Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN 9

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bài tiểu luận này là do cá nhân tôi tự nghiên cứu.

Tài

liệu sử dụng để viết bài tiểu luận này là hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Một số tài liệu sử dụng trong bài tiểu luận này là do
Phòng Tổ chức hành chính của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cung cấp.
Sinh ViênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×