Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại Thị Trấn Tân Yên huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
----------

----------

TR N TH QUYÊN

tài:

KHÓA LU N T

H

o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành


: Khuy n nông

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011

2015


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
----------

----------

TR N TH QUYÊN

tài:

KHÓA LU N T

H

IH C

o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khuy n nông

Khoa


: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011

Gi

ng d n

2015


i

L IC

V

i th c ti n, nhà

ng g n li n v i xã h

ct p

m

n c n thi t và h t s c quan tr ng c a
u v i th c t , nh m c ng c và v n d ng nh ng

ki n th

c

b

ng tr thành nh ng cán b khoa h

c ki n th c lý lu n và ki n th c th c ti

c s

c trang

ng nhu c u công vi c

ng ý c a ban giám hi

i H c Nông Lâm Thái

Nguyên, Ban ch nhi m khoa Kinh t và Phát tri n nông thôn, cùng gi ng viên
ng d n th

n hành th c hi n

tài:

u

vai trò c a gi i trong phát tri n kinh t h t i Th Tr n Tân Yên, huy n Hàm Yên,
t

.
Em xin chân thành bày t lòng bi
i tr c ti

th i th

ng d

om

c t i PGS.TS

em trong su t quá trình th c hi

u ki

i th c hi

Em xin chân thành c

ng

tài này.

nhi m Khoa Kinh T và Phát Tri n Nông

i H c Nông Lâm Thái Nguyên.
các anh ch trong
UBND Th Tr n Tân Yên
quá trình th c t
V
nghi p, m
r t mong nh
bài khóa lu n c

và t

u ki n thu n l i cho em trong su t

u tra, nghiên c u thu th p s li u t
c còn h n ch , l

u tiên xây d ng m t khóa lu n t t

g ng h t s c song v n không tránh kh i nh ng thi u sót. Em
c nh ng ý ki

a th y cô giáo và các b

c hoàn thi

Sinh viên

Tr n Thi Quyên


ii

DANH M C CÁC T , C M T

STT

VI T T T

Ch vi t t t

1

ng

2

CNH

Công nghi p hóa

3

CT

Ch th

4

ih c

5

tính

6

Hi

7
8

- TB&XH
KTSX

9

i hóa
ng-

K thu t s n xu t
K ho

10

NQ

Ngh quy t

11

PTKT

Phát tri n kinh t

12

Quy

nh

13

TC

Trung c p

14

TB

Trung bình

15

TT

Th tr n

16

TT

17

TTg

18

UBND

Th

ng

y ban nhân dân

i


iii

DANH M C CÁC B NG

B ng 4.1 Di

t, s n l

ng m t s lo i cây

tr ng chính c
B ng 4.2 S

..................................................................... 30
ng gia súc, gia c m c

n 2012

2014............. 31

B ng 4.3 S h

u tra phân theo gi i tính ch h và thôn ....................................... 36

B ng 4.4 S h

u tra phân theo gi

B ng 4.5 S h

u tra phân theo dân t c và thôn .................................................... 37

B ng 4.6 S h

u tra phân theo c p h c và phân lo i kinh t h ............................ 38

B ng 4.7 S h

u tra phân theo kinh t h và thôn ................................................ 39

B ng 4.8 S h

u tra phân theo ngh nghi p c a h và thôn ................................. 40

i tr l i và thôn .............................. 37

B ng 4.9 S tham gia c a gi i trong qu
h

................................................................................................................ 42

B

i gi vai trò ch

B ng 4.11 S
B

u hành s n xu t c a

o trong phát tri n kinh t h
ng trong ho

ng s n xu t nông nghi p.................. 45

i gi vai trò chính trong các công vi

....................................... 48

B

ng th c hi n các công vi c giáo d c

B

ng tham gia chính trong các ho

B ng 4.15 Gi i và v

i mError! Bookmark not d

ng xã h i ...................................... 49

ti p nh n các thông tin trong phát tri n kinh t h ...................... 51

B

nh trong áp d ng khoa h c k thu t m i........................ 52

B ng 4.17 S h g
B

Error! Bookmark not d

ng khoa h

i gi i quy t nh

t m i ................................ 53
ng khoa h c

k thu t m i ............................................................................................................... 54
B ng 4.19 S
B

ng c a gi i t i phát tri n kinh t h ............................................... 54
ng gi i trong phát tri n kinh t h ....................................................... 56


iv

M CL C

PH N 1. M

U..................................................................................................... 1

1.1. Tính c p thi t c

tài........................................................................................ 1

1.2. M c tiêu nghiên c u............................................................................................. 3
1.2.1. M c tiêu chung.................................................................................................. 3
1.2.2. M c tiêu c th .................................................................................................. 3
tài................................................................................................. 3
1.3.1.

c t p ................................................................................................. 3

1.3.2.

c ti n ............................................................................................... 4

1.4. Yêu c u c

tài ................................................................................................ 4

PH N 2. T NG QUAN TÀI LI U ............................................................................ 5
2.1.

khoa h c..................................................................................................... 5

2.1.1. Gi i tính và gi i ................................................................................................ 5
2.1.2. Phát tri n kinh t h
2.2.

........................................................................... 10

th c ti n ................................................................................................... 14

2.2.1. Th c tr ng và vai trò c a gi i
2.2.2. Ch
c a Bình

m t s qu c gia ............................................. 14
c v i s phát tri n

ng gi i

Vi

n hi n nay........................................... 16

2.2.3. Th c tr ng và vai trò c a gi i trong kinh t h
2.2.4. Gi i trong ti p c n m t s v
PH N 3.

NG, N

Vi t Nam ................ 17
................................... 20
U ............ 22

ng và ph m vi nghiên c u....................................................................... 22
ng nghiên c u ...................................................................................... 22
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ......................................................................................... 22
3.2. N i dung nghiên c u .......................................................................................... 22
u .................................................................................... 23
m nghiên c u ................................................................. 23
thu th p s li u............................................................................ 24
li u............................................................................ 25


v

PH N 4. K T QU NGHIÊN C U ........................................................................ 26
u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a TT Tân Yên,
huy n Hàm Yên, t nh Tuyên Quang .......................................................................... 26
u ki n t nhiên ............................................................................................ 26
4.1

u ki n kinh t - xã h i ................................................................................. 29

4.1

................................................ Error! Bookmark not defined.

4.2. Th c tr ng c a các h

a bàn TT Tân Yên............................................ 36

4.2.1 Th c tr ng chung c a các h

a bàn nghiên c u.................................. 36

4.2.2 Th c tr ng vai trò c a gi

a bàn TT Tân Yên trong PTKTXH ............... 41

4.3. M t s y u t

n vai trò c gi i trong PTKT h

............... 56

4.3.1 Y u t ch quan .................................................................................................. 57
4.3.2 Y u t khách quan............................................................................................... 57
xu t các gi i pháp ch y u nh m phát huy vai trò c a m i gi i trong phát tri n kinh
t h

a bàn TT Tân Yên, huy n Hàm Yên, t nh Tuyên Quang. ........... 58

4.4.1 Nâng cao nh n th c c a xã h i v v

gi i .................................................. 59

gi i ...................................................................................... 59
ng s tham gia c a gi i trong ho

ng c

ng ........................... 60

PH N 5. K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................... 61
5.1. K t lu n.............................................................................................................. 61
5.2.

............................................................................................................ 62

TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................... 64


1

PH N 1
M

1.1. Tính c p thi t c

U

tài

ng gi

c coi là m t trong nh ng thành t u n i b t c a Vi t
i m i v a qua. Theo Báo cáo c a Liên H p Qu

2005, Vi t Nam ch s phát tri n gi i (

ng

144 qu c gia trên th gi i [13]

v trí th 87 trong t ng s
p qu

t Nam

m sáng v 3 m c tiêu: Xoá mù ch
V

gi i

ng gi i.

Vi

c bi t chú tr ng,

c th hi n rõ nh t trong Lu
C ng Hòa xã H i Ch

ng gi i do Qu c h

c

t Nam khóa XI, kì h p th 10 thông qua
u l c thi hành k t ngày 01 tháng 07

n

ng l c v a là m c tiêu phát tri n c a Qu c
ng chính ph
TT phê duy t chi

2010

c Qu c gia v

ng gi

gi a nam gi i và n gi

n kh

c mà kho ng cách

c kinh t , chính tr

ng bình

ng gi

ng là ph n và tr em

c v th c a mình trong xã h i và có ti ng nói trong

c hi n vai trò to l n c

i s ng kinh t - xã h i.

Theo s li u th ng kê v gi i c a Vi t Nam nh
t l n tham ho

ng kinh t

u th k 21 (2005),

t m c cao nh t khu v c, g n cân

b ng v i nam gi i (83% so v i 85%), chi m trên 48% l

Ph n

n

2020.
Nh vào s quan tâm m nh m c

h

nh s

c bi t

mi n núi phía B
tham gia

ng xã

tt

t t c các lo i hình ngh nghi p và khu v c kinh t .


2

a k k t qu vi c th c hi n Chi
2005 có trên 46% trong t ng s

c qu

c gi i quy t vi c làm là ph n .

n chi

ng trong s n xu t nông-lâm-

ng trong s n xu t công nghi p và xây d
ngành d t may; 25% ph n

ng trong

doanh nghi p.

Tuy nhiên trên th c t cho th y s
cs

mb

a nam gi i và n gi i

c công b ng, b i vì n gi i v n là phái y u, h v n

ph i ch u thi

i vi c làm, thu nh

th n a nh ng ph n và tr em gái nghèo s ng
vùng dân t c thi u s , nh

i tàn t

nh ng vùng sâu, vùng xa,
i ti

dành l i quy n l i cho b n thân là r t th p. S
h nh vì v
is

p;

ng gi i
a h cho xã h i không

c ta ph i có nh ng chính sách b sung, t o m
ng gi i cho nh

Vi t Nam ch phát tri n b n v ng, có hi u qu khi có s

u ki n

n nông nghi p
ng gi i.

xã Yên
Phú và sông Lô, phía Nam giáp xã Thành Long
và phía Tây giáp

ông giáp xã Thái


3

1.
1.

1.
-

TT Tân Yên.

các g

1.3
1.3


4

L

1.3

1.4


5

PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U

2.

khoa h c

2.1.1 Gi i tính và gi i
2.1.1.1 Khái ni m gi i tính và gi i
* Gi i tính
Gi i tính là m t thu t ng
sinh h

c các nhà khoa h c xã h i và các nhà
khác

ch m t ph m trù sinh h

nhau v m t sinh h c, t o nên hai gi i gi i tính: nam gi i và n gi i.
Theo t ch

ng qu c t : gi i tính ch s khác bi t v sinh h c

gi a nam gi i và n gi i mang tính toàn c
Qu c h

i [11].

c C ng Hòa Xã H i Ch

t Nam ch ra r ng:

gi i tính là m t thu t ng ch s khác bi t gi a nam gi i và n gi i xét v m t
sinh h c, s khác bi t

n v hình dáng bên ngoài c

nhau v ch

c t o nên vai trò c a gi

, s khác
n mang

thai, sinh con và cho con bú b ng s a m . V m t sinh h c nam và n không
gi ng nhau trên nhi u
nói và ch

y u nh t là hình dáng, gi ng
n [14].

Gi i tính là b

ng nh t b

t nhiên, di truy n. Ch

nh và ho

ng theo các

n c a nam gi i hay n gi i là

không th thay th , chuy n d ch cho nhau [5].
Nam gi i hay n gi i trên kh p th gi
s n gi

u có ch

u tham gia và mang các y u t

s

cg
t bi n c v th

ng nh t. S khác bi t v gi i tính h u
].


6

* Gi i
Có r t nhi u khái ni m khác nhau v gi

mc am t

s tác gi :
Gi

c h t không ph i là ph n . Gi i liên h

và n do xã h i hay do m t n
gi

p nên. Gi i có th khác nhau

in

th

n vai trò c a nam

in

i theo th i gian ( Feldstein H.S và Jiggins J, 1994) [2].
Gi

n nam hay n mà ch m i quan h gi a h . Gi i

không ph i là s

nh sinh h

t qu c a nh

m v gi i

tính c a nam hay n , mà gi i là do xã h i xác l p nên. Nó là m t nguyên t c
t ch c xã h i có th ki m soát ti n trình s n xu t, tái s n xu t, tiêu th và phân ph i
(FAO, 1997) [2].
Gi i là m t thu t ng xã h i h c b t ngu n t môn nhân h
vai trò, trách nhi m và quy n l i mà xã h
c

n vi

n

nh cho nam và n . Gi

ng, các ki u phân chia ngu n l c và l i ích gi a

nam và n trong m t b i c nh c th ( Gendeen, Tr n Th Qu , 1999) [2].
Gi i ch m i quan h xã h i v
và n trong b i c nh xã h i c th
và các y u t xã h

a v xã h i c a nam
n gi

u ki n

nh v trí và hành vi xã h i c a m i gi i trong m t

hoàn c nh c th ( Tr n Th Vân Anh, Lê Ng c Hùng, 1996) [2].
Thu t ng gi

c dùng trong nghiên c u v ph n mang m t ý
miêu t

m t ph m trù khoa h c xã h
giá tr c a gi i tính do các c
Y ut

Gi

m c a gi i tính sinh h c. Gi i là
cs d

nói vng xã h i gán cho.

n ph m c a xã h i, có tính xã h

phân bi t

s khác nhau trong quan h nam n , do v y nó luôn bi

i ph thu c vào

u ki n kinh t , chính tr , xã h i c th .


7

Gi i ph n ánh s khác bi t gi a nam và n v khía c nh xã h i. Nh ng
s khác bi t này là do quá trình h c t

ng và có th

i theo th i gian, t
này sang n

i

n

t b i c nh c th c a m t xã h i, do các

y u t xã h i, l ch s , tôn giáo, kinh t quy
y, gi

nh.

nh trong m i quan h gi a nam và n v

quy n l c, v trí xã h

ng.

Gi i và gi i tính là hai y u t có m i quan h m t thi t v i nhau. Gi i
tính là ti

sinh h c c a gi i, là d u hi

phân bi t

nam, n . Hi u rõ vai trò c a gi i và gi i tính trong m i quan h qua l
c n thi

t ch c và tri n khai s

2.1.1.

u

ng h p lý.

m, ngu n g c và s khác bi t v gi i
m gi i
- Không t nhiên mà có
-H
-

ct

i

ng

- Có th

c

* Ngu n g c gi i
-

a tr

chúng là trai hay gái. Nh ng s khác bi

i x tùy theo
là: v

u tóc, tình c m c a ông bà, b m , anh ch

a tr

n áo,
cd yd

u

ch nh hành vi theo gi i tính c a mình.
-

ng, các th

v gi i cho h c sinh. H

ng theo s khác bi t
ng theo các

n

t , các ngành c n có th l c t t. H c sinh n
m, các ngành c n y u t t m .
* S khác bi t v gi i
- Ph n

c xem là phái y u, vì h s ng thiên vì tình c m, h là

thành ph n r t quan tr ng trong vi c xây d ng t

gi i luôn


8

g n bó v

i nên h có nh ng m i quan tâm có

ph n khác so v i nam gi i.
- Nam gi

c coi là phái m nh, là tr c

ng r n trong

n tình c m, m nh b

c. Nam gi i

t p trung nhi u vào công vi
gia các công vi c xã h

ng s n xu t, tham
ng b

ng cách khác bi t gi a ph n và nam gi i trong xã h i.
a nam gi i và n gi i có xu
ti p c n cái m i, h có nh
, t

m không gi

u ki

tham gia vào các

nh n th c, n m b t các thông tin xã h i.

Trong n n kinh t h i nh p qu c t , t

u ki

c h c t p, ti p

c n vi c làm, t v
ng c

i khác nhau. T các tác

nh ki n xã h i, các h

ng, phong t c t

iv i

m i gi
2.1.1.3 Nhu c u gi i, l i ích gi

ng gi i

* Nhu c u gi i (còn g i là nhu c u gi i th c t ): Là nh ng nhu c u gi i
c a ph n và nam gi i c

th c hi n t

c xã

h i công nh n [2].
Nhu c
th

c n y sinh t

i s ng hàng ngày, là nh ng th nhìn

c, thi t th c, c th

n trách nhi m và nhi m v g n

v i các vai trò gi i truy n th ng. Ví d : ph n có nhi u nhu c u gi i g n v i
ng c

c, th c ph m, thu

* L i ích gi i (còn g i là nhu c u chi
n y sinh t v th th

n s ki m soát và có th bao

n pháp lý, b o l

công b ng ho c s ki m soát thân th
is

ng

a m i gi i trong xã h i. Các nhu c u này liên
n quy n l

hàm c nh ng v

c): là nh ng nhu c

i n công
ng nhu c u chi

i vai trò và v th c a gi i [2].

cs


9

Nhu c u gi i chi
thòi c a h

c c a ph n xu t phát t v trí l thu c, thi t
và ngoài xã h i. Nhu c u chi

n vi c c i thi

av c

ng gi

c là dài lâu và

i ph n so v i nam gi i [2].

ng gi

n và nam gi i có

av

phát tri n ti

ng th

c

ng và công b ng nh ng l i ích c a s phát tri n [2].
ng gi

n và nam gi i có s công b ng v

quy n l i, trách nhi

ng v ti p c

ng gi

i và ra quy

nh [2].

am gi i và n gi i ph

mà là s gi ng và khác nhau gi a ph n và nam gi i ph

c công nh n và

ng [2].
2.1.1.4 Vai trò c a gi i
Vai trò gi i: là t p h p các hành vi ng x mà xã h
và n

n nh

m gi

i

nam

c mà xã h i coi là

thu c v nam gi i ho c thu c v ph n (tr em trai ho c tr em gái) trong
m t xã h i ho c m t n

th

b i các y u t kinh t

i.

Ph n và nam gi

c quy

ng có 3 vai trò gi

vai trò tái s n xu t, vai trò c

n xu t,

ng.

- Vai trò s n xu t: là các ho

ng mà c ph n và nam gi

th tham gia nh m t o ra c a c i v t ch t và tinh th
t nuôi s
nhiên do nh

ng ho

nh ki n trong xã h i nên m

c tr công. Tuy

tham gia c a h không
c nhìn nh

[2].

- Vai trò tái s n xu t bao g m trách nhi
công vi c n i tr

u có

t o ra thu nh p ho c

ng t o ra thu nh

công vi c h
Xã h i coi tr

nh

duy trì và tái s n xu t s

, nuôi con và các
ng. Vai trò


10

này không ch bao g m tái s n xu t sinh h c, mà con bao g m c
lo và duy trì l

ng la

ng hi n t

u h t ph n và tr

m chính trong các công vi c tái s n xu t [2].
- Vai trò c

ng: bao g m m t t h p các s ki n xã h i và d ch v ,

các công vi c nh
ngu

m b o và duy trì các ngu n l

c, v

s d ng chung

ng làng ngõ xóm, tham gia l h i c

vi c c

ng trong vi c phát tri

c ac

ng. Công vi

n

i s tham gia tình nguy n, tiêu t n

th i gian và không nhìn th

c tr công và có th nhìn

th

n n trong th m h a, thiên tai,
nh

t nhà, h tr qu

ib

n n
C nam và n gi
trò trên. Tuy nhiên,

u có nh

nhi

nh

nh thông qua các vai

c th hi n vai trò gi a hai gi i còn có s

khác bi t rõ r t. H u h t ph n ph

m nhi m vai trò tái s n xu

i tham gia khá nhi u vào vai trò s n xu t. Gánh n
h

i tham gia vào các ho

nhi

m nh n các ho

ng c

ng c

ng th i
nh khi n

ng. Do v y nam gi i có

ng và ít khi tham gia vào vai trò

tái s n xu t.
2.

nh ki n gi i
nh ki n gi

am

n và nam gi i có kh
nh ki n gi

i v nh ng gì mà ng

i ho

i ph

ng h có th làm [2].
ti n b xong v n còn t n t i khi n

cho nam gi i và n gi i ch u nhi u áp l c trong vi c th c hi n vai trò, trách
nhi m và quy n l i c a mình trong cu c s ng.
2.1.2 Phát tri n kinh t h
2.1.2.1 Khái ni m v phát tri n và phát tri n kinh t


11

* Phát tri

i toàn di n n n kinh t , bao g m s

quy mô s
nâng cao ch

ng, c i thi n v

u, hoàn thi n th ch nh m

ng cu c s ng [3].

* Phát tri n kinh t : là quá trình l n lên v m i m t c a n n kinh t
trong m t th i kì nh

mc s

ng và s ti n b v

quy mô s n

u kinh t xã h i [3].

2.1.2.2 Khái ni

mh g

h nông dân

*H
Có r t nhi u các khái ni m khác nhau c a các nhà khoa h c v
- H là t t c nh

i cùng s ng trong m t mái nhà, g m nh ng

i cùng chung huy t t c và nh
- H là nh ng ng

h

i làm công (T

i cùng s

n) [15].

im

chung m t ngân qu (Liên H p Qu c) [15].
- H là m
xu

n c a xã h

n tiêu dùng và các ho

n s n xu t, tái s n

ng xã h i khác (Th o lu n qu c t l n th 4

v Qu n lý nông tr i t i Hà Lan, 1980) [15].
- H là m t nhóm cùng chung huy t t c, hay không cùng chung huy t
t c,

chung m

t ngân qu
[15].

- H là t p h p nh

i cùng chung huy t t c, có quan h m t

thi t v i nhau trong quá trình sáng t o ra v t ph
h và c

b o t n chính b n thân

ng (Raul I) [15].

-H
phát tri
T các qua

t nhiên t o ngu
i h c t ng h p Susex

ng (Haris
London

Vi n nghiên c u

Anh) [15].

m trên, h có th

H là m t t p h p ch y u và ph bi n c a nh ng thành viên có chung
huy t th

thành viên c a h không cùng huy t th ng


12

i tình nguy

cs

h công nh n cùng chung ho

ng ý c a các thành viên trong

ng kinh t

H nh t thi t là m

kinh t , có ngu

ng chung, có v

ng và phân công lao

ho ch s n xu t kinh doanh chung, là

v a s n xu t, v a tiêu dùng, có ngân qu chung
ích theo th a thu n có tính ch
kinh t

c phân ph i l i

không ph i là m t thành ph n

ng nh t, mà h có th thu c thành ph n kinh t cá th

p

th
* H nông dân
Theo Ellis

1988 cho r

H nông dân là các nông h , thu ho ch

n s ng t ru

t, s d ng ch y

s n xu t nông tr i, n m trong m t h th ng kinh t r

n

ng vi c tham gia m t ph n trong th
m

hoàn ch

ng v i

[15].

Theo nhà khoa h

là t bào kinh t ,

xã h i, là hình th c kinh t

trong nông nghi

Tu n (1997) cho r
y u ho

ng nông nghi

các ho

ng phi nông nghi p

[16].

H nông dân là nh ng h ch
ng bao g m c ngh r ng, ngh cá và
5].

T các khái ni m trên ta th
-

ng ho

kinh t

c nh
,v

mc ah
s n xu t v

tiêu dùng.

*Kinh t h nông dân
Kinh t h gia nông dân là hình th c t ch c kinh t
xu t xã h
c coi là c

nl

nv

c an ns n
u s n xu t

ti n hành s n xu t.

H nông dân và kinh t h

ng nghiên c u ch y u

c a khoa h c nông nghi p và phát tri n nông thôn, vì t t c các ho

ng


13

nông nghi p và phi nông nghi p
ho

nông thôn ch y

c th c hi n qua các

ng c a h nông dân.
Theo Ellis

1988 cho r

n s ng t ru

H nông dân là các nông h , thu ho ch
t, s d ng ch y

s n xu t nông tr i, n m trong m t h th ng kinh t r

n

ng vi c tham gia m t ph n trong th
m

ng ho

ng v i

hoàn ch nh kh
Kinh t h

c phân bi t v i các hình th c kinh t khác

trong n n kinh t th

ng b

-

m sau:

u c a h nông dân là nghiên c u nh

xu

is n

u s n xu t ch y
-

ng s n xu t ch y u là do các thành viên trong h t

m nh n. S

ng c a các thành viên trong h

c xem là lao

i hình thái hàng hóa, h không có khái ni m ti n công, ti
- Ti n v n: ch y u do h t t o ra t s
M

ng c a h .

n xu t ch y u trong h

dùng tr c ti p c a h

ng nhu c u tiêu

a m i mang bán ra th

ng.

2.1.2.3 Gi
t hình th c t ch
huy t th ng, hôn

n, g n k t v i nhau b i quan h

ng và giáo d

gi i và gi

nt i

n v th ch t và xã h i.

H
l c và ra quy

t t bào kinh t xã h

qu n lý ngu n

nh là ch h hay ch

n

i

l n tu i và là nam gi i.
n trong hình thành các m i quan h gi i và
ch h
nuôi d

a ra h u h t các quy

n trong ph m vi c a h


14

S phân công lao
vào vi c ra quy

ng rõ ràng d a vào gi

nh và ti n hành các ho

ng s n xu t

y u
bên ngoài trong

i ph n ch u trách nhi m sinh con và làm vi c nhà.
Ta th y h u h t nam gi i có kh
s n xu t c th
m
2.

vào m t vai trò
n có th th c hi n t t c các vai trò

ng th i [5].
th c ti n

2.2.1. Th c tr ng và vai trò c a gi i

m t s qu c gia

Na

trên
ành


15

ên


16

2.2.2. Ch
ng gi i

cv i s
Vi

phát tri n c a Bình

n hi n nay

ng C ng s n Vi t Nam t khi m

ra m t

trong 10 nhi m v c t y u c a cách m ng Vi
quy

t ch H Chí Minh m t t

gi i phóng ph n , b o v các quy
phóng ph n thì s không gi i phóng m t n
m m i hành vi phân bi

Nam n

bình

tinh th n chi

u

n c a ph n . N u không gi i
u 63 Hi n pháp 1992 quy
i x v i ph n , xâm ph m


17

nhân ph m ph n
thân th

u 71 nêu

c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e, danh d và nhân

ph m c
c

n b t kh xâm ph m v

y có th

n pháp lu t và chính sách

c Vi t Nam trên m

rõ nguyên t

và th hi n

ng nam, n không có b t c s phân bi t nào. Vì v y,

Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia trên th gi
tr ng nh

t nh ng thành tích quan

nh trong s nghi p gi i phóng ph n

ng gi i.2020 [12].

2.2.3. Th c tr ng và vai trò c a gi i trong kinh t h
Có th kh
Th c ch
r ng,

Vi t Nam

Tr ng nam khinh n

nh r ng cái th

ng hoàn toàn gi a nam và n
ng c

o Kh

n sâu vào quan ni

i Vi t Nam nên khó có th thay th

c. V y th c tr ng c a v

i.
n cho
a
này


18

trong nh

Nh t là s

i sang n n kinh t th
nhu vi c x lí v

t ra nh ng thách th c v

này s

Nam trong th k
b c a ph n

ng c a quá trình chuy n

n chi
có th

ng gi i

gì v gi

c phát tri n ph n Vi t

xu t chính sách nh

ng s ti n

Vi t Nam c

nm ts v

* Th c tr ng ph n Vi t Nam: Là m

c có n n công nghi

phát tri n, Vi t Nam hi n có kho ng 80% s
s ng

:

tu

ng

n chi

i

y u th và thi t thòi nh t trong xã h
th c, ph n nông thôn b h n ch b

nh n th c. Nh

l i là l c

ng chính tham gia vào h u h t các khâu trong s n xu t nông nghi
C y lúa, nh m

o,... [12].

Hi

ic al

ng n nông thôn nh ng

t s nguyên nhân chính sau:
- Do s

nhiên s

tu

c ta có kho ng 80 - 90 v

ng, hi n nay

c vào tu

ng, trong

ng n chi m 55%.
- Do quá trình chuy

qu n lý kinh t , s p x p l

ch c c a các ngành doanh nghi

ng n

ut
p

b gi m biên ch , không có vi c làm ph i quay v nông thôn làm vi c.
- Do s tan rã c a th

u nh

cho các ngh ti u th công nghi p

n

nông thôn Vi t Nam m t ngu n tiêu th hàng

ph n làm ngh này l i chuy n v làm ngh nông nghi p.
th
tác xã th công nghi

ng, có s c c nh tranh y u nên nhi u h p
ng phá

s n. K t qu là công nhân ch y u là n công nhân thu c các h p tác xã th
công này ph i tr v ngh nông.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×