Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trên địa bàn xã Minh Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

À

X
-

: Chính quy
Chuyên ngành

:

Khoa

:

Khóa

: 2011 - 2015


Thái Nguyên - 2015


-----------

-----------

-

: Chính quy
Chuyên ngành

:

Khoa

:

Khóa

: 2011 - 2015
:

Thái Nguyên - 2015


i

Quang-

Chiêm Hóa-

và bà con nhân dân xã Minh Quang, UBND xã

cô giáo Th.S

Thái Nguyên, tháng 06
Sinh viên


5


ii

.............. 18

2012-2014................................................................................... 22
.......................... 26
......................... 28
...................... 29
............ 32
....... 35
........................ 37
..................................... 39

bàn xã Minh Quang. ................................................................... 44


iii

KT-XH
PRA
UBND
THCS
TKVV
SL
CC
BQ
BQL
DTTS
KHKT
BHYT
KHHGD

Bình quân


iv

Trang
.......................................................................................................1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2
........................................................................................ 2
........................................................................................ 2
........................................................................................ 3
........................................................................... 3
........................................................................... 3
:

............................................................................4
........................................................................... 4
......................................................................... 4
................................................................................... 6
........................................................................... 8

..................................................................................................................... 8

.............................................................................. 9
:

N

....13

............................................................ 13
............................................................................ 13
............................................................................... 13
............................................................... 13
................................................................................ 13
.......................................................................... 14


v

............................................................ 14
..................................................................... 15
.............................................................. 15
............................................................ 15
P

4:

......................................17

............................................................................................ 17
................................................................................. 17
........................................................................ 20
4.2.4. V
Quang .............................................................................................................. 25
4.2.5
................................................................................................................... 36

............................................... 40
.......... 44

Minh Quang..................................................................................................... 44
.......... 45
.. 46
........................... 47
48

............................................. 49
4.5.1.

......................................... 49

4.5.2.

........................... 50

4.5.3.

............ 51


vi

:

..................................................................52
.................................................................................................... 52

5.

.................................................................................................. 53
.......................... 53
................. 53
g dân ........................................................................ 54
..........................................................................................55
............................................................................................. 55
............................................................................................... 55


1

PH N 1
M

U

tv

nh v

n
u


2

,

:

-

ghiên

-

1.2 M c tiêu nghiên c u
1.2.1. M c tiêu chung

trong

1.2.2. M c tiêu c th
-

tham

hóa


3

-

-

tài
c

theo.
c ti n

.


4

PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U

khoa h c c

tài

2.1.1. M t s khái ni

n

2.1.1.1. Khái ni m gi i và gi i tính
*

.
2.1.1.2. Khái ni m v d án
ù
h
á


5

.[6]

.[6]

.[6]

.[6]
2.1.1.3. Khái ni m v d án phát tri n nông thôn

g trình

Nông dân:


6

ng
T

khi công
Nông thôn:

2.1.2. Vai trò c a ph n
loài
bao


có vai trò quan

ph

gia
nhiên,

luôn

kinh

cao.

cho phéptham gia vào

dân gian

phát minh ra

con

Nho Giáo

do

quy

nên vai trò

gia nông

tín

ngày nay
nông

nuôi

khâu trong quá trình
cùng

cho

và xã

ghi

và xã

ra

Nam,

khá

nay

lúa
các

dân gian

còn

ánh công lao
vai trò quan

trong
trong

nông
Vai trò
góp quan
[17]

Nam
trong công

ngày càng sâu
xây

và phát

và có


7

Vai trò tái
tái

x

ra

sáng

Không

ra

thân con

nên

duy trì và phát

hoá nhân

tranh giai

tranh

còn

và là

phóng dânkhông

góp
trongnhân
giasóc và giáo


gia

[17]
Vai trò

.

vai trò

con cái
trong


hòa các

i quan


8

ó

th c ti n c

tài

2.2.1. Khái quát v th c tr ng và vai trò c a ph n

m ts

c trên th

gi i

-

-90% thu

*

- Bangladesh

-

-29, 50-

-

-

-


9

2.2.2. Th c tr ng ph n nông thôn Vi t Nam và vai trò c a ph n trong
phát tri n kinh t nông thôn
*

H


10

nguyên nhân chính sau:[10]
.[10]
-

[10]
-

.[10]

.

[10]


11

N

-

n

- Thái Bình

[10]

[10]

[10]
-

còn3,62%.[10]


12

.[10]


13

PH N 3
NG, N
it

U

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u

-H
3.1.2. Ph m vi nghiên c u
Min
m và th i gian ti n hành
Quang
-2014
3.3. N i dung nghiên c u
g
TNSP
-


14

u
p thông tin
-

-

-

,
8 thôn trong xã,

Minh Quang
-

5
2015


15

Thôn
tra

8

(%)
53,33

46,67

8

53,33

15

7

46,67

8

53,33

15

21
lý s li u

46,67

24

53,33

45

7

(%)
46,67

Nà Mè

7

Nà Trình

3.4.2.

15

-

3.4.3.

Excel.
li u

-

-

3.5. H th ng các ch tiêu nghiên c u.
-


16

:
n.
.
.

c


17

PH N 4
K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
u ki n t nhiên, kinh t , xã h i xã Minh Quang, huy n Chiêm
Hóa, t nh Tuyên Quang
u ki n t nhiên
4.1.1.1. V

a lý
cách
Tuyên Quang 100km

0

0

Quang
Quang

a hình

4.1.1.3. Th i ti t khí h u

0


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×