Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp phát triển rau tại xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------------

NGUY N TH NGÂN
tài:

TH C TR NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N RAU
T I XÃ XUÂN LÔI, HUY N L P TH CH, T

KHÓA LU N T T NGHI

H

o

: Chính Quy

Chuyên ngành

: Khuy n Nông


Khoa

: Kinh t & PTNT

Khóa h c

: 2011

2015

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-------------------

NGUY N TH NGÂN
tài:

TH C TR NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N RAU
T I XÃ XUÂN LÔI, HUY N L P TH CH, T

KHÓA LU N T T NGHI

H

o

: Chính Quy

Chuyên ngành

: Khuy n Nông

Khoa
L p

: Kinh t & PTNT


: K43 - KN

Khóa h c
Gi

: 2011
ng d n

2015

IH C


i

L

li u thu th p t các ngu n và k t qu nghiên c u
tài:
L p Th ch, t

c tr ng và gi i pháp phát tri n rau t i xã Xuân Lôi, huy n
Phúc là trung th

cs d

b ov

m t h c v nào.
ng m i s
c

c
c ch rõ ngu n g c.

Sinh viên

Nguy n Th Ngân


ii

L IC
Th c t p t t nghi p là m

n không th thi u v i m i sinh viên,

nh m giúp sinh viên v n d ng ki n th c lý lu

c vào th c ti n, so sánh

ki m nghi m lý thuy t v i th c ti n và h c h i thêm nh ng ki n th c kinh
nghi

c rút ra qua th c ti n s n xu

c chuyên môn t

ng tr thành m t c nhân n m ch

c v lý

thuy t gi i v th c hành và bi t v n d ng nhu n nhuy n lý thuy t vào th c t .
Xu t phát t

c s nh t trí c

khoa Kinh t & Phát tri n nông thôn -

ng, Ban ch nhi m
i h c Nông Lâm Thái

Nguyên, tôi ti n hành th c t p t t nghi p v

tài:

c tr ng và gi i

pháp phát tri n rau t i xã Xuân Lôi, huy n L p Th ch, t
n nay b n khoá lu

c bày t lòng bi

chân thành t i các th y, cô giáo trong khoa Kinh t & Phát tri n nông thôn c bi t là th

ih
c ti

ng d n, ch b o tôi trong su t quá trình th c hi
cg il ic

i

tài.

o, cán b nhân viên
n

tôi trong th i gian qua.
Do t

, kinh nghi m th c t b n thân có h n, th i gian th c t p

không nhi u vì v y b n khoá lu n này không tránh kh i nh ng sai sót, vì v y
r
b

c s ch b o c a các th y cô giáo, s
b n khoá lu

n c a các

c hoàn thi

Tôi xin chân thành c

Sinh viên
Nguy n Th Ngân


iii

DANH M C CÁC B NG
Trang
B ng 2.1:So sánh chi phí s n xu t và t ng thu nh p t rau và lúa
B ng 4.1: Tình hình s d

a xã

B ng 4.2: Tình hình dân s

6

- 2014) .......... 21

ng c

2014) ........................................................................................... 23
B ng 4.3: Di
(2012

t, s

ng c a m t s cây tr ng

2014) .............................................................................. 25

B ng 4.4: M t s v t nuôi chính c a xã
B ng 4.5: Di

t, s

ng rau c

B ng 4.6: Tình hình nhân l c s n xu t rau c a các h
B ng 4.7: Di

t tr ng rau c a các h

-2014)............... 26
.................. 30
..... 31
................... 32

B ng 4.8: Chi phí s n xu t trung bình cho 1 sào tr ng su hào....................... 34
B ng 4.9: Chi phí s n xu t trung bình cho 1 sào tr ng b p c i ..................... 35
B ng 4.10: Chi phí s n xu t trung bình cho 1 sào tr ng lúa .......................... 36
B ng 4.11: So sánh l i nhu n gi a tr ng rau và tr ng lúa............................. 36


iv

DANH M C CÁC HÌNH
Trang
ng c

- 2014 .......... 24


v

DANH M C CÁC T , C M T

T vi t t t
BVTV

VI T T T

Di n gi i
: B o v th c v t

CC

u

DV

: D ch v

DT

: Di n tích
:

tính

FAO

: Food and agriculture organization (

IPM

: Intergrateed Pest Management (Qu n lý d ch h i t ng h p)

KN

: Khuy n nông

NN & PTNT

: Nông nghi p và phát tri n nông thôn

PRA
có s tham gia c

i dân)

PTNT

: Phát tri n nông thôn.

SL

:S
: Tri

ng
ng

TTCN

: Ti u th công nghi p

UBND

: U ban nhân dân

WTO

: T ch

i th gi i


vi

Trang
Ph n 1. M

U ......................................................................................... 1

tv

............................................................................................. 1

1.2. M c tiêu nghiên c u. ............................................................................ 2
tài................................................................................. 2
c t p và nghiên c u .............................................. 2
c ti n s n xu t ..................................................... 2
Ph n 2. T NG QUAN NGHIÊN C U ....................................................... 3
lý lu n ........................................................................................ 3
2.1.1. Khái ni m rau................................................................................. 3
2.1.2. V trí, vai trò c a rau...................................................................... 3
2.1.3. K thu t tr

i các h

u tra.......................... 7

th c ti n ................................................................................... 11
2.2.1. Tình hình s n xu t rau trên th gi i .............................................. 11
2.2.2. Tình hình s n xu t rau

Vi t Nam............................................... 12

ng và ph m vi ngiên c u......................................................... 16
ng nghiên c u................................................................... 16
3.1.2. Ph m vi nghiên c u ...................................................................... 16
3.2. N i dung nghiên c u .......................................................................... 16
u .................................................................... 16
3.3

ch n m u ................................................................ 16

3.3

u tra thu th p thông tin ............................................................ 17

3.3.3.

lý thông tin ........................................................ 17
.................................................. 18

3.4. H th ng các ch tiêu nghiên c u........................................................ 18


vii

3.4.1. Ch tiêu v k t qu s n xu t rau .................................................... 18
o rau ......................................................... 18
Ph n 4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................ 19
u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a xã Xuân Lôi ............................ 19
4.1.1. V

u ki n th

...................................... 19

u ki n kinh t - xã h i .............................................................. 20
4.2. Th c tr ng phát tri n rau c a xã Xuân Lôi ......................................... 29
4.2.1. Th c tr ng s n xu t rau cu xã Xuân Lôi ..................................... 29
4.2.2. Th c tr ng phát tri n rau c a các h nghiên c
4.2.3. Tình hình tiêu th rau c a các h

.......... 31
..................... 32

u qu kinh t c a cây rau t i các h

u tra.................... 34

4.3.1. Chi phí s n xu t cho 1 sào tr ng su hào........................................ 34
4.3.2. Chi phí s n xu t cho 1 sào tr ng b p c i....................................... 35
4.3.3. Chi phí s n xu t cho 1 sào tr

i...................... 35

4.4. Nh ng thu n l

n phát tri n rau ................... 38

4.4.1. Thu n l i ...................................................................................... 38
...................................................................................... 38
ng và m t s gi i pháp phát tri
ng phát tri
4.5.2. Gi i pháp phát tri

a bàn xã Xuân Lôi...........39
a bàn xã Xuân Lôi ..................... 39

a bàn xã Xuân Lôi ........................ 40

Ph n 5. K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................... 42
5.1. K t lu n.............................................................................................. 42
5.2. Ki n ngh ............................................................................................ 43
TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 46


1

Ph n 1
M

U

tv
c ta là m
v t ch

n v i nông nghi p là ngành s n xu t

n, gi vai trò to l n trong vi c phát tri n kinh t

h i. Nông nghi p là m t trong hai ngành s n xu t v t ch t ch y u c a xã h i,
gi m t v trí h t s quan tr ng vì nông nghi p s n xu t ra nh ng s n ph m
nuôi s

i mà b t k ngành s n xu t khác không th thay th

c.

T th c ti

y s n xu t nông nghi p làm

tr ng tâm cho các th i k phát tri n c

c. Chính vì v y vi

phát tri n ngành nông nghi p là r t c

n xu t rau

c r t c n thi t cho cu c s ng ngày càng phát tri n hi n nay.
Rau là ngu n th c ph m thi t y
không ch cung c p m
t

i s ng hàng ngày c

i. Rau

ng l n vitamin mà còn cung c p m t ph n các nguyên

ng c n thi t trong c u t o t bào. Ngoài ra rau còn là cây tr ng mang

l i hi u qu kinh t cao, là m t hàng xu t kh u c a nhi
r

c trên th gi i. Rau

ng v ch ng lo
S n xu t rau

c ta hi

i dân, góp ph n nâng cao ch

ng nhu c u tiêu th rau xanh c a
ng cu c s ng và t

tr xu t kh u rau c a Vi t Nam. Trên th c t , s n xu
c chính quy
các gi
th

c nâng cao giá
a bàn xã Xuân
y, c n tìm ra

phát tri n s n xu t và tiêu th rau là yêu c u c p thi t hi n nay.
c th c tr ng phát tri n c

hành nghiên c

tài:

a bàn xã Xuân Lôi, tôi ti n

c tr ng và gi i pháp phát tri n s n xu t rau t i xã

Xuân Lôi, huy n L p Th ch, t


2

1.2. M c tiêu nghiên c u.
-

u ki n t nhiên - kinh t , xã h i t
n s n xu t rau.

-

c th c tr ng s n xu t và tiêu th rau c a xã Xuân Lôi.

-

u qu kinh t mà cây rau mang l i.

- Tìm ra nh ng thu n l
-

ra gi

n s n xu t rau.

duy trì và phát tri n rau.
tài
c t p và nghiên c u

-

c
ck

a mình và v

n th

c

vào th c ti n m t cách sáng t o và khoa h c.
- C ng c cho sinh viên nh ng ki n th c còn thi u sót c n b
sau này tr thành m t k

c chuyên môn t

ng nhu c u công vi c.
-

tài b sung tài li

ng, các cán b t p hu n và các

c ti n s n xu t
- K t qu nghiên c u c
mang l i t

tài cho th y hi u qu kinh t mà cây rau

ng gi

ng c th phát tri n ngành nông

nghi p nói chung và ngành tr ng rau nói riêng c a xã ngày càng l n m nh.
-

i dân hi u bi t thêm v nh ng l i ích kinh t và l i
i dân s n xu t mang l i nh m nhân r ng ra nhi

- K t qu nghiên c
quá trình th c hi n chuy

u ngành ngh t

c s n xu t

truy n th ng chuy n sang s n xu t hàng hóa.
- Nh
khuy

tài có th
u nhu c u và mong mu n c

nh m nâng cao hi u qu công tác khuy n nông.

cho h th ng
i dân


3

Ph n 2
T NG QUAN NGHIÊN C U
lý lu n
2.1.1. Khái ni m rau
Rau là cây ho c ph n có th
b

ng là m

c, ngon và

cs d

ph

Rau r

ng và phong phú. Rau xanh là lo i th c ph m không th

thi u trong b

a m i ng

ng.

i trên kh

c và các lo i th
xanh l

n u ho

c bi t khi
m b o thì nhu c u v rau

t nhân t tích c c trong cân b

kéo dài tu i th . Vai trò c

c kh

ng và

nh qua câu t c ng

[5].
2.1.2. V trí, vai trò c a rau
2.1.2.1. V m

ng

- Rau là ngu n cung c

i.

Theo tính toán c
quân hàng ngày c a m

ng h c thì nhu c u tiêu th rau bình
i trên th gi i c n kho ng 250-

t c 90-

i
i các ch t dinh

ng quan tr

i vitamin, mu i khoáng, axit h

p

ch

ng
c chi m 85-95%, ch có 5-15% là ch t khô. Giá tr
ng (ch y

m t l l n trong thành

ph n cacbon. Nh kh

h

thông c a
mô t bào. M t s lo

ng cao nh t

ng c a các
u (nh

u Tây), n m, t i cung c p 70 - 312 calo/100g nh các ch t ch

u Hà


4

- Rau là ngu n cung c p vitamin phong phú và r ti n.
Rau có ch a các lo i vitamin A (ti n vitamin A), B1, B2, C, E, vv...
Trong kh u ph

a nhân dân ta, rau cung c p kho ng 95 - 99% ngu n

vitamin A, 60-70% ngu n vitamin B (B1, B2, B6, B12) và g n 100%
ngu n vitamin C.
- Rau là ngu n cung c p ch

.

Rau ch a các ch t khoáng ch y
c

nc ut o

ng ch t khoáng có tác d

dày ti t ra khi tiêu hóa các lo i th

chua do d

t, các lo

ng

Ca r t cao trong các lo i rau c n, rau d n, rau mu ng, n
(100- 357 mg%).
- Rau là ngu n cung c
Rau cung c

ng khác
các axit h

ng, các xellulo (ch

p ch

tiêu hoá th

dàng, phòng ng a

các b nh v tim m ch áp huy t cao. Ngoài ra nhi u lo i rau còn ch a các
kháng sinh th c v t có tác d
c

c có dân s 88 tri
c kho

c li
i, ph

u bình quân nhu c u tiêu th 96,3
i/ ngày. Ph

tiêu th
tri

iv

c

i/ngày v i dân s ch ng 95,8
i [5].

2.1.2.2. V giá tr kinh t
- Rau là m t m t hàng xu t kh u giá tr
Rau là cây tr
qu
Trong nh

c

i nhi u l i nhu n góp ph n phát tri n kinh t

, ngoài ra rau còn là m t hàng xu t kh u có giá tr cao.
ng xu t kh

cm r

t ng kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam 329.972 ngàn USD.


5

Các lo i rau chính xu t kh u c a Vi t Nam hi
chua, cà r

t, cà

u rau, t cay, n

chua có nhi u tri n v ng và chúng có th

t và cà

ng xu t kh

i

nh.

c xu t kh u r t nhi u c d
bi

p, rau gia v , rau mu

200.000 t
- Rau là nguyên li u c a ngành công nghi p th c ph m
Nh ng lo

c s d ng trong công nghi p ch bi n xu t kh u

id

y khô, xay b t... công ngh

chu

h

m...), công nghi p bánh k o (bí xanh, cà

r t, khoai tây, cà chua...), công nghi p s n xu

c gi i khát (cà chua, cà

r t...), công nghi p ch bi n thu

c li u (t i, hành, rau gia v

li u (h t ngò (h t mùi),

ng th

d ng trong n

i rau d tr

cs

a.

- Rau là ngu n th
V

súc, gia c m, rau gi vai trò khá quan tr

tiêu th 1 ngày 2-

ul n

- 60% lo

mu ng, b p c i, su hào, d n, m

i: rau
u, lang. Trung bình 9kg

th

m

chi m 1/3 - 1/2 trong t ng s

th

y mu n

n xu t chính ph i tính toán v
các lo i rau có giá tr

ng

s n xu t rau và

ng cao.

- Tr ng rau s phát huy th m nh c a

i

m t s lo i cây tr ng khác
Cây rau d tr ng, l i có th

ng ng

t

cao, có th gieo tr ng nhi u v

nd

i ti t khí

h

ng v n nhanh, có th chuy

i


6

u cây tr ng, mang l i l i nhu n cao so v i m t s cây tr
tr

t y [5].
S n xu t rau là ngành mang l i hi u qu kinh t cao. Giá tr s n xu t 1

ha rau g p 2 - 3 l n m t ha lúa. T

n nay, ngành nông nghi p ph n

u thu nh p 50 tri

c giá tr s n xu t 70-

100 triê

ng t o thu nh

nông dân tr

t và giá tr c

. Vì v

t cách

u ki n thu n l

r ng

di n tích tr ng rau.
B ng 2.1:So sánh chi phí s n xu t và t ng thu nh p t rau và lúa
Stt

Cây tr ng

C hi phí s n xu t

N ng su t

T ng thu nh p

(USD/ha)

(t /ha)

(USD/ha)

1

Lúa

7.663

5,6

399

2

Cà chua

16.199

60,1

4.860

3

K hoai tây

3.876

23,9

1.104

4

C i canh

2.426

39,7

1.016

5

Súp l

4.411

23,9

1.836

6

Hành

6.421

59,5

4.196

7

T i

6.834

9,5

5.677

(N gu n: C m nang t r ng rau, Nxb Cà Mau, 2010)
2.1.2.3. V giá tr làm thu c
M t s lo

cs d
c bi t cây t

h c c truy n c a nhi
nhánh t
tr

làm thu

c truy n mi ng t
c li u quý trong n n y

p, Trung Qu c, Vi t Nam... Dùng

ch a b nh huy t áp cao và b nh th p kh p. M t s lo i rau có tính
t s lo i rau l i có giá tr cho giá tr th m m
ng.

,


7

2.1.2.4. V

m t xã h i

V

i s ng - xã h

c coi tr ng nên di n

tích gieo tr ng và s

n xu t rau phát tri n

s góp ph

p, s d

ng h p lý, m r ng ngành ngh ,

gi i quy

ng

các vùng nông

thôn, ngo i thành

bi n

và v n chuy n. Ngoài ra ngành s n xu
trong nông nghi p phát tri

y các ngành khác
p th

u

cho công nghi p ch bi n...[5].
2.1.3. K thu t tr

i các h

u tra

2.1.3.1. K thu t tr ng su hào
Th

ng: 50- 60 ngày.

c tính sinh h c
c hình thành t
c ), trong ch a nhi

ng (g i là

ng dùng làm th c ph m. Ngu n g c t nhiên

c a su hào là b p c i d i.
b. Th i v gieo tr ng
- Su hào có th b

u gieo t

u ki n thích h p và

t cao khi gieo vào tháng 9 mu n nh t là h t tháng 11.
-

t k , lên lu ng r ng 1,2m, rãnh r ng 30cm, cao 25cm.

- Tr ng 2 hàng d c lu ng v i kho ng cách: hàng x hàng: 20- 25cm;
cây x cây: 20-25cm.
- Sau khi tr ng ph
chi u t i. Th

- Sau tr

i 2 l n vào sáng và

u che b t ánh sáng cho cây b ng cách s d

i t 1-1.5kg/sào.


8

- Sau 20-25 ngày bón phân chu ng hoai m c(100kg/sào) + phân t ng
h p(10kg/sào) k t h p v i x i.
- L n bón thúc cu i cùng khi su hào c n c
- Vun x

ng xuyên x i xáo

lá già, lá sâu b nh t

i kali( 2kg/sào)

t không b bí ch t và c t t a nh ng

u ki n thông thoáng cho cây phát tri n thu n l

ng a sâu b nh.
d. Thu ho ch
vào th
b ng, lá non ng

ng c a t ng gi ng, t ng v và th y m t c
ng thì thu ho ch: kéo dài thêm s già, nhi

m

ph m ch t.
2.1.3.2. K thu t tr ng b p c i
Th

ng: 90-100 ngày

c tính sinh h c
B p c i là m t lo i rau ch l c trong h c i. Nó là cây thân th o, là m t
th c v t có hoa thu c nhóm hai lá m m v i các lá t o thành m t c

c hình

g
B p c i có di n tích lá cao, h s s d

cr tl

r

chùm phát tri n nên ch u h n và ch
B pc

ng ch a nhi u b

phòng b

ph n

cc ib

a b nh loét da.

b. Th i v gieo tr ng
- B p c i có th tr ng b
-

ut

t k , lên lu ng cao 20-25cm, hàng x hàng: 25-30cm,

cây x cây: 35-40cm.
- Sau tr ng

- Sau tr ng 7-

m ra cùng v

i nh

m( 1-1,5kg/sào)

i(1kg/sào)


9

- 20- 25 ngày sau ti p t

m l n 2 nhi

n1

( 1,5-2kg/sào)
- Sau tr ng 35-40 ngày bón phân chu ng hoai m c (100kg/sào)+ phân
t ng h p (9-10kg/sào) k t h p v i x i.
- L n thúc cu i cùng: 40-50 ngày sau tr
- Vun x

ng xuyên x

t a nh ng lá già, lá sâu b nh t
thu n l

i kali (2-3kg/sào).

t không b bí ch t k t h p c t
u ki n thông thoáng cho cây phát tri n

a sâu b nh.

-

c:
u m i tr

i 2 l n vào sáng và chi u t i.
có th gi m s l

i còn 1 l n/

c.
d. Thu ho ch
- Th i gian thu ho ch tùy thu c gi ng và mùa tr ng. Thu ho ch khi b p
cu n ch t, 2 lá úp ngoài m
và lá g c b

p phát tri

, m t b p bóng láng

u vàng. N u thu ho ch s

n ch

u t kém.

N u thu ho ch mu n b p n t n , kém ph m ch t.
- Nên thu ho ch vào lúc tr i mát hay bu i chi u.
2.1.3.3. M t s sâu b nh h i b p c i, su hào

-

m hình thái:
m thân dài 6 mm, s i cánh trung bình là 15 mm màu nâu xám,
c có ba d u hình tam giác màu nâu nh t ng tr ng, cánh

sau màu nâu xám, có d i tr

c), vàng (ngài cái) ch y t g c cánh

nh cánh, mép ngoài có lông nh dài m
+ Tr ng hình b u d c, d p, màu vàng nh t. Tr
lá, g n gân chính.

u cánh sát thân.
r ir c

m

i


10

+ Sâu non có 4 tu i,
u nh

y s c dài 9 - 10 mm. Sâu non màu xanh nh t,

t r t rõ. Tu i nh màu tr

khi n chúng g

u bì c a lá.

+ Nh ng màu vàng nh
n

n tr ng s

c b c trong kén m ng màu tr ng x p

i m t lá.
-M

gây h i:

Sâu non m i n
t

cl

i và th t lá, ch a l i bi u bì trên

m trong m , t cu i tu i 2 g m th ng lá thành nhi u l th ng

l ch , sâu b
t ph p

ng nh

m t

ng (b h i n ng ch

ng

y s c nh

hóa nh ng.

Trên b p c

n làm b p bi n

d ng ho c không th cu n b p, t

u ki n cho b nh th

n.

- Bi n pháp phòng tr :
ng xuyên v

ng ru ng

ch: nh n, b rùa, chu n chu n c
+ Cây l n m

30 con/m2 thì s

d ng thu c: Pertox 5EC, Oncol

20EC, Cyperkill 10EC, 25EC...[9].
b. R p h i rau
-

m hình thái: M

i c a lá xu t hi n nh ng con b màu

tr ng, màu xanh tròn nh , t
+ R p cái có cánh nh

t v ng, thân hình qu tr ng, dài kho ng

u và ng

t, có m t s vân màu

xanh t
+R
s m, có vân

ng 2mm, hình qu tr ng màu nâu
n màu t i

+ R p cái có cánh và r

ng c và b ng.
c sinh s n ra t r p có

cánh. R p sinh s n ngay trên cây rau và r t nhanh, t p trung

búp non, lá non


11

gây h i nghiêm tr

ng c a cây rau. Ngoài tác h i

tr c ti p, r p còn là môi gi i truy n b nh virut cho cây rau. [9].
- Bi n pháp phòng tr
+ Th c hi n t t v
t nh

ng ru ng, di t ký ch cùng h , thu nh t và

ng.
t ng lo i rau, nh t là trong nh ng ngày

khô hanh, n ng h n.
m b o ch

i cho rau.

+ Gieo tr ng v i m

h p lý [9].

th c ti n
2.2.1. Tình hình s n xu t rau trên th gi i
Theo th ng kê c

gi i s n xu t

c 375 tri u t

ut

t

u

i 678 tri u t n. Ch riêng c i b p và cà chua s n
ng là 50,7 tri u t n và 88,2 tri u t n v

24,4 t

ng tiêu th

ng

rau bình quâ

i là 110

phát tri n ngh tr ng rau c
không gi ng nhau. Châu Á có s
tri u t n v i m
rau c

ng rau

c tiêu dùng

c Châ
ng cao nh

ng th 2 v i s
Ngoài m

t 70 tri u t
u t n [10].

s

quan tâm. Nhi u ti n b k thu

lo i n

t kho ng 400

ng 3% (kho ng 5 tri u t

tri n thì Trung Qu c có s

ph

c

ng NO3
i cho s c kho

c
c áp d

h n ch các t

ng thu c b o v th c v

s n
ng kim

thu t tr ng rau không


12

t, tr ng trong dung d ch, tr n

u ki n có che ch n. S

d ng các lo i thu c b o v th c v
c tiêu th

t, b o v

ng.

t tc

c trên th gi i. Theo FAO (2006) nhu

c u tiêu th rau, qu trên th gi

c cung c p ch có

c dùng k t h p v i các lo i hoa qu th c ph m r t t t cho
s c kh

u tiêu th

d báo

nhu c u tiêu th rau qu trên th gi i s

i Nh t B n

tiêu th rau qu nhi u nh t trên th gi i, m
rau các lo i, bình quân m
g

t b n tiêu th 17 tri u t n

i tiêu th

ng tiêu th rau

y u là các lo i rau t nhiên và có l i cho s c kh e là nh ng lo i

rau giàu vitamin. Trung bình trên th gi i m

i tiêu th 154

172 g/ngày.

Theo FAO (2006) tiêu th rau và hoa qu
Theo B Nông nghi p Hoa K

ng c a các y u t

c u dân s , th hi u tiêu dùng và thu nh

nhi u lo

m nh trong nh
2.2.2. Tình hình s n xu t rau

Vi t Nam

Vi t Nam có l ch s tr ng rau t
phát hi n ra b
c ta t

i. T th

nc

c nh p

u th k th

-

t ng k t các vùng phân b

n hành
n hành tr ng th rau

c i tr

y ngh tr

Nh

i t r t s m.

n kinh t t túc kéo dài, ngh tr

manh mún, ch ng lo i nghèo; di n tích và s

c ta r t

n r t th p so v i ti

u c a Vi t Nam.
V

m khí h
n Nam ch

ng, mi n B

b n mùa xuân, h ,
các s n ph m


13

rau c a Vi t Nam r
ngót, rau c

ng, t các lo i rau nhi

n các lo i rau x l

ng, rau
p c i, cà r t...

Hi n nay, chúng ta có kho ng 70 loài th c v

c s d ng làm rau

ho c ch bi n thành rau; rau tr ng có kho

ng

15 lo i ch l c. Theo s li u th ng kê t
không ng

i nay, s n xu t rau

ng nhu c

Nh

c mà còn xu t kh u.

u lo i rau ngo i du nh p vào Vi

nhân gi ng, lai t o, tr ng th

cv

c
u ki n khí h u Vi t

u lo i rau mang l i hi u qu kinh t
(hay còn g i là rau chân v t), cây gia v wasabi (còn g i là sa t )...

S n ph m ch bi n rau qu

ng lo

th a nh n v ch

c b n hàng

n ph m ch bi n có ch t

ng kém, m

n, không h p d n, k c ph c v th
t kh u. V i công ngh l c h u, b

th p, ngành ch bi n rau qu

c ta v

ng y u, v

ng trong
u tu

m

T ng s

- 2005) bình quân m i
3,2 tri u t n lên 4,9 tri u t

k , di n tích gieo tr

it

i
n

y u do di n tích m r ng.
120 t /ha lên g n 130 t

.


14

g

2.2.2.1. Nh ng y u t

n s n xu t rau

- Th i ti t khí h u, ch
xu t: Có th

t, ngu

c ph c v cho quá trình s n

u ki n t nhiên là nh ng y u t quan tr

n ch

ng s n ph

c nh ng quy

c, t ch

nh t

nghiên c u k nh

u quy t

i s n xu t mu

ong công tác t ch c s n xu

i ph i

u ki n trên b i các y u t này liên quan tr c ti p

vi c b trí cây tr ng, quy ho

n xu t, t ch c cung

n

u vào cho

quá trình s n xu t.
- Kinh nghi m, t p quán c
u cây tr ng, ch

i s n xu t

ng nhi

nb

ng s n ph m. Th t v y, m

p

quán s n xu t rau gia v không th nhanh chóng chuy n sang s n xu
c l i.
-

h t ng ph c v cho quá trình s n xu t.
chính sánh c

ng tr c ti

cung c u c a m t s nông s n trên th
xu t thô

ng c a th

i vi c kích thích s n

ng chính là giá c , chính sách v tiêu th

s n ph m, chính sách v nghiên c u m t s gi ng m
n vi
m y ch bi n rau.

n xây d ng m

n

i tiêu th

c c n chú ý
ng các nhà


15

2.2.2.2. Tình hình tiêu th rau

Vi t Nam

M

i hi

s n xu t tiêu dùng rau c
ic ac

c ta hi

c

t th p so v

c trong khu v c châu Á. N u ph

2.300-

i/ngày, theo tính toán c

yêu c u v rau ph

t 250- 300 gam (kho ng 90-

hi n nay m c tiêu dùng rau

c ta m

tm

ng
ng
y

t kho ng 75% so v i nhu c u

ng và chi m 62% so v i bình quân chung c
Bên c

u

c châu Á.

ng t n t i v tiêu th rau qu còn nhi u v

quan tâm gi i qu

c

c ta

di n tích l

ng phong phú và có
u c a th

canh tác l c h u và ph n l n gi
thoái hóa d

n ch

kh u

bi n công nghi p.

c n

ng, quy trình

c tuy n ch n, m t s gi ng b
t th

tiêu chu n xu t


16

Ph n 3
NG, N

U

ng và ph m vi ngiên c u
ng nghiên c u
- H nông dân s n xu

a bàn xã Xuân Lôi.

3.1.2. Ph m vi nghiên c u
- Ph m vi v th i gian: T

n tháng 05/2015.

- Ph m vi v không gian: Do th i gian nghiên c u có h n do v
tài ch d ng l i

m c nghiên c u trên ph
a bàn xã Xuân Lôi, huy n L p Th ch,

t nh
- S li u thu th p: s li

- 2014.

- Ph m vi n

c tr ng s n xu t rau t i xã Xuân Lôi.

3.2. N i dung nghiên c u
-

u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a xã Xuân Lôi.

- Th c tr ng s n xu t và tiêu th

a bàn xã Xuân Lôi.

- Hi u qu kinh t mà cây rau mang l i.
- Nh ng thu n l
h

a bàn xã và các

u tra.
- Gi i pháp phát tri n s n xu

a bàn xã.

u
3.3

ch n m u
V i n i

tài nghiên c

pháp ch n m

n m u ng u nhiên
n m u ng

u tra

u tham gia vào s n xu t rau

trên m t thôn

y thì tôi s l a ch
u ki n.

u ki n là t t c các h

c

a bàn xã. Ch n 20 h nông dân

u tra trên 3 thôn có di n tích tr ng rau l n nh t c a xã:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×