Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI NÓI ĐẦU TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO

LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa, trông rộng, có
quan điểm đúng đắn hướng tới sự sáng tạo, năng động, chất lượng, hiệu quả, xây
dựng cuộc sống và môi trường xã hội trong sáng, lành mạnh trên nền tảng thế giới
quan khoa học. Loại trừ tư tưởng cục bộ, địa phương, bè phái, thực dụng, hẹp hòi,
ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đặc quyền, đặc lợi. Con đường hiệu quả nhất
nhất giúp người lãnh đạo quản lý hoàn thiện nhân cách là tự mình nhận thức và tự
bồi dưỡng, trang bị cho mình những tri thức khoa học, kỹ năng lãnh đạo và tự rèn
luyện những phẩm chất nhân cách của mình. Phong cách lãnh đạo là một vấn đề
mới và quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với người lãnh đạo trong
một tổ chức. Mỗi người lãnh đạo, quản lý đều phải quan tâm và có nhiệm vụ
nghiên cứu vận dụng sáng tạo và bổ sung hoàn chỉnh thường xuyên phương pháp
và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý trong tất cả các lĩnh vực, phải hiểu đặc điểm tâm lý
của từng nhân viên. Phong cách lãnh đạo liên quan đến uy tín của người lãnh đạo,
quản lý. Lựa chọn được phong cách quản lý đúng là rất quan trọng đối với người
lãnh đạo, nó ảnh hưởng ngay đến uy tín của họ. Phong cách lãnh đạo là điều kiện,
phương tiện quan trọng để đem lại hiệu quả công việc. Điều quan trọng đối với
người lãnh đạo là lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với công việc hiện tại, với
từng đối tượng, với từng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn lịch sử.
Chính vì thế mà trong một tổ chức, phong cách lãnh đạo đã và đang được nhiều
người quan tâm. Đề tài này chủ yếu nói về phong cách lãnh đạo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×