Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 22

LƠI CAM ƠN
Trên thưc tê không co s ư thanh công nao ma không g ăn liên vơi nh ưng
sư hô trơ, giup đơ du it hay nhiêu, du trưc tiêp hay gian tiêp cua ng ươi khac.
Trong suôt thơi gian tư khi băt đâu hoc tâp tai giang đương đai h oc đên nay,
em đa nhân đươc rât nhiêu sư quan tâm, giup đ ơ c ua thây cô, gia đinh va b an
bè.
Em xin chân thanh cam ơn cô Lương Thi T âm Uyên đa tao điêu kiện
cho em tiêp xuc vơi môn hoc đa cung câp cac ki ên th ức h ưu ich v ê vi ệc ap
dụng tư duy sang tao vao qua trinh hoc tâp va nghiên c ứu khoa hoc. Em cũng
xin cam ơn cac ban đa nhiệt tinh gop ý, hô trơ cho em trong th ơi gian th ưc
hiện bai bao cao nay. Mặc du đa rât cô găng hoan thanh trong ph am vi va kh a
năng cho phép nhưng chăc chăn em không th ể tranh kh oi nh ưng sai sot, em
rât mong nhân đươc sư gop ý, chỉ bao cua cô va cac ban.
Em xin chân thanh cam ơn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×