Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Hưng Đạo Thành phố Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: 2011 - 2015

Thá


KHÓA L

: Chính quy
Chuyên ngành
: 43 - PTNT
Khoa
: 2011 - 2015


i

L IC


.S

bàn xã H

, em xin bày

giáo Th.s

Th Bích Hu

C

-

Thái

ng


ii

DANH M C CÁC B NG

Trang
B ng 4.1: Tình hình s d
B ng 4.2: Giá tr

tc

-2014) ...... 19

u ngành kinh t

n 2012 -2014....... 21

B ng 4.3: Th c tr

ng c

B ng 4.4: Lng phân theo nhóm ngành.................................. 28

B

o theo nhóm tu i và ............ 27

n c a các h

u tra ............................................ 29

B

h cv nc

B

chuyên môn k thu t c

B ng 4.8: Phân b

ng trong h

ng t i các h

B ng 4.9: Th c tr ng vi c làm c
B ng 4.10: Thu nh p c a các h

u tra........................... 30
ng các h

u tra ......... 31

u tra ............................................. 32
ng các h

u tra ......................... 33

u tra ...................................................... 34

B ng 4.11: T su t s d ng công, th

ng c a các h

u tra ..... 35


iii

DANH M C CÁC T

BQ
BQC
CC
CN
CNH DT
GDP
GT
KD - DV
SL
TB
TLSX
UBND
Ng
NN
CN - XD
DS
TM - DV
TT
CN
THCS
THPT
-

VI T T T

Bình quân
Bình quân chung

tích

Giá tr
Kinh doanh -

Trung bình

-

-


iv

M CL C

Trang
L IC

................................................................................................. i

DANH M C CÁC B NG.............................................................................ii
DANH M C CÁC T

VI T T T ...............................................................iii

M C L C .................................................................................................... iv
Ph n 1: M

U ......................................................................................... 1

1.1. Tính c p thi t c

tài........................................................................... 1

1.2. M c tiêu nghiên c u c

tài ................................................................ 2

1.2.1. M c tiêu chung..................................................................................... 2
1.2.2. M c tiêu c th ..................................................................................... 3
tài.................................................................................... 3
i h c t p và nghiên c u khoa h c ........................................ 3
c ti n .................................................................................. 3
Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U............................................................... 4
khoa h c........................................................................................ 4
2.1.1. Khái ni m v

ng nông thôn ...................................... 4

............................................................................................ 4
........................................................................... 5
2.1.2. Khái ni m v vi c làm, thi u vi c làm và th t nghi p ........................... 6
............................................... 6
................................................................... 7
2.1.3. Vai trò c a vi
2.1.4. Các nhân t

iv

ng nông thôn ..... 7
n vi

ng nông thôn ..................... 8
................................... 8
........................................ 9


v

................................................... 9
2.2.

th c ti n ...................................................................................... 10

2.2.1. Kinh nghi m v s d

ng và gi i quy t vi c làm

m t s qu c

gia trên th gi i ............................................................................................ 10
2.2.2. Tình hình s d
thôn

ng và gi i quy t vi

ng nông

Vi t Nam hi n nay............................................................................. 12

Ph n 3:

NG, N

NGHIÊN C U............................................................................................ 14
ng và ph m vi nghiên c u.......................................................... 14
ng nghiên c u ......................................................................... 14
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ............................................................................ 14
m và th i gian nghiên c u .......................................................... 14
3.3. N i dung Nghiên c u ............................................................................ 14
u ....................................................................... 15
tham gia
c

i dân............................................................................................... 15
p s li u.............................................................. 15
lý, phân tích s li u .................................................. 15
nh s

m

u tra..................................... 15

...................................................... 16
3.5. H th ng các ch tiêu nghiên c u........................................................... 16
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N............................ 18
u ki n t nhiên, kinh t , xã h

o ................................... 18

u ki n t nhiên .............................................................................. 18
...................................................................................... 18
.............................................................................. 18
.......................................................... 20


vi

u ki n kinh t -xã h i .................................................................... 21
............................................................................. 21
............................................................................... 24
4.2. Th c tr ng s d

ng và gi i quy t vi c làm

4.2.1. Tình hình phân b

o ..... 27
o....................... 27

...................................................... 27
4.2.2. Th c tr ng s d

ng trong các h

u tra ............................. 29

........................................................... 29
.......................................... 30
............................... 32
........... 35
4.3. M t s thu n l

i c gi i quy t vi

i

o .............................................................. 35
4.3.1. Thu n l i ............................................................................................ 35
............................................................................................ 36
4.4. M t s gi i pháp gi i quy t vi
o, TP. Cao B ng....................................................................................... 36
iv
iv ih

o ......................................................................... 36
u tra.............................................................................. 42

Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................... 44
5.1. K t lu n................................................................................................. 44
5.2. Ki n ngh ............................................................................................... 46
iv

............................................................................. 46

iv

ng....................................................................... 47

TÀI LI U THAM KH O
I.Tài li u ti ng Vi t
II. Tài li u Internet


1

Ph n 1
M
1.1. Tính c p thi t c

tài

U


2

-

ng

1.2. M c tiêu nghiên c u c a
1.2.1. M c tiêu chung

tài


3

1.2.2. M c tiêu c th
-

-

-

1.3. Ý

tài

1.3.1.

i h c t p và nghiên c u khoa h c
-

-

1.3.2.

c ti n

-

- L


4

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U

2.1.

khoa h c

2.1.1. Khái ni m v
2.1.1.1.

ng nông thôn

ng

-

- Theo William Petty -

-

ham gia lao

- 60
-


5

[1]
-

có:

2.

ng nông thôn
-

-


6

2.1.2. Khái ni m v vi c làm, thi u vi c làm và th t nghi p
2.1.2.1. Khái ni m v vi c làm, thi u vi c làm
(ILO) và

[12]
(

-

-

-

[12].

tr
[12].


7

2.1.2.2. Khái ni m v th t nghi p
-

- Theo

[12].
-

2.1.3. Vai trò c a vi

iv

ng nông thôn


8

-

rong quá

2.1.4. Các nhân t
2.1.4.1. Các nhân t v

n vi

ng nông thôn

u ki n t

ng

9 (nghìn ha)
6,0 (nghìn ha) [10].bình quân

ông thôn.

thâm canh cây l


9

.
2.1.4.2. Các nhân t v dân s
-

1/11
-2020.

[11].
2.1.4.3. Các nhân t v giáo d c, công ngh
-


10

nên trong quá trình phân
-

2.2.

th c ti n

2.2.1. Kinh nghi m v s d
qu c gia trên th gi i

ng và gi i quy t vi c làm

m ts


11

2

rong top
1997 -

-

949 -


12

- Công ty -

2.2.2. Tình hình s d
thôn

Vi t Nam hi n nay

ng và gi i quy t vi

ng nông


13

thôn, dân

90,33

2013,
n 46,6%
21,4%

ng

32,0%.
%
là 11,49%
c nông thôn là 4,63%

2013

%,
1,18

1

c nông thôn là 3,01% [11].


14

Ph n 3
NG, N

3.1.

U

ng và ph m vi nghiên c u

3.1.1.

ng nghiên c u
-

.

3.1.2. Ph m vi nghiên c u
-

.

-

- Tp. Cao
2014.
3.2.

m và th i gian nghiên c u
-

:

-

:

.
.

3.3. N i dung Nghiên c u
-

.

-

.

.
.


15

3.4

u

3.4

anh nông thôn (RRA) có s tham gia c a
i dân

3.4

p s li u
-

-

.
lý, phân tích s li u
xã.
- Ph

nh s
-

-

m

u tra


16

+ Vùng 1:

.

(

t nông

.

+ Vùng 2: Khu phía

.
+ Vùng 3: Khu phí

Xóm 1,2,3,4,5,5a

Nam Phong) là khu khá xa trung tâm,

Bán
ng chính (Keo, lúa ....)

p.
3.5. H th ng các ch tiêu nghiên c u
-

.

+ Phân theo ngành:

.


17

.
-

.
.

.
.
.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×