Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

i

N
-------

-------

Lai Châu

: Chính Quy
Chuyên Nghành

:
: K43 - KN

Khoa

: KT &PTNT
: 2011 - 2015ii

Em xi

Sinh viên


iii

.............................. 32
................................... 33
....................... 36
.................. 37
..................... 42
................................ 43
............................. 44
.................................................. 45
...................................... 47


iv

BHYT
CSXH

:C

GDP
KHKT

NHCSXH

PTDTBT
PTSX
THCS
USD
WB

n trúv

.

...................................................................................................1

1.1.

.....................................................................................1

1.2.

.........................................................................................2

1.2.1.

..............................................................................................2
.............................................................................................3
..............................................................3

1.3.2.

...............................................................................3

1.4

.............................................................................................3
.

......................................................................4
......................................................................................................4
.................................................4

2.1.2

.................................................................8
..................................................................................................9
.......................................................................9

........................................................................................................... 11
..................................................................... 13
.

...... 26
................................................................... 26
.................................................................................. 26
..................................................................................... 26
...................................................................................... 26

3

................................................................................ 26
........................................................................... 26
............................................................................. 26
........................................................ 27
.................................................................. 28


vi

........................................................................................... 28
................................................................................... 31
........................................................................................... 31
4.2.2

.......................................................................... 39
...................................... 41
............................................................. 41
................................................................ 42
.................... 43
......................................................... 44
..................................................... 45
.......................................................................................... 45
............................ 46
4 ........................................ 46
............................................... 47
............................................ 47
.................................................................................. 47
................................................ 48
................................................................................. 48
..................................................................... 48
............................................ 49
..................................................................................... 49
............................................................ 49
. .............................................................................. 50

4.

........................................ 52
.

............................................................. 55
.......................................................................................................... 55
........................................................................................................ 56


1

1.1

-


2

.[5]

-

1.2
1.2.1 M

Lai Châu ".


3

1.2.2
-

nghèo b
-

-

-

1.4
-

-


4

2
-

-

-

vùng.[7]
2.1.1.2 Cá
-


5

-

-

-

-

sau:
- 1995)
-


6

-

- 1997)
--

-

-

-

-TTg)
-


7

-

- TTg ngày
c

nghèo áp

- 2015

-

.

-

[7]


8

2.1.2

-

hính xác


9

thêm vào

.[9]

nghè

.[9]


10

phát

[9]


11

th

-

-

-


12

-

- xã
- xã

-

-


13

-

pháp lý).

-


14

-

-

các h

-

qua
-

tâm. Nhi


15

hành và tr

-TB&XH) nguyên

-

-

: khí h


16

-

-

-

-

-

-

-


17

phân tán

p trung.Các chính sách theo vùng
-


18

- Lào -

-pu-

ây Nguyên, Thanh Hóa-

TB&XH)[3].

m


19

nghèo theo

2011-

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×