Tải bản đầy đủ

Mẫu bìa đồ án đại học nội vụ

Trêng §¹I HäC néi vô hµ néi
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC
ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÂN SỰ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH,
TỈNH LẠNG SƠN

Giảng viên

: Hoàng Minh Ngọc

Sinh viên thực hiện

: Ma Thị Khánh Hòa
Nông Thị Hiền

Líp


: CĐ. Quản trị Nhân lực 14A

Hà Nội - 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×