Tải bản đầy đủ

LỜI NÓI ĐẦU TRONG ĐỒ ÁN

LỜI MỞ ĐẦU
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực vừa là mục tiêu để
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường văn hóa công sở tốt đẹp sẽ tạo
được niềm tin của cán bộ công chức với cơ quan, với nhân dân góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động của công sở. Trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh thực hiện
văn hóa công sở là vấn đề quan trọng và cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu
xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại,
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội
trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, tại một số cơ quan hành chính Nhà nước tình hình
triển khai và thực hiện Quy chế văn hóa công sở vẫn còn nhiều hạn chế, mặc dù
Chính phủ đã ban hành Quyết định nhằm điều chỉnh các nội dung liên quan tới vấn
đề.
Mục đích nghiên cứu về tình hình triển khai, thực hiện các quy định của Nhà
nước về văn hóa công sở tại một số cơ quan hành chính nhằm tìm hiểu, đánh giá
thực trạng, từ đó đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể để thực hiện có hiệu
quả các quy định về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Để làm rõ vấn đề, cần tìm hiểu về tình hình triển khai, thực hiện các quy
định của nhà nước về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính mà chủ yếu là
Quyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/8/2007 về ban hành
Quy chế công sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đối tượng nghiên cứu là
các cơ quan hành chính nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là bài tiểu luận của em về tình hình triển khai thực hiện các quy
định của Nhà nước về văn hóa công sở tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Uỷ
ban nhân dân huyện Sơn Động.
Bố cục bài tiểu luận gồm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×