Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN VIẾT LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU
Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển
của nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi quốc gia. Trong lĩnh vực nào thì con
người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp phần
đảm bảo cho sự phát triển đất nước bởi vì quá trình phát triển nguồn nhân lực là thước đo
đánh giá sự phát triển về kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như hiện nay, đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy
Nhà nước nói chung, của hệ thống các tổ chức nói riêng suy cho cùng được quyết định
bởi năng lực, phẩm chất của đội ngũ này. Cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình
hoạt động của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế cần được trang bị những
kiến thức mới để đương đầu với những thay đổi của thời cuộc. Do vậy, việc đào tạo, bồi
dưỡng, tạo nguồn là hết sức cần thiết để có được một đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức có đủ phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh chính trị, trung thành với lý tưởng Xã hội chủ
nghĩa, nắm vững đường lối cách mạng của Đảng; vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ;
đủ năng lực, trình độ để đưa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật
của nhà nước vào thực tiễn.
Bên cạnh các chương trình nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nói chung của nhà nước ta, thì công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở
mỗi địa phương đang thể hiện những đóng góp cụ thể, quan trọng trong việc xây dựng và

đổi mới đất nước theo hướng tích cực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×