Tải bản đầy đủ

VIẾT PHẦN MỞ ĐẦU TRONG TIỂU LUẬN

LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, khi Nhà nước Việt Nam đang tích cực thực hiện chủ
trương "Cải cách nền Hành chính Quốc gia " theo tinh thần nghị quyết Đại hội VIII
của Trung ương Đảng năm 1986 thì công tác Văn thư – lưu trữ là mắt xích không thể
thiếu trong hoạt động quản lý Nhà nước, Công tác Văn thư – lưu trữ có vị trí quan
trọng, được xác định như một ngành khoa học và được đánh giá ngang tầm với các
ngành khoa học khác. Những năm gần đây công tác Văn thư – lưu trữ có những bước
phát triển mới và đa dạng phần nào đáp ứng được yêu cầu cải cách nền hành chính
Nhà nước.
Với quá trình hoạt động của con người, việc trao đổi thông tin diễn ra như một
nhu cầu tất yếu. Ngoài việc trao đổi trực tiếp, con người có nhiều phương tiện và
nhiều cách thể hiện gián tiếp khác nhau, nhưng văn bản được coi là phương tiện quan
trọng nhất. Đối với hoạt động quản lý,văn bản là công cụ quản lý phổ biến của các
cấp lãnh đạo. Là phương tiện để các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực trao đổi thông
tin, phục vụ hoạt động của cơ quan.Trong đó, công tác Văn thư đảm bảo công tác
quản lý, điều hành trong cơ quan được thông suốt qua việc tổ chức quản lý và giải
quyết văn bản.
Để tìm hiểu rõ hơn công tác tổ chức văn phòng, đặc biệt là công tác văn thư
nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn trong ngành tại doanh nghiệp mà cụ thể
là công ty CP Nicotex nên tôi đã quyết định chọn “Công tác văn thư tại cty CP
Nicotex” làm đề tài nghiên cứu của mình.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng, và có kinh nghiệm từ thực tế nhưng khả năng
thể hiện và trình bày còn hạn chế. Tôi rất mong được những ý kiến đóng góp, chỉ
bảo từ thầy cô để tôi có thể hoàn thiện hơn đề tài của này.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

Nghiên cứu sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×