Tải bản đầy đủ

Đánh giá tác động của công tác khuyến nông tới hoạt động sinh kế người dân tại xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------------

T N DÂU DÌN
tài:
HO

NG C A CÔNG TÁC KHUY N NÔNG T I
NG SINH K C
I DÂN T I XÃ CAO MÃ P HUY N QU N B - T NH HÀ GIANG

KHÓA LU N T T NGHIÊP

H
o
Chuyên ngành
L p
Khoa
Khóa h c
Gi

ng d n

IH C

: Chính quy
: Khuy n nông
: K43 Khuy n nông
: Kinh t & PTNT
: 2011 2015
:
Thu HoàiL IC
Trong su t quá trình th c t p t t nghi
c

cs

t n tình

ng, các th y, cô giáo cùng b

i thân.

tài t t nghi p c a mình.
c tiên, tôi xin bày t lòng bi
nhi m khoa Kinh t

c t i Ban giám hi u, Ban ch
ih

là cô giáo

c bi t
c ti p, t

Thu Hoài


trong su t quá trình th c hi

tài.

Tôi xin bày t lòng bi
và các ch

ng d n tôi

i các bác, các cô, các chú, các anh

i UBND xã Cao Mã P

ng d n, cung c p các thông tin, tài li u và t

tôi trong vi c
u ki n cho tôi th c hi

tài

c a mình trong th i gian qua.
Trong quá trình th c t p, b n thân tôi
và th i gian có h
sót. Tôi r t mong nh
giáo, c a b

g ng h t s

tài t t nghi p c a tôi không tránh kh i nh ng sai
c nh ng ý ki

b o c a các th y, cô

tài c a tôi

c hoàn thi

Tôi xin chân thành c
Thái Nguyên, ngày 3 tháng 6

Sinh viên

T n Dâu Dìn


DANH M C CÁC B NG
B
B
B
B
B
B
B
t
B

ng 3.1: S
c ph ng v n ...................................................... 24
ng 4.1: T ng h p khí h u xã Cao Mã P
............................................ 27
ng 4.2: Hi n tr ng s d
t c a xã Cao Mã P
............................. 28
ng 4.3: Tình hình dân s
ng c a xã Cao Mã P
4................... 29
ng 4.4: M t s cây tr ng chính t i xã Cao Mã P .............................................. 31
ng 4.5: S
ng m t s v t nuôi ph bi n c a xã t
- 2014.............. 33
ng 4.6: Di n các lo i cây lâm nghi p ph bi
c tr ng
- 2014 ................................................................................. 35
ng 4.7: Giá tr
u s n xu t nông nghi p c a xã Cao Mã P
- 2014 ....................................................................................... 36
B ng 4.8: S
ng các ho
ng khuy n nông c
- 2014....................................................................................... 38
B ng 4.9: Các l p t p hu
2014 .............................. 39
B ng 4.10: Mô hình trình di
c hi n t i xã Cao Mã P .............................. 41
B ng 4.11: Gi
c chuy n giao xã Cao Mã P ......................... 43
B ng 4.12: Các lo i máy móc ph c v cho s n xu t nông nghi p .......................... 44
B ng 4.13 : Thông tin v các h
u tra ............................................................... 45
B ng 4.15. T ng h p các ho
ng s n xu t nông nghi p
t i các h
u tra .................................................................................................. 47
B ng 4.16: S
ng và di n tích các h tr ng các
lo i cây lâm nghi p ............................................................................................... 53
B
i dân xã Cao Mã P v ho
ng
o, t p hu n khuy n nông .............................................................................. 54
B
i dân xã Cao Mã P
v trình di n mô hình ............................................................................................ 56
B
i dân v ho
ng
thông tin truy n thông ........................................................................................... 58
B ng 4.20: M t s ki n ngh c a h nông dân v i CBKN ..................................... 60
B ng 4.21: M t s ki n ngh c
i dân v i
chính quy
........................................................................................ 61
B ng 4.22 : T ng h p nh ng thu n l
trong ho
ng sinh k ......................................................................................... 62


DANH M C CÁC HÌNH
2.1: Phân tích khung sinh k c a nông dân nghèo ........................................ 10
2.2: T ch c trung tâm khuy n nông t nh Hà Giang .................................... 18
2.3: T ch c khuy n nông Tr m khuy n nông huy n Qu n B .................... 20
Hình 4.1: Bi

so sánh s

ng lúa và ngô gi a các thôn t i các h

u tra .. 48

Hình 4.2: Bi

so sánh di n tích lúa và ngô gi a các thôn t i các h

u tra ... 48

Hình 4.3: Bi

t l các h

u cây tr ng gi a các thôn ............... 50

Hình 4.4: Bi

so sánh s

ng v t nuôi gi a các thôn .................................... 51

Hình 4.5: Bi

so sánh t l gia c m gi a các thôn ........................................... 52

Hình 4.6: Bi

th hi n t l gi a các h tr ng cây và các h không tr ng cây

lâm nghi p............................................................................................................. 52


DANH M C CH

BVTV
CBKN
CBKN
CC
CLB
CP
CT/TW
CTVKN
DFID
DT
FAO
GTSX
HND
HPN
HTX
KHKT
KN
KNCS
KN-KL
LMLM
-CP
NN & PTNT
PRA
TBKT
THCS
THPT
TTCN
TTKNKLQG
TTKNQG
UBND

VI T T T

: B o v th c v t
: Cán b khuy n nông
: Cán b khuy n nông
u
: Câu l c b
: Chính ph
: Ch th
: C ng tác viên khuy n nông
: B Phát tri n Qu c t
u ki n t nhiên
: Di n tích
: T ch
c và nông nghi p liên hi p qu c
: Giá tr s n xu t
: Ho
ng khuy n nông
: H i nông dân
: H i ph n
: H p tác xã
: Khoa h c k thu t
: Khuy n nông
: Khuy
: Khuy n nông khuy n lâm
: L m m long móng
: Ngh nh - Chính Ph
: Nông nghi p và phát tri n nông thôn
tham gia c
i dân
: Ti n b k thu t
: Trung h
: Trung h c ph thông
: Ti u th công nghi p
: Trung tâm khuy n nông khuy n lâm qu c gia
: Trung tâm khuy n nông qu c gia
: U ban nhân dân


.

M CL C
................................................................................................ 1
.................................................................................... 1
........................................................................................ 2
......................................................................................... 2
............................................................................................. 2
...................................................................... 3
..................................................................................................... 3
......................................................................... 3
.................................................................................. 9
i.................................................................................11
.....................................................11

2.2.2

.................................19
..19
....23
....................................................................23
...................................................................................23
....................................................................23
.......................................................................................23
.............................................23
.................................................................................23
........................................................................24
.....................................................25
....................................26
-

-

.................26

........................................................................................26
....................................38
..........................................................................................39
........................................................................................41


.....................................................43
...............................................45
....................................................................47
..................................................................................52
.........................................................................54

.............................................................................................54
................................................54
....................................................56
.............................................................................58
...............................................................59

...................................................................................................................59
.........................................................59
............................61

....................................................................................62
..............62
...................................63
..............................................................65
...........................................................................................................65
.........................................................................................................66
....................................................................................68
PH L C


PH N 1
M

1.1. Tính c p thi t c

tài

H th ng khuy
Quy

U

c Vi t Nam chính th

c thành l p theo

nh 13/CP ngày 02/03/1993 c a th tu ng Chính ph . Qua g

d ng và phát tri n khuy
trong chi

nh v th quan tr ng c a mình

c phát tri n nông nghi p nông thôn

c ta. Khuy n nông là ho t

ng chuy n giao ti n b k thu t v nông nghi p, nông thôn và ph bi n kinh
nghi m v s n xu t, qu n lý kinh t
i nôn
và c

chính sách, giá c th

kh

gi i quy t nh ng v

y nông nghi p phát tri n c i thi

thôn m

n hi

xóa b

c a b n thân

i s ng và xây d ng nông

u ki n ngu n l c còn h n ch

t ch c bao c p. Ho

phát tri

ng... nh m

ng s n xu t nông nghi

c
ng,

ng hàng hóa nên có nhu c u cao v các d ch v khuy n nông. Vì

th

khuy n nông ph i hi u bi t r ng và có nhi u k

th c hi

n nông m t cách có hi u qu .

Khuy

t l n trong s nghi p phát tri n nông nghi p

nông thôn hi

ng sinh k c

i dân ch u

ng

nhi u t công tác khuy n nông.
Hi n nay sinh k b n v

i quan tâm h

u ki n c n thi t cho quá trình phát tri
v

ng sinh k c

t nhiên, xã h i, y u t

nh ng

i, v t ch

ng c a nhi u y u t

ng sinh k c

i pháp th c s hi u qu
.

u ki n

h t

ng c a công tác khuy n nông t i cu c s

dân và t
ng t

ng t nhiên. Th c t cho th y vi c

i dân ch u

ng c a công tác khuy n nông t i ho

i. Nó là

i s ng c a con ngu

i v ch t lu

l a ch n ho

uc

i dân giúp ta th

c

ng s n xu t c

i

i s ng và ch t


Trong nh

ng sinh k c

có nh

i l n nh

v is

i dân xã Cao Mã P

ng nhu c u c a chính g

ic

. M t khác cùng

u ki n ngo i c

h

i dân có nh

- xã h i - khí
i thích h p v i hoàn c nh s ng. Vì v y

cho vi c áp d ng các ti n b khoa h
nh

t vào lao

ng s n xu t

i dân mà công tác khuy n nông chính là

c un

i dân có nh

n nh t trong s n xu t.

Xu t phát t th c t

n hành nghiên c

c a công tác khuy n nông t i ho

ng sinh k

tài:

ng

i dân t i xã Cao Mã P -

huy n Qu n B - t
1.2. M

u
ng c a công tác khuy n nông t i ho

sinh k c

xu

c m t s gi i pháp nh

y m nh ho

khuy n nông t i các xã Cao Mã P - huy n Qu n B và chi
v ng phù h p v

ng
ng

c sinh k b n

u ki n c

1.3. M c tiêu nghiên c u
Tìm hi

c các ho

Tìm hi u
c

ng sinh k ch y u c

c hi u qu c a công tác khuy n nông t i các ho

ng sinh k

i dân xã Cao Mã P - huy n Qu n B - t nh Hà Giang.
c k t qu ho

Mã P

n s n xu t nông nghi p c

ng c a khuy n nông t i xã Cao
i dân trong nh

c nh

mg

ng i trong ho

ng sinh k c a

i dân.
xu t m t s gi i pháp và ki n ngh nh

y m nh công tác khuy n

nông
tài
ho

tài góp ph n làm rõ nh ng

ng s n xu t c
- Th

ng c a công tác khuy n nông t i

i dân.

c hi u q a c a các ho

ng sinh k mang l

i dân


PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U

lí lu n
lí lu n v khuy n nông
2.1.1.1. Khái ni m v khuy n nông
Khuy

c t ch c b ng nhi u cách khác nhau và ph c v nhi u

m

y khuy n nông là m t thu t ng
cm

nh

i tùy theo l i ích nó mang l i.
ts

n nông khác nhau :

n nông khuy

t ti n trình c a vi c hòa nh p

các ki n th c khoa h c k thu t hi
gì c n làm, cách th
nguyên t i ch

m, k
c

nh cái

d ng các ngu n tài

v i s tr giúp t

g p ph

quy

có kh

t qua các tr ng i

ch c FAO,1987) [4].
n nông khuy n lâm là m t s giao ti p thông tin t nh táo nh m giúp

nông dân hình thành các ý ki n h p lý và t o ra các quy
n nông là m t t t
s nghi p phát tri

[4].

ch t t c các công vi

n

t h th ng giáo d c ngoài

ng, trong

i tr h c b ng cách th
p: Khuy n nông là m t ti n trình giáo d c không chính th c
ng c

i nông dân. Ti

i nông

dân nh ng thông tin và nh ng l i khuyên nh m giúp h gi i quy t nh ng v
ho c nh

c s ng. Khuy n nông h tr phát tri n các ho

s n xu t, nâng cao hi u qu

không ng ng c i thi n ch

ng

ng cu c s ng c a

[4].
ng: Khuy n nông là khái ni
ng h tr s nghi p xây d ng và phát tri n nông thôn [4].

ch t t c nh ng ho t


u t o c a t ng Hán - Vi
ng nh m khuy

và t

trên t t c

ng ho t

u ki

phát tri n s n xu t nông nghi p

c: tr ng tr

s n

Vi t Nam, khuy

nông thôn.

c hi u là m t h th ng các bi n pháp giáo d c

không chính th c cho nông dân nh

y m nh phát tri n s n xu t nông nghi p,

i s ng v t ch t và tinh th

i dân, xây d ng và phát tri n nông

thôn m i [4].
nh ng

a Trung tâm khuy n nông khuy n lâm qu c gia

(TTKNKLQG) thì: Khuy n nông là m t quá trình, m t d ch v thông tin nh m
truy n bá nh ng ch

nông nghi p, nh ng ki n th c v k

thu t, kinh nghi m t ch c và qu n lý s n xu t, nh ng thông tin v th
c , rèn luy n tay ngh
s n xu

h

i s ng, c a b n thân h và c

cao dân trí, c i thi

kh

ng giá

gi i quy t v

c a

ng, nh m phát tri n s n xu t, nâng

i s ng và phát tri n nông nghi p nông thôn [12].

y khuy n nông là cách giáo d c không chính th c ngoài h

ng

i l n tu i. Khuy n nông là quá trình v
qu ng bá, khuy n cáo cho nông dân theo các nguyên t

ng

t quá trình

ti p thu d n d n và t giác c a nông dân. Nói cách khác, khuy n nông là nh ng tác
ng vào quá trình s n xu t kinh doanh c
hi u qu cao nh t. N i dung c a ho
thích ng v

u ki n s n xu t c

2.1.1.2. Vai trò c a khuy

i nông dân, giúp h s n xu

t

ng khuy n nông ph i khoa h c, k p th i và
i nông dân.

i v i phát tri n nông thôn Vi t Nam

Khuy n nông có vai trò quan tr ng trong s nghi p phát tri n nông thôn:
u ki
ng xã h

c ta hi n nay, trên 80% s ng

các vùng nông thôn v i

s n xu t ra nông s n thi t y u cung c p cho toàn b xã h i

c, th c ph m, nguyên li u cho công nghi p ch bi
nông nghi p chi m 37- 40% giá tr s n ph m xã h i. Khuy
nên s
nghi

ng m nh m v
mb

g su t, ch

n xu t
nt o

ng s n ph m nông - lâm ng trong công cu c xoá

m nghèo và s nghi p phát tri n nông nghi p, nông thôn và nông dân [2].


Vai trò c a khuy n nông trong quá trình t nghiên c

n phát tri n nông

nghi p.
Khuy n nông góp ph
d

m nghèo: Th c hi

nông nghi p phát tri n, nông thôn phát tri n nh

kinh t -

i s ng

- xã h i nông thôn.
Vai trò c a khuy

iv

c

c th c hi n các chính sách, chi

c v phát tri n nông lâm

nghi p, nông thôn và nông dân.
V

ng nông dân ti p thu và th c hi n các chính sách v nông lâm nghi p.

Tr c ti p góp ph n cung c p thông tin v nh ng nhu c u nguy n v ng
c

c ho

nh, c i ti

c chính sách phù h p [6].
2.1.1.3. M c tiêu c a khuy n nông
(Ngh

nh

-CP ngày 08/01/2010)

Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c

i s n xu

hu nh p,

o nông dân v ki n th c,
k

ng cung ng d ch v
t hi u qu cao, thích

h tr nông dân s n xu t kinh doanh

u ki n sinh thái, khí h u và th

ng [6].

Góp p

-

[5].
2.1.1.4. N i dung c a khuy n nông
Theo ngh
08/01/2010. Ho

nh s 02/2

-CP v

khuy n nông, ban hành ngày

ng c a khuy n nông bao g m nh ng n i dung sau:


*B

ng, t p hu

o

ng
i s n xu t, bao g m: nông dân s n xu t nh , nông dân s n xu t hàng
hóa, nông dân thu c di n h nghèo; ch trang tr i, xã viên t h p tác và h p tác xã;
ng; doanh nghi p v a và nh
o d y ngh

c h tr .

i ho
h tr

ng khuy n nông là cá nhân tham gia th c hi n các ho t

nông dân

phát tri n s n xu

ngành ngh s n xu t, ch bi n, b o qu n, tiêu th
nghi

ng

p, th

trong nông nghi p, lâm

n nông nghi p, ngành ngh nông thôn.

N i dung
B

ng, t p hu

truy n ngh cho nông dân v k

i s n xu t v chính sách, pháp lu t; t p hu n,
n xu t, t ch c, qu n lý s n xu t kinh doanh

c khuy n nông; t p hu
chuyên môn nghi p v .
Hình th c
Thông qua mô hìn

- DVD).

i ho

ng khuy n nông nâng


[5].

P

[5].

hình

[5].

nông thôn.

u


cung
ph

[5].

ng
[5].

Phát huy vai trò

[5].
n nông

chúng.
*
trong khuy
h

p xúc cá nhân:

c s d ng r ng rãi

i cán b khy
th o lu n nh ng ch

cg pg
mà hai bên cùng quan tâm và

cung c p cho h thông tin ho c nh ng l i khuyên. Nh ng cu c g p g

ng


r t tho i mái và ít khi ph i câu n
khuy

iv it

u gì.Nó bi u hi n s quan tâm c a cán b

i dân cho nên nó là y u t quan tr ng b c nh t trong

vi c c ng c lòng tin và tình c m gi

i dân và cán b khuy

c th c hi n b

ng

pg ,g

n tho i gi a

nông dân và cán b khuy n nông [3].
c
truy

t cho m

i có chung m t m i quan tâm và nh m m

nhau phát tri
th

giúp

c th c hi n b ng cách: h i h p, trình di n, h i

ub

p hu n k thu t [3].
c th c hi n b ng

i chúng:
c (sách, báo, t
(tranh nh, m u v

n nhìn

n nghe nhìn (phim video, phim nh a, tivi) [3].

lí lu n v sinh k
Theo DFID (Department For International Development) sinh k g m 3
thành t chính : ngu n l c và kh

c, chi

k t qu sinh k . Có quan ni m cho r ng sinh k
s ng, ki m mi

n ch là v
c

h

c sinh k và

nv

ti p c n các quy n s

i quan h

Sinh k

t p h p các ngu n l c và kh
v i nh ng quy

nh và ho

c các m

c nguy n c a h

h

ng th i ch

quy

c
ck th p

ng mà h th c thi nh

là do m i cá nhân hay h

ki m

s

t

n các ho
nh d

c và kh

ng sinh k
a

ng c a các th ch chính sách và các m i quan h xã h i

và m i cá nhân và h

thi t l p trong c

ng [14].

2.1.2.1. Khái ni m sinh k b n v ng
Khái ni m sinh k l
t i h i ngh th gi
i có th

c p trong báo cáo Brundland (1987)
ng và phát tri n. M t sinh k

i phó và kh c ph

c cho là b n v ng

c nh ng áp l c và cú s

ng th i


có th duy trì ho c nâng cao kh
gây t n h

n

c hi n t

các ngu n tài nguyên thiên nhiên [14].

[11].
2.1.2.2. Khái ni m chi
Chi

c sinh k

c sinh k

ch ph m vi và s k t h p nh ng l a ch n và quy t
c s d ng, qu n lý các ngu n v n và tài s n sinh

k nh

is

c m c tiêu nguy n

v ng c a h [11].

B i c nh d
t

-

ng

ng
t
môi
thtr ,

Tài chính
V t

Các chi n
c Sk

- các c p khác
nhau c a Chính
ph , lu t pháp,
chính sách công,
ng l c, các
qui t c

-Các tác nhân
xã h i (nam,
n ,h
c

Các k t qu SK
-Thu nh p nhi

i

- Th i v
- Ch
(trong
nhiên và
ng,
ng,
chính
chi n

Chính sách, ti n
u

- Chính sách và
i v i
khu v

nguyên
nhiên

- Gi m kh

n

-

c

tài
thiên
c c i thi n

-

th
- Công b ng xã h i
c c i thi n

ng
-Các
thi t
ch công
dân,
chính tr và kinh
t (th
hoá)

- Cu c s

-

ng

-Sinh t n ho c
tính b n v ng

n v ng
c a tài nguyên thiên
nhiên
-Giá tr khôngs d ng
c a t
cb o

2.1: Phân tích khung sinh k c a nông dân nghèo
(Ngu n: DFDI, 2003)


2.1.2.3. Khái ni m các ngu n v n sinh k
Ngu n v n sinh k

c hi

u ki n khách quan và ch quan tác

ng vào m t s v t hi

i v ch t ho

ngu n v n sinh k g m v n v
V

i, v t ch t, tài chính, xã h i, t nhiên [11]

i: con n

g m các y u t

ng. Các lo i

c a ngu n v n này. V

u nhân kh u c a h

i bao

n th c và giáo d c c a
u c a t ng cá nhân, kh

o, s c kh e, tâm sinh lý c a các
gian, hình th
vì nó quy

th i

ut
nh kh

ng nh t

a m t cá nhân, m t h

d ng và qu n lý các

ngu n v n khác [11].
V n xã h i: Bao g m các m

i xã h i các m i quan h v i h hàng,

i xung quanh, bao g m ngôn ng , các giá tr v ni
hóa,các t ch c xã h i, các nhóm chính th

c mà con

c nh ng l

c con

tham gia vào xã h i và s d ng ngu n v
nh

th

i

ng không

n quá trình t o d ng sinh k c a h [11].
th c ti n c

tài

2.2.1. L ch s khuy

c

2.2.1.1. L ch s khuy n nông trên th gi i
Pháp
-

[2].
au
[6].
-


-

k
1910, có 35

[6].


n
nuôi trâu, bò [6].
Thái Lan

-

[6].

mà còn là m

n

nâng cao thu nh


Oanh, 2006) [6].

Khuy n nông Vi

c hình thành và phát tri n cùng v i s phát tri n

c a n n s n xu t nông nghi

c ti p d y

dân cách làm nông nghi p: gieo h t, c y lúa, m các cu
i tr tài, ch bi

các Hoàng t , Công

các nông s n t i ch . Công chúa Thi u

u tiên d

md tl
ng t

i Hành (979 - 1008) là ông

n

n, Bàn H i thu c vùng Duy Tiên,

Hà Nam ngày nay [4].
Các vua Lý (1009 -1056) r t coi tr ng ngh

u chính sách

n nông nghi p.
Tri u vua Lê Thái Tông (1492). Tri
nông s
nghi

n c p ph huy n và t
u. Tri

u tiên s d ng t

t ch
i xã có m

ng ph trách nông

chi u khuy n nông, chi u l
lu t H

và Khuy n

c.

n, và l n


Th i vua Quang Trung (1807 - 1792): T
xâm, Quang Trung ban b
khai kh n ru

ng gi c ngo i

u khuy

m ph c h i dân phiêu tán,

tb

c ph c

h i, s n xu t phát tri n [4].
n th i k nhà Nguy n (1807 Nguy n Công Tr

nh ra ch

n s .

c giao ch c v

t hoang

l p ra hai huy n Ti n H i (t

nh Ninh Bình).

Th i k pháp thu c (1884 - 1945) phát tri n nông nghi p và khuy n nông ch
y u ph c v chính sách thu
ch c các S canh nông

a phong ki n c a th

B c K , các Ty khuy n nông

i Pháp t
các t nh.

T sau cách m ng tháng 8/1945 - 1958 Ch t ch H
tâm t i nông nghi

i kêu g i qu

n xu t n

c bi t quan
n xu

gia s n xu t

ng vi c c p bách c

Nghe theo l i kêu g i c a H Ch t ch, toàn dân b t tay vào khôi ph c kinh t , phát
tri n s n xu t [4].
T

- 1975 nông nghi p Mi n B c Vi t Nam phát tri n trong s tác

ng m nh m c a mô hình HTX nông nghi p. T
th

n HTX c

p

nông nghi p
s

o s n xu t

n s n xu t. Song di n bi n tình hình có nhi u ph c t p,
ng c a quan h s n xu t t p th và mô hình qu n lý t p chung, k ho ch

hóa t p chung. Nhi u thi u
nghi
nhi

p t nh, huy n ch

n 1976 - 1988 nông nghi p Vi t Nam th ng nh t thành m t m i hai

mi
do s

n HTX b c

y sinh trong qu n lý kinh t và qu n lý nông
p phát tri n ch m l

i s ng nông thôn n y sinh

ng m c, nông dân không yên tâm s n xu t và sinh s ng.
c th c tr ng suy thoái kinh t nh

i th p k 7

nói chung và nông nghi p nói riêng, ngày 13/01/1981 ch th 100CT/TW c a ban Bí
ng v

i ti n công tác khoán, m r ng khoán s n ph

ng trong HTX nông nghi

n

c ban hành (g i t t là khoán


100). Khoán 100 m

i là mô hình m i v t ch c và qu n lý nông

nghi p, mà m i ch là c i ti n hình th c khoán, t khoán vi c sang khoán s n ph m,
t

i sang khoán h

qu n

lý t p chung, quan liêu, s n xu t t p th . Vì v

m ra

th i k m i c a s n xu t nông nghi p Vi t Nam.
T

ih

m

ng c ng s n Vi

ng l

i

o và qu n lý kinh t . Ngh quy t 10 c a B chính tr
ng c ng s n Vi t Nam khóa VI (5/4/1988) v

nh m gi i phóng s n xu

i m i qu n lý trong nông nghi
n t ng h nông dân, kh

kinh t t

ch

nông thôn (g i t t là khoán 10). PGS.TS

Chanock Jaco
kh

t th gi

u c a cá th

khuy

nh h
i mà s

m v trí cao trong s phát tri n nông nghi p,

nên quan tr

h

Ngày 02/3/1993 Chính ph ra ngh

nh 13CP v công tác khuy n nông. B t

u hình thành h th ng khuy n nông t
C c khuy n nông Khuy

c thành l p: v a qu

c v a làm công

tác khuy

i (tr c thu c

c c khuy n nông). T

n nông Qu

Ngày 26/4/2005 Chính ph
cho Ngh

nh 56/2005/CP thay th

nh 13CP. Trong ngh

khuy

c bi

c thành l p.
h th ng t ch c

). B sung thêm n

d ch v khuy n nông và h p tác qu c t v khuy n nông; m r

n,
ng

ng th khuy n nông nh m th c hi n m c tiêu xã h i
hoá công tác khuy n nông [1].
2.2.1.3. H th ng t ch c khuy n nông Vi t Nam hi n nay
Theo Ngh

nh s

- CP c a Chính ph và Quy

- TCCB ngày 28/6/2010 c a B

nh s 1816

ng B NN & PTNT

a.
Trung tâm Khuy n nông Qu
nhi m v qu
tâm Khuy n nông Qu

s nghi p công l p ph c v

c c a B Nông nghi p và PTNT v khuy n nông. Trung
s nghi p công l p ph c v qu

c


c a B , song trên th c t v n ph i th c hi n m t s nhi m v có tính ch t qu n lý
ng k ho ch khuy n nông trung h n và hàng
p k ho ch ki

án khuy n
ng d

khuy

p v khuy n nông cho h th ng
ng h p báo cáo k t qu ho

ph m vi toàn qu c

xu

ng khuy n nông trên

chính sách v khuy n nông [2

b.
c p t nh:
- T ch c KN
nông, Khuy

c p t nh là trung tâm khuy n nông ho c trung tâm Khuy n
c thu c S NN & PTNT.

- Trung tâm khuy n nông t nh ch u s qu n lý tr c ti p c a S NN & PTNT;
ng th i ch u s

ng d n v chuyên môn, nghi p v c a TTKNQG.

- V biên ch c
th c hi n các ho

s

u, ch

ng cán b

ng khuy n nông t

ng yêu c u

[2].

C p huy n có Tr m khuy n nông huy n.
Xây d ng Tr m khuy n nông ho c Tr m khuy n nông, khuy
u ki n c a t

t ch UBND câp t

nh Tr m khuy n

nông thu c Trung tâm khuy n nông t nh ho c UBND c p huy n qu n lý; s
u c a cán b Tr m khuy

ng,

c b trí phù h p v i nhu c u khuy n nông

a bàn huy n [2].
C p xã
-M

ng có ít nh t 01 nhân viên khuy

i v i các xã vùng

sâu có th b trí 02 nhân viên khuy n nông tr lên.
-

thôn, b n có c ng tác viên khuy n nông, CTVKN có th là cán b kiêm

nhi

ng b

qu n chúng ho
Khuy

i nhân dân tín nhi
là t ch c tr c ti
c bi t quan tr ng [2].

ng s n xu t, thành viên c a t ch c
c .
ng xuyên g n bó v i nông dân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×