Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN 7

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là bài khảo sát của em trong thời gian qua. Những kết
quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Yên
Phong - Bắc Ninh, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước Nhà trường về sự cam đoan này.
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017
Sinh viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×