Tải bản đầy đủ

PHẦN MỞ ĐẦU TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO

LỜI NÓI ĐẦU
Công tác lưu trữ là một lĩnh vực hoạt động quản lý Nhà nước bao gồm tất
cả những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp chế liên quan tới việc tổ chức khoa học
tài liệu, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác
quản lý, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu cá nhân. Hay nói cách khác, công tác
lưu trữ là công tác nghiệp vụ quan trọng và không thể thiếu trong quá trình hình
thành và phát triển của một đơn vị, nó ghi nhận các hoạt động của các cơ quan
Đảng và Nhà nước. Là nghiệp vụ quan trọng để giữ gìn, bảo quản thông tin lâu dài,
nhằm mục đích phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trên nhiều lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,…
Công tác lưu trữ ra đời do đòi hỏi khách quan của việc quản lý, bảo quản
và tổ chức sử dụng tài liệu để phục vụ xã hội. Vì thế, công tác lưu trữ là một mắt
xích không thể thiếu trong hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Công tác lưu trữ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, giữ gìn bí mật và an ninh quốc gia. Điều đó được chứng minh bằng
những cứ liệu lịch sử, các tài liệu khoa học kỹ thuật, các hình ảnh sinh động về
phim ảnh,… đã phản ánh sự thật về lịch sử qua hai thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, là cơ sở cung cấp những thông tin cần thiết,
quan trọng làm tư liệu lịch sử, là những bài học từ lịch sử quý báu để giáo dục
truyền thống cho thế hệ hôm nay cũng như mai sau.
Công tác lưu trữ bao gồm các nghiệp vụ như: Thu thập bổ sung tài liệu;

chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu…
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lưu trữ của Đảng và Nhà
nước trong yêu cầu hiện nay, với phương châm “Học đi đôi với hành”, “Lý luận
gắn với thực tiễn”, kết hợp lý luận chương trình đào tạo ngành lưu trữ với các đợt
thực tập. Được sự giới thiệu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và được sự đồng ý
tiếp nhận sinh viên đến thực tập tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, địa chỉ số 34


Phan Kế Bính - Quận Ba Đình - Hà Nội. Em đã được tiếp nhận vào cơ quan và
thực tập tại phòng Tài liệu nghe nhìn - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III từ ngày
05/6/2017 đến ngày 20/7/2017.
Qua hơn một tháng thực tập tại cơ quan, tuy đây là khoảng thời gian
không dài nhưng lại là thời điểm thuận lợi để em vận dụng những kiến thức đã học
khi ngồi trên giảng đường để so sánh, đối chiếu với công việc thực tế tại cơ quan.
Trong quá trình thực tập, em được tìm hiểu về các hoạt động của các phòng ban tại
Trung tâm, trong đó cá nhân em đã tìm hiểu sâu về: “Công tác lưu trữ tài liệu nghe
nhìn” của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, chính vì vậy em đã chọn chuyên đề
“Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu nghe nhìn ở Trung tâm Lưu trữ Quốc
gia III, giải pháp và kiến nghị” cho bài báo cáo thực tập cuối khóa của mình.
Thời gian thực tập đã cho em nhiều kinh nghiệm và bài học giá trị, có
điều kiện học hỏi trao đổi và tiếp xúc với môi trường thực tiễn, trang bị những kiến
thức cần thiết để trở thành một cán bộ công chức tốt trong tương lai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×