Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân xã Ngọc Khê huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

NGHIÊN

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa

: KT&PTNT
: 2011 2015


NGHIÊN

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa

: KT&PTNT
: 2011 2015


i


.

PGS.TS

hoàn thành

2015
Sinh viên


ii

.................................. 17
.. 22
- 2014) ... 19
..... 23
............................. 23
................. 26
..... 26
theo thôn................... 27
............ 27
.... 29
...... 30
........................... 31
.................... 31
.............................................................................................................. 32
thôn ....... 33
..... 34
...................... 35
............................. 35
4.18: S

thôn................................... 37

4.19: S

............................. 38

.


......................................................................................................................... 39


iii

DFID
KT&PTNN
UBND

hôn
:


iv

................................................................................................. 1
............................................................................. 1
1.2.

.................................................................. 3

1.2.1.

........................................................................................ 3

1.2.2.

........................................................................................ 4
....................................................................................... 4
...................................... 4

................. 4
............................................................ 4
.................................................................... 5
........................................................................................... 5
............................................. 5
................................................................................................. 8
2.1.3

.................................................................................... 10
............................................... 13
. 16
.............................................................. 16
............................................................................ 16
............................................................................... 16

3.2.

............................................................ 16
................................................................................ 16
.......................................................................... 17
...................................................... 17


v

............................................................ 18
................................... 18
................................. 19
................ 19
................................................................................. 19
................................................................... 23
4.

..... 25
.............................................. 25
............................. 26
............................................. 27
.............................. 28

4.2.4:

....................... 38
................................................................... 40
.............................................................. 40
............................................................... 42
........................................................... 44
.................................................................................................... 44
.................................................................................................. 45


1

1.1.

ho

-4-


2

008) nông

-

nhai.


3

ng

,

)

,

,

,

,

tác ít,

,

,

,...
t,

:

, ngô, c

: trâu,

,

,

.

-

thôn, các

c

1.2.
1.2.1.


4

Khê

s
c

1.2.2.
--

.

1.3
1.3

.
1.3
.
-


5

.

(Scoones, 1998).
,
.
: ( 1)
,

,
:

, , (2)
,

: Lúa, ngô, khoai,
:

,

, gà, trâu, bò, cá, ,

,
(3)

,
,

,

.

,

.
-

,

.


6

-

+S

nhau.


7

+ The

-

:

khái


8

-

T
)

t, vào giá thành
3


9

Là các

2.1.2
Phâ

không tr

-

a
Q

o quá trình lao


10

nông thôn.

bình

2.1.3
-

-

khác nhau.
Liên h


11

-


12

-

-

Tác g

không cùng chung


13

nông -

2.2 Tình hình n

trong c

-


14

nông thôn

VS/RDE/01)

Praha- Czech

t

-

-


15


16

3.1

.

.
3.2.
Khánh
ngày

+

-

.
.
.

+C
-

-

Trùng Khánh,

.
.


17

-

.

-

.

+N
.

3.4
- Ng

-

Khá
Thôn

Pác Thay-

3
8
2
1

(%)
5,00
13,33
3,33
1,67

6
20

Sung, Pác Thay -

Nghèo

3
6
2
4

(%)
5,00
10,00
3,33
6,67

4
4
3
6

(%)
6,67
6,67
5,00
10,00

10
18
7
11

(%)
16,67
30,00
11,67
18,33

10,00

5

8,33

3

5,00

14

23,33

33,33

20

33,33

20

33,33

60

100,00


18

ph

h
3.4

+

+

+

: Là p

+

+

3.4.3. P

hông tin
xcel


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×