Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN 3

LỜI CAM ĐOAN
Tôi thực hiện đề tài “Tạo động lực học tập cho sinh viên ngành quản trị nhân lực
trường Đại học Nội vụ Hà Nội”. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi
trong thời gian qua. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực về
thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.
Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017
Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×