Tải bản đầy đủ

Bài tập ĐXC khó

Bài 1. Cho 3 linh kiện R  60 cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp
RL hoặc RL thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là

7
i1  2cos(100 t  ) A; i2  2cos(100 t  ) A . Đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn
12
12
mạch RLC nối tiếp . Tìm biểu thức cường độ dòng điện trong mạch .
Bài 2. Cho đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C có
điện dung thay đổi, gọi M là điểm nối giữa L và C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi . Điều chỉnh điện dung của tụ
điện khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu
đoạn mạch AM là 200v. Ở thời điểm mà điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là
100 6
100 6(v) thì điện áp tức thời trên tụ là
(v) Tìm điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn
3
mạch
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×