Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG TIỂU LUẬN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này, trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã nhận được
sự giúp đỡ của thầy cô ở trung tâm thư viện trường đại học Nội vụ đã tạo điều kiện
giúp đỡ tôi trong quá trình tìm kiếm tài liệu. Và sự giúp đỡ của giảng viên bộ môn
đã hưỡng dẫn giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Trong quá trình thực hiện đề tài tôi gặp quá nhiều khó khăn. Do lần đầu tiên
thực hiện đề tài nên còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Vì thế rất mong được sự góp ý
của thầy cô.
Những ý kiến đóng góp của mọi người sẽ giúp tôi nhận ra hạn chế và qua đó
tôi có thể có thêm tư liệu trên con đường học tập và nghiên cứu sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x