Tải bản đầy đủ

Đánh giá các hoạt động khuyến nông tại xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

------------

-------------

tài:
CÁC HO
THÀNH PH

NG KHUY N NÔNG T
THÁI NGUYÊN T NH THÁI NGUYÊN
N 2012-2014

KHOÁ LU N T T NGHI

H

o

IH C

: Chính quy


Chuyên ngành : Khuy n nông
Khoa
: Kinh t & Phát tri n nông thôn
Khoá h c

: 2011 - 2015


------------

-------------

tài:
CÁC HO
THÀNH PH

NG KHUY N NÔNG T
THÁI NGUYÊN T NH THÁI NGUYÊN
N 2012-2014

KHOÁ LU N T T NGHI

H
o
Chuyên ngành

: Chính quy
: Khuy n nông

L p

: 43 - KN

Khoa
Khoá h c
Gi

IH C


: Kinh t & Phát tri n nông thôn
: 2011 - 2015
ng d n :
Thanh Tâm


i

L IC

,

Nguyên t

-2014".

T

,
,

.
, các
.

, c , anh,
cán b khuy n nông

Thái Nguyên, ngày
Sinh viên


ii

DANH M C CÁC B NG
.1. Th c tr
khuy n nông tr m khuy n nông thành ph
2014.............................................................................................. 18
B ng 4.1. Tình hình s d
B ng 4.2. Tình hình giá tr s n xu t c
B ng 4.3. K t qu s n xu t tr ng tr
B
B ng 4.5. Tình hình dân s
B
m cán b khuy

-2014 ........................ 28
-2014 ......................... 33
- 2014 ................................ 36
-2014 ................................. 39

ng c

- 2014 ................. 42
............................................... 48

B ng 4.7: Các ho
ng khuy n nông ch y u c
- 2014 ................................................................................................... 52
B ng 4.8: S tham gia c
i dân vào ho
ng thông tin tuyên truy n .......... 54
B ng 4.9. K t qu
o t p hu
-2014............... 55
B
B
B
B
B

ng 4.10. S tham gia c
i dân vào ho
o, t p hu n ................ 58
ng 4.11. K t qu xây d
n 2012-2014 ................................... 60
ng 4.12. S tham gia c
i dân vào các ho
ng xây d ng MHTD.......... 62
u qu ho
ng khuy n nông c a xã................................ 64
ng 4.14: Ki n ngh c
i dân v ho
ng khuy n nông............................ 65


iii

DANH M C CÁC HÌNH
Hình 2.1: Vai trò khuy n nông trong s phát tri n nông thôn...................................6
h th ng khuy n nông Vi t Nam.................................................. 15
Hình 4.1. Tình hình s d
Hình 4.2. Tình hình giá tr s n xu t c
Hình 4.3. Tình hình dân s
Hình 4.4: T l các l p t p hu

ng c

-2014 ......................... 29
-2014.......................... 34
- 2014.................. 43
-2014 ................... 56


iv

DANH M C CÁC T

VI T T T

1. BVTV
2. CBKN
3. CNH -

-

4. CLB
5. CP
6. KHCN
7. KHKT
8. MHTD
9.
10.NN & PTNT
11.SXNN
12.PRA

13.TW
14.UBND
15.WTO

n


v

M CL C

L IC

..........................................................................................................i

DANH M C CÁC B NG ......................................................................................ii
DANH M C CÁC HÌNH ......................................................................................iii
DANH M C CÁC T

VI T T T ........................................................................iv

M C L C ..............................................................................................................v
Ph n 1:

..................................................................................................1

1.1. Tính c p thi t c

tài....................................................................................1

1.2. M

u ........................................................................................2

1.3. M c tiêu nghiên c u .........................................................................................2
tài .............................................................................................2
c t p và nghiên c u..............................................................2
c ti n s n xu t ....................................................................3
Ph n 2: T NG QUAN NGHIÊN C U ................................................................4
lý lu n c

tài.....................................................................................4

2.1.1. Nh ng ki n th c lu

n v khuy n nông................................................4

khuy n nông ........................................................................4
2.1.1.2.

.............................................................................5

2.1.1.3. Vai trò c a khuy n nông .............................................................................5
2.1.1.4. Ch

g c a khuy n nông. ......................................................................7
n nông ...................................................................8

2.1.1.6. Các y u t

n ho

2.1.1.7. N i dung ho

ng khuy n nông .....................................8

ng c a khuy n nông .........................................................9

th c ti n c

tài................................................................................ 10

2.2.1. L ch s và quá trình phát tri n khuy n nông trên th gi i............................. 10
2.2.2. L ch s và quá trình phát tri n khuy n nông
Ph n 3:

NG, N

Vi t Nam ............................. 13
U ..... 20

ng và ph m vi nghiên c u ................................................................... 20


vi

ng nghiên c u .................................................................................. 20
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ..................................................................................... 20
m và th i gian ti n hành ...................................................................... 20
m ...................................................................................................... 20
3.2.2. Th i gian ti n hành ...................................................................................... 20
3.3. N i dung nghiên c u ...................................................................................... 20
u ................................................................................ 20
3.4.1. Ch

m nghiên c u ........................................................................... 20
.................................................................................. 21

3.4.3.

u tra thu th p s li u .......................................................... 21
u tra s li u th c p......................................................... 21
u tra s li

p .......................................................... 21

ng h p và x lý s li u ........................................................ 22
..................................................................... 22
3.4.6. H th ng các ch tiêu nghiên c u ................................................................. 22
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ..................................... 24
mc

a bàn nghiên c u ................................................................... 24

u ki n t nhiên ....................................................................................... 24
4.1.1.1. V

a lý ............................................................................................... 24
a m o...................................................................................... 24

4.1.1.3. Khí h u ..................................................................................................... 24
4.1.1.4. Thu

................................................................................................... 25

4.1.1.5. Th c tr

ng .............................................................................. 25

4.1.1.6. Các ngu n tài nguyên và tình hình s d

a xã ........................ 26

4.1.2. Th c tr ng phát tri n kinh t , xã h i ............................................................ 31
ng kinh t và chuy n d

u kinh t ................................... 31

4.1.2.2. Th c tr ng phát tri n các ngành kinh t ..................................................... 33
4.1.2.3. Tình hình dân s
4.1.2.4. Th c tr ng phát tri

ng c a xã.......................................................... 41
......................... 44


vii

4.1.2.5. Th c tr ng phát tri
4.1.3 K t lu n chung v

h t ng ........................................................... 44
u ki n t nhiên, kinh t xã h i

n ho

ng

khuy n nông.......................................................................................................... 46
4.1.3.1. Thu n l i .................................................................................................. 46
.................................................................................................. 46
4.2. Th c tr ng ho

ng khuy n nông t i xã ....................................................... 47

4.2.1. Th c tr ng

khuy n nông xã.................................................. 47

m c a cán b khuy n nông............................................................... 48
o t p hu n cán b khuy n nông xã ....................................... 50
4.2.4. Ch

m v c a cán b khuy

4.2.4.1. Ch

..................... 51

m v ................................................................................ 51

4.2.4.2. Các ho

ng khuy n nông t i xã............................................................. 52

4.2.5. Th c tr ng ho

ng c a h th ng khuy n nông c a xã .............................. 52

4.2.5.1. Công tác ch

o s n xu t.......................................................................... 52

4.2.5.2. Công tác thông tin tuyên truy n ................................................................ 53
o t p hu n ......................................................................... 55
4.2.5.4. Công tác xây d ng mô hình trình di n ...................................................... 59
4.2.5.5. Công tác tham quan h i th o..................................................................... 63
4.2.5.6.

hi u qu c

i dân ho

ng khuy n nông c a khuy n

nông xã.................................................................................................................. 63
4.2.5.7. M t s ki n ngh c

i v i ho

ng khuy n nông c a

........................................................................................................ 65
th c tr ng khuy n nông xã .......................................................... 67
th c tr ng khuy n nông xã............................................. 67
m m nh ................................................................................................ 67
m y u .................................................................................................. 68
i....................................................................................................... 69
4.3.1.4. Thách th c................................................................................................ 69
4.3.2.

....................... 69


viii

4.3.2.1.

.............................. 69

4.3.2.2.

....................................... 70

4.4. Gi i pháp nâng cao hi u qu ho

ng khuy n nông...................................... 70

4.4.1. Gi i pháp v chính sách ............................................................................... 70
4.4.2. Gi i pháp v t ch c h th ng khuy n nông................................................. 70
4.4.3. Gi

c cán b khuy n nông........................................ 71

4.4.4. Gi i pháp v

n nông, n i dung ho

ng ...................... 71

Ph n 5: K T LU N VÀ KHUY N NGH ........................................................ 72
5.1. K t lu n.......................................................................................................... 72
5.2. Khuy n ngh ................................................................................................... 73
5.2.1. Khuy n ngh chung...................................................................................... 73
5.2.2. Khuy n ngh

i v i Tr m khuy n nông thành ph Thái Nguyên ................ 73

5.2.3. Khuy n ngh

iv

5.2.4. Khuy n ngh

i v i nông dân ..................................................................... 75

TÀI LI U THAM KH O
I. Tài li u ti ng Vi t
II. Tài li u t Internet

........................................................................... 74


1

Ph n 1

1.1. Tính c p thi t c

tài

N n nông nghi p Vi t Nam t n t i và phát tri n t
tri n c

c ta có t i 60,7 tri

(chi

i s ng

ng dân s ). Vì v y n n nông nghi p t

ph n quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t

khu v c nông thôn
i nay v n chi m m t

c nói chung và v

tri n xã h i nông thôn nói riêng. Trong khi Vi t Nam
công nghi p hóa, hi

i theo l ch s phát

phát

n t i vi c phát tri n

c, ti p c n v i n n kinh t th

ng, nh ng

khoa h c công ngh tiên ti n trên th gi i nh m m c tiêu phát tri
tr ng tâm là kinh t . Là m

c nông nghi

c, mà
nh n n nông

nghi p là m t ngành vô cùng quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t
cung c p nông s

c, nó

c, th c ph m thi t y u cho s s ng c

n a còn là ngu n nguyên li u ph c v cho các ngành công nghi p ch bi n.
,
.

,

,
,

.

,

-

-


PTNT,

,
,

13/CP. Ngày 26/4/2005,
56/2005/

-

,

.


2

, ngày 08/01/2010,

02/2010/

-CP

,

t xã n m

phía Tây Nam c a thành ph Thái Nguyên.

,
,
hành nghi

"

ng khuy n nông t

- thành ph Thái Nguyên - t
1.2. M

n 2012-2

.

u
- Nghiên c

ng khuy n nông trên

,

-2014.
.
1.3. M c tiêu nghiên c u
-

.

-

.

-

tài
c t p và nghiên c u
-


3

-

tham gia.
rong ngành và sinh viên các khóa
c ti n s n xu t
-

-


4

Ph n 2

lý lu n c a

tài

2.1.1. Nh ng ki n th c lu

n v khuy n nông

khuy n nông

g là gì?
-

-

-

- lâm -

-

-

g


5

hành.[3]

canh
2.1.1.2.
- Phá
-

[5]
2.1.1.3. Vai trò c a khuy n nông
*


6

g thôn,

,

,

Khuy n
nông

Chính sách

Nghiên
c u

...

.

Giao

Giáo d c

thông

PTNT

Th
ng

Tài chính

Tín d ng

Hình 2.1: Vai trò khuy n nông trong s phát tri n nông thôn
Ngu n: Nguy n H u Th , 2007)[6]


7

*

ng thôn và nông dân.

[5]
2.1.1.4. Ch

a khuy n nông.

-

-

,

,

-

-

:

, dân bàn,

,

-

-

-

ng tiêu
[3]


8

n nông

-

:

-

-

[5]
2.1.1.6. Các y u t

-

n ho

CBKN

ng khuy n nông

CBKN
CBKN
.

CBKN


9

-

p

-

-

CBKN

2.1.1.7. N i dung ho

[12]
ng c a khuy n nông
-

*

kinh doanh


10

*
-

-

,

-

[8]

*
-

hìn
-

-

th c ti n c

tài

2.2.1. L ch s và quá trình phát tri n khuy n nông trên th gi i
-

T

ransfert des Technologies Agricoles
au Payan).


11

1918), Trung tâm CETA (Centre d,

University Extension hay Extension of University

[12]

nông r

CBKN.[13]


12

-

CBKN
-

-

CBKN
1992 l

- 150

- Kh


13

-

[7]
Nó cho

-

2.2.2. L ch s và quá trình phát tri n khuy n nông

-V

Vi t Nam

(980 -

-

- Vua Lê Thánh Tông (1460 -

-

lo
ó-


14

-

-

xã hôi hó
-

d

nông,

-

-


15

[11]
*

-

[3]
B nông nghi p và PTNT

Trung tâm khuy n nông Qu c gia

S Nông nghi p và PTNT

Trung tâm KNKL t nh, thành ph

C p huy n

Tr m khuy n nông huy n

C p xã

Làng khuy n nông t qu n

Nông dân

Khuy

CLB khuy n nông

Nông dân

Nhóm s thích

Nông dân

h th ng khuy n nông Vi t Nam
(Ngu n: Bài gi

n nông 2007)[6]


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×