Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 18

LỜI CẢM ƠN
Trải qua thời gian kiến tập, tôi đã trực tiếp tiếp xúc với tình hình thực tiễn
của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại huyện Thanh Liêm trong công tác
quản lý văn hóa, đó là một phong trào thiết thực giúp chúng tôi áp dụng vào lý
thuyết mà nhà trường đã trang bị vào thực tiễn công việc.
Được sự giúp đỡ tận tình của các cô, các chú cán bộ văn hóa tại huyện đã
nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong việc nghiên cứu lịch sử hình thành, quá trình
phát triển, cơ cấu chức năng phòng văn hóa và thông tin huyện Thanh Liêm cũng
như trong việc tìm hiểu cách quản lí, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể dục thể
thao quần chúng tại địa bàn. Những kinh nghiệm trên mà chúng tôi tiếp thu được
qua thời gian kiến tập đã giúp tôi tự tin hơn khi được làm việc chính thức trong cơ
quan hành chính nhà nước sau này về công tác quản lý văn hóa.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ hướng dẫn về lĩnh vực thể dục
thể thao quần chúng tại huyện, đồng chí Trần Thanh Sơn, đã nhiệt tình giúp đỡ tôi
trong quá trình kiến tập. Đồng cảm ơn giảng viên hướng dẫn Trần Thị Phương
Thúy đã hướng dẫn, chỉ dạy nhiệt tình.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×