Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 23

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học bộ môn này, với sự giảng dạy, hướng dẫn của
Giảng viên bộ môn, chúng tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về phương pháp khi làm
một bài tiểu luận làm sao cho tốt và khoa học.
Đầu tiên, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng tôi xin gửi đến Khoa Văn
thư – Lưu trữ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã tổ chức cho chúng tôi được tiếp
cận với môn học mà theo chúng nó rất hữu ích đối với sinh viên trong việc nghiên
cứu, thực hiện các bài tiểu luận, khóa luận. Đó là môn học “Phương pháp nghiên
cứu khoa học”
Tiếp đến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Giảng viên Vũ Ngọc Hoa đã tận
tâm hướng dẫn chúng tôi qua từng buổi học trên lớp, cũng như những buổi trò
chuyện, trao đổi kiến thức, thảo luận về bộ môn này và cảm ơn các cán bộ Trung
tâm Lưu trữ Quốc gia I đã cung cấp những thông tin để chúng tôi thực hiện tốt bài
tiểu luận này. Nếu không có sự hướng dẫn, giúp đỡ thì chúng tôi khó có thể hoàn
thành được bài tiểu luận này.
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×