Tải bản đầy đủ

VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN EMPIRE GROUP

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy (cô)
thuộc Trung tâm Thông tin – Thư viện của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã
tạo điều kiện để tôi có được tài liệu tham khảo. Và đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng
biết ơn chân thành tới giảng viên Nguyễn Hữu Danh bởi thầy đã hướng dẫn giúp
đỡ trong quá trình thực hiện đề tài.
Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu tôi đã gặp khá nhiều khó
khăn, mặt khác do trình độ nghiên cứu còn hạn chế cùng những nguyên nhân
khác nên dù cố gắng song đề tài của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Vì
thế, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong trường cũng như các
bạn đọc.
Những ý kiến đóng góp của mọi người sẽ giúp tôi nhận ra những hạn chế
và qua đó tôi có thêm những nguồn tư liệu mới trên con đường học tập cũng như
nghiên cứu sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

1


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi trong thời gian qua.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực về thông tin sử
dụng trong công trình nghiên cứu này.
Hà Nội, tháng 05 năm 2017

1


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................1
LỜI CAM ĐOAN................................................................................................1
MỤC LỤC............................................................................................................1
PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................................................1
1.Lí do lựa chọn đề tài.........................................................................................................1
2.Lịch sử nghiên cứu...........................................................................................................1
3.Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài..................................1
4.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu...................................................................................2
5.Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu được sử dụng........................3
6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.............................................................................3
7.Cấu trúc của đề tài............................................................................................................3

NỘI DUNG...........................................................................................................4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ
VĂN PHÒNG VÀ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP
ĐOÀN EMPIRE GROUP...................................................................................4
1.1 Lý luận chung về vai trò của nhà quản trị văn phòng...................................................4
1.1.1Khái niệm quản trị văn phòng.....................................................................................4
1.1.2Chức năng của nhà quản trị văn phòng.......................................................................4
1.1.3Vai trò của nhà quản trị văn phòng.............................................................................4
1.2 Khái quát về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Empire Group.................................4
1.2.1Lịch sử hình thành.......................................................................................................4
1.2.2Cơ cấu tổ chức.............................................................................................................6
1.2.3Chức năng, nhiệm vụ..................................................................................................6
Tiểu kết:...............................................................................................................................7

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG......................9
TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN
EMPIRE GROUP................................................................................................9
2 Tổ chức thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định..........................................................9


3 Tổ chức thiết lập mục tiêu..............................................................................................10
4 Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp................................................................12
5 Tuyển dụng nhân sự.......................................................................................................12
6 Đào tạo, phát triển nhân sự............................................................................................14
7Bố trí sử dụng nhân sự....................................................................................................19
8Đãi ngộ nhân sự..............................................................................................................21
9Kiểm tra, đánh giá nhân sự.............................................................................................22
Tiểu kết:.............................................................................................................................23

1


CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI
TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH
ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN EMPIRE GROUP.................................24
3.1 Nhận xét, đánh giá......................................................................................................24
3.1.1 Ưu điểm....................................................................................................................24
3.1.2 Nhược điểm..............................................................................................................24
3.1.3 nguyên nhân.............................................................................................................25
3.2 Các giải pháp...............................................................................................................25
Tiểu kết:.............................................................................................................................26

KẾT LUẬN........................................................................................................27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................28


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do lựa chọn đề tài
Trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức gia nhập kinh tế quốc tế, nền kinh
tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Tất cả các doanh nghiệp trong nước sẽ
tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và bên cạnh phải đối mặt với
những khó khăn, thách thức mới. Trước tình hình đó, để tồn tại và phát triển, các
doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên giỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc
các doanh nghiệp phải đặt công tác quản trị nguồn nhân lực lên hàng đầu. Lâu
nay, nguồn nhân lực luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng hàng
đầu tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có công
nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững mạnh nhưng nếu thiếu
lực lượng lao động giỏi thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo
dựng được lợi thế cạnh tranh, bởi lẽ con người chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt
giữa các doanh nghiệp. Để một doanh nghiệp có được nguồn nhân lực tốt và duy
trì nguồn nhân lực đó thì không thể không kể đến vai trò của nhà Quản trị văn
phòng. Chính vì cảm nhận được tầm quan trọng và sự cần thiết đó nên tôi đã lựa
chọn đề tài: “VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC
HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN EMPIRE GROUP”. Làm đề tài
nghiên cứu.
2. Lịch sử nghiên cứu
Sách, giáo trình:
- Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình quản trị
nhân lực, NXB Thống kê.
- Nguyễn Hải Sản (1998), Quản trị học, NXB Thống kê.
- Mike Harvey (1996), Cao Xuân Đỗ dịch, Quản trị hành chính văn
phòng, NXB Thống kê.
- Brian Tracy, Thuật thúc đẩy nhân viên.
Đề tài nghiên cứu:
- Bài tiểu luận: “Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực
của công ty cổ phần sữa Việt Nam”
3. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
1


Đối tượng nghiên cứu:
Nhà Quản trị văn phòng của Tập đoàn Empire Group.
Phạm vi nghiên cứu:
Công tác hoạch định nhân sự của nhà quản trị văn phòng tại tập đoàn
Empire Group.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Đối với sinh viên: Giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tế bên cạnh lý
thuyết học được từ sách vở về vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác
hoạch định nhân sự, qua đó nắm vững, hiểu và củng cố vững chắc hơn nền tảng
lý thuyết, đồng thời so sánh được giữa lý thuyết và thực tiễn có gì giống và khác
nhau. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này còn tạo điều kiện cho các sinh viên tiếp
theo có thêm tư liệu và có thể nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn về vấn đề này, từ đó
phát triển hơn nữa kiến thức về vai trò của nhà quản trị văn phòng tại một cơ
quan, doanh nghiệp có quy mô lớn.
Đối với nhà trường: Cung cấp thêm tư liệu cần thiết về vai trò của nhà
quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự cho các môn học có liên
quan như: Quản trị học, kỹ năng hoạch định trong quản trị văn phòng,…
Đối với Tập đoàn Empire Group: Từ việc tìm hiểu và nhận xét những ưu
điểm, nhược điểm của công tác này để cung cấp thêm các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác hoạch định nhân sự của Công ty, giúp công ty thực hiện
tốt hơn công tác này.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Khái quát về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Empire Group.
Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại
Tập đoàn.
Đánh giá ưu, nhược điểm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động cũng như vai trò của nhà quản trị văn phòng.


5. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu được sử
dụng
Đề tài có sử dụng phương pháp luận nghiên cứu duy vật biện chứng và
lịch sử.
Phương pháp nghiên cứu cụ thể:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: thu thập, kế thừa các thông tin, tài liệu
có sẵn.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa lý luận: Đề tài này sẽ đóng góp vào hệ thống lý thuyết của môn
học, đưa môn học đi sát với thực tiễn để củng cố vững chắc nền tảng lý thuyết
của môn Kỹ năng hoạch định trong công tác quản trị văn phòng.
Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài tập trung nghiên cứu về vai trò của nhà quản trị
văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự, từ đó đưa ra các ưu điểm, nhược
điểm và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng
giúp hoạt động này của Tập đoàn Empire Group đạt hiệu quả cao hơn.
7. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục đề tài được chia
làm ba chương như sau:
Chương 1: Lý luận chung về vai trò của nhà quản trị văn phòng và
khái quát về tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Empie Group
Chương 2: Vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch
định nhân sự tại Tập đoàn Empie Group
Chương 3: Nhận xét và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của nhà
quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Tập đoàn Empie
Group


NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN
TRỊ VĂN PHÒNG VÀ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT
ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN EMPIRE GROUP
1.1 Lý luận chung về vai trò của nhà quản trị văn phòng
1.1.1 Khái niệm quản trị văn phòng
Quản trị văn phòng là việc hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa
và kiểm soát các hoạt động trong văn phòng.
Có thể nói quản trị văn phòng là các công việc hằng ngày liên quan tới
hoạt động tổ chức, điều hành một văn phòng nhằm giải quyết hiệu quả chức
năng, nhiệm vụ của văn phòng.
1.1.2 Chức năng của nhà quản trị văn phòng
Chức năng hoạch định: Đề ra các mục tiêu công việc cụ thể, xác định các
biện pháp thực hiện và soạn thảo thành các kế hoạch triển khai trong văn phòng.
Chức năng tổ chức: Tuyển chọn, bổ nhiệm, sắp xếp bộ máy nhân sự của
văn phòng nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu công việc.
Chức năng lãnh đạo: Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, động viên, tạo
động lực,…cho nhân viên trong văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra
trong kế hoạch.
Chức năng kiểm soát: Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện công việc trên
thực tế, phát hiện các vấn đề phát sinh và đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời.
1.1.3 Vai trò của nhà quản trị văn phòng
Nhà quản trị văn phòng là một vị trí chủ yếu trong việc tập hợp, xử lý, lưu
trữ, thu hồi và phân phối thông tin. Nhà quản trị văn phòng đóng vai trò quan
trọng trong việc ra quyết định, nhiệm vụ của nhà quản trị là ra quyết định đối
với những thông tin chính xác để truy cập và hiện hành ở mức chi phí thấp nhất.

1.2 Khái quát về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Empire Group
1.2.1 Lịch sử hình thành


Tập đoàn Empire Group Việt Nam tiền thân là công ty Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô. Thành Đô một trong những công ty tư
nhân được thành lập đầu tiên trong thời kỳ đổi mới. Gần 20 năm trải qua cùng
với sự đổi thay của đất nước, Công ty Thành Đô ngày càng vững mạnh và luôn
giữ vững thương hiệu Thành Đô luôn được yêu mến tin cậy. Từ Công ty Thành
Đô và các dự án do Thành Đô chủ trì đã hình thành nên một đội ngũ cán bộ trẻ,
năng động có tâm và tài. Hiện đang đảm đương các cương vị chủ chốt trong hoạt
động công ty ở các lĩnh vực: Bất động sản; Du lịch dịch vụ; Tài chính ngân
hàng…Đó là tài sản vô giá và là niềm tự hào của những người sáng lập ra Công
ty Thành Đô.
Trụ sở của Tập đoàn Empire Group được đặt tại các thành phố lớn, cụ thể:
- Hà Nội: 614 Đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân Quận Tây Hồ.
Điện thoại: 0909.80.39.39
- Đà Nẵng: Đường Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn.
Điện thoại: 0938.837.888
- Hồ Chí Minh: Tầng 19, Tòa nhà Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh.
Empire Group là Tập đoàn có bề dày gần 25 năm hoạt động chuyên
nghiệp trên các lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, đầu tư dịch vụ vui
chơi giải trí cùng với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước như BIDV,
SHB, Empire Capital, T&T Group, THM Group, GCC Capital Hongkong,
Magnum Asia, GBI Group, LLC., Insignia, WATG, Accademia Italia, Shing
Design, Atelier, Takagi,…
Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong định hướng
phát triển đội ngũ nhân viên, các chuyên gia xuất sắc và những đối tác chiến
lược trong nước cũng như quốc tế. Empire Group đã và đang triển khai các siêu
dự án như Du lịch Văn hóa Lịch sử Hồ Tây, Công viên nước Hồ Tây, Khu Du
lịch Sinh thái Hồ Xuân Khanh, Khu Resort Nghỉ dưỡng năm sao Naman Retreat,
Khu Biệt thự Nghỉ dưỡng Siêu Sang Naman Residences, Tổ Hợp Du Lịch – Giải
Trí – Nghỉ Dưỡng Cocobay,…
Tập Đoàn Empire Group là tập đoàn đã có rất nhiều bề dày hoạt động
chuyên nghiệp trên các lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí,
đầu tư bất động sản lên đến gần 25 năm cùng với các đối tác chiến lược trong và


ngoài nước như SHB, BIDV, Empire Capital, THM Group, T&T Group, GCC
Capital Hongkong, GBI Group, Magnum Asia, LLC, WATG, Insignia,
Accademia Italia, Shing Design, Takagi
Được sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tâm huyết cùng
công ty trong định hướng phát triển đội ngũ nhân viên, nhiều chuyên gia xuất
sắc cùng những đối tác chiến lược trong nước cũng như quốc tế. Chủ Đầu Tư
Empire Group đã và đang triển khai các siêu dự án như Du lịch Văn hóa Lịch sử
Hồ Tây – Hà Nội, Công viên nước Hồ Tây – Hà Nội, Khu Resort Nghỉ dưỡng
năm sao Naman Retreat, Khu Du lịch Sinh thái Hồ Xuân Khanh, Khu Biệt thự
Nghỉ dưỡng siêu sang Naman Residences.
Empire group – quá trình hình thành và phát triển
1992: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.
1996: Xây dựng Cây Thông Hotel.
1998: Đầu tư xây dựng Công viên nước Hồ Tây.
2000: Khai trương Công viên nước Hồ Tây.
2012: Khai trương tuyến xe điện du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây.
2015: Khai trương khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Naman Retreat tại Đà
Nẵng.
2016: Tái cấu trức thành mô hình tập đoàn Empire.
2016: Khởi công tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng Cocobay Đà Nẵng.
1.2.2 Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của tập đoàn Empire Group bao gồm:
- Đôi ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.
- Đội ngũ nhân viên và chuyên gia giàu năng lực.
- Những đối tác chiến lược hùng hậu về tiềm năng tài chính và nguồn
lực.
1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ
Empire Group là Tập đoàn có bề dày gần 25 năm hoạt động chuyên
nghiệp trên các lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, đầu tư dịch vụ vui
chơi giải trí cùng với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước như BIDV,
SHB, Empire Capital, T&T Group, THM Group, GCC Capital Hongkong,
Magnum Asia, GBI Group, LLC., Insignia, WATG, Accademia Italia, Shing
Design, Atelier, Takagi,…


Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong định hướng
phát triển đội ngũ nhân viên, các chuyên gia xuất sắc và những đối tác chiến
lược trong nước cũng như quốc tế. Empire Group đã và đang triển khai các siêu
dự án như Du lịch Văn hóa Lịch sử Hồ Tây, Công viên nước Hồ Tây, Khu Du
lịch Sinh thái Hồ Xuân Khanh, Khu Resort Nghỉ dưỡng năm sao Naman Retreat,
Khu Biệt thự Nghỉ dưỡng Siêu Sang Naman Residences, Tổ Hợp Du Lịch – Giải
Trí – Nghỉ Dưỡng Cocobay,…
Sứ mệnh và cũng là mục tiêu dài hạn của Empire Group là phát triển bền
vững để trở thành một Tập đoàn mang tầm vóc quốc tế trong công cuộc:
Xây dựng và phát triển những đô thị mới đồng bộ, hiện đại, cao cấp và
thân thiện với môi trường;
Phát triển thành công mô hình tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tại các Thành
phố du lịch Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Sapa, Đà Lạt… với các tiêu
chí: văn minh, sạch đẹp, lịch sự, đoàn kết, phát huy các giá trị tinh thần, thuần
phong, mỹ tục tốt đẹp;
Gia tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, gia tăng thời gian
lưu trú và tỉ lệ quay lại Việt Nam của họ;
Tạo nên cuộc cách mạng "Văn hóa Du lịch" cho người Việt để mọi người
dân Việt Nam đều có thể tiếp cận với Du lịch chất lượng cao với ngân sách hợp
lý, đồng thời sắp xếp được 500.000 tuần du lịch cho các gia đình Việt Nam trong
những năm tới;
Tất cả những thế mạnh mà Tập đoàn Empire đã có được trong suốt những
năm qua chính là nền tảng giúp tập đoàn Empire có thể vững bước trong giai
đoạn chuyển mình sắp đến với hàng loạt những dự án đã và đang hình thành,
hoàn thiện để góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ Du lịch thế giới.
Sứ mệnh của Tập đoàn Empire trong tương lai sẽ trở thành Tập đoàn phát
triển các Tổ hợp giải trí – du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và hướng
đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.
Tiểu kết:
Qua chương 1 tìm hiểu về các khái niệm liên quan đến nhà quản trị văn
phòng cũng như những thông tin cơ bản nhất về Tập đoàn Empire Group sẽ giúp


bạn đọc có cái nhìn khái quát về nội dung đang nghiên cứu cũng như đây là cơ
sở để chương 2 đi sâu phân tích về vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công
tác hoạch định nhân sự tại Tập đoàn này.


CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN
EMPIRE GROUP
2 Tổ chức thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định
Thông tin là toàn bộ các tin tức, sự việc, sự kiện, hiện tượng, phán
đoán...làm tăng lên sự hiểu biết của con người. Trong hoạt động quản lý thông
tin là những gì mà nhàn quản lý cần để ra quyết định quản lý. Một quyết định
quản lý đúng đắn phụ thuộc rất nhiều vào thông tin nguồn vào, do đó trong quá
trình thu thập thông tin làm căn cứ hoạch định cần xác định đúng nguồn cũng
như sự đáng tin cậy của thông tin đó.
Thông tin có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, có thể có các
cách phân nguồn thông tin sau:
Theo kênh tiếp nhận:
- Dựa vào mối quan hệ giữa người gửi và người nhận: thông tin từ cấp
trên gửi xuống, từ cấp dưới gửi lên, ngang cấp hoặc cơ quan có liên quan.
- Dựa vào phương tiện gửi - nhận: thông tin bằng văn bản, bằng lời,
thông tin phi ngôn ngữ.
- Dựa vào cách thức gửi - nhận: thông tin công khai, thông tin bán công
khai, thông tin mật.
- Dựa vào nguồn tiếp nhận: nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp; nguồn bên
trong và nguồn bên ngoài; nguồn mới và nguồn cũ; nguồn quan trọng và nguồn
ít quan trọng; nguồn tin chính thức và nguồn tin không chính thức...
Theo tính chất và đặc điểm sử dụng thông tin:
- Thông tin phải biết
- Thông tin cần biết
- Thông tin nên biết
Theo tính chất thời điểm nội dung
- Thông tin pháp lý
- Thông tin thực tế


- Thông tin phản hồi
- Thông tin kinh tế - xã hội
Ở thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì việc thông tin bị loãng là
không tránh khỏi, không thiếu các tin rác, thông tin không có giá trị trên internet
tuy nhiên quan trọng là một nhà quản trị văn phòng phải biết sáng suốt lựa chọn
các thông tin chính xác, phục vụ cho việc ra quyết định quản lý.
3 Tổ chức thiết lập mục tiêu
Thiết lập mục tiêu là một quá trình động viên nhân viên và làm rõ vai trò
của họ thông qua các mục tiêu thực hiện công việc. Nhiều tổ chức áp dụng tiến
trình thiết lập mục tiêu có tên phổ biến là MBO (Management by Objectivesquản lý bằng mục tiêu). Theo tiến trình này, mục tiêu của tổ chức sẽ được đưa
xuống cho từng đơn vị sản xuất, từng cá nhân. Mục tiêu đặt ra phải có những
đặc điểm sau:
- Cụ thể: nhân viên sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nếu họ biết cụ thể
nhiệm vụ của mình. Nếu nhà quản lý chỉ nói rằng phải cố gắng làm việc hết
mình, họ sẽ cảm thấy khó hiểu khi chưa biết cố gắng hết mình để làm việc gì.
- Phù hợp: mục tiêu đặt ra phải tương thích với công việc và khả năng
kiểm soát của nhân viên. Ví dụ, mục tiêu tiết kiệm nguyên liệu sản xuất sẽ
không phù hợp với nhân viên văn phòng vì công việc của họ không liên quan
đến sử dụng nguyên liệu sản xuất.
- Có tính thách thức: mục tiêu có tính thách thức sẽ tác động đến nhu cầu
thành tích hay nhu cầu phát triển của nhân viên. Dĩ nhiên, khi đặt ra mục tiêu
này phải xét đến yếu tố nguồn lực cần thiết cung cấp cho nhân viên cũng như
không quá áp lực cho họ. Ví dụ, đặt cho nhân viên bán hàng một mức doanh số
cao trong năm nay có thể sẽ là một thách thức.
- Có cam kết thực hiện: để nhân viên cam kết thực hiện mục tiêu, thì nhà
quản lý phải đặt ra được các mục tiêu có tính thách thức ở mức tối ưu và có khả
năng động viên nhân viên hoàn thành mục tiêu này. Đưa ra một mục tiêu vượt
quá khả năng của họ (như tăng doanh số bán trong một thị trường đang suy thoái
nghiêm trọng) có thể sẽ làm triệt tiêu động lực thực hiện mục tiêu đề ra của họ.


- Tham gia đưa ra mục tiêu: nếu nhân viên được tham gia vào quá trình
đề ra mục tiêu, thì mục tiêu đó sẽ hiệu quả hơn vì nó phù hợp với khả
năng và nguồn lực cần thiết hiện có của nhân viên đồng thời cũng phù hợp với
kiến thức, và thông tin nhân viên có được, mục tiêu đặt ra sẽ có chất lượng hơn.
- Phản hồi kết quả thực hiện mục tiêu: việc phản hồi cho nhân viên biết
được họ có đạt được mục tiêu hay không hoặc làm như thế nào để đạt được mục
tiêu là hết sức cần thiết. Ngoài ra, phản hồi cũng là một hình thức động viên để
thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.
Là một nhà quản trị văn phòng trong một tập đoàn lớn như Empire Group
thì việc tổ chức, thiết lập mục tiêu nhân sự là không thể thiếu, thậm chí đòi hỏi
nhà quản trị văn phòng phải là người thông minh và có cái nhìn xa trông rộng để
đưa ra các chiến lược cho doanh nghiệp, tổ chức. Việc xác lập mục tiêu của tổ
chức cần phải được thực hiện tuần tự theo các bước để tránh sai lệch cũng như
làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Các bước
thiết lập mục tiêu nhân sự bao gồm:
Hoạch định mục tiêu
- Thiết lập mục tiêu tổ chức
- Thiết lập mục tiêu SBU hoặc bộ phận
- Thiết lập mục tiêu cá nhân thuộc bộ phận
- Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật.
Tổ chức thực hiện mục tiêu
Ban lãnh đạo cung cấp nguồn lực để nhân viên hoàn thành mục tiêu
Hướng dẫn và lãnh đạo
Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo, người quản lý sẽ hỗ trợ để nhân viên
hoàn thành mục tiêu
Kiểm tra đánh giá.
Nhà quản lý sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá quá trình thực hiện để có
thể khen thưởng nếu có.
Việc thực hiện thiết lập mục tiêu gồm có mô hình "Từ trên xuống dưới"
trong đó nhà quản lý sẽ áp đặt mục tiêu, mô hình "từ dưới lên trên" nhân viên


các bộ phận sẽ tự xây dựng mục tiêu cho mình và lộ trình, mô hình phối hợp.
4 Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp
5 Tuyển dụng nhân sự
Tuyển dụng là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực
lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Đồng thời, là
quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu
cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra
trong số những người đã thu hút được.
Trong bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng không thể thiếu hoạt
động tuyển dụng nhân sự và Tập đoàn Empire Group cũng không phải là ngoại
lệ. Con người được biết đến là nhân tố quan trọng nhất của mỗi tổ chức, vì vậy
làm sao để lựa chọn được những nhân tố, thành viên ưu tú nhất vào trong tổ
chức là vấn đề luôn làm các nhà quản trị văn phòng quan tâm.
Nhà quản trị văn phòng không phải là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển
dụng mà là người đưa ra các kế hoạch tuyển dụng, chiến lược tuyển dụng để
nhân viên cấp dưới thực hiện. Bằng các kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình
làm việc cũng như dựa vào tình hình thực tiễn của tổ chức và thị trường lao
động thì nhà quản trị văn phòng sẽ đưa ra kế hoạch tuyển dụng của tổ chức trong
đợt này là bao nhiêu? Yêu cầu đối với ứng viên là gì? Phương pháp tuyển chọn
ra sao? Thời gian tuyển dụng là khi nào?...
“Làm thế nào để tuyển được đúng và đủ người?” luôn là một câu hỏi lớn
đối với nhiều doanh nghiệp nói chung và tập đoàn Empire Group nói riêng. Hiệu
quả của việc tuyển dụng trong các doanh nghiệp còn phụ thuộc rất nhiều vào
khả năng trực giác của người làm công tác tuyển dụng. Tuy nhiên, thật khó có
thể tuyển được đúng người nếu chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác. Để tuyển được
đúng người cho một vị trí công việc, người sử dụng lao động cần xác định rõ
mục đích của công việc, nó có vị trí như thế nào trong doanh nghiệp, và những
người như thế nào thì sẽ làm việc đó tốt nhất. Sau đó người sử dụng lao động
cần tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn để tuyển được người phù hợp. Quy trình
tuyển dụng chỉ kết thúc khi người mới được tuyển sẵn sàng để bắt đầu công


việc. Việc tuyển dụng được coi là thành công nếu người được tuyển yêu thích
công việc và trở thành một thành viên tích cực và hiệu quả của doanh nghiệp.
Có nhiều phương pháp tuyển dụng khác nhau, nhưng không có cách nào cho kết
quả tuyệt đối chính xác. Vì vậy, người ta thường kết hợp nhiều phương pháp để
có được kết quả đáng tin cậy hơn. Một số phương pháp tuyển dụng cơ bản như:
Sàng lọc hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển của ứng viên thường cung cấp các thông
tin cơ bản về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, và
các thông tin cá nhân (tuổi, giới tính,...). Thông tin rút ra từ hồ sơ dự tuyển sẽ
không đủ để đánh giá toàn diện về ứng viên nhưng có thể sử dụng để loại bớt
những ứng viên không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu.
Kiểm tra, trắc nghiệm: Kỹ thuật kiểm tra hoặc trắc nghiệm thường được
sử dụng để đánh giá những tiêu chí mà nghiên cứu hồ sơ hay phỏng vấn không
làm được hoặc không hiệu quả, chẳng hạn như kiểm tra trình độ chuyên môn,
trắc nghiệm tâm lý. Phương pháp tuyển dụng này cũng được sử dụng trong
những trường hợp cần loại bớt các ứng viên không phù hợp một cách nhanh
chóng.
Phỏng vấn tuyển dụng: là một hoạt động trao đổi thông tin trực tiếp được
thiết kế để khám phá những sự thật về kiến thức, kinh nghiệm, thành công và
thất bại trong quá khứ cũng như động cơ làm việc của ứng viên nhằm xác định
xem liệu họ có thể làm tốt công việc không. Phỏng vấn là cơ hội để tìm hiểu sâu
hơn các thông tin mà ứng viên đã cung cấp trong hồ sơ tuyển dụng và thu thập
thêm các thông tin cần thiết khác. Quan sát phản ứng của ứng viên với các câu
hỏi còn giúp đánh giá được khả năng giao tiếp và khả năng diễn đạt của họ.
Điều tra xác minh: Phương pháp này thường được thực hiện khi nhà
tuyển dụng đã có quyết định lựa chọn. Mục đích của việc này là để củng cố cho
quyết định lựa chọn. Có thể yêu cầu các ứng viên cung cấp tên của một số người
giới thiệu, những người có thể cung cấp thông tin về phẩm chất, năng lực, kinh
nghiệm và hiệu quả làm việc của ứng viên. Một trong những người giới thiệu
này nên là cấp trên hiện tại hoặc trước đây của ứng viên. Điều tra xác minh phải
được thực hiện ngay khi có quyết đinh lựa chọn và trước khi mời ứng viên nhận


việc.
Trong hoạt động tuyển dụng nhân sự thì có nhiều cách để nhà tuyển dụng
có thể tiếp cận các ứng viên như:
- Đăng quảng cáo.
- Thuê dịch vụ tuyển dụng.
- Đề nghị nhân viên giới thiệu (tương tự như trên).
- Tham gia hội chợ việc làm: Đây là phương pháp mới đang được các tổ
chức quan tâm. Phương pháp này cho phép các ứng viên được tiếp xúc trực tiếp
với nhiều nhà tuyển dụng, mở ra khả năng lựa chọn cao hơn với quy mô lớn
hơn. Cùng một thời điểm các ứng viên và các nhà tuyển dụng sẽ nhận được
nhiều thông tin hơn, tạo ra những căn cứ xác đáng hơn để đi tới những quyết
định đúng nhất cho các ứng viên và nhà tuyển dụng.
- Tiếp cận các cơ sở đào tạo: Phương pháp này thực hiện thông qua việc
cử cán bộ của phòng nhân sự tới tuyển mộ trực tiếp tại các trường đại học, cao
đẳng, dạy nghề.
- Chọn từ nguồn dữ liệu ứng viên của doanh nghiệp: Nguồn dữ liệu này
được hình thành từ những đợt tuyển dụng trước, bao gồm toàn bộ hồ sơ của
những người đã nộp đơn xin việc tại doanh nghiệp.
- Tiếp cận trực tiếp: Phương pháp này thường ít được sử dụng , bởi nó
xảy ra có thể do chủ doanh nghiệp tuyển dụng thêm các nhân viên khi gặp họ
trong quá trình làm việc hoặc nghe danh tiếng của họ đã lâu.
Trong các phương pháp trên, hiện nay tại Tập đoàn Empire Group ưu tiên
sử dụng 2 phương pháp đó là: đăng quảng cáo và thuê dịch vụ tuyển dụng. Bên
cạnh đó, phương pháp thuê dịch vụ tuyển dụng có đặc điểm đặc thù đó là thường
được áp dụng tại các doanh nghiệp không có phòng chuyên trách về nhân lực
hoặc có nhưng chuyên môn không sâu.
6 Đào tạo, phát triển nhân sự
“Đào tạo là quá trình cung cấp các kỹ năng cụ thể cho các mục tiêu cụ
thể”.
Hiểu theo cách khác: “Đào tạo là những cố gắng của tổ chức được đưa ra


nhằm thay đổi hành vi và thái độ của nhân viên để đáp ứng các yêu cầu về hiệu
quả của công việc” .
“Phát triển là quá trình chuẩn bị và cung cấp những năng lực cần thiết cho
tổ chức trong tương lai”.
Hiểu cách khác: “Phát triển là bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho
nhân viên theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát triển”.
Đào tạo và Phát triển nhân sự là một trong những biện pháp tích cực tăng
khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước sự thay đổi của môi trường.
Đào tạo và Phát triển cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân sự chất
lượng cao góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh. Đào tạo được coi là một vũ
khí chiến lược của tổ chức nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối
thủ. Góp phần thực hiện tốt chiến lược chung về nhân sự của một doanh nghiệp
và cao hơn là chiến lược chung về nhân sự của quốc gia. Ngày nay Đào tạo được
coi như một khoản đầu tư vào nguồn vốn nhân lực của tổ chức . Các nghiên cứu
cho thấy hiệu quả của những nhân viên mới được đào tạo ngang bằng với những
nhân viên có kinh nghiệm. Đồng thời đào tạo tạo ra một nguồn năng lực hiện tại
và tương lai cho tổ chức. Ngày càng có nhiều bằng chứng kinh tế chứng tỏ rằng
việc đầu tư cho Đào tạo gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững cho
tổ chức.
Để có được sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Empire Group như hiện
nay thì các cấp quản trị, cụ thể là các nhà quản trị văn phòng luôn không ngừng
đưa ra các kế hoạch, chiếc lược ngắn hạn, dài hạn để đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực, đội ngũ lao động để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như sự thay đổi
của thị trường, công nghệ.
Quá trình đào tạo và phát triển nhân lực tại Tập đoàn Empire Group được
thực hiện qua 4 bước sau:
Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo
Bao gồm: Đánh giá nhu cầu đào tạo, xác định nhu cầu cụ thể cho đào tạo.
“Đánh giá nhu cầu đào tạo là quá trình thu thập và phát triển thông tin để
làm rõ nhu cầu cải thiện khả năng thực hiện công việc và xác định liệu đào tạo


có thực sự là giải pháp thiết thực?”.
Đánh giá nhu cầu đào tạo để loại trừ những chương trình đào tạo không
thích hợp, để nhận biết những nhu cầu đào tạo thích hợp còn chưa được đáp ứng
và để xác định mục tiêu đào tạo cho các chương trình được vạch ra.
Khi đánh giá nhu cầu đào tạo người ta thường bắt đầu từ quan điểm cho
rằng kết quả làm việc tồi nên phải đào tạo. Hầu như các công ty chỉ nhận dạng
các nhu cầu đào tạo theo phản ứng đối với các vấn đề khi chúng nảy sinh. Tuy
nhiên, hiệu quả làm việc không như mong muốn của nhân viên do nhiều nguyên
nhân; có những nguyên nhân liên quan đến đào tạo và có cả những nguyên nhân
không liên quan đến đào tạo.
Các nguồn thông tin đánh giá nhu cầu đào tạo: Kế hoạch phát triển của
công ty, các ghi chép về nhân viên, các báo cáo đánh giá kết quả công việc, các
bản mô tả công việc, sự phàn nàn và phản ứng của khách hàng, các sai sót hay
lỗi lầm, các báo cáo về tai nạn...Các nguồn thông tin trên cần được phân tích kỹ
nhằm thấy được sự cần thiết phải đào tạo và đào tạo những kỹ năng gì.
Bước 2: Lập kế hoạch đào tạo
Thực chất của giai đoạn này là lên kế hoạch và phát triển chương trình
đào tạo. Để thành công cần phải:
Xác định các mục tiêu và các điều kiện ràng buộc
Kết hợp 3 yếu tố của sự thành công: thiết kế, phổ biến và hậu cần.
Xác định chiến lược tối ưu
Lập kế hoạch tổng quát.
Khi lên kế hoạch tổng quát phát triển quá trình đào tạo các nội dung bao
gồm:
Quan điểm của Lãnh đạo về đào tạo.
Tên của chương trình đào tạo.
Các mục tiêu của chương trình đào tạo (các mục tiêu phải cụ thể và có
khả năng đo lường được).
Nội dung cụ thể của chương trình đào tạo.
Thứ tự giảng dạy và tài liệu hướng dẫn.


Xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo.
Ai thực hiện đào tạo, thời gian, chi phí.
Hình thức, phương pháp đào tạo.
Chính sách môi trường sau đào tạo.
Khi thiết kế chương trình đào tạo nhà quản trị văn phòng luôn phải chú ý
đến nhiều yếu tố:
Nội dung đào tạo:
Học các kỹ năng cơ bản hay kiến thức cơ bản
Học kinh nghiệm hay học từ lý luận sách vở
Phân loại rõ kiến thức được đào tạo (cơ sở, cơ bản, kỹ thuật chuyên sâu,
riêng có của công ty …).
Các nguyên tắc của học:
Học là mục tiêu của bất kỳ nỗ lực đào tạo nào. Học tập là việc diễn ra
ngay trong bản thân người học và nó là cái cá nhân của người ấy. “Học tập chỉ
xảy ra khi một cá nhân cảm thấy có nhu cầu, thể hiện những nỗ lực của mình để
thỏa mãn nhu cầu đó, và có được những thỏa mãn với kết quả của nỗ lực đó”.
(After Leagans, 1971).
Học liên quan đến sự thay đổi. Sự thay đổi diễn ra trong bản thân người
học, giúp cho cá nhân người học thích ứng tốt hơn với môi trường cụ thể.
Để đào tạo có hiệu quả phải chú ý các nguyên tắc học sau đây:
Phản hồi: thông tin ngược thông báo kết quả cho học viên kết quả của họ.
Thực hành: nhằm cải thiện một phản xạ một thói quen làm việc.
Sự thích hợp: nói lên ý nghĩa của quá trình đào tạo với học viên.
Sự tham gia : nói lên sự tích cực tham gia của học viên vào quá trình đào
tạo
Ứng dụng những điều học được.
Đặc điểm của học viên:
Số lượng của học viên cũng như khả năng của học viên cũng cần được
cân nhắc trong thiết kế chương trình đào tạo.
Giới hạn của tổ chức:


Đó là các vấn đề: tài chính, cán bộ giảng dạy, thời gian, hoặc các phương
tiện có thể chỉ ra liệu chương trình đào tạo có thể thực hiện tại chỗ hay lựa chọn
khả năng từ bên ngoài .
Các phương pháp đào tạo
Các phương pháp hay kỹ thuật đào tạo phù hợp với việc giảng dạy những
nội dung đào tạo khác nhau.
Đào tạo tiếp nhận thông tin:
Các phương pháp đào tạo phù hợp với việc tiếp nhận thông tin bao gồm
các bài giảng , các buổi thuyết trình , phim , video cũng như các chương trình
hướng dẫn mà trong đó các thông tin có thể được trình bày hoặc trên giấy in ,
hoặc trên máy vi tính .
Đào tạo kỹ năng:
Các phương pháp đào tạo thích hợp với đào tạo kỹ năng bao gồm phương
pháp đào tạo bằng công việc cụ thể như đào tạo bằng biện pháp hướng dẫn công
việc (hay còn gọi là phương pháp: Nói, Chỉ dẫn, Làm, và Ôn luyện) và huấn
luyện cũng như đào tạo sơ bộ, dạy nghề, và hướng dẫn bằng video.
Đào tạo thay đổi kỹ năng và thái độ giao tiếp:
Các phương pháp phù hợp với chương trình đào tạo thay đổi kỹ năng và
thái độ giao tiếp bao gồm các hội nghị, thảo luận, đóng vai, xây dựng hành vi và
huấn luyện nhạy cảm.
Huấn luyện khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề:
Các phương pháp phù hợp bao gồm: phương pháp phân tích, giải quyết
tình huống, trò chơi kinh doanh.
Bước 3: Thực hiện Đào tạo
Mục tiêu của học tập và đào tạo là nhằm thay đổi Kiến thức, Hành vi và
Thái độ của người học.
Ở mỗi mục tiêu và mức độ có những phương pháp phù hợp. Một số
phương pháp được Tập đoàn Empire sử dụng như:
Theo định hướng nội dung đào tạo
- Đào tạo theo định hướng công việc


- Đào tạo theo định hướng doanh nghiệp
Theo mục đích của nội dung đào tạo
- Đào tạo hướng dẫn công việc cho nhân viên
- Đào tạo huấn luyện kỹ năng
- Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động
- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật
- Đào tạo và phát triển các năng lực quản lý
Theo tổ chức hình thức đào tạo
- Đào tạo chính quy
- Đào tạo tại chức
- Lớp cạnh xí nghiệp
- Kèm cặp tại chỗ
Theo địa điểm hoặc nơi đào tạo
- Đào tạo tại nơi làm việc
- Đào tạo xa nơi làm việc
Theo đối tượng học viên
- Đào tạo mới
- Đào tạo lại
Việc lựa chọn hình thức đào tạo nào cho phù hợp còn tùy thuộc vào nhiều
yếu tố, có thể có các tên gọi của hình thức đào tạo khác nhau nhưng về nội dung
cơ bản thì tương đối giống nhau.
7 Bố trí sử dụng nhân sự
Bố trí nhân sự là quá trình sắp đặt nhân lực vào các vị trí công việc của tổ
chức. Sử dụng nhân sự là quá trình khai thác và phát huy năng lực làm việc của
người lao động một cách tối đa nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc. Như vậy,
việc bố trí và sử dụng nhân sự có liên quan chặt chẽ với nhau: bố trí đúng thì
mới có thể sử dụng được, ngược lại nếu doanh nghiệp tìm và bố trí được nhân
viên có năng lực mà không biết cách sử dụng họ thì hiệu quả tổng thể cũng sẽ
không đạt được. Bố trí và sử dụng nhân sự giống như việc tạo dựng một đội
bóng: cầu thủ nào chúng ta đang có? chúng ta có thể có? chúng ta cần? và vị trí


nào, trận đấu nào phù hợp nhất với mỗi cầu thủ tại mỗi thời điểm khác nhau? Và
xa hơn thế, làm thế nào để bồi dưỡng và tạo dựng được đội ngũ cầu thủ giỏi cho
tương lai nhằm tạo thế chủ động cho câu lạc bộ…
Tại Tập đoàn Empire Group, hoạt động bố trí, sắp xếp lại nhân sự luôn
được các nhà quản trị văn phòng quan tâm, chú ý nhằm sử dụng tối đa, có hiệu
quả nguồn nhân lực, đúng người, đúng việc và giúp tổ chức ngày càng phát
triển.
Mục tiêu của bố trí và sử dụng nhân sự
- Đảm bảo đúng số lượng: đảm bảo đủ số lượng lao động theo yêu cầu
của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tránh tình trạng thừa hoặc thiếu
nhân lực. Đối với doanh nghiệp, bài toán đảm bảo số lượng nhân lực là cơ bản
nhất.
- Đảm bảo đúng người: đảm bảo sử dụng lao động đúng với năng lực, sở
trường và nguyện vọng của người lao động. Người lao động được bố trí sai sở
trường của họ thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động. Hơn nữa, trong xã hội
hiện đại nguyện vọng của người lao động cũng cần được chú ý nhằm tạo ra động
lực cho họ trong quá trình lao động.
- Đảm bảo đúng nơi, đúng chỗ: đúng theo yêu cầu của quá trình kinh
doanh, đúng theo nhu cầu của bộ phận sử dụng lao động. Trong các doanh
nghiệp quy mô lớn thì vấn đề lao động được sử dụng không đúng nơi thường
xuyên xảy ra hơn, tức là các bộ phận trong doanh nghiệp bị ép sử dụng lao động
từ trên xuống;
- Đảm bảo đúng thời hạn: có nghĩa là phải đảm bảo tính mềm dẻo và
linh hoạt trong sử dụng lao động. Việc sử dụng lao động phải đảm bảo tránh các
đột biến về nhân lực trong quá trình kinh doanh do các yếu tố hưu trí, bỏ việc…
Hoặc trong nhiều trường hợp cần đa dạng hoá các loại hình hợp đồng nhằm tiết
kiệm chi phí nhân công đối với các doanh nghiệp mà hoạt động mang tính thời
vụ.
Việc bố trí, sắp xếp và sử dụng nhân sự tại Tập đoàn Empire Group luôn
được các nhà quản trị văn phòng quan tâm, lưu ý, hoạt động này được thực hiện


tuân theo các nguyên tắc nhất định nhằm sắp xếp một cách hợp lý và có hiệu quả
nhất cho tổ chức.
8 Đãi ngộ nhân sự
Đãi ngộ nhân sự là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của
người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp
phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự là một quá trình
mà mọi nhà quản trị đều có trách nhiệm về đãi ngộ nhân sự từ việc xây dựng các
chính sách đãi ngộ đến việc tổ chức thực hiện công tác đãi ngộ trong doanh
nghiệp. Đãi ngộ nhân sự phải hướng tới việc thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh
thần của người lao động Đãi ngộ nhân sự giúp đạt được mục tiêu của doanh
nghiệp thông qua lao động có hiệu quả của đội ngũ nhân sự.
Đãi ngộ nhân sự có vai trò quan trọng.
Đối với người lao động:
-

Đãi ngộ nhân sự tạo điều kiện để họ nâng cao đời sống vật chất và tinh

thần, từ đó tạo động lực kích thích người lao động làm việc với hiệu quả cao
nhất đối với doanh nghiệp.
- Đãi ngộ nhân sự là điều kiện đủ để nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đãi ngộ nhân sự góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định, có chất
lượng cho doanh nghiệp.
- Đãi ngộ nhân sự giúp nâng cao hiệu quả các chức năng quản trị nhân
sự khác trong doanh nghiệp
Đối với xã hội
-

Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp giúp duy trì được nguồn nhân lực

ổn định và có chất lượng cho xã hội.
Trong bất cứ doanh nghiệp hiện nay, doanh nghiệp nào cũng đề ra các
chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên, nhằm giữ chân người tài cũng như cũng cố
lòng trung thành của người lao động với tổ chức. Tại Tập đoàn Empire Group
việc trọng dụng người tài hay các chế độ đãi ngộ rất được các nhà quản trị văn
phòng quan tâm. Tại tập đoàn, việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp, văn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x