Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI MỞ ĐẦU TRONG LUẬN VĂN ĐỒ ÁN

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống đổi mới ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của
khoa học kĩ thuật, tài liệu lưu trữ có vai trò càng quan trọng trong việc phản ánh
hoạt động của một cơ quan, tổ chức. Đồng thời tài liệu lưu trữ góp phần giải quyết
công việc, tìm kiếm thông tin để xây dựng chiến lược kinh tế cũng như quy hoạch,
chủ trương đề ra các quyết định quản lý. Trong quá trình xây dựng một nền văn
hoá mới tài liệu lưu trữ có ý nghĩa to lớn trong việc kế thừa những tinh hoa văn hóa
dân tộc, rút ra nhiều thông tin bổ ích cho việc giáo dục, tuyên truyền, phát triển
kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ nên công tác lưu trữ
ngày càng được chú trọng hơn. Như vậy để công tác lưu trữ ngày càng tốt hơn
nhằm phục vụ thông tin cho cơ quan, lãnh đạo. Cần phải xây dựng một hệ thống tổ
chức đội ngũ cán bộ lưu trữ ngày càng lớn mạnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của sự nghiệp phát triển công tác lưu trữ.
Để đáp ứng nhu cầu đó, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã đào tạo nguồn
nhân lực nhằm phục vụ cho công tác lưu trữ. Góp phần hiện đại hóa công tác lưu
trữ trong văn phòng hiện nay.
Chúng ta có thể thấy: thực tập thực tế có vai trò rất quan trọng trong chương
trình đào tạo Đại học các chuyên ngành của nhà trường nói chung và chuyên ngành
Lưu trữ học nói riêng. Chính vì vậy,với mục đích gắn liền nhà trường với xã hội,lý
luận với thực tiễn hàng năm khoa và nhà trường đều tổ chức cho sinh viên năm
cuối đi thực tập thực tế,tổ chức nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và rèn luyện ý

thức cho sinh viên sau khi ra trường với phương châm "Học đi đôi với hành", lý
luận gắn liền với thực tiễn. "Học thật đi đôi với làm thật".Qua đợt thực tập
này,sinh viên được rèn luyện thêm kỹ năng nghề nghiệp,củng cố kiến thức đã học
đồng thời nâng cao năng lực nghề nghiệp,ý thức trách nhiệm và phong cách của
một cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ.


Được sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm lưu trữ quốc gia III,theo sự phân
công của khoa,em về thực tập tại phòng Chỉnh lý tài liệu của TTLTQG III từ ngày
10-01-2017, Mặc dù nội dung thực tập khá phức tạp,thời gian thực tập có hạn
nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của đồng chí trưởng phòng,sự chỉ bảo hướng
dẫn của các anh,chị công tác lâu năm trong phòng,sự giúp đỡ tận tình của giáo viên
hướng dẫn cùng với sự nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành tốt các yêu cầu của
nội dung thực tập.Thông qua nghiên cứu ,khảo sát và trực tiếp thực hành qua các
khâu nghiệp vụ của công tác chỉnh lý của Phòng chỉnh lý tài liệu của TTLTQG III
em đã hiểu được lý thuyết cơ bản và thực hành tốt các khâu nghiệp vụ.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thực tế công việc phức tạp,cũng như khả
năng thể hiện còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót.Em rất mong được tiếp
thu những ý kiến đóng góp,chỉ bảo của thầy,cô giáo để báo cáo của em hoàn chỉnh
hơn.
Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ nhân viên
phòng Chỉnh lý tài liệu,Trung tâm lưu trữ quốc gia III,các Thầy,cô giáo của của
khoa Lưu trữ học,Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã tận tình giúp đỡ em giúp đỡ
tôi hoàn thành báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2017
SINH VIÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×