Tải bản đầy đủ

LỜI NÓI ĐẦU TRONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦU
Văn hóa công sở là một vấn đề được Nhà nước ta hết sức quan tâm trong
công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Trong tất cả các mối quan hệ trong cơ
quan hành chính Nhà nước đều phải văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhau. Để tạo
nên một mối quan hệ tốt chúng ta cần phải có văn hóa ứng xử phù hợp. Cách ứng
biến tốt văn hóa công sở sẽ là một trong những nhân tố tạo nên sự thành công trong
hoạt động công vụ nơi công sở. Chính vì vậy mà vấn đề văn hóa công sở càng vô
cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay văn hóa công sở trong môi trường công sở
đang bị lơ là và xem nhẹ, nhất là trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong
môi trường tiếp xúc với nhiều mối quan hệ xã hội, việc ứng xử, giao tiếp của các
công chức, của những người làm công vụ cần phải được nâng cao, phải được quan
tâm và chú trọng hơn nữa. Vậy tìm hiểu về việc ứng xử trong công sở là rất cấp
thiết và cần thiết. Do đó, đề tài “ văn hóa công sở” có tính cấp thiết cao, cấn được
nghiên cứu, tìm hiểu nhằm phục vụ cho các công việc, công vụ ở công sở. Giải
quyết tốt các mối quan hệ thông qua các văn hóa nơi công sở sẽ tạo nên những nét
văn hóa riêng của công sở và các nét đẹp trong giao tiếp, ứng xử đó sẽ cá tác dụng
làm nhân tố định hướng tốtđối với các công việc nơi công sở.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×