Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN HAY TRONG BÁO CÁO

LỜI CAM ĐOAN
Chúng tôi xin cam đoan bài nghiên cứu khoa học về đề tài “Nếp sống của
sinh viên tại ký túc xá trường Đại học Nội vụ Hà Nội” là công trình nghiên cứu
phát triển và hoàn thiện trong thời gian khảo sát thực tế tại ký túc xá trường Đại
học Nội vụ Hà Nội.
Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực được thực
hiện tại ký túc xá trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chưa công bố dưới bất kỳ hình
thức nào trước đây.
Ngoài ra, trong bài nghiên cứu khoa học này có sử dụng một số khái niệm
của tác giả khác đều có trích dẫn và chú thích rõ ràng.
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×