Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng nghèo thông qua phương pháp tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Khoa

: KT&PTNT
: 2011-2015


Khoa

: KT&PTNT
-2015


thôn
La Hiên

Nhai

Thái Nguyên

rên.
g6

Sinh viên

5


c quý báu trong s
Nông Lâm Thái Nguyên.
Th.s
-

UBND xã La Hiên

La Hiên

s

Thái Nguyên, ngày

5

Sinh viên

.1:
:B

.......... 11
trong


2016-2020
............... 35

.......................................................................................... 37
...................................... 40
...................................... 41
........................ 42
.... 43
B

44


................................... 46

............................................................. 48

................................................................. 49
.11:
................................................................. 50

Hình 4.1. T l h nghèo qua ti p c
Hình 4.2. So sánh s h

u ............................................ 47
u c a các h

u tra 2014................. 50


-

1.4.1
1.4.2
-

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.
2.2.2.
-

3.1
3.1.1
3.2.
3.3.

3.3.3. Ch
-

...................................................................................... 1
............................................................................. 1
................................................................. 4
.................................................................. 4
...................................................................................... 4
.............................................................................. 4
...................................................................... 5
............................................................. 6
............................................... 6
................................................................................. 6
.......................................... 14
............................................................ 16
................................................................................. 18
.......................................................... 18
...................................... 22
.. 27
........................................... 27
..................................................................... 27
.......................................................................... 27
....................................................................... 27
.................................................................. 27
........................................................... 27
......................................................... 29
..................................................... 30
......................... 35

4.1.

4.1.3.
4.1.4. T

....................................................................... 35
................................................. 35
..36
........................................................... 44
............................................................... 45
......................................................................................... 47

4.2.
........ 48
....................................................................... 48
....................................................................... 49
.............................................................. 50
4.3.
........................................................... 51
4.3.1 Nguyên nhân nghèo ......................................................................... 51
................. 54
....................................................................................... 54


....................................................................................... 55
........................................................................................... 55
.................................................................................... 56
4.4.
Thái Nguyên .............................................................................................. 57
4.4.1
....................................................................................... 57

-

.................................................................. 58
.................................................... 62
.............................................................................................. 62
............................................................................................ 62
...


BQ

: Bình quân

BVTV
CC
CN - XD

-

CNH -

-

CS
DT
GD -

-

GTSX
KH - CN

-

KH - KT

-

KH - XH

-

KT
KV

- TB&XH

-

NN
NN&PTNN
NSBQ
SX
THCS
THPT
TM - DV
UBND

n nhân dân

UNDP
WB

i


1

1.1
N

Nghèo

.
Tuy nhiên

tâm.

n nghèo
ác
chi
cho

nên


2

.
và toàn
m nghèo

.N

nghèo, t,
,

) thay vì chi tiêu cho các
(


3

giá
hèo theo

chi tiêu,

La Hiên

Võ Nhai

8,33
còn 6,9%

3
n

tái nghèo cao.

La Hiên


4

nghèo
La

1.2
La Hiên
xã La
Hiên
1.3

1 và 2
nêu trong

1.4
1.4.1 Ý ngh


5

1.4.2

La Hiên


6

2.1. C

2

"[4].

"[4].
hèo
[3].


7

à khái

không có.


8

duy trì

àng ngày

-

-

nói c

-

.


9

-

-

.
c bê tôn

.

-

c trong


10

-

-

:
-


11

[3].

quâ
1993 -

Nghèo (KV nông thôn)

1996 -

2001 ng

2006 -

Nghèo (KV nông thôn)
Nghèo

2011
Nghèo (KV nông thôn)
- 520.00

-


12

2.1.1.3 K

-

n

(multidimensional poverty):
,


13

,

.

,

[14].

n.

Châu Á-


14y,

không
.

2.1.2

m
le poverty):

,
:
:

,

,

(

)

làm,

,
,

,

,

.
[12].

-

:

.
o(
.

)


15

.
,

,
[12].

(UNDP),

20

,

,

.
.

[12].
,
,
. Tuy nhiên ,
.

u [12].

,

.

, thoát nghèo


16

,
.

,
2.1.3. Các kh

-

.


17

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×