Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển chương trình Nông thôn mới tại xã Lang Quán Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

I

tài:
NGHIÊN C U TH C TR

XU T M T S

T I XÃ LANG QUÁN, HUY

NH TUYÊN QUANG

KHÓA LU N T T NGHI

H


GI I PHÁP

o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát tri n nông thôn

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

I
tài:
NGHIÊN C U TH C TR

XU T M T S

T I XÃ LANG QUÁN, HUY

NH TUYÊN QUANG

KHÓA LU N T T NGHIH

o

GI I PHÁP

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát tri n nông thôn

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 - 2015

Gi

ng d n

: ThS. Nguy n Qu c Huy

Khoa Kinh t & PTNT -

Thái Nguyên - 2015

i h c Nông Lâm


i
L IC
Sau m t th i gian h c t p và nghiên c u, nay e
t p t t nghi p theo k ho ch c
Nghiên c u th c tr

c

i h c Nông lâm Thái Nguyên v

tài:

xu t m t s gi i pháp nh m phát tri n

Nông thôn m i t i xã Lang Quán - Huy
c k t qu này, l i

- T nh Tuyên Quang .

u tiên em xin g i l i c

n Th c s

Nguy n Qu c Huy - Gi ng viên khoa Kinh t và Phát tri n nông thôn d n em trong quá trình th c t p. Th

b

ng d n t n tình cho em nh ng

ki n th c lý thuy t và th c t
thi u sót c
Th y

ng

t bài, ch cho em nh ng

em hoàn thành bài báo cáo th c t p t t nghi p v i k t qu t t nh t.
ng viên và theo dõi sát sao quá trình th c t

l c cho em, giúp em hoàn thành t

li u c n thi

t om

ng

t th c t p c a mình.

Cho phép em g i l i c
Lang Quán

i truy

i các phòng ban, cán b UBND xã

u ki n, nhi

em, cung c p nh ng thông tin và s

ph c v bài báo cáo. Ngoài ra, các cán b xã còn ch b o t n tình, chia s

nh ng kinh nghi m th c t

ng ý ki n h t s c b ích

ng.
i dân xã Lang Quán
th i gian

u ki n cho em trong

c t p.

Em xin chân thành c
Kinh t và Phát tri
Sau n a em xin g i l i c

t n tình d y d c a các th y cô trong khoa
i h c Nông lâm Thái Nguyên.
ct

nh

ng viên em trong nh
Thái Nguyên, Ngày 30 tháng 5
Sinh viên

i


ii
DANH M C B NG
B ng 4.1

T ng h p hi n tr ng s d

tc

.....................23

B ng 4.2

Th c tr ng và t

B ng 4.3:

Thành ph n dân t c c

..............................26

B ng 4.4

Thành ph n dân t c c

..............................27

B ng 4.5:

ng c

...............................29

ng dân s

...........25

B ng 4.6:

Hi n tr ng quy ho ch c

...........................30

B ng 4.7:

Hi n tr

B ng 4.8:

Hi n tr ng th y l i c

B ng 4.9:

B ng th ng kê hi n tr ng h th ng tr m bi n áp toàn xã. ...................35

B ng 4.10.

Hi n tr

B ng 4.11.

Hi n tr

ng h c c

B ng 4.12.

Hi n tr

v t ch

B ng 4.13.

Hi n tr ng ch

B ng 4.14.

Hi n tr

B ng 4.15.

Hi n tr ng nhà

B ng 4.16:

Th c tr ng m t s ch tiêu kinh t và t ch c s n xu t c a xã Lang

ng giao thông c

................32
................................34

n c a xã Lang Quán ......................................................36
..........................37
...............38
............................................39
....................................40
.........................41
....................................................................................41

B ng 4.17.

Th c tr ng m t s ch tiêu h nghèo c

B ng 4.18.

Th c tr ng m t s ch tiêu t l
c

B ng 4.19

..........42
ng có vi

ng xuyên

...............................................................42

Th c tr ng m t s ch tiêu hình th c t ch c s n xu t c a xã Lang
....................................................................................43

B ng 4.20.

Tình hình giáo d c - y t -

B ng 4.21:

Th c tr

B ng 4.22.

Th c tr ng h th ng chính tr , an ninh tr t t c a xã

ng c

.............44
.........................46

2014 .....................................................................................................48
B ng 4.23

S tham gia c

B ng 4.24

S

ng NTM............52
i dân vào xây d

nông thôn m i

.............................................................................................................53


iii
DANH M C CÁC HÌNH
Hình 4.1: Bi

u v di

Hình 4.2: Bi

thành ph n dân t

14 .............24
..............................28


iv
DANH M C CÁC KÝ HI U, CH

VI T T T

Ch vi t t t

Ch di n gi i

ANQP

An ninh qu c phòng

BCH

Ban ch p hành

BQ

Bình quân

BT

Bê tông

BNNPTNT

B nông nghi p và phát tri n nông thôn

CN

Công nghi p

GTSX

Giá tr s n xu t

GTVT

Giao thông v n t i
H

ng nhân dân

HTX

H p tác xã

KHKT

Khoa h c k thu t

LX

Liên xã

NN

Nông nghi p

NTM

Nông thôn m i

PTNT

Phát tri n nông thôn

SX KD

S n xu t kinh doanh

THCS

Trung h

THPT

Trung h c ph thông

TTCP

Th

ng chính ph

TW
UBND
VH - TT
XHCN

y ban nhân dân
DL

- Th thao - Du l ch
Xã h i ch


v
M CL C
PH N 1: M
tv

U....................................................................................................1
..........................................................................................................1

1.2 M c tiêu nghiên c u..............................................................................................2
1.2.1 M c tiêu chung...................................................................................................2
1.2.2 M c tiêu c th ...................................................................................................2
h c c a khóa lu n ...........................................................................3
c t p và nghiên c u .................................................................3
1.3.2

c ti n ....................................................................................3

PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U.........................................................................4
lý lu n ........................................................................................................4
2.1.1. Khái ni m nông thôn.........................................................................................4
2.1.2. Nông thôn m i ..................................................................................................5
2.1.3. Lý lu n v phát tri n nông thôn ........................................................................6
th c ti n .....................................................................................................7
2.2.1. Kinh nghi m xây d ng mô hình nông thôn m i trên th gi i ..........................7
2.2.2.
PH N 3

ng nông thôn m i
NG, N

Vi t Nam. ......................................10
U ...17

ng và ph m vi nghiên c u......................................................................17
3

ng nghiên c u.....................................................................................17

3.1.2. Ph m vi nghiên c u.........................................................................................17
3.2. N i dung nghiên c u ..........................................................................................17
u.............................................................................17
p thông tin .....................................................................17
3.3.2

.................................................................................19
lý thông tin...........................................................................19
.......................................................................................19

PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N.....................................20
a bàn nghiên c u.............................................................................20


vi
4

m t nhiên ...........................................................................................20
m kinh t - xã h i ...............................................................................24

4.2. Th c tr ng xây d ng nông thôn m i xã Lang Quán theo 19 tiêu chí v nông
thôn m i ....................................................................................................................30
4.2.1. Quy ho ch và hi n tr ng quy ho ch................................................................30
4.2.2. H t ng kinh t - xã h i ...................................................................................31
4.2.3. Th c tr ng kinh t và t ch c s n xu t ...........................................................41
4.3. Phân tích SWOT v nh

mm

my

i và thách th

a

bàn xã Lang Quán. ....................................................................................................50
i dân v

................................................52

i dân ...................................................................................52
a cán b xã Lang Quán v

.............................54

4.5. T ng h p k t qu so sánh hi n tr ng xã Lang Quán v i b tiêu chí Qu c gia v
NTM ..........................................................................................................................55
4.6 Các nguyên t c và gi i pháp th c hi

a bàn

2015..................................................................................54
PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH ................................................................57
5.1. K t lu n ..............................................................................................................57
5.2 Ki n ngh .............................................................................................................58
iv

c, các c

ng y c p trên .................................................58

i v i UBND xã Lang Quán ........................................................................58
iv

i dân ...........................................................................................59

TÀI LI U TAM KH O .........................................................................................60


1
PH N 1
M
1. 1.

U

tv
Phát tri

c quan tr ng và c p thi t trong chi

tri n kinh t , xã h i và hi

c phát

c. Trong nh

s phát tri n chung c

i

i m i và phát tri

.

c r t quan tâm c v t ng k t lý lu n,
th c ti

phát tri

khoa h c, h

m b o phát tri n b n v ng thì ph i ti n hành quy ho ch

phát tri

c h t s c quan tr

vi c quy ho
mm

my

c nh

s t

c

c tiên ta ph i ti n hành nghiên c

tìm ra nh
m

ti

i và thách th c

vùng nghiên c u t

ng cho s phát tri n. S phát tri n c a nông thôn

u ki

n công nghi p hóa, hi

i hóa, n

nh v kinh t , chính tr , xã h i.
Phát tri n nông thôn c n có m t chi

c phát tri n b n v ng. V chi n

c, c n t p trung vào c i thi n nông thôn v

h t ng, các d ch v công c ng,

d ch v xã h
ki

u ki n s

u

y s n xu t nông nghi p, t

ng nông

thôn, b i h là t ng l p nh y c m nh t v
phát tri n c

ng tiêu c

ns

c.

Tuy nhiên, nông nghi

c ta v

thôn ch m ti n b . T

ng trong nông nghi

t i 20% GDP trong n n kinh t , t o vi
68% dân s
là khi nông nghi

48

ng gi m. Dù chi m
ng, là thu nh p c a trên

n áp d ng l i s n xu t manh mún, nh l . Có m t th c t
ng ch m thì s c i thi n c

ch m, nông thôn dù có nhi u ti n b
phát tri n t phát, có nh

n v n l c h u, nông dân còn nghèo, nông

is
t nhi u bi u hi n c a s

ng phát tri n không thu n l i. N u không ch n ch nh

k p th i s làm mai m t truy n th ng t

h mai sau.


2
Tuyên Quang là m t t nh mi

a bàn r

nhi u dân t c, n m trong khu v
s ng c

ng c a

phát tri n còn th p v nhi u m

i dân còn g p nhi

c bi t là

m phát tri

i

m t s xã vùng sâu, vùng

c xây d ng nông thôn m i c p

xã là h t s c c n thi t.
Xây d ng

nông thôn m i c p xã phát tri n theo quy ho ch là

g n nông nghi p v i phát tri n nhanh ti u th công nghi p và d ch v b n v ng.
Kinh t phát tri

i s ng v t ch t, tinh th n c

c c i thi n,

h t ng kinh t - xã h i phát tri n, b n s

c b o t n và phát huy, môi

ng sinh thái nông thôn xanh - s ch c nâng cao.

p, ch

ng h th ng chính tr

c tri n khai xây d ng mô hình nông

thôn m i. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n, bên c nh nh ng thành t
c thì chúng ta c n nhìn nh n r
yêu c u c a s nghi p CNH -

c nh ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t ,
c, nông nghi p nông thôn xã, s n xu t

nông nghi p v n còn nhi u b t c
V i mong mu

t

c h t ti

n có.

c m t cái nhìn t ng th v th c tr ng phát tri n c a

n hành nghiên c
m t s gi i pháp nh m phát tri n

tài: Nghiên c u th c tr

xu t

Nông thôn m i t i xã Lang Quán

huy n Y
1.2 M c tiêu nghiên c u
1.2.1 M c tiêu chung
tài Nghiên c u nh
Lang Quán - Huy

c tr ng xây d ng Nông thôn m i t i xã
-T

th c hi

xu t m t s gi
t hi u qu cao nh t.

1.2.2 M c tiêu c th
H th

lý lu n và th c ti n v mô hình Nông thôn m i và xây

d ng Nông thôn m i

c ta hi n nay.

Nghiên c u th c tr ng
Huy

Nông thôn m i t i xã Lang Quán -

- T nh Tuyên Quang theo b tiêu chí qu c gia v Nông thôn m i.


3
c nh ng thu n l

ng NTM

a bàn xã.
xu

ng m t s gi i pháp ch y

Nông thôn m

a bàn xã trong nh

1.3

y m nh quá trình xây d ng

i.

c c a khóa lu n

1.3.1

c t p và nghiên c u
Giúp b n thân có th v n d

c nh ng ki n th

vi t khóa

lu n t t nghi p ph c v cho h c t p và nghiên c u khoa h c.
nk
c nh ng ki n th

c

a b n thân, v n d ng

ng vào th c ti

nh ng ki n th c còn thi u và nh ng k

ng th i b sung

pc

u

khoa h c cho b n thân.
tài có th dùng làm tài li u tham kh o nghiên c u và h c t
v c Nông thôn m i. Các khuy n ngh và d báo có th dùng làm tài li u tham kh o
o, qu n lý và ho
1.3.2

nh chính sách t

c ti n
tài có th làm tài li u tham kh o cho

án v xây d ng Nông

thôn m i t
Công cu c xây d ng Nông thôn m

ng b trên ph m vi c

t tay vào xây d ng Nông thôn m i theo b tiêu chí
qu c gia vì v
c n ph i làm

tài ch ra nh
có th

n ch , nh

c và

ng gi i pháp phù h p v i t ng tiêu chí.


4
PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U
lý lu n
2.1.1. Khái ni m nông thôn
Nông thôn là vùng sinh s ng c a t p h
T ph

u nông dân.

ng kinh t

trong m t th ch chính tr nh

nh và ch u

Nông thôn là vùng khác v

ng

ng c a các t ch c khác.tc

ng ch y u là nông

dân, làm ngh chính là nông nghi p; có m
kém phát tri

t c u h t ng

phúc l i xã h

ti p c n th

dân trí,

ng và s n xu t hàng hoá th

Phát tri n nông thôn là m t ph m trù r

c nh n th c v i r t nhi u quan
n nông thôn là m t

m khác nhau. Theo Ngân hàng th gi i (1975):
chi

c nh m c i thi
i c th -

trong nh
tri

i nghèo

u ki n s ng v kinh t và xã h i c a m t nhóm
vùng nông thôn. Nó giúp nh

i dân s ng

i nghèo nh t
ng l i ích t s phát

(Mai Thanh Cúc, 2005) [1].
Phát tri

trình thu hút m
tiêu c i thi n ch

ng theo nhi u chi
i dân

n, nh m m c

ng cu c s ng c

nông thôn là quá trình th c hi n hi
t

t quá

ng th i phát tri n
i hóa n

nb o

c nh ng giá tr truy n th ng thông qua vi c ng d ng khoa h c và công

ngh . PTNT là s phát tri n t ng h p c a t t c các ho

ng có m i liên h tác

ng qua l i l n nhau gi a các y u t v t ch t, kinh t , công ngh
th ch

ng. Nó không th ti n hành m t các

trong khuôn kh c a m t chi
c a các vùng nông thôn s
riêng và s phát tri n chung c
1997) [4].

i,

c l p mà ph

t

n qu c gia. S phát tri n
c vào s nghi p phát tri n kinh t nói
c (Ph

Kim Chung,


5
2.1.2. Nông thôn m i
m i qu

u có s phân bi t khác nhau gi

th . Ch ng h n t i M , m t lo

ng

.

cx p

là nh ng t

m

trên ch c

i tr lên. (Tô Duy H p, 1977)[8]
Còn

Vi t Nam chúng ta c n ph i nh n th c v n i dung ch

thôn m i XHCN Vi t Nam. Trong Ngh quy t s
d ng nông thôn m

t c u h t ng kinh t hi

u kinh t và các

hình th c t ch c s n xu t h p lí, g n li n nông nghi p v i phát tri n nhanh công
nghi p , d ch v

theo quy ho ch, xã h i nông thôn

hóa dân t

nh, giàu b n s

ng sinh thá

chính tr

is

oc

y, nông thôn m

c b o v , h th ng
ng.

c tiên nó ph i là nông thôn, không ph i là th

tr n, th xã, thành ph và khác v i nông thôn truy n th ng hi n nay, có th khái quát
g n the

p, h t ng hi

(2) s n xu t phát tri n b n v

ng kinh t

và tinh th n c
t

i;

i s ng v t ch t

c nâng cao; (4) b n s

c gi gìn và phát tri n; (5) xã h i nông thôn an ninh t t, qu n lý dân ch .
Ch

a nông thôn m

c h t ph

các s n ph m nông nghi
Bên c

n xu t nông nghi p, t o ra

t ch
i ph

m nh

ng s n xu t hàng hóa.
c vai trò gi

dân t c. Làng quê nông thôn Vi t Nam khác l m so v
Vi t Nam, làng quê dân t c Thái khác v

ic

c v i lòng dân và làm xóa
i Vi t.

Trong Ngh quy t s 26có k t c u h t ng kinh t - xã h i hi

c xung quanh; ngay c
u quá trình xây

d ng nông thôn m i làm phá v ch
nhòa truy n th

n th ng

ng nông thôn m i
u kinh t và các hình th c t ch c

s n xu t h p lý, g n nông nghi p v i phát tri n nhanh công nghi p, d ch v
theo quy ho ch; xã h i nông thôn

nh, giàu b n s

c; dân trí


6
c b o v ; h th ng chính tr
i s lãnh

oc

Trong quy

3].
nh S

-

hình nông thôn m
t

nông thôn

c tiêu trung v xây d ng mô

ng nông thôn m i có k t c u h t ng kinh t - xã h i

c hi

u kinh t và các hình th c t ch c s n xu t h p lý, g n

nông nghi p v i phát tri n nhanh công nghi p, d ch v ; g n phát tri n nông thôn v i
theo quy ho ch; xã h i nông thôn dân ch ,
t

nh, giàu b n s

c b o v ; an ninh tr t t

c gi v

i s ng v t

ch t và tinh th n c
ch

ng xã h i

10].
y nông thôn m

c tiên nó ph i là nông thôn không ph i là th t , th

tr n, th xã, thành ph và khác v i nông thôn truy n th ng hi n nay, có th khái quát
g

p, h t ng hi

s n xu t phát tri n b n v

ng kinh t

th n c

i; (2)

i s ng v t ch t và tinh

c nâng cao; (4) b n s

c gi gìn

và phát tri n; (5) xã h i nông thôn an ninh t t, qu n lý dân ch .
2.1.3. Lý lu n v phát tri n nông thôn
Phát tri n nông thôn là m t quá trình
kinh t nông thôn, xã h

a lý t nhiên và môi

nghiên c u nông thôn có th
ho

c th hi n trên nhi u m
ng nông thôn. Vi c

nh c th

ng c a nông nghi p và công nghi p hóa nông thôn, dân s

ng nông

i s ng c a các t ng l
(Ph

,

Kim Chung,1997) [4].
PTNT không th tách r i nông thôn v

mà trái l i c n ph i th hi n

m i quan h ch t ch , c ng sinh gi a nông thôn v i thành th trong vùng nghiên
c u, d a theo các tiêu chí c a phát tri n kinh t - xã h i, chính tr
ng. PTNT ch có th

t k t qu t

ng kinh t .

Nguyên t c chính c a phát tri n nông thôn là ph i có tính b n v ng
phát tri

i, phát tri n kinh t

iv i

ng, phát tri n các t ch c khi phát


7
tri n nông thôn. Phát tri n nông thôn c n có tính h p tác và tính toàn di n và tính
c

ng th hi n

các m t sau (Mai Thanh Cúc, 2005) [1]:

- Dân ch và an toàn.
-

ng và công b ng xã h i.

- B n v ng ch

ng cu c s

- S tham gia c

i dân.

i dân trong h p tác v i Chính ph .

- Tôn tr ng quá kh c a t tiên và quy n l i c a các th h mai sau.
-

ng hóa n n kinh t nông thôn.

-

i dân có l i ích t các ho
y ph n vinh lâu dài

ng c

.

chú tr ng l

- Gi m thi u s d ng tài nguyên không có kh

c m t.

o.

- S d ng hi u qu ngu n tài nguyên và không gây ô nhi m và
x

ng

ng.
-

c c a các t ch c phù h p v i m

ng yêu c u qu n lý t t c các ho

ng phát tri

- Không gây ra lo

phát tri n, nh
i, kinh t

ng.

c h tr

th c ti n
2.2.1. Kinh nghi m xây d ng mô hình nông thôn m i trên th gi i
- SMU)
T

Hàn Qu c th c hi

(Saemaul Undong- SMU), v i m c tiêu công nghi p hóa và hi

i hóa nông thôn.

Mô hình này th c hi n 16 d án mà m c tiêu chính là c i thi
r

ng giao thông, hoàn thi n h th

th i sinh ho t, xây d ng nhà sinh ho t c
i thi
là n n t

b

B n m c tiêu tr c t c
p cho nông dân

c

ng, tr ng thêm cây xanh và xây d ng
ng s

c coi

u cho quá trình phát tri n nông thôn. Chính ph

ch nh chính sách h tr phát tri

-

ng s ng cho

phù h p v i tình hình th c ti n.
Hàn Qu c là:

u


8
- C i thi

ng s

i dân nông thôn

- Nâng c p k t c u h t ng nông thôn
- Khuy n khích phát tri

i s ng tinh th n và quan h xã h i

nông thôn

c hi n:
- Kích thích s tham gia c
- Phát tri n c

i dân b ng nh ng l i ích thi t th c

ng xã h i

- Phân c p phân quy n qu n lý và th c hi n d án
-

cc

- Phát huy dân ch , s c sáng t o c a nhân dân
Chính ph Hàn Qu

c d y nông thôn b

c nhi u thành t
làm nhà t

u b ng vi c c i thi n dân

i l n nh t là vi

i v t li u

c thay th

ng hi n

sang các v t li u công nghi

ng ph c v cho sinh ho t c
i, thay b p và g

n. Các gi ng lúa m i có
n xu t, mang l i hi u qu kinh t cao.

M

ng to l n nh

1970, thu nh p b

pc
i

khu v c nông thôn m i ch

t 824

pc
t s chuy n bi n r t nhanh chóng và rõ nét nh t.
u nh

m t c a nông thôn Hàn Qu c

di n. Quá trình hi
chi

c phát tri n sang m

2.2.1.2. Mô hình nông thôn m i

c hoàn thành. Chính ph

i toàn
u ch nh

n m i.[13]
Nh t B n (One village, one product - OVOP)

T

ng và phát tri n

phong trào "M i làng, m t s n ph m" (One Village, o¬ne Product - OVOP) v i
m c tiêu phát tri n vùng nông thôn c a khu v c này m

ng v i s

phát tri n chung c a c Nh t B n. Phong trào "m i làng m t s n ph m" d a trên 3
nguyên t c chính là:
-

ng t i toàn c u


9
- T ch , t l p, n l c sáng t o
- Phát tri n ngu n nhân l c
nm

n vai trò c a chính quy

ch

tr k thu t, qu ng bá, h tr tiêu th s n ph m

nh là th m nh. M

a

u ki n và hoàn c nh c th c a mình l a ch n ra nh ng s n
ph

phát tri

B

n Oita - m t t nh c a Nh t

i ta có th k ra nh ng s n ph m truy n th

ph m t s a bò, hàng g m ngh

m Shitake, các s n

th tr n Yufuin, cam, cá khô

làng Yonouzu,

ot
quan tâm trong vi c tìm ki m th

c bi t

ng.

ng OVOP, Nh t B

có 329 s n ph

c s

a

u Shochu lúa
m

pc

[13]

2.2.1.3. Mô hình nông th

ne Product - OTOP)

T i Thái Lan, thông qua mô hình OVOP c a Nh t B n, Chính ph
xây d ng d án c p qu c gia "m i xã, m t s n ph m" (One Tambon one Product OTOP) nh m t o ra s n ph

c thù c

c trên toàn c u. S n ph m c
- Có th xu t kh u v i giá tr

c
c phân lo i theo 4 tiêu chí:

u

- S n xu t liên t c và nh t quán
- Tiêu chu n hóa
c bi t, m i s n ph

u có m t câu chuy

o

thêm l i th cho du l ch Thái Lan vì du khách luôn mu

c t n m t ch ng ki n

quá trình s n xu t s n ph m, t

hi u bi t thêm v t p quán, l i s ng c a

t qu

c chuy n bi n

rõ r t, các s n ph m c
gi i [13].

c ch

ng nh

nh trên th

ng th


10
2.2.2.

ng nông thôn m i

Xu t phát t nh

Vi t Nam.

ct c

i dân nông thôn Vi t Nam,

cùng v i vi c h c t p, ti p thu nh ng kinh nghi m quý báu t

c phát tri n,

ng nông thôn m i, phù h p v i nh ng
u ki n c th c a t
ng NTM
c

c ta hi

c có trên 20% s

s

t ra m c tiêu ph

u

c th c hi

6

t chu

[11].
Ho

ng xây d ng mô hình NTM

Vi

:
- Các n i dung, ho

ng c

ng NTM ph

ng t i

m c tiêu th c hi n 19 tiêu chí c a B tiêu chí qu c gia v nông thôn m i, ban hành
t i quy

nh s

-TTg ngày 16/04/2009 c a Th

ng Chính ph (g i t t là

B tiêu chí qu c gia NTM).[9]
- Phát huy vai trò ch th c a c

ng dân

ng, ban hành các tiêu chí, quy chu
h tr

o cán b
i dân

ng d n th c hi n. Các ho

thôn, xã bàn b c dân ch

- K th a và l

quy

ng c th do chính c ng

nh và t ch c th c hi n.

c tiêu qu

có m

tr
a bàn nông thôn.

- Th c hi

ng NTM ph i g n v i k ho ch phát tri n

kinh t - xã h i c

m b o th c hi n các quy

ho ch xây d

c c p có th m quy n phê duy t.

- Công khai, minh b ch v qu n lý, s d ng các ngu n l

ng phân

c p, trao quy n cho c p xã qu n lý và t ch c th c hi n các công trình, d án c a
ng NTM, phát huy vai trò làm ch c
th c hi n dân ch

i dân và c

ng,

trong quá trình l p k ho ch, t ch c th c hi n và giám sát,


11
- Xây d ng NTM là nhi m v c a c h th ng chính tr và toàn xã h i, c p y
ng, chính quy

u hành quá trình xây d ng quy ho

án,

k ho ch và t ch c th c hi n. M t tr n t qu c và các t ch c chính tr , xã h i v n
ng m i t ng l p nhân dân phát huy vai trò ch th trong xây d ng NTM [5].
B

u ti n hành xây d ng mô hình nông thôn m

m 11 xã trên ph m vi c

c ch

nông thôn m i. T
thuy t
hi n v

n hành
m xây d ng mô hình

rút ra nhi u kinh nghi m thi u xót t lý

n th c ti n. Ti

m các xã trên ph m vi t nh, v a th c

u ch nh nh

cm

i cùng.

n cu

i khu v

sông C

ng b ng

,19 tiêu chí so v

t 19

tiêu chí nông thôn m i. Long An, Trà Vinh, H u Giang là nh ng t nh có nhi u xã
i 5 tiêu chí t p trung nhi u
c hi n, xây d ng nông thôn m
trào r ng kh p trong nhân dân, k c
t

c phát tri n rõ r

nh

ng bào dân t c,
is

t nh Ti n Giang, B n
thành phong
vùng sâu, vùng xa, h
c c i thi n, thu

l h nghèo gi m 3%... [15]
n ngày 24/4/2015 sau huy n Xuân L c và th xã Long Khánh c a t nh
u là huy n nông thôn m i th 3 trên c

tiên c a khu v c phía B

c và là huy

t chu n nông thôn m i

2.2.2.2. Tình hình xây d ng và phát tri n mô hình nông thôn m i c p xã hi n nay.

nông thô

tiêu chí.

u


12

-

[15]

-

- Xuân 2013 -

- 50% lên 80% [15]

h, thành


13

thôn,

[15]

-


14
.
nh xây d ng nông thôn m i là m t trong nh ng n i dung, nhi m v
quan tr ng trong ti n trình công nghi p hóa hi
th c hi n m

i hóa nông nghi p, nông thôn

i ngh l n th 7 ban ch
quy t v nông nghi p, nông dân, nông thôn. Ngày

ng b t

ng s

18 - Ctr/TU th c hi n ngh quy t h i ngh l n th

ng khóa X

v nông nghi p, nông dân, nông thôn. Tri n khai th c hi
UBND t

o các huy n, thành ph ch

d ng nông thôn m i, g m x

ng Lâm, huy

m xây
, huy n

Nà Hang; xã Kim Bình, huy n Chiêm Hóa; xã Bình Xa, huy n Hàm Yên; xã Nh
Hán, huy

i Phú, huy

Tuyên Quang.[6]
u não c a t

n khai th c hi n linh ho t,

sáng t

nh trách nhi m và m i quan h ch

o gi a các c p trong vi c th c hi n xây d ng nông thôn m i t
UBND t

p ban ch

ot t

m,

n xã, ban qu n lý xã, ban phát tri n

thôn. Các ngành ch

ng d n công tác quy ho ch và

ng phát tri n theo nhi m v ch

a ngành mình v quy ho ch và k

ho ch phát tri
n cu

cl p

c các huy n, thành ph phê duy t. T k t qu c
thành ph

n nay các huy n,

ch c h i ngh rút kinh nghi m v i ban ch
m trong t ch c th c hi

nh, ch

ng d n c

án, quy ho ch

o qu
th hó

pv

n

u ki n c

các xã v n d ng tri n khai th c hi

c tri n

khai trên toàn t nh, nh n th c v xây d ng nông thôn m i c a các c p y
quy n các c

a

u có chuy n bi n tích c c.

ng, chính


15
c ban ch
ng b và sáng t
huy n m t l

n hành

án thông qua các ngành góp ý và qua

c phê duy t. Khi tri

phù h p v

ot

án, các m c tiêu, nhi m v

u ki n c a xã. Vì v y khi th c hi n các n

d ng nông thôn m

án xây

c s tham gia tích c c c a bà con
p trung vào 4 vi c c
n xu

v

ng bê tông, kiên c

c hàng hóa và m r ng di

ng h ch

ng d n c a Ban phát tri n

thôn. Ngoài ngu n v n 415 tri

ng t

xây d ng nông thôn m i

nv nl
15 t

n 47 t

, ch ng s t l b su i, 4 t

tuy

ra

ng t

p

ng, còn l i th c hi

trình bê tông hóa theo ch

a t nh.

Tuy nhiên, so v i k ho ch, m t s

m th c hi n còn ch

ng yêu c u v th i gian. Do công tác tuyên truy n còn h n ch , c p
o quy t li t. Công tác ph i h p ch
v và vi c ki

thi u

o, t ch c th c hi n nhi m

c th c hi n các n i dung công vi c

m ts

t ch , th ng nh t. Ti

án và quy ho ch

xây d

ng n i dung yêu c u, nên vi c thông qua các ngành ph i b sung ch nh
s a nhi u l n. Nguyên nhân chính là các thành viên trong ban ch

o huy n và ban

qu n lý xây d ng nông thôn m i c a xã nghiên c u tài li
trong t ch c th c hi
h

ch c th c hi

i h p nh p nhàng v

ban ch

o qu

c h n ch , thi u nhi t huy t v i công vi c, nên vi c quy

ho ch ph

i nhi u l n.[6]

Nét n i b t c
th ng h t ng t o s thu n l i trong vi
d ng nông thôn m i g n v i nông nghi p s
ph m, t

n. M t s xã b trí thành viên vào

y m nh phát tri n nông nghi

ng nông thôn m
n s n xu t, xây
i ch bi n, tiêu th s n
ng s n xu t hàng hóa, có


16
ch

y m nh ng d ng khoa h c công ngh

xu

i hóa vào s n

ng liên k t trong tiêu th s n ph m nông nghi

nâng cao thu nh p

i dân.
m xây d ng nông thôn m i c a t nh, hi

hoàn

thành 19 tiêu chí v xây d ng nông thôn m i là Tân Trào, huy
B ng, huy

tt
tt

tt

n 18

n 9 tiêu chí. Trong ni m
ng l

c,

i s chung tay, góp s c c a các c p, các ngành và nhân dân các dân t c trong
t

ng nông thôn m i ti p t

m i, nhân dân có cu c s ng m no, h nh phúc.[16]

c nh ng thành t u


17
PH N 3
NG, N
3

U

ng và ph m vi nghiên c u

3

ng nghiên c u
i dân t i xã Lang Quán- huy
Cán b
Các ho

oc

- t nh Tuyên Quang.

, các t ch

ng xây d ng Nông thôn m

a bàn xã.

3.1.2. Ph m vi nghiên c u
a)
c th c ti n hành nghiên c u trong ph m Lang Quán- huy n Yên
- t nh Tuyên Quang.
b)
Khóa lu n s d ng s li u t
- Th i gian tri n khai th c hi

tài: T

n ngày

30/05/2015.
3.2. N i dung nghiên c u
n
bàn xã Lang Quán

Lang Quán.

u
p thông tin

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×