Tải bản đầy đủ

“Biện pháp giúp học sinh học tốt hơn kĩ năng viết(Writing) môn Tiếng Anh lớp 10”

MỤC LỤC
Mục lục …………………………………………………...1
Danh mục các chữ cái viết tắt……………………………… 2
1.Mở đầu ………………………………………………….. 3
1.1.Lý do chọn đề tài ………………………………3
1.2.Mục đích nghiên cứu ………………………......3
1.3 Đối tượng nghiên cứu………………………….3
1.4.Phương pháp nghiên cứu......................................3
1.5.Giới hạn phạm vi nghiên cứu................................3
2. Nội dung ……………………………………….……… 4
2.1.Cơ sở lý luận của vấn đề ………………………………………4
2.2.Thực trạng của vấn đề………………………………………… 4
2.3 Các biện pháp đã tiến hành……………………………….4
2.4 Kết quả đạt được……………25
3.Kết luận và kiến nghị ………………..26
3.1 Kết Luận …………………………………26
3.2 Kiến Nghị …………………………26
Tài liệu tham khảo …………………………… 28

1DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
Stt
1
2
3

Các chữ viết tắt
THPT
NXB
ss

Viết đầy đủ
Trung học phổ thông
Nhà xuất bản
Students

1. MỞ ĐẦU
2


1.1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, ngoại ngữ luôn đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, vì
vậy ngành giáo dục luôn quan tâm phát triển ngoại ngữ cho học sinh.Mọi người
ý thức được tiếp cận với tinh hoa văn hóa của nhân loại, giao tiếp với tất cả mọi
người trên toàn thế giới bằng tiếng anh.Là một giáo viên dạy bộ môn Tiếng
Anh,tôi ý thức được phải giảng dạy như thế nào để học sinh có thể đạt hiệu quả
cao nhất trong việc học Tiếng Anh.Tôi không ngừng học tập để hoàn thiện
phương pháp giảng dạy.
Kĩ năng viết trong tiếng anh là một kĩ năng khó đòi hỏi phải rèn luyện thường
xuyên.Xuất phát từ yêu cầu cuộc sống cũng như đặc thù bộ môn và từ việc dạy
kĩ năng viết lớp 10 và vấn đề đổi mới phương pháp trong giảng dạy hiện nay, tôi
quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp giúp học sinh học tốt hơn kĩ
năng viết(Writing) môn Tiếng Anh lớp 10”
1.2. Mục đích nghiên cứu
Giúp học sinh viết được theo như yêu cầu là một vấn đề khó khăn. Do vậy qua 1
thời gian giảng dạy tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm giúp HS hiểu bài tốt hơn
và viết theo mục tiêu bài học được tốt hơn.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp dạy phần Writing nhằm giúp học sinh viết tốt hơn.


1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp thống kê toán học.
1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Học sinh lớp 10A2 Trường THPT K rông Nô Kì I năm học 2015-2016.

3


2.NỘI DUNG
2.1.Cơ sở lý luận
Việc học Tiếng Anh đã trở thành nhu cầu cấp thiết, là nhịp cầu nối liền văn hóa
Việt Nam với văn hóa thế giới.Đọc, nghe hay nói Tiếng Anh là khó và kĩ năng
viết Tiếng Anh cũng vậy.Vì vậy để cho người học học một cách hiệu quả thì
người dạy phải tìm mọi biện pháp giúp nâng cao và phát triển kĩ năng viết của
người học.Nhằm đạt được yêu cầu của việc giảng dạy và học sinh tiếp thu chủ
động sáng tạo phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh.
2.2.Thực trạng của vấn đề
Từ thực tiễn giảng dạy tại trường THPT Krông Nô, tôi nhận thấy kĩ năng viết là
một kĩ năng khó. Trong chương trình sách giáo khoa lớp 10, có 16 bài nhưng
thực dạy là 15 bài( 1 bài giảm tải).Các chủ đề của môn viết bao gồm viết một lá
thư( writing a letter), miêu tả( describing) hoặc viết theo yêu cầu(writing a
narrative, writing about people’s background, writing a set of construction,
writing a profile, writing an announcement).Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy phần
lớn học sinh gặp khó khăn trong giờ học viết.Các em không thể tự viết ra một
đoạn văn Tiếng Anh như yêu cầu của tiết học. Hoặc viết ra một đoạn văn nhưng
không chuyển tải được ý nghĩa cũng như sai về văn phong, cú pháp.Chính vì vậy
tôi luôn mong muốn tìm ra phương pháp để học sinh học tốt hơn.Tôi quyết tâm
sẽ thực hiện những kinh nghiệm đã tích lũy vào giảng dạy các em học sinh lớp
10 với mục đích giúp các em học kĩ năng viết tốt hơn cũng như các kĩ năng khác
nhằm giúp nâng cao chất lượng bộ môn.
2.3.Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
A.Các loại hoạt động luyện viết
Trong dạy viết ngoại ngữ phân biệt 3 loại hoạt động luyện viết khác nhau: viết có
kiểm soát(controlled writing), viết có hướng dẫn( guided writing) và viết tự
do( free writing)
1.Viết có kiểm soát(controlled writing)
Loại bài tập này nhằm luyện viết chính xác một số cấu trúc câu, từ vựng nhất
định.
Gồm có dạng chuyển đổi như chuyển đổi ngữ pháp, chuyển đổi dữ kiện, số liệu,
chuyển đổi ý nghĩa, dạng điền vào chỗ trống, dạng hoàn thành câu.
4


2.Viết có hướng dẫn( guided writing)
Học sinh thực hiện nhiệm vụ viết dưới sự hướng dẫn của giáo viên mà vẫn tự do
dùng ngôn ngữ để giao tiếp.Học sinh dùng từ cho sẵn để viết thành câu hoặc bài
liền ý.
3.Viết tự do( free writing)
Học sinh được tự do diễn đạt ý tưởng của mình .Học sinh viết một đoạn văn hay
một bài luận về một chủ đề nào đó mà không phải theo những ý cho trước hay
dùng những từ cho sẵn.
B.Điều tra khả năng viết của học sinh
Tôi đã điều tra khả năng viết của học sinh ở lớp cũng như ở nhà, tôi nhận thấy
khâu gợi ý là một khâu quan trọng.Nếu các em được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
thì các em có thể viết suôn sẻ.Trong quá trình viết, các em cũng mắc phải những
lỗi về sử dụng từ, cấu trúc, văn phong….Tôi sẽ trình bày cụ thể ở 3 phần: PreWriting, While-Writing and Post Writing.
C.Những kinh nghiệm
1.Phần Pre-Writing
Nhìn chung các bài viết thường bắt đầu bằng một dàn ý, một bài viết mẫu hoặc
những từ, cụm từ gợi ý.Giáo viên giới thiệu từ vựng hoặc thông qua tình huống,
học sinh nắm bắt trình bày bài viết theo một mục đích nhất định.Sau đó học sinh
sẽ thực hiện bài viết theo yêu cầu đã được đề ra.
a.Hướng dẫn thông qua dàn ý( outline)
-Học sinh đọc yêu cầu
-Đưa ra tình huống của bài viết
-Thiết lập hệ thống câu hỏi
-Học sinh viết bài mẫu lên bảng
-Gạch chân từ, cum từ có thể thay thế đối với học sinh trung bình, yếu.
-Viết một bài tương tự có thể thay đổi thông tin đối với học sinh khá giỏi.
Ví dụ:
5


WRITING UNIT 3: Writing about people’s background
Read Mr.Brown’s curriculum vitae.
Giáo viên thiết lập một hệ thống câu hỏi theo như C.V:
-What’s the name of the person in C.V?
Students answer: David Brown.
-When was he born?
Students answer:He was born on 12th ,November,1969
-Where was he born?
Students answer:He was born in Boston
-Which school did he attend?
Students answer:He attended Kensington High school
-Which exam did he pass?
Students answer:He passed exams in English, French, Mathematics
-What were his previous jobs?
Students answer: His previous jobs were tourist guide and hotel telephonist.
-When did he work as a tourist guide?
Students answer:From June 1991 to December 1998.
-When did he work as a hotel telephonist?
Students answer:From March 1999 to May 2002.
-What are his interests?
Students answer:Music and dancing.
b.Hướng dẫn thông qua bài viết mẫu
-Học sinh đọc yêu cầu của bài viết.
-Giáo viên giải thích yêu cầu của bài.
-Học sinh đọc bài viết mẫu
-Giáo viên đặt câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh.
-Yêu cầu học sinh tìm ra những từ, cum từ có thể thay thế.
6


-Giải thích yêu cầu của bài viết.
-Phân đối tượng học sinh và yêu câu viết bài.
Ví dụ:
WRITING UNIT 13: Describing a film.
Read the description of the film Titanic, and answer the questions
Giáo viên cho học sinh trả lời tất cả các câu hỏi sau đó giáo viên đưa ra model
(mẫu bài viết) cũng như key concept(từ khóa)
Name of the film
Kind of film
Content: It is about…………
Origin :It is made…………
It is based on………….
Main characters and their personality
Ending

Sau đó giáo viên đưa ra thông tin về một bộ phim cụ thể:
Name of the film
Kind of film
Content: It is about…………

The happy girl
Educational film
A little girl living happily with her
adopted parents in Australia.

Origin :It is made…………
It is based on………….
Main characters and their personality

In VietNam
Real stories during the war in Vietnam
A girl called Linh Hương, lovely,

Ending

honest and generous
She decided to live with both her real
father and her adopted parents.

c.Viết bài với những từ, cụm từ được gợi ý
-Giới thiệu tình huống và từ vựng
-Thông qua hoạt động nói để kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh
7


-Hướng dẫn viết một hoặc hai câu mẫu.
-Yêu cầu học sinh viết bài.
Ví dụ:
WRITING UNIT 10: A letter of invitation
Giáo viên giúp học sinh xác định được mẫu( Model)
Các mẫu câu mời:
Let’s +bare infinitive
Why don’t you+ bare infinitive?
Would you like + to infinitive?
Do you feel like +Ving?
Can you+ bare infinitive?
How about +Ving?
Shall we+bare infinitive?
Are you free+to infinitive?
Viết mẫu câu:
We/ not meet/ since/ you/move
Teacher asks: Which tense should we use?
Students answers: the present perfect+since+the past simple
Giáo viên ghi lên bảng: We haven’t met since you moved.
2.Dạy phần While-Writing
Các thủ thuật mà giáo viên thường dùng trong khi viết (while-writing) là:
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết theo cấp độ: Câu – Từ/số - Đoạn văn.
Những bài viết thường được thực hiện sau khi nghe, đọc, sau khi học các cấu
trúc ngữ pháp và đặc biệt sau khi nói.
Những bài tập này có thể thực hiện tại lớp, hoặc về nhà sau khi được giáo viên
hướng dẫn kĩ.

8


Những bài tập này được làm dưới nhiều hình thức do cá nhân hay theo cặp hoặc
nhóm.
Trong khi học sinh viết bài, giáo viên quan sát và giúp đỡ học sinh làm việc.Học
sinh có thể thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm.Nếu là viết cá nhân các em viết
vào handout của từng em, nếu là viết theo nhóm thì nhóm trưởng viết vào
handout.Giáo viên quan sát theo dõi để chắc chắn tất cả các em đều làm viêc.Sau
khi hoàn thành bài viết các em trao đổi bài viết với nhau.
3.Dạy phần Post-Writing
Sau khi các em đã viết xong hoặc hết thời gian viết bài, Giáo viên kiểm tra bài
viết của học sinh bằng nhiều cách khác nhau chẳng hạn như học sinh đọc to bài
viết của mình, lên bảng viết bài,hoặc viết bài vào handout để dán lên bảng.
Những lỗi mà học sinh hay mắc phải:
-Nhầm lẫn từ
between - among, can - may, each other - one another, should - would,...
-Dùng từ sai:essensial
Sai: It's essensial to have a day to celebrate for our mom and another for dad.
Đúng : It's necessary / important to have a day to celebrate for our mom and
another for dad.
-Sai về từ loại, cách chia động từ, hình thức từ.
Everybody love their parent and they want their parents to happy.
After meal, they plaied the games...
She kept runing around in circles.

-Thiếu mạo từ, tính từ sở hữu,dấu câu.

9


-Sự dư thừa
Sai: We should give our the parents flowers...
đúng: We should give our parents flowers...
Không nên: The internet is important for people to use.
Nên: The internet is important to use.

-Lỗi về văn phong
Sai: They planned on fishing, swimming, and boat. (sự song song)
đúng: They planned on fishing, swimming, and boating.
Sai: We ran to the bus stop and stopped playing the games. (theo logic)
Đúng : We stopped playing the games and ran to the bus stop.

Khi chữa bài nên chữa tối thiểu một bài của nhóm học sinh giỏi-khá, 1 bài của
nhóm học sinh yếu.Giáo viên hướng dẫn học sinh cách nhận biết lỗi bằng cách
đưa ra bảng kí hiệu lỗi để nếu không có thời gian sửa tại lớp thì học sinh về nhà
có thể tự nhận ra lỗi của mình.

CORRECTION SYMBOLS
SYMBOL
S
W.O.
T

MEANING
Incorrect spelling

EXAMPLE
I recieved your letter.

Wrong word order

S
Always I am happy here.

Wrong tense

W.O.
If he will come, it will be
T

10


too late.
Concord subject and verb Two policemen has

C

do not agree

come.
C

WF

Wrong form

That table is our.

Singular or plural form

WF
We need more

wrong

informations

[ ]

Something is not

S
It was too much difficult.

?M

necessary
Meaning is not clear

[
]
The view from here is

S/P

very suggestive.
P

Punctuation wrong

?M
Whats your name?
P

Muốn viết được hoàn chỉnh học sinh nhất thiết học sinh phải nắm vững được từ
vựng, cấu trúc, thì trong Tiếng Anh.Giáo viên cần thường xuyên kiểm tra việc
học bài làm bài của học sinh như thế sẽ tạo được thói quen tốt cho học sinh.
BÀI GIẢNG MINH HỌA
LESSON PLAN
Unit 12 (cont.)
D: Writing
I/ Class Description:
- 45 students - Grade 10
- Level: Pre-intermediate – Intermediate
II/ Time: 45 minutes (one period)
II/ Objectives:
11


+ Aim: Students can write a profile .
+ General knowledge: Students learn how to write a profile based on prompts
provided.
- Language: The simple past of verbs and the connectors often used in a
profile.
- New words: Words related to music
+ Skills: Writing a profile.
III/ Anticipated problems
+ Ss may not have sufficient vocabulary to write about the topic and be
familiar with this text type, so T should be ready to assist them.
+ Time lasts longer than expected .
IV/ Teaching aids:
+ Textbook, chalk, blackboard, pictures, handouts...
V/ Procedure:
1. Organization
Greeting the class and checking students’ attention.
2. Check the old lesson (5 minutes)
- T calls on 1 students to check the old lesson.
- T ask Ss to sumarize the main content of Listening lesson in
5 short sentences.
- T gives feedback and correction. And then gives marks to Ss.
“Lan Huong interviewed Quang Hung in “ My favourite
Musician” programme. Quang Hung said that Van Cao is his
favourite musician. Whenever he hear the song Tien Quan Ca
he feel great and feel proud of his country. He thinks Van
Cao’s music is very sweet and gentle, and very lyrical.”
3. New content ( 40 minutes)

Stage

Teacher’s activities

Students’
12

Time


I.Warm up

-T gives Ss to play the game

activities
Play the

-Name of the game: Crossword

game

7’

-T divides class into 2 teams: A and B
-T introduces the rule of the game: there
are 6 numbers.Each team randomly
choose the nmber, each number contains
1 question.Each team has to answer that
question in 3 seconds to open the hide
word and find the key word.Which team
has more correct answer will be the
winner.
-Answers:
1.Beethoven
2.My Tam
3.Trinh Cong Son
4.Michael Jakson
5.Happy New Year
6.Folk music
=> key word: Van Cao
T leads in the new lesson: What do you
know about him?
Today we know more about the life story
of Van Cao through using the prompt to
write his profile
T introduces the topic of the lesson:
Writing a profile
II.Pre-writing

Unit 12: Music Part D: Writing
13

Listen to T 18’


and take
 Vocabulary:

note

+ T introduces some new words and

Listen to T

explains their meaning:

and repeat
Some Ss

- profile (n): tiểu sử

- compose (v): sáng tác → composer read aloud
(n): nhà sáng tác
- tune (n): giai điệu, âm điệu
- Ragtime (n): Nhạc giât gân của
người da đen.
- artist (n): nghệ sĩ → artistic (adj):
tính nghệ sĩ, tính nghệ thuật
- mixture (n): sự pha trộn

Listen to T

- works (n): tác phẩm

and look

- poem (n): thơ

at the

- talented (adj): có tài

picture

- appreciate (v) : đánh giá
- T asks Ss to listen and repeat

St read
aloud the

these words
- T asks some Ss to read aloud

example.
Listen to T

them again.
 Task 1: Completing the
sentences
Instruction: You are required to make up
complete sentences about Scott
Joplin using the prompts

Work in
groups of
table to do
the task 1

14


provided.
- Before Ss do the task, T gives a
picture and some information
about Scott Joplin: “Scott Joplin
was born in 1886 and he was
famous American musician. He
died in 1917”
- T asks one St to read aloud
example.
- Then T shows some notes in
example:
do the

Ex:
Scott Joplin was born in Texas

exercise.

in 1886, into a poor but musical
black family.
Note: Tense of verb, article, prepositions
in each sentence.
- T divides the whole class into
groups of table.
- T leaves 2 minutes for Ss to do.
- T goes around helping Ss if
necessary.

Listen and
answer T’s

- T calls on 6 members of different
groups to read their answers.
15

questions.
Expected
answers:


1.The past

- T gives remarks and correct

simple

answers:
- 1. He learnt to play music when
he was very young.

tense
The date
of birth/

2. Scott learnt to play the works of death, the
composers like back, Beethoven

place of

and Mozart as well as to compose

birth/

music.

death,

3. He quickly became famous.

family,

4. His tunes were wonderful

career,

mixture of classical European

personal

and African beats which were

life

known as Ragtime.

Listen to T

5. All in all, he wrote 50 piano

and take

rags and was called the King of
Ragtime.

6.

He died in 1917.
 Gives handout and asks Ss to use
the information above to fill in the
table.

note.
Take the
handouts
and do the
task.

Name : Scott Joblin
Born ;1886
Place of birth: Texas
Family: poor but musical black family
16

Work in


Start composing music: when he was

groups of

very young

table and

Artistic works; 50 piano rags

make

Died : 1917

complete
sentences.

- Then T focuses Ss on some points
about writing a profile by asking
some questions:
1. Which tense is used in the profile?
2. What

kind

of

information

is

included in a profile of musician?

Join these

- T gives feedbacks and gives sentences
outline of a profile:

to
complete
paragraph.
Do the
task.

- Notes:
+ To write a profile of a person who
died, we use the past simple tense.
17


S + V(-ed)/ V2…
Be => was/ were
+ use prepositions, conjunctions
when necessary.
For example: on, it, at, and, but…

Listen to T

 Task 2 : Profile writing
Instruction: You are going to write the
life story of Van Cao, using the prompts
provided.
- T gives some suggestions to Ss:
Name : Van Cao
Born : 15 – 11 – 1923

→be born

in/ on
Place of birth : Nam Dinh
Family : Poor workers
Start composing music: when very young
→start/be
First song : 1939 , quickly famous
→write/ become
Tien Quan Ca (National Anthem ) : 1944
III.WhileWriting

→ write
Artistic works: songs , poems , paintings
→include
Died :10-7 –1995→die
- Before Ss doing the task T explain
some suggestion of handout.
18

Listen
to T
Take
handouts
and do
exercise at
home.


- Asks Ss to work in groups of table
and make sentences with available
prompts. T reminds Ss to use the
right tense of verbs, articles,
prepositions, and conjunctions…
when necessary.
- T give handout
- After 5 minutes T calls 6 Ss to go to
the board and each of them will
write down a sentence.
- T checks the sentences and gives
feedback.
- Answers:
1. Van Cao was born in Nam Dinh
on November 15, 1923, into a poor
workers family.
2. He started to compose music
when he was very young.
3. His first song was written in
1939 and he quickly became
famous.
4. He wrote Tien Quan ca (our
National Anthem) in 1944.
5. His artistic works included
songs, poems and paintings.
6. He died on July 10, 1995.
- T asks Ss to join these sentences
together to make a complete
19


paragraph in 2 minutes.
- T goes around and helps Ss if
necessary.
 Writing a profile:
- T asks one Ss to join these
sentences to make a complete
paragraph.
- T calls on other Ss to give remarks
- Then T gives feedbacks and
correction.
Van Cao was a famous musician
in Vietnam. He was born in Nam
Dinh on November 15th, 1923,
into a poor worker’s family. He
started to compose music when he
was very young. He wrote his first
song in 1939, and quickly became
famous. In 1944 he wrote Tien
Quan Ca – our National Anthem.
Van Cao not only wrote songs and
poems, but also drew paintings.
He died on July 10th, 1995. He
was known as a very talented
musician and highly appreciated
by the Vietnamese people.
T summarizes the main points of the
lesson.
+ Information in a profile: name, date/
place of birth, family, profession, major
20


achievements, date/ place of death.
+ Using the past simple tense,
IV.Post-Writing

prepositions, articles.

-

T asks Ss to write a profile about:

Trinh Cong Son
- T gives the prompts of Trinh Cong
Son to Ss
Name : Trinh Cong Son
Born : 28 –02 – 1939
Family: poor farmer’s family
Place of birth : Dac Lac
Start composing music : 1958
First song : UOT MY
Died : 2001

T asks Ss to prepare new lesson: Part D –
Language focus.

21

10’


IV.Consolidation

2’

22


V.Homework

3’

VI.Comment

23


2.4.Kết quả đạt được
Sau một học kì tiến hành áp dụng những phương pháp dạy học nêu
trên, tôi đã theo dõi và tiến hành khảo sát chất lượng học sinh học kỹ năng viết
tiếng Anh ở lớp 10A2 trường THPT KRrông Nô và đã thu được những kết quả
tương đối khả quan. Con số cụ thể như sau:


Học kì I: ( 42 em )
Giỏi : 10

( 23,8% )

Khá: 19

( 45,3 % )

Trung bình : 10 ( 23,8 % )
Yếu : 3

( 7,1 % )

24


3.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1.Kết luận
Có nhiều phương pháp khác nhau để dạy kĩ năng viết, những ngày đầu tôi thấy
rất khó khăn để giúp học sinh viết tiến bộ, qua gần một học kì áp dụng phương
pháp này, tôi thấy được nó phù hợp với đối tượng học sinh lớp 10 trường THPT
Krông Nô.Giờ học viết đối với các em không còn căng thẳng như trước nữa mà
đây là thời gian để các em được tự do rèn luyện trao đổi với bạn bè để có thể viết
được những câu, những đoạn văn theo văn phong Tiếng Anh.Các em không còn
mắc nhiều lỗi như trước, nhiều em đã có thể tự hoàn thành bài viết của mình, đặc
biệt những em học sinh yếu kém đã hứng thú với tiết học.Phương pháp dạy tốt là
phương pháp phù hợp với trình độ học sinh.Để dạy tốt Tiếng Anh, tôi nghĩ tất cả
các giáo viên phải nhiệt tình trong công tác giảng dạy, thường xuyên học hỏi
nâng cao năng lực chuyên môn nâng cao hơn nữa năng lực của học sinh cũng
như góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×