Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Sau khoảng thời gian 03 tuần kiến tập tại phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân
huyện Thanh Thủy, nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các chú và các anh,
chị hướng dẫn tại phòng Nội vụ, tôi đã hoàn thành bài báo cáo kiến tập. Hoàn
thành bài báo cáo này, cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn tới các chú, các anh và
chị làm việc tại phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy đã tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt thời gian kiến tập. Do thời gian có hạn, cũng
như kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên kiến tập nên trong bài
báo cáo kiến tập này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, tôi rất
mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy giáo, cô giáo để bài báo cáo kiến
tập của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x