Tải bản đầy đủ

Đánh giá các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị trấn Nghèn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh (Khóa luận tốt nghiệp)

------------

----------

-

Chuyên nghành
Khoa

: Chính quy
:
: 2011 2015


i

viên, giúp

-

thành.


Hoài

5
Sinh viên


ii

............20
2014 .....27
- 2014 ...38
2014)

.................................................................................................................41
4:

2014) .......................................................................................................45
- 2014)........................46
2014 ....................48

.............54
................................55
...............56
-2014) ....................57
- 2014) ...............................58
-2014) ....................59
-2014) .................61
-2014) .....................62
2014) .......................................................................................................63

......................................65
,

- 2014) ............................66

..........................................................68
............69
..................70
...........72


...73


iii
- 2014 ................75


iv

Hình 2.1.

.........5

Hình 4.1:

................................................51

Hình 4.2
...........................................................................53


v

KT XH
CNH -

-

TBKT
CN

TTCN

Côn

-

CN & XD
KH

KT

KN
PTNT
KNV
CLBKN
MHTD
TTLL
CBKN
TW

HTX
KNKL
NN

NK
SL
CC
NS
DT

KN

KN

-


vi

..............................................................................................1
....................................................................1
u............................................................................................3
............................................................................................3
.................................................................................................3
1.4.1.

................................................3
...............................................................................................3
..................................................4
........................................................................................4
..............................................4
...................................................................................5
.................................................5
.............................................................................6
............................................................................7
........................................................................8
...........................................9
...........................................................................10
...................................................................................12
................................12
..............................................................14
................................14
...................................20
.......................................................................22
.....................................................................................22
........................................................................22
.........................................................................................................22
......................................................................................22
..........................................................................................22


vii
-

...............................22
...........................................22
........................22
.........23

...................................................................................................23
..................................................................................23
.....................................................................................23
hông tin ......................................................................23
-

-

....................................26

............................................................................................26
-

-

.................................49

..............................................51
...............................................51
..........................................51
.........................52
.....52
................................54
........................................57
....................................................58
.........................................................63
..............................................................66
..................67

............................................................................68
...................68
...........70

...................................................................................................................................71


viii

............................................................................................73
............................................75
..............................76
4.5.1.

......................................................................................................76
.........................................................................................................77
..............................................................................................................79

4.5.4. Thách t

.......................................................................................................79
...............80
..................................................................................80
...................................................80
.....................................81
....81
...................................................................83

..............................................................................................................83
............................................................................................................83


1


2

-

tài:


3

12 -

- 2014.
- Tìm ra
-

1.4.1.
-

-

-

-


4

- lâm -

(D.Mahony, 1987).

-


5

g dân

-

Giao
thông
Giáo
nông

Phát
Chính
sách

Công

nông
thôn

Tài
chính

Tín


6

dân.

-

-

-

-


7
-

-

-

-

thông qua

h


8
:

i hóa.
:

-

:

-

: Là

-

:


9

-

-

nông pha


10

- DVD).


11

a

nông.


12
a) Chính

trong v
2.2. C

n


13

p

- 150


14

-

kh
-

-


15
Các vua Lý (1009 -

-


16

.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×