Tải bản đầy đủ

Đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông tại xã Quang Thành huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng giai đoạn 20122014 (Khóa luận tốt nghiệp)

----------

----------

XU T M T S

GI I PHÁP NH

HI U QU CÔNG TÁC KHUY N NÔNG T I XÃ QUANG THÀNH,
HUY N NGUYÊN BÌNH, T NH CAO B

N 2012-2014

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: 2011

2015----------

----------

XU T M T S

GI I PHÁP NH

HI U QU CÔNG TÁC KHUY N NÔNG T I XÃ QUANG THÀNH,
HUY N NGUYÊN BÌNH, T NH CAO B

N 2012-2014

: Chính quy
Chuyên ngành
: K43

KN

: 2011

2015

Khoa

: PGS.TS.


L

tài t t nghi p:

-2014

uc ab

d ng thông tin t nhi u ngu n khác nhau, các thông tin có s

tài
c tríchrõ ngu n g c.
ng s li u và k t qu nghiên c
là trung th

c s d ng trong b t c m t công trình nghiên c u khoa

h c nào khác. Các s li u trích d

XÁC NH N C

PGS.

tài này

c ghi rõ ngu n g c.

i vi

Nông Th


chuyên

-2014''.
ên em
sót em

Em

xin bà

giáo PGS TS

,

Em

an nhân dân xã Quang Thành

Thái Nguyên, tháng 05 n
Sinh viên


........................ 11
............ 29
............. 32
- 2014 ..... 35
- 2014 ....................... 36
- 2014................... 37

mô hình 2014 ................................................................................................ 41
................. 42
................................ 44
...................... 45

.............................................................................................................. 47
............................. 48
............... 49
....................... 51
........................... 52


.......................... 6
............................... 7

bình .............................................................................................................. 22
................... 39


UBMTTQVN
UBND
CN-TTCN

-

N-L-N
DV - TM

-

GTSX

BVTV
CBKN
CC

:

NC

:N

CP
GT
PTNT
S
NS
SL
NN

:


.

......................................................................................... 1
....................................................................................1
.........................................................................2
..............................................................................................2
..............................................................................................2
.............................................................................................3
..............................................................................................3
...........................................................................................3
................................................................ 4
....................................................................................................4
.................................................. 4
.................................................................... 4
...6
........................................................................ 6

2.2.2

..................................................................... 9
................................................................ 10
11

........................................................................................................... 11
2.3.2.

....................... 14
........................... 20
3.

....... 24
................................................................... 24
.................................................................................. 24
..................................................................................... 24

3.2

................................................................... 24

3.2.

...................................................................................................... 24


.......................................... 24
................................................................................... 24
...................................................................................... 24
............................................................................... 25
u ....................................................................... 25
................................................................... 26
............................... 27
-

................. 27

....................................................................................... 27
4.1.2

-

............................................................................. 31
........................................ 38
ng xã Quang Thành ............................. 38
.................. 54

Thành .................................................................................................................... 56
........................................................... 56
..................................... 57
........................................................ 59
.......................................................................................................... 59
........................................................................................................ 60


Tr

ông

góp


a các c

góp to l

rung

Xã Quang Thành là m t xã
nghi p.

ng trong khu v c nông


.

u ki n t nhiên ch y u là

.
:'
-2014''.

ng, t

-


Quang Thành
-

h
-

2012-2014


"Agriculture" thành "Agriculture Extensio

,

,

, lâm,

1987).

,c

m giúp

(A.W.Van den Ban và H.S.Hawkins,1988).


(Malla,1989).

[7]

N


Nam

*

[7]

Nhà NC,
NC
Tr
H

Nông dân
Nông

*
nay, trên 73

-


nông

Giao
thông

Giáo

át
Chính
sách

nông
thôn

Tín

Nghiên
tr

thông tin

Tài
chính


*

h sách

(cách gieo

ng bu


t.

ác chính

-CP).

ngh
-


-

hình s
-

-


*
STT

Tiêu chí

1

Các m

2

3

4

2.3. Quá
Nam
2.3.1. Quá
2.3.1.1. Tình hình
Trên T

trên T


n

khu
T
V


(1960),

song
- 150

T


-

-

2.3

2.3
2.3.2.1


c

. [11]
a.


+ Trang W

b.


ternet.

11
c.

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×