Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN 10

LỜI CAM ĐOAN
Từ những kiến thức cũng như những ứng dụng thực tế, qua thời gian được
học tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội và khảo sát thực tế tại cơ quan nhà nước,
ngoài ra tôi cũng đã tham khảo và tìm hiểu thêm các sách báo, tạp chí hay các tài
liệu trên mạng. Từ đó, tôi đã tập hợp thông tin và chỉnh sửa để có thể hoàn thành
bài nghiên cứu này. Tôi xin cam đoan nội dung bài nghiên cứu này là công trình
nghiên cứu của tôi. Do trình độ còn hạn chế nên bài tiểu luận này không tránh khỏi
những sai sót, rất mong được các thầy cô góp ý kiến.
Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2017.
Sinh viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×