Tải bản đầy đủ

Đánh giá tác động của công tác khuyến nông tới hoạt động sinh kế người dân tại xã Chế Là huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

N
tài:
NG C A CÔNG TÁC KHUY N NÔNG T I
HO

NG SINH K

I DÂN T I XÃ CH LÀ,

HUY N XÍN M N, T NH H.À GIANG

KHÓA LU N T T NGHI P

H

o


IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khuy n nông

Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011 - 2015

Gi

ng d n

: ThS. Nguy n Th Giang

Thái Nguyên - 2015


i

L

n:
nông t i ho

ng sinh k

ng c a công tác khuy n
i dân t i xã Ch Là, huy n Xín M n, t nh

Hà Giang là công trình nghiên c u c
th


tài hoàn toàn trung

c công b trong b t kì công trình nào khác. Các thông

tin s d
c ch

c ch rõ ngu n g c, các tài li u tham kh
m is

trong quá trình th c hi

cc

Sinh viên

n


ii

L IC

hoàn thành khóa lu
giám hi

c tiên tôi xin trân tr ng c

ng, Ban ch nhi m Khoa Kinh t và PTNT, c

Th

t cho tôi nh ng ki n th c quý báu trong su t quá

trình h c t p và rèn luy n t
Tôi xin trân tr ng c

i h c Nông Lâm Thái Nguyên.
h

ng d n t n tình c a Ths.Nguy n Th

tôi trong su t th i gian th c t p

tôi hoàn thành khóa lu n

t t nghi p này.
y ban nhân dân xã Ch Là
cùng toàn th các h

u ki n thu n l i cho tôi hoàn

thành công vi c trong th i gian th c t p t
Cu i cùng tôi bày t s bi
tôi trong su t quá trình h c t p.
Trong quá trình nghiên c u vì lí do ch quan và khách quan nên
khóa lu n c a tôi không tránh kh i nh ng thi u sót. Tôi r t mong nh
s

n c a các Th y, cô giáo và b n bè sinh viên.

Sinh viên

n

c


iii

DANH M C CÁC B NG
B ng 4.1:

T ng h p khí h u xã Ch

...................................... 37

B ng 4.2:

Tình hình s d

B ng 4.3:

M t s cây tr ng chính t i xã Ch Là ......................................... 39

B ng 4.4:

S

B ng 4.5:

Tình hình dân s

B ng 4.6:

Các l p t p hu

B ng 4.7:

Mô hình trình di

B ng 4.8:

Gi

B ng 4.9:

Các lo i máy móc ph c v cho s n xu t nông nghi p................ 50

t c a xã Ch

........................ 38

ng m t s v t nuôi ph bi n c a xã t
ng c a xã Ch

c th c hi n

4............. 43
- 2014................... 46

c hi n t i xã........................................ 48
c chuy n giao

B ng 4.10: S tham gia c

- 2014 . 40

xã ................................... 49

i dân vào các ho

ng khuy n nông

xã Ch Là (n=60) ............................................ 51

B ng 4.11: M t s thông tin chung v các h

u tra ................................. 52

B ng 4.12: M t s cây tr ng chính c a các h

...................... 54

B ng 4.13: Thu nh p và chi phí tr ng tr t trung bình c a các h

u tra

..................................................................................... 57
B ng 4.14: S

ng m t s v t nuôi ph bi n c a các h

B ng 4.15: Thu nh

.......... 58
u tra

..................................................................................... 60


iv

DANH M C CÁC HÌNH
Hình 4.1: Bi

so sánh di n tích lúa và ngô gi các thôn.......................... 55

Hình 4.2: Bi

so sánh s

Hình 4.3: Bi

so sánh t l gia c m gi a các thôn................................... 59
các ho

Hình 4.5. Bi

ng lúa và ngô gi a các thôn ...................... 56

ng gi

i dân v i CBKN ............................ 62

s ti p c n các lo i d ch v khuy n nông c

i dân.. 64


v

DANH M C CÁC T

VI T T T

NDCP

Ngh

TTKNKLQG

Trung tâm khuy n nông khuy n lâm qu c gia

HTX

H p tác xã

PTNT

Phát tri n nông thôn

KNCS

Khuy

KNVCS

Khuy

UBND

nh chính ph

y ban nhân dân

CTVKN

C ng tác viên khuy n nông

CLBKN

Câu l c b khuy n nông

KHKT

Khoa h

KN-KL

Khuy n nông khuy n lâm

TBKT

Ti n b

t

t

u ki n t nhiên
CBKN

Cán b khuy n nông

TBKHKT

Ti n b khoa h c

BVTV

B o v th c v t

PCCCR

Phòng cháy ch a cháy r ng

BQ

Bình quân

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations
T ch

t

c và nông nghi p liên h p qu c


vi

M CL C
U.......................................................................................... 1

PH N 1: M

1.1.Tính c p thi t c

tài .............................................................................. 1

1.2. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 2
1.2.1 M c tiêu chung......................................................................................... 2
1.2.2. M c tiêu c th ........................................................................................ 2
1.3. Yêu c u c

tài ...................................................................................... 3
tài........................................................................................ 3
c t p và nghiên c u................................................................. 3
c ti n và s n xu t ......................................................... 3

PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U............................................................... 4
khoa h c........................................................................................... 4
2.1.1. Nh ng v

n v khuy n nông.................................................... 4

2.1.2. Nh ng v

n v sinh k ........................................................... 13

2.2. Tình hình nghiên c

c ngoài.............................................. 17

2.2.1. L ch s khuy n nông c a m t s
2.2.2. L ch s khuy
PH

c trên Th gi i ........................... 17
c .......................................................... 20

NG, N

C U ................................................................................................................ 33
ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 33
ng nghiên c u............................................................................ 33
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 33
3.2. N i dung nghiên c u................................................................................ 33
3.3.

u.......................................................................... 33
p s li u................................................................ 33
lý thông tin ............................................ 35

PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................... 36
u ki n t nhiên, kinh t - xã h i xã Ch Là ......................................... 36
4.1.1.

u ki n t nhiên................................................................................ 36


vii

u ki n kinh t - xã h i...................................................................... 38
4.2. Th c tr ng ho

ng khuy n nông c a xã Ch Là ................................. 45

4.2.1. T p hu

t................................................................................... 46

4.2.2. Mô hình trình di n................................................................................. 47
4.2.3. Chuy n giao các ti n b khoa h
4.2.4. S tham gia c
4.3. Các ho

i dân vào các ho

ng sinh k c

ng khuy n nông................ 51

i dân xã Ch Là hi n nay ...................... 51

n c a các h
4.3.2. Các ho

t ........................................... 49

ng sinh k c

u tra .................................................... 51
i dân xã Ch Là.................................. 53

ng c a công tác khuy n nông t i ho
c

ng sinh k

............................................................................... 61

4.4.1. Ho

ng thông tin tuyên truy n ......................................................... 63

4.4.2. D ch v khuy n nông và các ho

ng liên k t khác trong ho

ng

khuy n nông .................................................................................................... 63
4.5. Nh

ng i trong ho

gi i pháp nh

ng sinh k c

y m nh công tác khuy n nông t i ho

i dân

i dân và các
ng sinh k c a

n pháp gi i quy t c a khuy n nông ............... 65

4.5.1. Nh

ng i trong ho

ng sinh k c

i dân xã

Ch Là ............................................................................................................. 65
4.5.2. Các gi i pháp nh
k c

i dân

y m nh công tác khuy n nông t i ho

ng sinh

....................................................................... 66

PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................... 69
5.1. K t lu n .................................................................................................... 69
5.2. Ki n ngh .................................................................................................. 71
iv

c................................................................................... 71

i v i các c p chính quy n t

......................................... 71

i v i các h nông dân ....................................................................... 71
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 73


1

PH N 1
M
1.1.Tính c p thi t c

U

tài

H th ng khuy
theo Quy

c Vi t Nam chính th

c thành l p

nh 13/CP ngày 02/03/1993 c a th tu ng Chính ph . Qua g n
ng và phát tri n khuy

quan tr ng c a mình trong chi
c ta. Khuy n nông là ho

nh v th
c phát tri n nông nghi p nông thôn

ng chuy n giao ti n b k thu t v nông

nghi p, nông thôn và ph bi n kinh nghi m v s n xu t, qu n lý kinh t ,
chính sách, giá c th
kh

ng... nh

gi i quy t nh ng v

c a b n thân và c

y nông nghi p phát tri n c i thi
m

ng, thúc

i s ng và xây d ng nông thôn

n hi
c xóa b

i nông dân có

u ki n ngu n l c còn h n ch , nhà

t ch c bao c p. Ho
ng, phát tri

ng s n xu t nông nghi p

ng hàng hóa nên có nhu c u cao

v các d ch v khuy n nông. Vì th

khuy n nông

ph i hi u bi t r ng và có nhi u k

th c hi

khuy n nông m t cách có hi u qu .
Khuy

t l n trong s

nghi p nông thôn Vi t Nam hi n nay. V

nghi p phát tri n nông

0% dân s s ng

vùng nông

thôn và có thu nh p ch y u d a vào nông nghi p. Vì th vi c phát tri n m t
n n nông nghi p tiên ti

ng hi

i là h t s c c n thi t.

Hi n nay sinh k b n v

uc

i.

u ki n c n thi t cho quá trình phát tri

i s ng c a con

i v ch

ng t nhiên.

ngu
Th c t cho th y vi c l a ch n ho t

ng sinh k c

i dân ch u nh


2

ng c a nhi u y u t

u ki n t nhiên, xã h i, y u t

h t
ho

i, v t ch t,

ng c a công tác khuy n nông t i

ng sinh k c

i dân giúp ta th

công tác khuy n nông t i cu c s

c nh ng

ng c a

ng s n xu t c

i dân.

Ch Là là m t xã thu c huy n Xín M n t nh Hà Giang do là m t xã vùng
cao nên không có th m

phát tri n các ng

p, d ch v

vì v y nông nghi p chính là ngành ngh

i cu c s ng

nh

i dân.
Trong nh

pc

tuy nhiên thu nh p c

i dân và hi u qu kinh t

bên c

c n gi i quy

a, cùng v i s thay

còn có s l c h u và nhi u v
i c a các

u ki n ngo i c

i khí h
nh

i dân xã Ch Là có

nh. Chính vì v y, r t c n các cán b , nhân viên, công

tác khuy

i dân trong xã có nh

trong các ho

ng phát tri n s n xu

c c i thi n ch

ng sinh k

phát tri n v kinh t - xã h i, s bi n
ng sinh k c

i nh

nghiên c

c phát tri n,

n
ng tr t, giúp h t ng

ng cu c s ng. Xu t phát t th c t

tài:

n hành

ng c a công tác khuy n nông t i ho t
i dân t i xã Ch Là, huy n Xín M n, t nh Hà Giang .

1.2. M c tiêu nghiên c u
1.2.1 M c tiêu chung
ng c a công tác khuy n nông t i ho
i dân xã Ch Là. T

xu t m t s gi i pháp nh

ng c a công tác khuy n nông t i ho
i dân t

ng sinh k c a
y m nh ho t

ng sinh k c

n s n xu t, c i thi n ch

i dân giúp
ng cu c s ng.

1.2.2. M c tiêu c th
Tìm hi

u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a xã Ch Là.


3

c th c tr ng ho

ng khuy n nông c a xã Ch Là trong

nh
Tìm hi

c các ho

ng sinh k ch y u c
ng c a công tác khuy n nông t i các ho

sinh k c

i dân xã Ch Là, huy n Xín M n, t nh Hà Giang.
c nh

ng i trong ho

ng sinh k c a

xu t m t s gi i pháp và ki n ngh nh

y m nh công

tác khuy n nông t i ho
1.3. Yêu c u c
thu th p s li
-

ng sinh k c

a bàn nghiên c u, quan sát và th c hi n ph ng v n

p và th c p v các n i dung nghiên c u c

tài góp ph n làm rõ nh ng
ng sinh k c

- Th

tài.

ng c a công tác khuy n nông

i dân t i xã Ch Là.

c hi u qu c a các ho

1.4.Ý

i dân

tài

-Ti n hành tìm hi

t i ho

ng

ng sinh k mang l

i dân

tài

1.4

c t p và nghiên c u
- Giúp sinh viên c ng c l i ki n th
- Sinh viên có m

ng th c ti

c, v n d ng t t vào th c t .
u ki

duy khách quan và th c t

c, rèn

luy n k
- Góp ph n hoàn thi n nh ng lý lu
c bi t.
1.4

rong th c ti n và s n xu t
-

t i ho

tài góp ph n làm rõ nh ng
ng s n xu t c

- Th

ng c a công tác khuy n nông

i dân.

c hi u q a c a các ho

ng sinh k mang l

i


4

PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U
khoa h c
2.1.1. Nh ng v

n v khuy n nông

2.1.1.1.M t s

khuy n nông

Trong nh

c s quan tâm c

tác khuy
thôn b

c, công

y m nh và phát tri n r ng kháp t

n t ng

thành t ch c khuy n nông. V y khuy n nông là gì?
Trên th gi i, t

cs d

u tiên

r ng, tri

it
cd

Trong th c t khuy

c t ch c, tri n khai b ng nhi u hình

th c khác nhau nh m ph c v nhi
B iv

ng v i nhi u m

i ta v

thu t ng khuy n nông.
D

ts

n nông khác nhau :
là m t ti n trình c a vi c lôi

kéo qu n chúng tham gia vào vi c tr ng và qu n lý cây m t cách t nguy
(D.Mahony, 1987) [6]
n nông khuy

t ti n trình c a vi c hòa

nh p các ki n th c khoa h c k thu t hi

m, k

quy

nh cái gì c n làm, cách th

d ng các ngu n tài nguyên t i ch
t qua các tr ng i g p ph

c
v i s tr giúp t

có kh

ch c FAO,1987) [6]

n nông khuy n lâm là m t s giao ti p thông tin t nh táo nh m
giúp nông dân hình thành các ý ki n h p lý và t o ra các quy
den Ban và H.S.Hawkins,1996) [6]


5

n nông khuy n lâm là làm vi c v i nông dân, l ng nghe nh ng
u và giúp h t gi i quy t l y v

chính c a h

(Malla,1989) [6]
n nông là m t t t
n s nghi p phát tri

ch t t c các công vi c có liên quan
ó là m t h th ng giáo d

ng,

i tr h c b ng cách th
p : Khuy n nông là m t ti n trình giáo d c không chính
th

ng c

i nông dân. Ti

n cho

i nông dân nh ng thông tin và nh ng l i khuyên nh m giúp h gi i
quy t nh ng v

ho c nh

tr phát tri n các ho
c i thi n ch

c s ng. Khuy n nông h

ng s n xu t, nâng cao hi u qu

không ng ng

ng cu c s ng c a nô

. [6]

ng : Khuy n nông là khái ni
ho

ch t t c nh ng

ng h tr s nghi p xây d ng và phát tri n nông thôn.[6]
Trên th gi i, t

cs d

u tiên

r ng, tri

it
cd

]

u t o c a t ng Hán - Vi
ho

ng nh m khuy

và t

nông nghi p trên t t c

ng
u ki

c: tr ng tr

phát tri n s n xu t
s n

nông thôn.[6]
Vi t Nam, khuy

c hi u là m t h th ng các bi n pháp

giáo d c không chính th c cho nông dân nh
nông nghi p, nân

i s ng v t ch t và tinh th

y m nh phát tri n s n xu t
i dân, xây d ng

và phát tri n nông thôn m i.[6]
a Trung tâm khuy n nông khuy n lâm qu c gia
(TTKNKLQG) thì: Khuy n nông là m t quá trình, m t d ch v thông tin


6

nh m truy n bá nh ng ch

nông nghi p, nh ng ki n

th c v k thu t, kinh nghi m t ch c và qu n lý s n xu t, nh ng thông tin v
th

ng giá c , rèn luy n tay ngh

gi i quy t v

c a s n xu

h

kh

i s ng, c a b n thân h và c

phát tri n s n xu t, nâng cao dân trí, c i thi

ng, nh m

i s ng và phát tri n nông

nghi p nông thôn.[12]
y khuy n nông là cách giáo d c không chính th c ngoài h c
i l n tu i. Khuy n nông là quá trình
v

ng qu ng bá, khuy n cáo cho nông dân theo các nguyên t

là m t quá trình ti p thu d n d n và t giác c a nông dân. Nói cách khác,
khuy n nông là nh

ng vào quá trình s n xu t kinh doanh c

nông dân, giúp h s n xu

t hi u qu cao nh t. N i dung c a ho

khuy n nông ph i khoa h c, k p th i và thích ng v i

i
ng

u ki n s n xu t c a

i nông dân.
2.1.1.2. Vai trò c a khuy

i v i phát tri n nông thôn Vi t Nam

* Khuy n nông có vai trò quan tr ng trong s nghi p phát tri n nông thôn
Trong i u ki n n
v i 70% lao

c ta hi n nay, trên 80% s ng

ng xã h i

b xã h i nh l

các vùng nông thôn

s n xu t ra nông s n thi t y u cung c p cho toàn

ng th c, th c ph m, nguyên li u cho công nghi p ch bi n

và s n xu t nông nghi p chi m 37- 40% giá tr s n ph m xã h i. Khuy n
nông

n t o nên s

s n ph m nông - lâm quan tr ng trong công cu
nghi p, nông thôn và nông dân [8]

ng m nh m v

t, ch

ng

mb
m nghèo và s nghi p phát tri n nông


7

Giao
thông

Khuy n
nông

Giáo d c

Phát tri n
nông thôn

Chính sách

Nghiên c u
công ngh

Tài
chính

Tín d ng

Th
ng

2.1:Khuy n nông có vai trò trong s nghi p phát tri n nông thôn
(Ngu n: Bài gi ng nguyên lý và ph

ng pháp Khuy n nông

* Vai trò c a khuy n nông trong quá trình t nghiên c

n phát tri n nông

nghi p
Khuy n nông là c u n i gi a nông dân v i
Th

c; Nhà nghiên c u;

ng; Nông dân gi i; Các doanh nghi p;

có liên quan t

; Các ngành ngh

i nông dân.

Nhà nghiên c u
Vi n nghiên c u
ih c

Nông dân
C
ng thôn
b n

Khuy n nông

2.2 Vai trò c a KN trong quá trình t nghiên c

n phát tri n

nông nghi p
(Ngu n: Bài gi ng nguyên lý và ph

ng pháp Khuy n nông)


8

Khuy n nông góp ph
trình d

m nghèo: Th c hi

nông nghi p phát tri n, nông thôn phát tri n nh

i s ng kinh t -

xã h i nông thôn.

Vai trò c a khuy
V

iv

c

ng nông dân ti p thu và th c hi n các chính sách v nông lâm

nghi p.
Tr c ti p góp ph n cung c p thông tin v nh ng nhu c u nguy n v ng
c

c ho

ti

nh, c i

c chính sách phù h p.[8]
c th c hi n các chính sách, chi

c v phát tri n nông

lâm nghi p, nông thôn và nông dân.
2.1.1.3.M c tiêu c a khuy n nông
(Theo ngh

-CP ngày 08/01/2010)

Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c

i s n xu

nh

o nông dân v

ki n th c, k
xu
th

ng cung ng d ch v
t hi u qu cao, thích

h tr nông dân s n

u ki n sinh thái, khí h u và

ng.[7]

-

tham gia

[7]

[7]


9

2.1.1.4. N i dung c a khuy n nông
Theo ngh
08/01/2010. Ho
B

nh s

-CP v khuy n nông, ban hành ngày

ng c a khuy n nông bao g m nh ng n i dung sau:

ng, t p hu

o

ng
i s n xu t, bao g m: nông dân s n xu t nh , nông dân s n xu t
hàng hóa, nông dân thu c di n h nghèo; ch trang tr i, xã viên t h p tác và
h

ng; doanh nghi p v a và nh ;
o d y ngh
i ho

c h tr .

ng khuy n nông là cá nhân tham gia th c hi n các ho t

ng h tr

phát tri n s n xu

v

s n xu t, ch bi n, b o qu n, tiêu th trong nông

nghi p, lâm nghi

p, th

n nông nghi p, ngành

ngh nông thôn.
N i dung
B

ng, t p hu

i s n xu t v chính sách, pháp lu t; t p

hu n, truy n ngh cho nông dân v k
xu

n xu t, t ch c, qu n lý s n

c khuy n nông; t p hu

ng khuy
Hình th c

-DVD);
-

chuyên môn nghi p v .

i ho t


10

-

[7]
-

chí

nông. [7]
-

-Xây d
[7]


11

-

ng thôn.

thành, nâng cao

-

.
thôn.[7]

-

-

-

. [7]

-

-


12

-

[7]
n nông
chúng.
c s d ng r ng

pháp ti p xúc cá nhân:
rãi trong khuy

i cán b khy

ho c g p g h

th o lu n nh ng ch

mà hai bên

cùng quan tâm và cung c p cho h thông tin ho c nh ng l i khuyên. Nh ng
cu c g p g

ng r t tho i mái và ít khi ph i câu n

hi n s quan tâm c a cán b khuy

iv it

u gì.Nó bi u
i dân cho nên nó

là y u t quan tr ng b c nh t trong vi c c ng c lòng tin và tình c m gi a
i dân và cán b khuy

c th c hi n b ng

p g , g

n tho i gi a nông dân và cán b

khuy n nông. [5]
m:

- C ng c lòng tin và tranh th tình c m c a h nông dân
-T

c b u không khí tho i mái và m cúng

- D th c hi n, nhanh, k p th

ng thông tin theo yêu c u.

m:
- T n nhi u th i gian
- Quá trình ph bi n thông tin ch m, di n h p
-

n t ng nông dân nên d gây nghi k trong c

ng.


13

c
truy

t cho m

i có chung m t m i quan tâm và nh m m c
c th c hi n b ng cách: h i

h p, trình di n, h i th

ub

p hu n k thu t.[5]
c p thông tin cao, t n ít nhân

l
v

y s tham gia c a dân, c i ti n k thu t do dân góp ý, phát hi n
m i nhanh chóng.
m: Ch gi i quy

không gi i quy

c nh ng v

c nh ng v

riêng c a t ng cá nhân.

Vi c t ch c nhóm và duy trì ho
i ph

chung c a nhóm,

ng xuyên và có hi u qu

u công s c và kinh phí l n.
c th c hi n

i chúng:
b

c (sách, báo, t

ti n nhìn (tranh nh, m u v

n nghe nhìn (phim video, phim

nh a, tivi).[5]
mc
nhi

m vi tuyên truy n r ng, ph c v

i, linh ho t m

c

n thông tin nhanh và chi phí th p.

m c a nó là không có l i khuyên và s

c th cho

t ng cá nhân
2.1.2. Nh ng v

n v sinh k

Theo DFID (Department For International Development) sinh k g m
3 thành t chính : ngu n l c và kh

c, chi

c sinh

k và k t qu sinh k . Có quan ni m cho r ng sinh k
v

ki m s ng, ki m mi

. Mà

c n các quy n s h
1984). Sinh k

n ch là
c

i quan h

nv

ti p

(Wallmann,

t p h p các ngu n l c và kh
c k t h p v i nh ng quy

nh và ho

ng mà h th c


14

thi nh

s

c các m

h

n các ho
quy

c nguy n c a

ng sinh k là do m i cá nhân hay h gia

nh d

c và kh

ah

ng th i ch u tác

ng c a các th ch chính sách và các m i quan h xã h i và m i cá nhân và
h

nh t thi t l p trong c

ng.[12]

2.1.2.1. Khái ni m sinh k b n v ng
Khái ni m sinh k l

u

c p trong báo cáo Brundland

(1987) t i h i ngh th gi
là b n v
cú s

ng và phát tri n. M t sinh k
i có th

i phó và kh c ph

c nh ng áp l c và

ng th i có th duy trì ho c nâng cao kh

t

nh

c cho

ài s n

c hi n

các ngu n tài nguyên thiên

nhiên. [12]

lai.[12]
2.1.2.2. Khái ni m chi
Chi

c sinh k

c sinh k
ch ph m vi và s k t h p nh ng l a ch n

và quy
và tài s n sinh k nh
c m c tiêu nguy n v ng c a h .[12]

c s d ng, qu n lý các ngu n v n
is

t


15

B i c nh
d t n
Con ng

ng
- Th i v
- Ch
ng
(trong
t
nhiên và môi
ng, th
ng,
chính
tr ,
chi n
tranh )

i

Xã h i

T nhiên

Chính sách, ti n
trình
u

Các chi n
c SK

- các c p khác
nhau c a Chính
ph , lu t pháp,
chính sách công,
ng l c, các
qui t c

-Các tác nhân
xã h i (nam,
n , h
gia
ng
tài
nguyên thiên
nhiên
th
ng
ng
-Sinh t n ho c
tính b n v ng

-Chính sách và
i v i
khu v
V t ch t

Các k t qu SK
-Thu nh p nhi
-Cu c s
y

Tài chính

-Các thi t ch
công dân, chính
tr và kinh t (th

-Gi m kh

n

-

c
c c i thi n
-Công b ng xã h i
c c i thi n
n v ng
c a tài nguyên thiên
nhiên
-Giá tr không s
d ng c a t nhiên
cb ov

2.3: Phân tích khung sinh k c a nông dân nghèo
(Ngu n: DFI, 2003)
2.1.2.3. Khái ni m các ngu n v n sinh k
Ngu n v n sinh k

c hi

u ki n khách quan và ch

ng vào m t s v t hi

i v ch t ho c

ng. Các lo i ngu n v n sinh k g m v n v
xã h i, t

[12]

Ngu n v

i

C
t

i, v t ch t, tài chính,

c a ngu n v n này. V
u nhân kh u c a h

i bao g m các y u

n th c và giáo d c c a các thành
u c a t ng cá nhân, kh

o, s c kh e, tâm sinh lý c
gian, hình th
tr ng nh t vì nó quy

th i
ut

nh kh

d ng và qu n lý các ngu n v n khác.[12]

a m t cá nhân, m t h


16

Ngu n v n xã h i
Bao g m các m

i xã h i các m i quan h v i h

i xung

quanh, bao g m ngôn ng , các giá tr v ni
t ch c xã h i, các nhóm chính th

c mà con

c nh ng l

c con

i tham gia vào xã h i và s d ng ngu n v
ng không nh

th

n quá trình t o d ng sinh k c a h [12] .

Ngu n v n t nhiên
Ngu n v n t nhiên bao g m nh ng y u t thu c v t
c và các ngu

is d

ki m s

n ngu n v n t nhiên c

có th h i ph

t,
n
n các tài nguyên

c và các tài nguyên không th h i ph

phát tri n các ho

ng nông nghi

p.

Ngu n v n tài chính
u t trung gian có s

i có ý nghía quan tr ng v i vi c

s d ng thành công các y u t tài s n khác. Ngu
ngu n l c tài chính (ch y u là ti n m t và các tài kho
is d
n

c m c tiêu sinh k c a mình. Có hai ngu n
n v n s n có và ngu n v

ng xuyên (1)

ngu n v n s n có: ti t ki m, ti n g i ngân hàng, v t nuôi, kho n vay tín d ng
và (2) ngu n v
t

ng xuyên: tr c p, các kho n ti n chuy

ng

c ho c các kho n ti n g i.
Ngu n v n v t ch t
c

n tài s

Ngu n v t ch t bao g
c n thi

h tr sinh k

i t o nên và các d ng tài s n v t ch t.
h t

n và công c s n xu t hàng hóa
h t

c bi u hiên là m t hàng hóa

công c ng s d ng mà không c n tr phí tr c ti p, bao g m nh

i


17

ng v t ch
c

ng nhu c

n

i nhi u l
Công c s n xu t hàng hóa là nh ng công c và thi t b

s d

ho t

ng mang l

i
do m t

is h

thuê ho c mua, ph bi

i

v i các thi t b ph c t p.
2.2. Tình hình nghiên c u trong

c ngoài

2.2.1. L ch s khuy n nông c a m t s

c trên Th gi i

* Pháp
Th k 15 - 16: m t s công trình khoa h c nông nghi p ra

i nh :

a Enstienne và Liebault nghiên c u v kinh t nông
thôn và khoa h c nông nghi p. Tác ph m di n tr
de Serres

c p t i nhi u v n

ng nông nghi p c a Oliver

trong nông nghi p nh c i ti n gi ng cây

tr ng v t nuôi.[4]
Th k 18 c m t Ph c p nông nghi p (Vulgazigation Agricole), ho c
chuy n giao k

thu t

Agrcoles au Payan)

n ng

i nông dân (Transfert des Technologies

c s d ng ph bi n. [8]

n t sau chi n tranh th gi i th nh t (1914 - 1918)

n nay.
u k

thu t nông nghi p
ho t

u tiên

c t ch c do sáng ki n c a nông dân vùng Pari

ng v i nguyên t c:
- Ng

i nông dân có trách nhi m và ch

ng trong công vi c

- Sáng ki n t c s
- Ho t

ng nhóm r t quan tr ng

*
N m 1845 t i Ohio, N.S.Townshned ch nhi m khoa Nông h c
vi c t ch c nh ng câu l c b nông dân t i các qu n, huy n và sinh ho t
k . ây là ti n thân c a khuy n nông M .

xu t
nh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×