Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN 2

LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Đồng Thị Hương- trưởng nhóm nghiên cứu đề tài: “ Tìm hiểu mô
hình văn phòng hiện đại tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone”.
Thay mặt nhóm nghiên cứu, tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự
không trung thực về thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×