$.il,sC?'v=u3

Js =

*

st{,r y1+A

ryW*

yu,,+&'{ b= "t 2 = l'flTrru# "@-{U;
wLrr J s/x- le I g "J t ='4L3 Yi,J
J
J'])
I{,-I il;
:;;^:*
(

us,,s = J]*,* ?,
XL
W
( ?r
h"i,f3 w?, br-,) t1,, t*r

"y

uq

('J,'ryL
hrH

y b.; "rh$U=6^[l

tr;rAffi,ryl,\*fl
--t )Jer -",y+/q _\ ,",;,F.5
i'$ eN?2 ,i+r+ q dldr';il|-;"Y:Kffil
+Z

+e

ec4'bt

gt


e15q

?qH 34b1N e

T;tufi!_f -- ,,yr
P.w Jp er
131i

( &,,/r -.+ wtut ou ?^ r t

*r*

rv

?"1

_

:
W;{;
ll;
>7qq1{t
o-J," \

lrfr ^, d
,{4 ,l=s";i.'L
,i,
* ti. 13, brr,1 (qq+-=r..f\

Al $r1 =
ffi"l
6lgi,lworf1.r

-

g/g

y

(Plllo,rbtst,xrr^L N= {ru."fhf eryt

fi*L';6f1#Wt/6 =c*t\ le, AfuuJ re t1',r[ 3

f wwg r., t/rrrnj,p
(qzte 'tr!)r,

n ( L' 7',

d

#%";= :

,
(g-

?i"to'1:

/ isdc*r")e*vlrti:{ #*f;Ht-l

o/ s
; %r tt : Jr",,:i,h, ff i tyri!4 tri,T":
,etrf&=1f{rn - &" .gw\i,oru
F ett , ;r.15l{lry bots.iirrb,y =

>r Es+

et:t,?

ff

?/(un ?"nJY> '"J "3?-$g

*,W* ' lo"::"'-:..^D+$,;;
,,r,",,

\$tyvl
(z.

(1-,1),6-1ruoa

=nJ

.i";.":fff i,=%;'!"W ;#ff

('X-9-,J

gw

[F?* ,tr'Ag

ane.t{ l
Sr
,s?e,Jff

JTIi V

!7+l* I ,9- C,il,Jf

W


Xqfrg Yy(

Fe l;h't,,s

q

^#{:=('tr'N)d
fi *a',irgi
W \# W,
ture-

y4 b "t^thl3 -?sod XdTg

a(Vw!rsL?T,v€( e( ?"t&4 h+rte) tr Ne A f iwe
s?*=I
z1
vtVGMe
P.fNe
Fg
T ?=n -1N
rrfo|ue,6;
,y; ,N,T,11,". 1:yoaLlr grie 1', tqzrtsl
{ruJ !p-1,vti rlr-flEe fn n+./t+Ea s-rri}r lWr\t:
il ,e,y ,slol u ='u ? )/F f;o-y\+

(y+4

, :?f y+l*+ Ty,*6 tru- {. .'rl'f"'rzN'rri ! - l-1r,E
,{* e=
p /,o1d,1!w
yro,f'ntr/t+i
i}lf
I
6,r,
f,t
V
fr'h;
4W
iSrr Sl,,t
Ylf Ig.fl|ut ?E tg tY{uttN taT Sul I^
",I
tfi/.t4 F Y
jrr, *,lvurphu+
p^q.{,ny
?:'/r
re

Qrnhr}tf"l

,91 ryq

-w ynpp Sy ely*.tlq juA

q4*1hr':r'A-QA:\',i = 1*v2;^L

q\rE y1L

e

oF Nefr,A"n&
fr+u g

,h vtq€

glSer)'lr- fnf;cr.t)tt *,in{ $te.pyzsry,0} (xqD,t
(o,y "V 11 W/tt r L-*1 3 wtf yb y=l n >
"Sr

ry hn ryy"+ -t"rrlq"lr Aiphlp+\tqfut
C"ioql&h
c"oyun!.2*ul,L"i"? lgda fuf r-, i-rr*

l(tJ?xt4y+=f*btl,.4 iW
ry{X.Unft
'
-'t+
JffTrtdi ffl{.xfrsai *,ry&)rtr1gh Frli;.M_N,'
'v,"APY.'* o'Q7) w ts tz Y'\ ; A, 4?e lu1}
ia ,* @D ?w v, -6r]";r -r,e -r'
-g w
:
z
ff
-.

l"

e

w

,\ trdlP Y b+-?g *0^asrs r+[-t oq1*a"y
ytW "P4 d-+r'I l"* ',s?""r+,Fi,i' &",

:\f

?q

yl

stx FF tn €/r.r,Y 6*,ar'",t r*? ,,-"nr*,u> L1€u1N
)eY hqr op{ eH -eE

sv

ffiW:&

-tr


aa 1$ x( pqk (, eF - (tgtb
1"
c1'1 rot - *

ft,v.Y.",qF

wu

?F

tl

1+t/t+

!
-J

!-wz_l

*8)t
/q !'orJ
t\,

-.!,

>Y{ n'-;i'iri?
F;1,;f
ffi-a?-U'
7r . 7
E
do
[e1,n rrCt)-JJ">
i
,qit
e4t6-9' ?
t
,..,
7N
; wq
N t\) gvt,
l, "''?'t'e$ =
-\oto-q[lq/c,r,
';#(W,#1[4rea^: rl g= lN
(rs
:r,,V
-rr*g?
d='(
) .=^2 * 1v'ol='ry :w@!

tlg h+"y

v?aa

r T J-'? I

_q
t'{,?2.{(
:?' I' o[G/rrfir

YY

t

Pt y ilrf t gp^*/l

2=\ *.n?r,,ss
?:
*?z(rre-o,
.,-=:'h'J#r=
T
"n' .=
l/\t(d:D? i t ^e{,}t 1'-'&'0ultl *t'5 ('u,8'u
('u;daN

4+&[hrg*'*
aco-,.

I

x5ru|

,,.)).

2q dn rrry+ ( "u, N

aN ?ry

st|
t,
-. ,tr,le

"

=(,u,d

!"n ,!Nj

/, rrl l,;;-r

,#1-eiu

i+t

, (xN,Ord ,

,

tw33

J'H {,'T,i' rkfriq,f:i
t
u'N
":

Dl.?I+-O,nl
Dv

0

t

=#,

.fi,rPi-[:Ya'=# +,-rc?
r*
ll:j.,[[Y'

1r-n':wflyy Utawi'\,

xqsD''-Y'L''


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×