Tải bản đầy đủ

Nghiêu cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm pháp triển mô hình nông thôn mới tại xã Lục Ba huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

BÍCH
tài:
NGHIÊN C U TH C TR

XU T M T S

GI I PHÁP

NH M PHÁT TRI N MÔ HÌNH NÔNG THÔN M I T I XÃ L C BA,
HUY

I T , T NH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI

H


o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Phát tri n nông thôn
Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 2015

Thái Nguyên, 2015


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

BÍCH
tài:
NGHIÊN C U TH C TR

XU T M T S

GI I PHÁP

NH M PHÁT TRI N MÔ HÌNH NÔNG THÔN M I T I XÃ L C BA,
HUY

I T , T NH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI

H

oIH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát tri n nông thôn

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 2015

Gi

ng d n : ThS. Tr

Khoa Kinh t & PTNT -

Thái Nguyên, 2015

i h c Nông Lâm


i

L
Trong th i gian th c t p t i xã L c Ba, huy
em

i T , t nh Thái Nguyên,

, nghiêm ch nh m i n
Em

th c tr

nh c
tài: Nghiêu c u

li u và k t qu nghiên c

xu t m t s gi i pháp nh m pháp tri n mô hình nông thôn m i

t i xã L c Ba, huy

i T , t nh Thái Nguyên" là chung th c và

d ng trong b t k công trình nghiên c u khoa h c nào. Em
s

trong vi c th c hi

cs
ng m i

cc

n

c ch rõ ngu n g c.
Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên

Bích


ii

Sau m t th i gian h c t p và nghiên c u t

ng,

c t p t t nghi p theo k ho ch c
tài: Nghiên c u th c tr

h c Nông lâm Thái Nguyên v

i
xu t m t

s gi i pháp nh m phát tri n mô hình Nông thôn m i t i xã L c Ba - Huy
T - T nh Thái Nguyên .
c k t qu này l
u tiên em xin g i l i c
- Gi ng viên khoa Kinh t và Phát tri n nông thôn trong quá trình th c t p. Th y
lý thuy t và th c t

b

i

n Th c s Tr n
ng d n em

ng d n t n tình cho em nh ng ki n th c
t bài, ch cho em nh ng thi u sót

và sai l m c a mình giúp em ch nh s a k p th
hoàn thành bài báo cáo th c t p t t
nghi p v i k t qu t t nh t. Th
ng viên, theo dõi sát sao
i thúc
y em trong m i công vi c
em hoàn thành t
t th c t p c
ho ch và th i gian cho phép c
i h c Nông Lâm Thái Nguyên.
Trong th i gian th c t p t
il ic
t i Ch t ch UBND xã L c Ba cùng các phòng ban, cán b UBND xã L c Ba
em, cung c p nh ng thông tin và s li u c n thi

t

ph c v cho bài báo

cáo. Ngoài ra, các cán b xã còn ch b o t n tình, chia s nh ng kinh nghi m th c t
ng ý ki n h t s c b
ng.
om
u ki
t th c t p t t nghi p này.
i dân xã L c Ba
u ki n cho em trong th i
gian
c t p.
i l i chân thành c
t n tình d y d , ch b o,
em trong su
c v a qua c a các th y cô trong khoa Kinh t và
Phát tri
i h c Nông lâm Thái Nguyên.
Cu i cùng cho em xin g i l i c
ct
c

ng viên em trong nh
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Bích


iii

DANH M C CÁC B NG
...........................
...................................................................................................................................14
............................................................

14

...................................................................................................................................30
......................
...................................................................................................................................32
.....

2014.

...................................................................................................................................36
.........................
...................................................................................................................................39
.................................................................
...................................................................................................................................40
.................................

-

...................................................................................................................................42
................................
...................................................................................................................................43
..........................
...................................................................................................................................44
...........................
...................................................................................................................................45
4.10: ..............................
...................................................................................................................................47
.....................................

2014

...................................................................................................................................48
...................

-

-

...................................................................................................................................50
........................................
...................................................................................................................................54


iv

............................
...................................................................................................................................55
.............................
...................................................................................................................................57

...................................................................................58
............
...................................................................................................................................66


v

DANH M

, BI

................................
...................................................................................................................................33
.......
..........................56

....................................................................................................60
..........
nghèo. ........................................................................................................................61


vi

DANH M C CH

VI T T T

ANTT
BA
BNNPTNT
BQ

Bình quân

BQ GT SX
CN
CNH

-

CTTT

GTVT
HTX

ND
NKBQ
NN
NTM
PT
PTNT
STT
SX KD

- Kinh doanh

TDTT
THCS
TTCN
UBND
VH
XD

TT

DL

-

-


vii

M CL C
....................................................................................................1
.......................................................................................1
............................................................................3
...................................................................................................3
...................................................................................................3
.................................................................................................3
. ................................................................3
......................................................................................4
..................................................................5
........................................................................................................5
...................................................5
...............7
................................................................17
...........................................................17
....................17
.................................................................20
....26
3.1

......................................................................26
.......................................................................................26
..........................................................................................26
...........................................................................................26
....................................................................................26
.....................................................................26
...............................................................28
.....................................................................28
.....................................29
.............................................................................29
...........................................................................................29


viii

-

...............................................................................32

................................................................................................38

...................................................................39
..............................................39..................................................................................................................40

.........................................................................................................55
......64

2020..........................................................................................65
- 2020...............................65
2020......66

..................................................................................................................67
.................................................................78
...............................................................................................................78
............................................................................................................79
....................................................................79
............................................................................................80
......................................................................................81


1

PH N 1. M
1.1 Tính c p thi t c

U

tài.

c ta là m

c nông nghi p có truy n th ng là tr

di

c. V i

ng t p trung

l n, trung tâm các huy n, th tr n và sinh s

, các thành ph
t

các khu v c nông thôn

trong ph m vi c p làng, xã, p, b
m

hóa di n ra m nh

n còn kho ng 66,94% dân s và 70.2% l c

t p trung

c ta

khu v c nông thôn.

Tr i qua các th i kì d

c, gi

c

c và cho

ng và Nhà

n vi c phát tri n kinh t xã h i
c th hi n

bi u hi n b ng cách:

trong

c nông nghi p

nông thôn

ng ta

c

các d án, các

các b lu t qua các th
ph c các quy

nông thôn. S

m, sai l

h n ch nh

m y u kém, kh c

n t i trong quá trình s n xu t và t ch c s n

xu t nh m tìm ra nh ng gi i pháp

y m nh phát tri n n n nông nghi p

nông thôn

c a th i kì sau.
ih
vào công cu

ng toàn qu c l n th
i m i, n n kinh t

c

cv

ng xã h i ch
N n kinh th th

kinh t th
i nh

i kinh t th gi i.

ng và h i nh p có nhi

xu

ng, t

i phóng l

u ki

ng s n

i s ng v t ch t và tinh th n

c a nhân dân. Tuy v y, bên c nh nh

m thì n n kinh t th

cl

nhi u khuy t t t. Do vi c phân b ngu n l c kinh t tuân theo quy lu t v
c a h th ng th

a lý thu n l i v n phát tri n ch

nhân dân v n còn nhi

i s ng c a

c giàu nghèo ngày càng sâu s c, nh t là

nông thôn vùng sâu, vùng xa. M t th c t

n ra là do nông thôn ch m phát

tri n nên áp l c di dân t nông thôn ra thành th ngày càng l n làm
nh và phát tri n c

n

.

c th c tr
h n ch nh

ng

ng, cho nên, nh

khoáng s n và không có v

quá trình

ng

u ch
ng tiêu c c c a kinh t th

ng và h i nh

i


2

tri n khai th c hi

c bi
n nghèo theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP, ngày

27/12/2008 c a Chính ph . T
m

- 2006, c

án thí

ng mô hình Nông thôn m i c

ng công nghi p hóa, hi n

i hóa, dân ch

Nông nghi p & PTNT ch

o

m

c

c. Nông thôn m

im

n

di n m o nông thôn, n p s ng, n

u c g ng

xây d ng Nông thôn m

c ta có ph m vi r t r ng l n, kinh

t c a nông thôn ch y u là s n xu t nông nghi
còn v n nghèo. Cùng v

c ta

a hình ph c t p, nhi u sông su i chia c t và

cách l p làng theo t p quán có t

i nên nông thôn ta phát tri n còn l n x n,

m

t chu n m c th ng nh t nào.
ns

ng c ng s n Vi t N

i c a t ch

t

n huy

iT

u tiên c a

i T là m t huy n mi n núi n m

phía Tây B c t nh Thái Nguyên, cách trung tâm thành ph Thái Nguyên 25km. Là
huy n s n xu

n trong n n nông nghi p. Có phía B c giáp

v i huy

i th xã Ph Yên và thành ph Thái
c giáp v i huy

i t nh Tuyên

Quang và t

it

n có 26

hành chính xã và 02 th tr

c Ba.

Xã L c Ba là m t xã n m cách trung tâm huy

i T 4km , cách trung tâm

thành ph Thái Nguyên 28km. L c Ba là xã thu c vùng 135 c a huy
xu t nông nghi p là ngành s n xu t chính. Trong nh
các

y m nh

n kinh t - xã h
ng giao thông liên xóm, xây d

các thi t ch

d c th thao, chuy

nuôi, phát tri n làng ngh
nhi u c g

t qu

c i thi n. Vi c th c hi
u ki n t

ng h c, tr m y t và
u mùa v , cây tr ng v t

ng xây d ng Nông thôn m i. M
c v n còn khiêm t

nhi u b t c p và xây d ng thi u quy ho ch
t ng th

iT s n

h t ng c a xã còn

is

cs

c

Nông thôn m i xã L c Ba nh
i, t

ng


3

phát tri n v không gian, v m

h t ng k thu t, xã h i

nh m khai thác các ti

m nh v n có. Chính v v y vi

c phát tri n kinh t - xã h

áp ng chi n

ic

ng và nhà

ra tr thành m t yêu c u c n thi t và c p bách. Xu t phát t nh ng th c
tr ng trên em ti n hành ch

Nghiên c u th c tr

xu t m t s gi i

pháp nh m phát tri n mô hình Nông thôn m i t i xã L c Ba - huy
Thái Nguyên góp ph n th c hi

i T - t nh

i c a xã L c Ba

t hi u

qu nh t.
1.2. M c tiêu nghiên c u c

tài

1.2.1 M c tiêu chung
tài t p trung nghiên c u tình hình th c hi n xây d ng mô hình nông thôn
m i t i xã L c Ba

Huy n

gi i pháp ch y u

th c hi

i T -T nh Thái Nguyên và t

xu t ra m t s
t hi u qu cao nh t.

1.2.2 M c tiêu c th
-

tài tìm hi u

c tình hình kinh t - xã h

- Tìm hi

a bàn xã L c Ba.

c th c tr ng mô hình nông thôn m i t

so b tiêu chí qu c gia v Nông thôn m i.
m it

nh

n l i trong khi th c hi n xây d ng nông thôn

a bàn nghiên c u.
-

xu t

c

ng và các gi i pháp ch y

d ng mô hình nông thôn m
Nguyên trong nh
1.3.

y m nh quá trình xây

a bàn xã L c Ba - Huy n

i T - T nh Thái

i.
tài

1.3.1

c t p và nghiên c u.
- Giúp b n thân có th v n d ng các ki n th c, các k

ch

vi t khóa lu n.
trình ti p c n và nghiên c

n các k
tài.

- V n d ng các ki n th
t c còn thi u nh ng k
b n thân.

n thân trong quá

c và th c ti
pc

ng th i b sung nh ng ki n
u khoa h c cho


4

-

tài còn làm tài li u tham kh o cho nghiên c u và h c t p trong

c nông thôn m i và làm tài li u tham kh
t

o, qu n lý

.

1.3.2

c ti n
-

tài có th làm tài li u tham kh

án v xây d ng nông

thôn m i t
- Cho th y nh ng thu n l
làm

có th

c và c n ph i
i pháp phù h p v i b tiêu chí.


5

PH N 2. T NG QUAN V TÀI LI U
2.1.

lý lu n

2.1.1. Khái ni m nông thôn và phát tri n nông thôn
2.1.1.1 Khái ni m nông thôn
M

c thù không ch

Vi t Nam mà còn

c trên th gi

n

r t nhi

u phân vùng lãnh th c a mình thành

hai khu v c thành th và nông thôn. Do v
c nh
nh

n nhi u l

m t khái ni

c nh

i s ng xã h

n khái ni m v

c trên khu v c và
n không ph i là ít l n

c nh

n nhi u l

n nay có th

c ch p nh n m t cách r ng rãi v nông thôn.
ng so sánh nông thôn v

vào các tiêu chí khác nhau v ngh nghi p, v
dân s

mc

h

ng và các ho

ng, kích c c

ng xã h

ng c a xã h i. Có r t nhi

d a
ng, m

hân t ng xã h

ng xã

m khác nhau v nông thôn.

m c n d a vào ch

phát tri n c

h t ng, có

h t ng không phát tri n b
m khác l i cho r ng nên d a vào ch
hàng hóa và kh

p c n th

. Quan

ti p c n th

ng c a nông thôn so v

ng phát tri n
là th

y, có th nói khái ni m vùng nông thôn ch có tính ch

i, thay

i theo th i gian và theo ti n trình phát tri n kinh t , xã h i c a các qu c gia trên
th gi

u ki n hi n nay

Vi t Nam, nhìn nh

Nông thôn là vùng sinh s ng c a t p h

th hi

dân. T p h
[4]
-BNNPTNT ngày 21-8-

nhân dân xã

u nông
ng kinh t

ng trong m t th ch chính tr nh

qu n lý có

nh và ch u

i và
ng c a các t ch c


6

2.1.1.2 Phát tri n nông thôn.
Phát tri n nông thôn là m t ph m trù r ng nh n th c v i nhi
u nghiên c u và tri n khai ng d ng thu

m
các qu c

gia trên th gi i.
Phát tri n

Theo Ngân hàng Th gi
nông thôn là m t chi
i c th -

c nh m c i thi
i nghèo

u ki n kinh t và xã h i c a m t

vùng nông thôn. Nó giúp nh

nh t trong nh ng dân s ng
tri n

i nghèo

ng l i ích t s phát

c này nh m m r ng phúc l i c a quá trình phát tri n cho nh ng
m sinh k

nông thôn.

mv
v th v kinh t và xã h i

ng nh m nâng cao
i dân nông thôn thông qua vi c s d ng có hi u

qu cao các ngu n l c c

m nhân l c, v t l c và tài l c. Phát

tri n nông thôn s thành công khi chí

i dân nông thôn tham gia tích c c vào

quá trình phát tri n. PTNT là phát tri n t t c
quan h

c, các ho

ng qua l i l n nhau. Nó không th ti n hành m

t trong khuôn kh c a chi

c l p mà ph i

n c a qu c gia. S phát

tri n c a các vùng nông thôn s

c vào s nghi p phát tri n kinh t

nói riêng và s phát tri n chung c

c.

y, có nhi u khái ni m v phát tri
Vi t Nam, t ng h

ng có m i

m t các chi

ph , thu t ng này có th hi

u ki n c a

c phát tri n kinh t xã h i c a Chính

Phát tri n nông thôn là quá trình c i thi n có ch ý

m t cách b n v ng v kinh t , xã h

ng, nh m nâng cao ch t

ng cu c s ng c

c h t là do chính

i dân nông thôn và có s

h tr

tích c a c

c và các t ch c

nh là ch th

i dân v

khác
2.1.1.3 Ch th nông thôn
ch
d ng thành ph n ngh nghi p và sinh k
n
nông nghi p chi m m t t l l

c t c, tôn giáo. Có th th y rõ

th nông thôn (
c coi là l

i dân) có l

ng

ng nòng c t c a ch th


7

nông thôn Vi t Nam. Ch th nông thôn t n t i
,c
y có th nh n m
dòng h , c

và vai trò

ng, xã, xóm, b n, huy

ch th

ng c

vai trò ch

nhi u hình th , c

mm tt l

o .[4]

2.1.2. Nh ng v

chung v nông thôn m i và xây d ng nông thôn m i

2.1.2.1 Khái ni m nông thôn m i và xây d ng Nông thôn m i.
a, Khái ni m nông thôn m i

là UBND xã.
+
+
+
+
+
-

54/2009/TT -

aB

Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v
v Nông thôn m

nh t

ng d n th c hi n B tiêu chí qu c gia

u 3: Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c

thu

b sung thêm tiêu chí ho

chí cho phù h p v

u ki n c th c

m

nh trong B tiêu chí qu c gia.

nh m

t c a các tiêu
c th


8

T

B tiêu chí qu c gia v Nông thôn m

nh c a B Nông nghi p và

Phát tri n nông thôn, chúng ta th y Nông thôn m i là nông thôn toàn di n bao g m t t
c

c t kinh t , xã h

thái và ph i phù h p v

n qu c phòng, an ninh và b o v

ng sinh

u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a t ng vùng.

Ngà

ng Chính ph ban hành Quy

a Th

nh s

v y, Nông thôn m i là nông thôn có k t c u h t ng kinh t - xã h i hi n
u kinh t và các hình th c t ch c s n xu t h p lý, xã h i dân ch ,
giàu b n s

i s ng v t ch t, tinh th
c b o v , an ninh tr t t

nh,
ng

c gi v ng.

b, Khái ni m xây d ng Nông thôn m i
- Xây d ng nông thôn m i là cu c cách m ng và cu c v

ng l

ng lòng xây d
trang, s

a mình khang

p; phát tri n s n xu t toàn di n (nông nghi p, công nghi p, d ch v );

có n p s

m b o; thu nh

s ng v t ch t, tinh th n c

i

c nâng cao.

- Xây d ng nông thôn m i là s nghi p cách m ng c
c a c h th ng chính tr . Nông thôn m i không ch là v
v

c ng

ng, toàn dân,
kinh t - xã h i, mà là

kinh t - chính tr t ng h p.
- Xây d ng nông thôn m i giúp cho nông dân có ni m tin, tr nên tích c c,
nhau xây d ng nông thôn phát tri n giàu
- Xây d ng nông thôn m i là v

các c

nv

r t quan tr
này v i m c tiêu:

p, dân ch ,


9

+

-

càng hoàn
+
hóa +
+
s
cao.[3]
-TTg ngày 16/4/2009 v B tiêu chí qu c
gia v Nông thôn m i: Xây d ng nông thôn m i là xây d ng nông thôn
chí v Nông thôn m i theo B tiêu chí c a qu

t19 tiêu

ra.

2.1.2.3 Ch th xây d ng Nông thôn m i
m cho r ng ch th xây d ng Nông thôn m i là chính quy
th x y ra, n u chính quy
ti t, k ho ch rõ ràng,

c nhi m v c th , chi

c nh ng

phát tri

ng, chi

c ng n, trung và

i dân không th c hi

chính quy n thì không th
th

c.

i u

i dân không làm,

c

thì k t qu s không

y, ch th xây d ng NTM ph

i dân.

-

2.1.2.

[4]
Nông thôn m i

Kho

- BNNPTNT,

2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v

ng d n th c hi n B tiêu


10

chí qu c gia v Nông thôn m

nh: Ban ch

ki m tra vi c công nh n xã Nông thôn m i

o Nông thôn m

các t

xét công nh n huy n, t nh

t chu n Nông thôn m i cho các huy n có 75% s xã trong huy
m i và t nh có 75% s huy n trong t

t Nông thôn

t Nông thôn m i.

Nông thôn m i có 3 c p:
- Xã Nông thôn m

t 19 tiêu chí c a B tiêu chí qu c gia Nông thôn m i).

- Huy n Nông thôn m i (khi có 75% s xã Nông thôn m i).
- T nh Nông thôn m i (khi có 75% s huy n Nông thôn m i).
2.1.2.5 Ch

a Nông thôn m i.

Nông thôn m i v i 3 ch

ch

n có c a nông thôn là s n

xu t nông nghi p; (2) ch

n th ng dân t c; (3) ch c

ng sinh thái.[18]
2.1.2.6

m xây d ng Nông thôn m i t
T ngày thành l

ih

n nay

ng ta luôn kh

nh t m quan tr ng c a v n

nông dân, nông nghi
công nghi p hóa, hi

im

i hóa nông nghi p, nông thôn là m t trong nh ng n i dung

n c a công nghi p hóa, hi
ih i

c.

ng l n th X

Ngh quy
nghi p hóa, hi

nh

ih i

y m nh công

i hóa nông nghi p nông thôn... G n phát tri n kinh t v i xây

d ng Nông thôn m i, gi i quy t t

i quan h gi a nông thôn v i thành th ,

gi a các vùng mi n, góp ph n gi v ng

nh chính tr xã h

th c hi n m c tiêu trên, Ngh quy
y nhanh quá trình chuy n d

ra các nhi m v :
u nông nghi p và kinh t nông

y m nh thâm canh các lo i cây tr ng; phát tri n m
xây d ng các vùng s n xu t nông s n hàng hóa t p trung.
y m nh công tác tr ng và b o v r ng; phát tri n m nh nuôi tr ng th y
s

ng hàng hóa l n, ph c v xu t kh u; quy ho ch và có chính sách phát

tri n ngh làm mu i.
y m nh phát tri n công nghi p và d ch v

nông thôn.

ng b k t c u h t ng kinh t , xã h i

nông thôn; t p


11

trung gi i quy t t t các v

xã h i b c xúc và xây d ng Nông thôn m i.

y m nh nghiên c u và chuy n giao khoa h c, công ngh .
+ Phát tri n m nh các lo i hình doanh nghi p

nông thôn, phát tri n các

làng ngh , kinh t trang tr i...
o ngh , t o vi

ng nông thôn.

+ Xây d ng hoàn ch nh các quy ho ch phát tri n nông nghi p và nông thôn. T
ch

ng Nông thôn m i nh m xây d ng các làng, xã, p, b n có

cu c s

p, g n v i vi

hóa.

i ngh Ban Ch
hành Ngh quy t s 26 - NQ/TW v Nông nghi p, nông dân, nông thôn.
Ngh quy

ra các gi

y m nh xây

d ng Nông thôn m i:
+ Xây d ng n n nông nghi p toàn di
tri n m nh công nghi p và d ch v

ng hi

ng th i phát

nông thôn.

+ Xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn g n v i phát tri

.

i s ng v t ch t, tinh th n c
i m i và xây d ng các hình th c s n xu t, d ch v có hi u qu

nông thôn.

+ Phát tri n nhanh nghiên c u, chuy n giao và ng d ng khoa h c, công
ngh

o ngu n nhân l c, t

hi

i hóa nông nghi p, công nghi p

hóa nông thôn.
i m i m nh m

ng cao các ngu n l c, phát

tri n nhanh kinh t

i s ng v t ch t, tinh th n c a nông dân.
ng s

c

oc

chính tr - xã h i

ng, qu n lý c

nông thôn, nh t là h i nông dân.

Th c hi n Ngh quy
hành B

c, phát huy s c
ng Chính ph

tiêu chí qu c gia Nông thôn m i t i Quy

-TTg, ngày

c tiêu Qu c gia v xây d ng Nông thôn m i giai
n 2010 - 2020 t i Quy
-

ih

i bi u toàn qu c l n th XI c

ih
lên ch

-TTg, ngày 04/6/2020.
ng:
c trong th i k

i (B sung, phát tri

nh nh ng


12

ng l n v phát tri n kinh t -

i, qu

i

ngo i là: Coi tr ng phát tri n các ngành công nghi p n ng, công nghi p ch t o có
tính n n tàng và các ngành công nghi p có l i th ; phát tri
công ngh cao, ch

p

ng cao g n v i công nghi p ch bi n

và xây d ng Nông thôn m i.[19]
Chi

c phát tri n kinh t xã h i 2011 -

ng

trong xây d ng Nông thôn m i: Quy ho ch phát tri n nông thôn g n v i phát tri
th và b trí cá

n m nh công nghi p, d ch v và làng ngh g n

v ib ov

ng. Tri

t

i phù h p v
th , v ng ch c trong t

nh

c s c c a nông thôn Vi

t ng nông thôn. T

ng thu n l

nghi p và nông thôn, nh

n; gi gìn và phát huy
y m nh xây d ng k t c u h

khai thác m i kh

a các doanh nghi p nh và v a, thu hút nhi u lao

ng. Tri n khai có hi u qu
m

m

o ngh cho 1 tri

c hi n t

ng nông thôn

tr nhà

i
trí h

b

m an toàn nh ng vùng ng
y, k t

ch

t l núi, ven sông, ven bi n

ih

ng toàn qu c l n th

m,

n pháp v xây d ng Nông thôn m i c
i h i X thì hoàn ch nh và th ng nh t ch

n

o trên ph m vi toàn qu c.

2.1.2.7 Nguyên t c xây d ng Nông thôn m i
ch s 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC, ngày
Nông nghi p và phát tri n nông thôn, K ho ch và
Tài chính) v

ng d n m t s n i dung th c hi n Quy
a Th

-

ng Chính ph v phê duy

trình m c tiêu qu c gia xây d ng Nông thôn m

n 2010 -

ra 6

nguyên t c trong xây d ng Nông thôn m
(1) Các n i dung, ho
ph

ng c

ng trình xây d ng Nông thôn m i

ng t i m c tiêu th c hi n 19 tiêu chí c a B tiêu chí qu c gia v

Nông thôn m i ban hành t i Quy

nh s 491/Q -


13

2009 c a Th

ng Chính ph .

(2) Phát huy vai trò ch th c a c

ng dân c

ng, ban hành các tiêu chí, quy chu
h tr

o cán b
i dân

ng d n th c hi n. Các ho

thôn, xã bàn b c dân ch

quy

(3) K th a và l

ng c th do chính c ng

nh và t ch c th c hi n.
c tiêu qu

tr có m

a bàn nông thôn.

(4) Th c hi

ng Nông thôn m i ph i g n v i k

ho ch phát tri n kinh t xã h i c

m

b o th c hi n các quy ho ch xây d ng Nông thôn m

c c p có th m

quy n xây d ng.
(5) Công khai, minh b ch v qu n lý, s d ng các ngu n l

ng

phân c p, trao quy n cho c p xã qu n lý và t ch c th c hi n các công trình, d án
c

ng Nông thôn m i; phát huy vai trò làm ch c

và c

ng, th c hi n dân ch

i dân

trong quá trình l p k ho ch, t ch c th c

hi
(6) Xây d ng Nông thôn m i là nhi m v c a c h th ng chính tr và toàn
xã h i; c p
quy ho

ng, chính quy

u hành quá trình xây d ng

án, k ho ch, và t ch c th c hi n. M t tr n T qu c và các t ch c

chính tr , xã h i v

ng m i t ng l p nhân dân phát huy vai trò ch th trong xây

d ng Nông thôn m i.
2.1.2.8 Tiêu chí xâ y d ng Nông thôn m i
2009/TT-


14

* Các nhóm tiêu chí: g m 5 nhóm
- Nhóm I : Quy ho ch (có 01 tiêu chí)
- Nhóm II : H t ng kinh t - xã h i (có 08 tiêu chí)
- Nhóm III : Kinh t và t ch c s n xu t (có 04 tiêu chí)
-

- xã h i - môi t

ng (có 04 tiêu chí)

- Nhóm V : H th ng chính tr (có 02 tiêu chí)
B ng 2.1: N i dung 19 tiêu chí trong B tiêu chí qu c gia v NTM
STT

Tên tiêu
chí

1

-

- môi

2

Giao thông

100%

50%
100% (50%
50%
3
dân sinh.
50%
hóa.
4
95%


15

STT

Tên tiêu
chí

5

70%
gia.

6
hóa

ao thôn

100%

7
thôn
8
9

dân

Không
75%

10

16
thôn

2014
26
2015
44

11
12

2020
10%

H

xuyên
13-

-

14
70%


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×