Tải bản đầy đủ

PHẦN MỞ ĐẦU TRONG LUẬN VĂN

LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình hoạt động của con người việc trao đổi thông tin diễn ra như
một nhu cầu thiết yếu. Trong đó văn bản được coi như một phương tiện chủ yếu và
là “sợi dây liên lạc” vô cùng quan trọng phục vụ cho công tác quản lý. Nhận thức
được vai trò đó con người đã giữ lại văn bản, giấy tờ quan trọng để phục vụ cho
mục đích giải quyết các công việc hiện hành, theo thời gian những văn bản giấy tờ
đó trở thành tài liệu lưu trữ.
Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị được lựa chọn trong toàn bộ khối tài liệu
hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân, được bảo
quản trong kho lưu trữ để khai thác phục vụ cho các mục đích chính trị, kinh tế,
văn hóa, khoa học, lịch sử… của xã hội. Với vị trí, vai trò và ý nghĩa trên tài liệu
lưu trữ trở thành thước đo bề dày lịch sử dân tộc, phản ánh chính xác hiện thực, ghi
chép lại những bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của con người. Giá
trị thông tin trong tài liệu, được sử dụng để nghiên cứu giải quyết các công việc
hàng ngày và phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học lịch sử. Tài liệu lưu trữ có ý
nghĩa hết sức quan trọng cả về giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử. Đó là di sản quý
giá truyền lại cho đời sau. Vì vậy, cần phải có các biện pháp xem xét, đánh giá mọi
mặt của công tác Lưu trữ sao cho phù hợp với tình hình của cơ quan tổ chức, góp
phần ngày càng hoàn thiên và nâng cao hiệu quả hơn.
Để nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên. Đáp ứng như cầu phát triển
công nghiệp hóa hiện đại hóa của xã hội, như cầu thiết yếu của các ngành các cấp.

Trường Đại học Nội vụ hà Nội hơn 45 năm xây dựng và phát triển, hiện nay
Trường đang đào tạo sâu theo chuyên ngành như: Quản trị Văn phòng , Tổ chức và
Quản lý Nhân lực, Quản lý Nhà nước, Quản lý Văn hóa, Hành chính Văn thư, Lưu
trữ học, Khoa học – Thư viện,… Trong đó Lưu trữ học là một ngành rất quan
trọng của Trường nhằm phục vụ công tác Lưu trữ tài liệu trong hoạt động cơ quan,
tổ chức. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đào tạo và cung cấp hàng ngàn cán bộ
có trình độ chuyên môn vững vàng về cả lý luận và thực tiễn về Lưu trữ hiện đang
công tác tại các cơ quan trung ương và địa phương. Với phương châm “học đi đôi
với hành” hàng năm, nhà Trường đã tiến hành tổ chức những đợt thực tập cho sinh


viên năm thứ 3 (đối với sinh viên hệ Cao đẳng) năm thứ 4 (đối với sinh viên hệ Đại
học) đi thực tập tại các cơ quan, tổ chức.
Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên tìm hiểu nhận thức trên cơ sở đó nắm
vững về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gắn lý luận với thực tiễn. Bởi lý luận
cung cấp cho ta một phương pháp nhận thức khoa học về chuyên môn nghiệp vụ
thực tiễn là cơ sở, là điều kiện để vận dụng và đưa lý thuyết đã được trang bị vào
thực tế công việc.
Được sự quan tâm của Khoa Văn thư – Lưu trữ và sự đồng ý tạo điều kiện
của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng trong thời gian từ ngày 10 tháng
01 năm 2017 đến ngày 10 tháng 03 năm 2017 em đã được thực tập tại Ủy ban nhân
dân huyện Hữu Lũng. Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng trong quá trình
đào tạo của mỗi một sinh viên nói chung và của em nói riêng. Đây là khoảng thời
gian cần thiết để khép kín quy trình đào tạo của Trường nhằm giúp cho em vận
dụng những kiến thức đã được giảng dạy và thực tế. Để củng cố kiến thức lý luận
và học hỏi kinh nghiệm của cán bộ làm việc trong cơ quan, đồng thời đây là điều
kiện tốt để em có cơ hội tiếp xúc với mội trường làm việc nơi công sở. Và cũng là
hành trang đưa em vào thực tế một cách vững vàng hơn, giúp em tích lũy được
nhiều kinh nghiệm làm việc trau dồi kỹ năng nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó
xây dựng cho em được phong cách làm việc của người cán bộ Lưu trữ thực thụ.
Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em đã rất cố gắng song không thể tránh
khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét cùng với
sự chỉ bảo tận tình của các thầy (cô) giáo trong Trường, trong khoa Văn thư – Lưu
trữ và cán bộ trong cơ quan để bài báo cáo này của em được hoàn thiện hơn.
Trong thời gian thực tập tại Kho Lưu trữ Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng
cũng như quá trình hoàn thiện bài báo cáo em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy (cô)
trong Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, các thầy (cô) trong khoa Văn thư – Lưu trữ,
đặc biệt là cán bộ trong Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đã nhiệt tình giúp đỡ và
tạo điều kiện để em thực hiện và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp này
Em xin chân thành cảm ơn!
Hữu Lũng, ngày 20 tháng 3 năm 2016
SINH VIÊN
Phan Thị ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×