Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác khuyến nông tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

:

: Chính quy
Chuyên ngành
: K43 - KN
Khoa

: KT & PTNT
: 2011

2015


i

khoa KT&

mình.

, cô giáoThái nguyên,
Sinh viên


ii

PH N 1:

TV

......................................................................................... 1
................................................................... 1
.......................................................................... 3
............................................................................................. 3

:

........................................................................ 4
...................................................................................... 4
.................................................................. 4

2.1.2.

............................................................... 5
................................................................ 6

2.1.4. Các nh

........................................................ 8
................................................................................ 12
..................................... 12
am ............................................................. 19
........ 29
....................................................................... 29
.................................................................................. 29

3.1.

..................................................................................... 29


...................................................................................... 29
...................................................................................... 29
................................................................................ 29
................................................................... 29
............................................................................ 30
.................................................................................... 30


iii

....................................... 31
-

...................................... 31
.............................................. 43
............................................................... 43
................................... 44
................................ 56

............................................................................................ 56
................... 57
... 58

.................................................................................... 60

......... 62
.......................................................................................... 62
.................................................................................... 63
....................................................................................... 63
:

................................................................ 67
.......................................................................................................... 67
........................................................................................................ 68


iv

........................... 32
2012

2014.............. 35

-2014......................... 39
-2014 ...................... 41
-2014......................... 41
........................... 44

- 2014)................................................................. 46

-2014...................................................................... 47

(2012-2014)........................................................................................................... 49
4.10:

............................. 50
................................................................... 50

-2014................................................................... 51

xã Phúc

-2014 ............................................................................. 52

-2014 ............................................................................. 54

-2014 .................................................. 55

..................................................................................... 57
........................................................................................................... 58


v

....................................................... 5
.................................. 7
...................................... 7
............................................................................... 31
................................. 43


vi

TBKT
KHKT
CBKN
CLBKN
UBND
KN
KNVCS
KN-KN

NN-NT

ng -

Nông thôn


1

1.1.
[3]
. Tron
then
ng
[5],
toàn ngành

toàn
oàn ngành

.
lúa
cà phê,
,

,

, cao su,

.
,
.

,
.

, va

,
.

2


2

PTNT
13/CP. Ngày 26/4/2005,
56/2005/

-

08/01/2010,

,

.

, ngày

02/2010/

-

,

quan nghiên

. Song, h

n nông làm
-

ng.

T

Tân Yên,

phát
.


3

1.2.
1.2.1.
công tác
nguyên
công tác
khuy

,
-

.

1.2.2.
-

-

.

-2014.
- Phân tích

trong công

công tác
1.3
1.3
-

1.3
Tìm
4

2.1.1
-CP[2]

TBKT

-

h
-

.
Xây d

T

-


5

-

m
-

-

-

-

2.1.2.

C

Nông dân
nông


6

- Khi t
-

-

K
nhóm

,
.
-CP

n nông

ban hành ngày 08/01/2010
-

â

-

a nông dân

-

-

hác nhau.
2.1.3
.


7

ông

Nhà nghiên
nông dân

Nông

Hình 2.2

hôn, trong
.
nông

Chính
sách

Nghiên

Giao
thông

Giáo

Phát
nông
thôn

Tài
chính

Tín

[1]
Hình 2.3


8

,

.
2.1.4

n
chuyên môn

kém. Chính vì

,

,


9

.

c

Kinh phí

dân.
-CP, n

-

2. Ki

-

-


10

-

- Tà
-

Theo

-CP, c
:

-

-

-

-

-


11

:

:
1. Chính sá
-

-

-

-

-M

-

:


12

:

hành.

.
:


13

Châu Á

,
:
Indonesia:

ch, bán chuyên trách,

Myanmar:ASEAN GAP.
p vào ngày 20

Thái Lan:

và c

. Cán


14

khô.

ng: m

,m
luân can

4

C

L


15

Nam

, do
cách làm

Philippin:
khai các

video và
cát-

nông
M

tham gia
-

,

bí.

-cây là 45cm .
Xen canh

.

ký sinh.


16

-

-bí là mô hình s

:

-

-

Tháng 11-

, Công ty


17

.V

-

.

au

rau

. Xà l

-

Liê

B

t

,

.000


18

2.2.1.2.

.
- N
,

vai
-

-

-

Thái Lan.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×