Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông trên địa bàn Xã Vĩnh Yên huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

i

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

LÝ A BÌNH

tài:
GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU C A HO

NG KHUY N

HUY N B O YÊN
T NH LÀO CAI

KHÓA LU N T T NGHI
H

o

IH C


: Chính quy

Chuyên ngành

: Khuy n nông

L p

: K43

Khoa

: KT & PTNT

Khóa h c

: 2011 - 2015

Khuy n nông

5


i

L IC
Trong tình hình khoa h c k thu t, kinh t xã h i không ng ng phát tri n
thì m
ng không ch v ng v lý thuy t mà còn ph i gi i
v tay ngh chuyên môn. Ngoài kh
ng ki n th c r t l n trên gi ng
ng, nh ng gi th c hành, rèn ngh không nhi u thì r t c
u ki n c
sát, áp d ng nh ng ki n th
c h c vào th c t . Th c t p t t
nghi p là khâu cu i cùng giúp sinh viên c ng c và h th ng ki n th c, hoàn
thi n các k
ng th i h c h
u bài h c kinh nghi m


quý báu v s n xu t, n
c tác phong làm vi
n, hi u qu c a
m tk
c s nh t trí và cho phép c
ng và ban ch nhi m khoa
Kinh T và CBKN, trong su t th i gian th c t
c phân công th c
hi
tài:
i pháp nâng cao hi u qu c a ho
ng khuy n nông
n B o Yên,T
Trong th i gian th c hi
cs
t n tình c a
th y cô trong khoa Kinh T và PTNT
c bi t là s
c a cô giáo
ng d n ThS Bùi Th Thanh Tâm. Cùng s
t n tình c a các anh,
ch , cô, chú t i khuy
Huy n B o Yên - T nh Lào Cai.
Em xin bày t lòng bi
c t i ban giám hi
ng, ban ch
nhi m khoa Kinh T và PTNT, các th y cô giáo trong khoa, các anh, ch , cô
chú t i khuy n nông xã.
Do th i gian và
chuyên môn còn h n ch nên không tránh kh i
nh ng thi u sót. V y kính mong s
n c a các th y cô
giáo và các b
lu
c hoàn thi
M t l n n a em xin chân thành c
Sinh viên

Lý A Bình


ii

................................. 7
B ng 4.1.Tình hình s d ng các lo
B

t chính c

................... 29
2014...................... 35

B ng 4.4: Các thành ph n dân t

a bàn nghiên c u............................ 31
4 ............... 44
........... 45

........................................................................................................ 45
........ 46
- 2014)...................................................................... 48
............................................................................... 53
MHTD ............................................................................................................. 55
................................................................................. 57
.............................................. 58


iii

............... 8
............................ 11
....... 12
.................. 17
................................ 39


iv

DANH M C VI T T T

CBKN
PTNT
CTVKN
NN
NC

UBND
TT

: Trung tâm

CLB
BQ

: Bình quân

ANTT
PTR
BVTV
KN
MHTD
DAPT
KHKT

PTBQ
KNV
TBKHKT

: Ti


v

Ph

1

............................................................................................. 1
............................................................................. 1
................................................................................... 3
.................................................................................. 3
....................................................................................... 3
...................................... 3
........................................................................... 3
.......................................................... 4
....................................................... 4
.............................................. 4

Nam ................................................................................................................... 5
...................................................................... 5
.................................................... 6
2.2.
....................................................... 8
2.2.
............................................................... 9
2.2.
....................................................................... 10
2.3. Quá tr
........ 14
......................................................................................................... 14
........ 14
....................................... 17
......................................... 17
2.5.
...................................... 18
.................................... 19
.................. 20
2.5.4.
................................................ 21
2.5.5.
............................................................ 22
2.5.6. H p tác qu c t v khuy n nông
.............. 24
25
............................................................ 25
............................................................................. 25
............................................................................... 25


vi

3.3.
3.3

4.1.2.
u ki n kinh t
4.1.3. Tình hình kinh t

................................................................................ 25
.......................................................................... 25
................................................................ 25

..................................................................... 27
.............................................................. 28
.............. 28
................................................................................. 28
xã h i....................................................... 31
i..................................................... 32

4.1.3.1. Giá tr s n xu t các ngành c

4.1.4. Y t , giáo d c......................................................................................... 36
4.2. H th ng t ch c khuy
........................................... 39
........................................... 39
- 2014............................................................................................................... 47
4.
..................................................................... 55
Yên .................................................................................................................. 61
4.3.1. Hoàn th
....................................... 61
..................................................................... 62
........................................... 62
........................................................ 65
................................................................ 66
................................................................................................... 66
5.2.
............................................................................................. 66


1

Ph n 1
M

U

.

hai

cao su;

20
Tuy

-


2

-

ngày 08/01/2010, C

-

n nông.
t

à xã mi n núi n m
tâm huy n l kho ng 20 km d

phía B c c a huy n B o Yên, cách trung
ng Qu c l

a hình

ph c t p, không b ng ph ng, là xã mi n núi c a huy n B

a hình

phân c t m nh b i các dãy núi và khe su i, d c t B c xu ng Nam t
sang Tây và các khe su i nh khác.

?
Yên -

-

Yên -


3

ã

-

-

.

-

-

-T
-T
tài
1.4.1. Ý ngh a trong h c t p và nghiên c u khoa h c
- Giúp c ng c v m t lý thuy t cho sinh viên.
- Giúp cho sinh viên ti p c n v i th c t , nâng cao ki n th c cho b n thân.
- Giúp cho sinh viên hi u thêm v nh ng
thuy t k t h p v i làm th c t quan tr

c. H c lý
nào.

- Trang b thêm kinh nghi m th c t cho sinh viên khi ra công tác.
- Phát hi n nh ng thu n l

ng khuy n nông.

- Rèn luy n các k
1.4.2. Ý
-

p x lý s li u, vi t báo cáo.
c ti n

nh nh

- Tìm ra ti

n ch trong ho
i phát tri n các ho

- T nh ng k t qu nghiên c
nh ng quy

ng khuy n nông xã.
ng khuy n nông xã.

cho cán b khuy

nh phù h p trong s n xu t nông nghi

pt
cho bà con

nông dân t i xã.


4

Ph n 2
T NG QUAN NGHIÊN C U
khoa h c v v
2.1.1. M t s khái ni

nghiên c u
n v khuy n nông

Khái ni m khuy n nông
-

-

n khích - khuyên

b o - tri

- lâm -

- nghi p, nông dân, nông

mang phát tri n trong nông nghi p.
là m t ti n trình c a vi c lôi
kéo qu n chúng vào vi c tr ng và qu n lý m t cách t nguy

[19].

n nông khuy

t ti n trình c a vi c hòa

nh p các ki n th c khoa h c k thu t hi

m, k

quy

nh cái gì c n làm, cách th

c

d ng các ngu n tài nguyên t i ch v i s
t qua các tr ng i g p ph

t

có kh

[19].

n nông là m t s giao ti p thông tin t nh táo nh m giúp nông
dân hình thành các ý ki n h p lý và t o ra các quy
n nông là m t t t
n s nghi p phát tri

[17].

ch t t c các công vi c có liên
t h th ng giáo d c ngoài
i tr h c b ng cách th

[18].

Qua r t nhi u khái ni m trên chúng ta có th tóm t t l i và có th hi u
khuy
Khuy n nông hi
ch t t c các ho
nông thôn.

ng: Khuy n nông là khái ni m
ng h tr s nghi p xây d ng và phát tri n


5

.

am
2.2.1

CP).
1. Nâng cao

thái,

g.
2. G

phát

3. H
[10].


6

2.2.2.
- CP ngày 26/4/2005

nói riêng.

-

-X
+ Xây

+X
+X

+C

-T
+B

+P


7

+
,

khác, xu
+

thông t

nông[14].
*T
:T
STT
1

Tiêu chí
.
.
.
.
- xã

2

Thu hút
3

4

Thông tin tuyên
cao.


8

2.2.3
vi toàn

*

nghiên c u

Hình 2.1: N

-

Khuy n
nông

Nông dân


9

-N
-

N
Ngo
CP ban hành ngày 08/01/2010
V

nguyên
N

1.

,

2.2.4.
.
-

nông dân.

-

.
.


10

* Ph
-

.
.

-

.

-

.
.

- Tham qu
*

.

-

.

-

.

2.2.5
2.2.5.1

%

-

[7].


11

Khuy n

Giao

nông

thông

Giáo d c

Chính

Phát

Tài

sách

tri n

chính

nông thôn

Nghiên c u
công ngh

Hình 2.2: V
2.2.5

Th

ng

Tín d ng


12

nông dân.

Nhà NC, vi n

Khuy n nông

Nông dân

NC

Hình 2.3
2.2.5.3. Va
-

-

-

d

2.2.5.4. V
nôn

, giúp nông

-


13

ng b

-

2.2.5.5.
-

-

-

-

-

-

-

-


14

2.2.5.6. C

khu

2.3. Quá trình phát tri n khuy n nông c a m t s

c trên th gi i và

Vi t Nam
2.3.1. Quá trình phát tri n khuy n nông c a m t s
-

c trên th gi i


15

t
-

[19].
-


16

không
-

Chính

-


17

2.4. Tình hình phát tr
2.4
*

am

B Nông nghi p và phát tri n

Trung tâm khuy n nông

nông thôn

Qu c gia

.
S Nông nghi p và phát tri n
Trung tâm khuy n nông t nh

nông thôn

Tr m khuy n nông huy n

C p huy n

C p xã

Làng khuy n nông t qu n

Nông dân

Khuy n nông xã/thôn

CLB khuy n nông

Nhóm h cùng s thích

Nông dân

Hình 2.4: Ngu n: Nguy n H u Th [7].

Nông dân


18

2.5. S phát tri n v t ch c khuy n nông Vi t Nam
Ho

nông

khích phát

canh nông

lúa

dâu,

xa

ông cha ta

quan tâm
Vua Hùng

(Vua

dân

cày vào mùa xuân

viên dân chúng

Lê,

nông

thành

Vua Quang Trung ban hành

nông"... Sau Cách

Tháng 8/1945,

xuyên quan tâm
nông

Chính

và ban hành

khích phát

và Bác

u chính sách

nông

nông dân.
Ngày 01/3/1993, Chính
nông,

ban hành
nông chính

qua 20 n

trình

nông không

thành

khá

giai

2

- CP
2008, khi

Trung tâm

thônnông -

lâm

lý nhà
nông.

hành

nông

thành Trung tâm
Ngày 28/6/2010, Chính

Kh

là Trung tâm

2005, Chính

nông,

Nông

ban
trung

và PTNT và

gia và Trung tâm
nông -

gia
gia.

ban hành

nông thay

và PTNT.1993- 2004,chính

phát

nông dân và nông thôn.

Nông

.

Ngành

Trung

nông
Trung

hình thành và phát

hành

nông

nông

- CP

-CP
-CP,

nông

quan
gia

nông trung
Nông


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×