Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân xã Phong Nặm huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

1

-

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa

n nông
: KT&PTNT
: 2011

2015


2

-

KH


: Chính quy
Chuyên ngành
: K43 - KN
Khoa

: KT&PTNT
: 2011
:

2015


i

: Nghiên
Trùng Khánh goài s
thân em

.
PGS.TS

, ng

,

hoàn

.
Em

âm, khoa KT và

.

m

!
Thái Nguyên, ngày 20
Sinh viên


g


ii

........................22
.....................................................................................................29
- 2014 .....................................................30
3

.......................... 32
............33
................................34

(m2

.................................................................................................................35
.....................................36
2

8

...................................................................................36
.................................37
2

(m2

....38

..............................................................................37

10: S

.....................40
...........................41
(%).................43

B ng 4.13: Bình quân thu nh p t các cây tr ng chính ( tri
4:

.. 44

(%) ......................45
..........................................46
...................................47

7:

(%) .....................48
49

............................................50
.....................................50
21:

(%)...52


iii

CÁC HÌNH
S

................................................................ 6


iv

KT & PTNT

KV

CC

PRCF
UBND

BB

:K

Bài Ban


v

:

.......................................................................................................... 1

1.1

.............................................................................................. 1

1.2.

................................................................................... 2
........................................................................................................ 2
........................................................................................................ 2
...................................................................... 3
........................................................................................................ 3
..................................................................................................... 3
....................................................................................................... 4
:C

2.1. C

.............................................................. 5
............................................................................................... 5

2.1.1. C

............................................................................................ 5
............................................................................. 6
............................................................................................................... 10

2.2. C

......................................................................................................... 12
....................................................................................................... 15
:

............. 19
............................................................................. 19
............................................................................................ 19
............................................................................................... 19

3.2. Ph

.......................................................................................... 20

3.2.1. Ph

................................................................................. 20

3.2.2. Ph

.......................................................................................... 21

3.3. Ph

.................................................................. 22
:

............................................. 23
..................................... 23
............................................................ 23

4.1.2. C

......................................................................................................... 26
................................................................................................................... 29


vi
.................................................................................................................... 31
............................................... 32
.................................................................................. 32
4.2.2

............................................................... 34
..................................................................... 36
............................. 43
....................................................................................... 43
................................................................................. 51
............................. 53
m............ 55
:

....................................................................... 59
.................................................................................................................... 59
.................................................................................................................. 60
............................................................................................. 62


1

1.1.

.D

t,

y,
,
kh

chính sách,

d

g


2

-

-

PTNT.

Nguyên em

,

.

1.2.
1.2.1.
, phân tích

s

thúc
c

1.2.2.
-

-

g.


3

-

g

.
1.3.
1.3.1. Ý
-

nh

-

cho

công tác sau này.
-

- Nâng

1.3.2. Ý
-

n xã.
-


4

pháp và

1.4.
-

-

-


5

2.1.1. C
: S

.

,

,

.

,

,

,

,

,

.
Theo DFID (1999),
,

.[1]

.

.
[1]


6

-

-

nhân
-

[1]

2.1.2.

y, các

-

.

con


7

,
ng các

[1]
có th

[1]
-

[1]
-

nhà
[1]
-

[1]


8

[1]

-

Lúa, ng
rau mà

T

(3) Lâm

R
-

,

.
:

nh
c,

,


9

hau; và
,
trên,...[1]
-

;
.[1]
-

:

,

khác.
,

[1]
-

súc,...[1]
tro

.
,

[1]
-


10

.
.[1]
2.1.3
2.1.3.1.

T
,

khoán,

)

.

xuyên

h
P

L

3


11

[2]
2.1.3

:

Thu

:L

2.1.3.3
Tron

g, con,

p cao thì

c


12

.

nông thôn.

2.2. C
hánh,

tình hình
-


13

+
.

+

+

+

vùng núi Thái Lan

[2


14

ng,

t nuôi,

t là lúa, ngô, bông.[2]

[2]
:
- Sinh

-

[12]
- Czech


15

-

-

-

-

)

.[12]
2.3. H và kinh t h
a) M t s khái ni m v h :
Hi n nay có nhi u khái ni m khác nhau v h
ch c kinh t - xã h
nhau c

i t r t lâu, tr i qua

c. Trong b t k

n nào h

H là m t t
n phát tri n khác
ng nghiên


16

c u c a nhi u nhà khoa h c trên th gi

ng khái ni m

khác nhau.
Liên h p qu c cho r ng:
mái nhà,

.

Tác gi

: "H nông dân là các h

nông nghi p, t ki m k sinh nhai trên nh ng m
ch y u s

ng c

kinh t l

s n xu
y

ng ho

t c a mình, s d ng
ng n m trong h th ng

i s tham gia c c b vào các th
ng v i m

không hoàn h

[13]

,
Theo Raul Ituna,

c

c

-


17

[5],[6]
b)

[7]
Theo nhà kho

N

[8]


H

[13]

H

(
[3]
c)
:"

[13]


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×